Skip to contentСпоразумение за прекратяване договор за аренда

СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор за аренда № ……….., том …………. рег. ……….

Днес …………………… год. в гр./ с. …………………. на основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закона за арендата в земеделието се сключи настоящото споразумение  между:

1. ………………………………………………………………………………., наричан по – долу за краткост  “АРЕНДОДАТЕЛ” и

За физически лица

2. …………………………………………………………………………… ЕГН:. . . . . . . . . . . , лична карта №. . . . . . . . . . . . . . . издадена на . . . . . година от МВР-. . . . . . . . . . , с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………., тел. за контакти …………………………………………………., действащ чрез пълномощника си ……………………………………………………………………………………………….., с ЕГН ……………………………., притежаващ ЛК №…………………,  издадена на …………………………. година от МВР – гр…………………………………………., упълномощен с нотариално заверено пълномощно рег. N …………………. от …………………………,  на нотариус …………………………………………………………………………. с рег.  N …………………… с район на действие – района на Районен съд – гр. …………………………., наричан по – долу за краткост „АРЕНДАТОР ”,

За юридически лица

2. …………………………………………………………………………………., вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК………………………,Идент. № по ЗДДС: BG …………………. /попълва се за фирми, които имат регистрация по ЗДДС/, със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………………………………………., представлявано от …………………………………………………………………. ЕГН:. . . . . . . . . . . , лична карта №. . . . . . . . . . . . . . . издадена на . . . . . година от МВР-. . . . . . . . . . , тел. за контакти ………………………………….., действащ чрез пълномощника си ……………………………………………………………………………………………….., с ЕГН ……………………………., притежаващ ЛК №…………………,  издадена на …………………………. година от МВР – гр…………………………………………., с нотариално заверено пълномощно рег. N …………………. от …………………………,  на нотариус …………………………………………………………………………. с рег.  N …………………… с район на действие – района на Районен съд – гр. …………………………., наричан по – долу за краткост „АРЕНДАТОР ”,

Страните се споразумяха за следното:

Прекратяват действието на договор за аренда № ……….., том …………. рег. ………. по взаимно съгласие на страните по отношение на следните недвижими имоти: ……………………………………………………………………………………………………………………….,, считано от ………………..

Настоящото споразумение се сключва в три еднообразни екземлпляра в писмена форма, с нотариална заверка на подписите, вписва се в Агенция по вписванията и се регистрира в съответната Общинска служба по земеделие.

1. ………………………………..                              2. …………………………………

Публикувано в Бланки, Договори.

Етикети , , .