Бланки


Служебна бележка по чл.45,ал.1 отЗДДФЛСлужебна бележка по чл.45,ал.1 отЗДДФЛ

03.01.2012 Без категория и заповеди

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  _______________________________________________________________ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ _______________________________________ЕИК______________________________ Териториална дирекция на Националната агенция за приходите:  _____________________________________________ С  Л  У  Ж  Е  Б  Н  А     Б  Е  Л  Е  Ж  К  А Настоящата служебна бележка се издава на ________________________________________________________________ /вписват се собственото име, презимето и фамилното име на работника или служителя/ ЕГН: ___________________, лична карта (паспорт) [...]

Виж целия документ

служебна бележка за облагаем доход физически лица бланка, служебна бележка ЗДДФЛ бланка, служебна бележка по чл.45-ал.1 от ЗДДФЛ,

Декларацията за неактивност 2012 г.Декларацията за неактивност 2012 г.

03.01.2012 Без категория и заповеди

Декларацията за неактивност за 2012 г. Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната 2012 година не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката. Представянето на декларацията в срок до 30 април 2013 г. е задължително [...]

Виж целия документ

декларация за неактивност, декларация за неактивност за 2012, икономически неактивно юридическо лице-декларация за неактивност,

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ ЗА 2012 ГОДИНАСТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ ЗА 2012 ГОДИНА

03.01.2012 Без категория и заповеди

Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2012 година Статистическите справки се попълват от всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките, както обобщени, така и за техните поделения и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Освен статистически справки, банките [...]

Виж целия документ

2012 статистически справки за бюджетни предприятия и банки, статистически справки 2012, статистически справки 2012 за банки,

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2012ГОДИНАГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2012ГОДИНА

03.01.2012 Без категория и заповеди

Годишен отчет на пенсионноосигурителните дружества през 2012 година Годишният отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества се попълва от всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2013 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗПКО), Закона за статистиката и Националната [...]

Виж целия документ

годишен отчет 2012, годишен отчет за 2012 - дейността на пенсионноосигурителните дружества, годишни отчети, пенсионноосигурителни дружества,

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2012 ГОДИНАГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

03.01.2012 Без категория и заповеди

Годишен отчет за дейността на здравноосигурителните дружества през 2012 година Годишният отчет за дейността на здравноосигурителните дружества се попълва от всички здравноосигурителни дружества, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2013 г. е задължително съгласно Закона за [...]

Виж целия документ

годишен отчет 2012, годишен отчет 2012 здравноосигурителни дружества, годишни отчети, през 2012 одишен отчет за дейността на здравноосигурителните дружества,

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2012 ГОДИНАГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

03.01.2012 Без категория и заповеди

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2012 година Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.), създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Представянето на годишния отчет в срок до [...]

Виж целия документ

годишен отчет 2012, годишни отчети, предприятията с нестопанска цел годишен отчетза 2012,

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ  ЗА 2012 ГОДИНАГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА

03.01.2012 Без категория и заповеди

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност 2012 г. Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката. Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2013 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона [...]

Виж целия документ

годишен отчет 2012, годишен отчет на предприятие в ликвидация или несъстоятелност, годишни отчети,

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ съставящи баланс за 2012 Г.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ съставящи баланс за 2012 Г.

03.01.2012 Без категория и заповеди

Годишен отчет Нефинансови предприятия, съставящи баланс 2012 г. Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Представянето на годишния отчет е задължително [...]

Виж целия документ

годишен отчет 2012, годишен отчет на нефинансово предприятие за 2011, Годишен отчет Нефинансови предприятия съставящи баланс 2012 г., годишни отчети,

Заповед и отчет за командировка в странатаЗаповед и отчет за командировка в страната

02.12.2011 Без категория и заповеди

Заповед за командировка З А П О В Е Д №……./….. 20… г. На основание чл. 121 във връзка с чл. 215 от КТ и чл. 8 от НКС с настоящата ЗАПОВЕД Командировам …………………………………………………………………………………………………………………………………… /трите имена, длъжност, отдел (управление, друго организационно звено)/ до …………………….., за да …………………………………, (място на командировката) (задачата, предмет на командировката) ………………………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

заповед, заповед за командировка, образец на заповед за командировка,

Сметка за изплатени суми на самоосигуряващо се лицеСметка за изплатени суми на самоосигуряващо се лице

23.11.2011 Без категория и заповеди

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ___________________________________________________________________________________________________________________ ЕИК ________________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция _____________________________________________________________________________________________ СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ N …………../……..… 20…г. ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА [...]

Виж целия документ

облагане на доходи-сметка за изплатени суми, сметка и служебна бележка за изплатени суми на самоосигуряващо се лице, сметка изплатени суми самоосигуряващи се бланка,

Служебна бележка за доход по чл.35 от ЗДДФЛСлужебна бележка за доход по чл.35 от ЗДДФЛ

23.11.2011 Без категория и заповеди

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП Териториална дирекция на НАП по регистрация Адрес за кореспонденция  >> (гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.) С Л У Ж Е Б Н А    Б Е Л Е Ж К А Настоящата служебна бележка се [...]

Виж целия документ

облагаеми доходи-служебна бележка образец, Служебна бележка бланка, служебна бележка за доход по чл. 35 от ЗДДФЛ,

Заповед за назначаване на държавен служителЗаповед за назначаване на държавен служител

14.11.2011 Без категория и заповеди

…………………………………….. (наименование на администрацията) ЗАПОВЕД № … от …. На основание чл. 9 от Закона за държавния служител във връзка с § 75 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държав- ния служител НАЗНАЧАВАМ …………………….., ЕГН ……………………. (трите имена на лицето) с образование ……………………………………. (вид, степен, специалност) диплома [...]

Виж целия документ

държавни служители, заповед за назначаване, заповед за назначаване на държавен служител,

Декларация за назначаване на държавен служителДекларация за назначаване на държавен служител

12.11.2011 Бланки

ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният(та)……………………………………………., л. карта (л.п.), сер. ……№………..,изд. на…………от…………, ЕГН…………………,адрес………………………,тел……………. ДЕКЛАРИРАМ, че: 1. Съм навършил пълнолетие и съм: а) български гражданин; б) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; в) гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; г) гражданин на Конфедерация Швейцария, (ненужното се зачертава). 2. Не съм поставен под [...]

Виж целия документ

декларация за назначаване на държавен служител,

Заявление за назначаване като държавен служителЗаявление за назначаване като държавен служител

12.11.2011 Бланки

…………./…………….. ДО вх. № дата, година ………………………………….. ………………………………….. ЗАЯВЛЕНИЕ от……………………………………….ЕГН……………………………. име, презиме, фамилия местоживеене ……………………………………………………………………………. област, населено място, община ……………………………………………………………………… бул., ул., ж.к. №, бл., вх., ап., тел. ……………………………………………………………………… л.п. (л.к.), серия № …., издаден от …., дата, година Уважаеми(а)……………………………………………………. С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността в………………………………………………………………., която е определена [...]

Виж целия документ

заявление за назначаване на държавен служител,

Сметка за изплатени сумиСметка за изплатени суми

23.01.2011 Без категория и заповеди

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ______________________________________________________________________________________________________ ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП ___________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция ____________________________________________ СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ N …………../……..… 20…г. ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ [...]

Виж целия документ

служебна бележка за удържан данък и осигуровки върху изплатени суми, служебна бележка по чл.45-ал.4 от ЗДДФЛ, сметка за изплатени суми,

Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.