Бланки


Заповед прекратяване трудов договорЗаповед прекратяване трудов договор

04.06.2013 Бланки

< ![endif]–> Заповед за прекратяване трудовия договор поради неявяване на работа на работника или служителя ……………………………………………………………………………………………………………………………………. /наименование на предприятието, учреждението, фирмата/ З А П О В Е Д №……………………….. / …………………….. 20… г. На основание чл.325, т.2 от КТ прекратявам трудовия договор с ……………………………………………………………………………………………………………………………………. на длъжност ……………………………………………………………, код по НКП ……………………….., считано от …………………………………. 20…. [...]

Виж целия документ

Заповед прекратяване трудов договор, прекратяване ТД поради неявяване, прекратяване трудов договор чл.325 т.2,

Заповед за увеличение на трудовото възнаграждениеЗаповед за увеличение на трудовото възнаграждение

02.06.2013 Бланки

< ![endif]–> Заповед за увеличение на трудовото възнаграждение съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ …………………….………………………………………………………………………………… (наименование на предприятието) Адрес ………………, тел. …………… E-mail …………….. З А П О В Е Д № …………../………………. г. На основание чл.118, ал.3 от Кодекса на труда У В ЕЛ И Ч АВАМ : трудовото възнаграждение на………………………………………………………………………………….. (трите имена [...]

Виж целия документ

Заповед за увеличение на трудовото възнаграждение, заповед увеличение заплата бланка,

Заповед за прекратяване трудов  договор по взаимно съгласиеЗаповед за прекратяване трудов договор по взаимно съгласие

31.05.2013 Бланки

Заповед за прекратяване трудовия договор по молба на работника(служителя) и постигнато взаимно съгласие ……………………………………………………………………………………………………………. /наименование на предприятието, учреждението, фирмата/ З А П О В Е Д №……………………….. / …………………….. 20…. г. На основание чл.325, т.1 от КТ и въз основа на молба от ………… 20…. г. прекратявам трудовия договор с ……………………………………………………………….. ………………………………….на длъжност …………………………………………, код [...]

Виж целия документ

Заповед за прекратяване трудов договор, прекратяване трудов договор,

Заявление за отлагане на платен отпускЗаявление за отлагане на платен отпуск

22.05.2013 Бланки

До Г-н Управителя на ……………………… (пълно наименование на предприятието) Гр. (с.)………………………. З А Я В Л Е Н И Е От ………………………………………………………………………………………………………. (трите имена на лицето) на длъжност ……………………………… …………………………….. Уважаеми(а) господин(жо)………………………………………………………., На основание чл.176, ал.3 от Кодекса на труда заявявам, че ще ползвам платен годишен отпуск за 20. ……….. г. в размер на ………………………………. [...]

Виж целия документ

Заявление за отлагане на платен отпуск съгласно чл. 176 от КТ, заявление отлагане отпуск бланка,

ИСКАНЕ  (жалба)  за откриване на административно производство по чл .27, чл .29  от АПКИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл .27, чл .29 от АПК

21.05.2013 Бланки

< ![endif]–> МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ДИРЕКЦИЯ„ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ” -………………………………………… ИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл .27, чл .29 от АПК от………………………………………………………………………………………………………………………… адрес: гр. ……………………………………., ул. …………………………………………………………………. No….. тел : …………………………………. e-mail: …………………………………………….. ЕГН/……………………………………………………… БУЛСТАТ…………………………………………………………………………………………………………….. (име , презиме , фамилия, адрес , телефон, факс, [...]

Виж целия документ

жалба за откриване на административно производство по чл .27 чл .29 от АПК, жалба незаконно уволнение, жалба при уволнение бланка, ИСКАНЕ за откриване на административно производство по чл .27 чл .29 от АПК,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.