Декларации


Декларация от самотен родител за гледане на детеДекларация от самотен родител за гледане на дете

24.11.2014 Бланки

Приложение № 6 към чл. 49д, ал. 2 ( Ново, ДВ, бр. 72 от 2004г.) Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ от родител, който сам се грижи за отглеждане на детето Подписаният: ……………………………………………………………………………………… (трите имена по документ за самоличност) декларираме, че за отглеждане на детето ………………………………………………………………………………………… (трите имена на [...]

Виж целия документ

декларация бланка отпуск, Декларация от самотен родител, отпуск гледане дете, самотен родител,

Декларация за отпуск за гледане на дете от бащата или бабатаДекларация за отпуск за гледане на дете от бащата или бабата

22.11.2014 Бланки

Приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 (Предишно приложение № 1, изм., ДВ, бр. 54 от 2001г.) Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от КТ от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя) Подписаните: ……………………………………………………………………………………… (трите имена [...]

Виж целия документ

деклереция за отпуск гледане дете, отпуск по майчинство за бабата, отпуск по майчинство за бащата,

Декларация за ползване на отпуск  по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ от майката /осиновителката/Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ от майката /осиновителката/

21.11.2014 Бланки

Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т.2 ( ДВ, бр. 96 от 2006 г.) Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ от майката /осиновителката/ Подписаната: ……………………………………………………………………………………… (трите имена по документ за самоличност) декларираме, че за ползването на отпуск по чл. 163, ал.1 или 6 от [...]

Виж целия документ

Декларация за отпуск по чл. 163 ал. 1, декларация от майката гледане дете, отпуск гледане дете декларация,

МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕМЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ

27.10.2014 Бланки

Изх. № …………..                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 …………………….. МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ / за ползване на социални услуги в общността или настаняване в специализирана институция и / Долуподписаният д-р ……………………………………………………………………………………………. при ………………………………………………………………………………………………………………………. Издавам настоящото медицинско удостоверение на …………………………………………………………………………………………………………………………….. / име, презиме, фамилия/ ЕГН ……………………………………. адрес:…………………………………………………………………….. / област, община, град (село), /ул. №, ж.к., бл., [...]

Виж целия документ

документи за старчески дом, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА старчески дом,

Декларация при кандидатстване в старчески домДекларация при кандидатстване в старчески дом

26.10.2014 Декларации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Д Е К Л А Р А Ц И Я От  …………………………………………………………….ЕГН…………………………………………….. с  постоянен адрес; гр, (с.)………………………….. … община……………………….. ……………….. област………………………………………….. , ж. к./кв………………………………………….. ……………….. ул……….. ……………….. № ……… бл. ……. вх …… ет………. ап ………. тел …………………………. № л. к. …………………………. издадена от МВР………………………….. на …………………… Настойник на …………………………………………………………..ЕГН …………………………….. с  настоящ [...]

Виж целия документ

декларация постъпване специализирана институция, Декларация при кандидатстване в старчески дом, документи постъпване старчески дом,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.