Бланки


ГОДИШЕН ОТЧЕТ  НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ  ЗА 2012 ГОДИНАГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА

03.01.2012 Без категория

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност 2012 г. Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката. Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2013 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона [...]

Виж целия документ

годишен отчет 2012, годишен отчет на предприятие в ликвидация или несъстоятелност, годишни отчети,

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ съставящи баланс за 2012 Г.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ съставящи баланс за 2012 Г.

03.01.2012 Без категория

Годишен отчет Нефинансови предприятия, съставящи баланс 2012 г. Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Представянето на годишния отчет е задължително [...]

Виж целия документ

годишен отчет 2012, годишен отчет на нефинансово предприятие за 2011, Годишен отчет Нефинансови предприятия съставящи баланс 2012 г., годишни отчети,

Заповед и отчет за командировка в странатаЗаповед и отчет за командировка в страната

02.12.2011 Без категория

Заповед за командировка З А П О В Е Д №……./….. 20… г. На основание чл. 121 във връзка с чл. 215 от КТ и чл. 8 от НКС с настоящата ЗАПОВЕД Командировам …………………………………………………………………………………………………………………………………… /трите имена, длъжност, отдел (управление, друго организационно звено)/ до …………………….., за да …………………………………, (място на командировката) (задачата, предмет на командировката) ………………………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

заповед, заповед за командировка, образец на заповед за командировка,

Сметка за изплатени суми на самоосигуряващо се лицеСметка за изплатени суми на самоосигуряващо се лице

23.11.2011 Без категория

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ___________________________________________________________________________________________________________________ ЕИК ________________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция _____________________________________________________________________________________________ СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ N …………../……..… 20…г. ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА [...]

Виж целия документ

облагане на доходи-сметка за изплатени суми, сметка и служебна бележка за изплатени суми на самоосигуряващо се лице, сметка изплатени суми самоосигуряващи се бланка,

Служебна бележка за доход по чл.35 от ЗДДФЛСлужебна бележка за доход по чл.35 от ЗДДФЛ

23.11.2011 Без категория

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП Териториална дирекция на НАП по регистрация Адрес за кореспонденция  >> (гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.) С Л У Ж Е Б Н А    Б Е Л Е Ж К А Настоящата служебна бележка се [...]

Виж целия документ

облагаеми доходи-служебна бележка образец, Служебна бележка бланка, служебна бележка за доход по чл. 35 от ЗДДФЛ,

Заповед за назначаване на държавен служителЗаповед за назначаване на държавен служител

14.11.2011 Без категория

…………………………………….. (наименование на администрацията) ЗАПОВЕД № … от …. На основание чл. 9 от Закона за държавния служител във връзка с § 75 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държав- ния служител НАЗНАЧАВАМ …………………….., ЕГН ……………………. (трите имена на лицето) с образование ……………………………………. (вид, степен, специалност) диплома [...]

Виж целия документ

държавни служители, заповед за назначаване, заповед за назначаване на държавен служител,

Декларация за назначаване на държавен служителДекларация за назначаване на държавен служител

12.11.2011 Бланки

ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният(та)……………………………………………., л. карта (л.п.), сер. ……№………..,изд. на…………от…………, ЕГН…………………,адрес………………………,тел……………. ДЕКЛАРИРАМ, че: 1. Съм навършил пълнолетие и съм: а) български гражданин; б) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; в) гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; г) гражданин на Конфедерация Швейцария, (ненужното се зачертава). 2. Не съм поставен под [...]

Виж целия документ

декларация за назначаване на държавен служител,

Заявление за назначаване като държавен служителЗаявление за назначаване като държавен служител

12.11.2011 Бланки

…………./…………….. ДО вх. № дата, година ………………………………….. ………………………………….. ЗАЯВЛЕНИЕ от……………………………………….ЕГН……………………………. име, презиме, фамилия местоживеене ……………………………………………………………………………. област, населено място, община ……………………………………………………………………… бул., ул., ж.к. №, бл., вх., ап., тел. ……………………………………………………………………… л.п. (л.к.), серия № …., издаден от …., дата, година Уважаеми(а)……………………………………………………. С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността в………………………………………………………………., която е определена [...]

Виж целия документ

заявление за назначаване на държавен служител,

Сметка за изплатени сумиСметка за изплатени суми

23.01.2011 Без категория

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ______________________________________________________________________________________________________ ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП ___________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция ____________________________________________ СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ N …………../……..… 20…г. ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ [...]

Виж целия документ

служебна бележка за удържан данък и осигуровки върху изплатени суми, служебна бележка по чл.45-ал.4 от ЗДДФЛ, сметка за изплатени суми,

Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.