Бланки


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК от директор на училищеЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК от директор на училище

20.05.2013 Бланки

ДО НАЧАЛНИКА НА РИО ГР…………………. ЗАЯВЛЕНИЕ №……….- ….…. от ……2012 г. от ……………………………………………………………………………………………………… на длъжност : директор училище ………………………………………………, гр./с. ……………………………………………. Моля да ми разрешите да ползвам платен годишен отпуск в размер на … дни за 20….г., …… дни за 20… г., считано от ………… 201…г. до ………….. 201… г. вкл. Ще бъда на работа [...]

Виж целия документ

заявление за отпуск бланка, заявление за отпуск директор на училище, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК, заявление отпуск директор бланка, МОЛБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК,

Жалба срещу заповед за уволнение бланкаЖалба срещу заповед за уволнение бланка

18.05.2013 Бланки

ДО ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ЖАЛБА от…………………………………………………………………………………………………………………… ЕГН. . . . . . . . . . . . . . . . ., Адрес……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. тел. ………………………….. Срещу: Заповед No. . . . . . . . . от. . . . . . . . . . . . . . . за уволнение(прекратяване [...]

Виж целия документ

жалба бланка, Жалба срещу заповед за уволнение бланка, как се пише жалба, неправомерно уволнение жалба,

Заповед за прекратяване ползването на майчинство от бащата или друг роднинаЗаповед за прекратяване ползването на майчинство от бащата или друг роднина

17.05.2013 Бланки

Заповед по чл. 46, ал. 5 от НРВПО за прекратяване ползването на платен отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ от друго лице …………………….………………………………………………………………………………… (наименование на предприятието) ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail …………….. З А П О В Е Д № …………../………………. г. На основание чл. 164, ал. 4 от Кодекса на [...]

Виж целия документ

ал. 5 от НРВПО, бланка заповед прекратяване майчинство, Заповед по чл. 46, заповед прекратяване платен отпуск гледане дете от бащата, заповед прекратяване ползването на платен отпуск по чл. 164 ал. 3 от КТ от друго лице,

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5, ал. 10 от КСОЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5, ал. 10 от КСО

16.05.2013 Бланки

< ![endif]–> Вх. №………………… ДО Дата………………….. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ гр. …………………………………….. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5, ал. 10 от КСО Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………………………………… ЕГН ………………………….а дрес гр./с ……………………………………………………………………………………….. п.к. ………………ул. …………………………………………………………………………..№………………………………… в качеството на ……………………………………………………………………………………………………………………. (длъжност) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. (наименование на осигурителя, БУЛСТАТ) седалище гр./с ……………………………, ул. …………………………………………., тел………………………………. място за развитие на дейността: гр./с …………………………………………………………………………………. [...]

Виж целия документ

ал. 10 от КСО бланка, бланка заявление-декларация за приемо-предавателна процедура, заявление-декларация до ТП на НОИ, заявление-декларация за прекратяване дейност, ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5,

Заповед и отчет за командировка бланкаЗаповед и отчет за командировка бланка

15.05.2013 Бланки

Подобни документи Заповед и отчет за командировка в страната

Виж целия документ

заповед за командировка, Заповед и отчет за командировка бланка, командировка в страната бланка,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.