Съгласие за полагане на нощен труд

22.01.2012 Бланки

Вх. № …………….. / …………. 201… г.
ДО
……………………………………………..
ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ
………………………………………………
Гр./с/ ……………………………………..
СЪГЛАСИЕ
за полагане на нощен труд
от
…………………………………………………………………………………………………….
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН …………………………………….., на длъжност …………………………………………………………………………, в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(фирма, отдел, звено)
УВАЖАЕМИ(А) Г-Н (Г-ЖА) ………………………………….,
На основание чл.140, ал.4 т. ….. от Кодекса на труда, и като ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… /майка на дете до 6 години, майка, която се грижи за дете с увреждания, трудоустроен, учащ се без откъсване от производството/
предоставям СЪГЛАСИЕТО СИ за полагане на нощен труд във връзка с изпълняваната от мен длъжност ……………………………………………………….. по трудов договор № ………. / …………….. г.
……………….. 201 … г.
гр./с. …………………… ПОДПИС: …………………………….

Подобни документи

декларация за съгласие за нощен труд, нощен труд, нощен труд-декларация за съграсие, съгласие за полагане на нощен труд,


Powered by WordPress. Designed by elogi.