Skip to contentСПОРАЗУМЕНИЕ за съвместното осигуряване на ЗБУТ при едновременна работа на строежа

< ![endif]–>

СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместното осигуряване на ЗБУТ при едновременна работа на строежа

На …………………….г. на основание чл. 18 ЗЗБУТ се сключи настоящото

споразумение между ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на строежа ……………………………и

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:

№ 1 …………………………………………………………………………………………………………….

№ 2 …………………………………………………………………………………………………………….

№ 3 …………………………………………………………………………………………………………….

1. Координирането на съвместното прилагане на настоящото споразумение се

възлага на:

- от страна на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ – ……………………………………………………….,

на длъжност технически ръководител;

- от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ № 1 – …………………………………………………………., на

длъжност………………………………………………………………………………………………………………..;

- от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ № 2 – …………………………………………………………., на

длъжност………………………………………………………………………………………………………………..;

- от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ № 3 – …………………………………………………………., на

длъжност………………………………………………………………………………………………………………..;

2. Гореупоменатото длъжностно лице на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ координира

цялостното осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка.

3. Преди започването на работа от съответния ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

гореупоменатото му длъжностно лице и това на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ установяват с

акт (протокол) обезопасеността на предадените работни площадки. Премахнати

впоследствие обезопасени съоръжения, ограничения, покрития и др. се възстановяват от

съответния ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ.

4. Не се допускат до извършване на СМР в района работници на

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които не са преминали предварително начален инструктаж по

ЗБУТ и ПБ от ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ. Инструктажът се провежда по утвърдената

програма и се регистрира по установения ред от …………………………………………………………, а

в неговото отсъствие от …………………………………………………………………………………………….

Останалите видове инструктажи по ЗБУТ и ПБ на работниците на

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се провеждат и регистрират от техните длъжностни лица.

5. ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ осигурява за персонала на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

необходимите санитарно-битови помещения, както и такива за административно-

техническа работа, съгласно одобрения ПОИС и действащите нормативни изисквания.

6. ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ осигурява необходимите лични предпазни средства

на персонала си, както и предпазни каски за лицата, които посещават строителната

площадка (проектанти, строителен надзор, контролни органи и др.).

7. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ осигуряват необходимите лични предпазни средства на

персонала си.

8. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ допускат до работа на строителната площадка само

обезопасени и изправни машини, съоръжения, инструменти и др.

9. За безопасната експлоатация на електрическите съоръжения отговаря

собственикът им (ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ).

10. ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ извършва включване на изводи за временно

електрозахранване към разпределителните си ел. табла или на отделни

електропотребители на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ само ако същите отговарят на

изискванията на ПУЕУ, НТЕЕ и ПБТЕЕУС (Д-01-008).

11. Забраняват се превключванията от едно място на захранване към друго или

включване на допълнителни потребители от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ към електрическите

съоръжения на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ без разрешението му.

12. ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ организира извършването в необходимата

периодичност на лабораторни измервания за ефективността на защитните мероприятия на

експлоатираните временни ел. уредби.

13. ……………………………………………………………………………………………………………………

14. …………………………………………………………………………………………………………………..

Настоящото споразумение се сключи в …………еднообразни екземпляра за всяка от

страните.

ЗА ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………. ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ………………….__

Публикувано в Бланки, Договори.

Етикети , , .