Декларации


ДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване стаж в администрацията за младежи до 29 годиниДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване стаж в администрацията за младежи до 29 години

25.09.2013 Бланки

Приложение № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ (при кандидатстване) Долуподписаният/ата[1]: ……………………………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) ЕГН[2] …………………………….., л.к. № ……………………………., изд. на ……………………….…………. от МВР ……………………………….., живущ/а в: ……………………………………………………………………………………………………….. (област, гр./с, ж.к., ул. №) ДЕКЛАРИРАМ, че: Имам общ трудов стаж/ професионален опит ….…..….г. …….…м. ………дни. (При липса на трудов стаж моля, попълнете „0”) Не съм участвал/а в предходно стажуване, [...]

Виж целия документ

декларация кандидатстване младежи в администрацията, декларация кандидатстване стаж в администрацията, ДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване по проект младежи до 29 години, за безработни висшисти до 29 години,

Декларация за работното време на директор на училищеДекларация за работното време на директор на училище

02.09.2013 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:…………………………………………………………длъжност………………………………………………….. Адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………. Д Е К Л А Р И Р А М: В качеството си на директор на ……………………………………………………………………….., /училище, обслужващо звено, детска градина/ че в съответствие с изискванията на чл.181 от Кодекса на труда, на ………………………………………. е приет Правилник за вътрешния трудов [...]

Виж целия документ

Декларация за работното време на директор на училище, декларация за регламентирано работно време, декларация от директор детска градина,

Необходими документи за парична награда директор училищеНеобходими документи за парична награда директор училище

18.08.2013 Декларации

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ За издаване на заповед за парична награда в размер до една основна работна заплата на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена през 2013 г. 1.Заявление. 2.Декларация за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения. 3.Декларация за наличие на средства. 4.Процент на осигурено заместване на отсъстващи учители – над 80 %. [...]

Виж целия документ

декларация липса просрочени задължения, декларация наличие средства, ДТВ директор училище бланки, ДТВ директори училища, заявление за парична награда,

Декларация от доставчик на социални услуги за децаДекларация от доставчик на социални услуги за деца

17.08.2013 Декларации

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ДЕКЛАРАЦИЯ От……………………………………………………………………………………………………………………………….. (пълно наименование на юридическото лице) Представлявано от: …………………………………………………………………………………………………….. (три имена на лицето) С настоящата декларация заявявам, че съм уведомен за задълженията си по чл. 42а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, съгласно който до 31 март всяка година следва [...]

Виж целия документ

декларация към национална агенция закрила на децата, Декларация от доставчик на социални услуги за деца, закрила на детето,

Декларация от собственик за изплащане на бели петнаДекларация от собственик за изплащане на бели петна

01.08.2013 Декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният/ната: …………………………………………………………………………………………………………………………. с ЕГН: …………………………………… Адрес: гр./с: ………………………………….., обл.: ……………………………………. ул./ж.к. ……………………………………………………………………………………………………………., в качеството ми на: □ собственик/ □ съсобственик/ □ наследник или □пълномощник на: …………………………………………………………………………………………, чрез пълномощно с рег.№: ……………….., от дата: …………………….., издадено от ………………………………………………………………………………………………………………………… ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: към настоящия момент не съм/сме извършвал/ли [...]

Виж целия документ

декларация бели петна бланка, Декларация от собственик за изплащане на бели петна, декларация по чл.37в ал.7 от ЗСПЗЗ,

Декларации от родители при записване дете в първи класДекларации от родители при записване дете в първи клас

13.06.2013 Бланки

< ![endif]–> ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „……………………………..” -……………. До Директора на ОУ„………………….” гр. ……………………. ДЕКЛАРАЦИЯ От…………………………………………………………..………………………………. Адрес……………………………………………………………………………………… Дом. тел. ……………………. GSM …………………………. Господин /Госпожо /Директор, Декларирам , че детето ми …………………………………………………….. ЕГН……………………… ще учи в първи клас на повереното Ви училище заучебната2013 / 2014 година. Данни за родителите : Майка ………………………………………………………………. / трите имена и ЕГН/ Баща………………………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

Декларации от родители записване в първи клас, декларация родител записване в училище, декларация родител на първокласник,

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбинаОсвобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

11.06.2013 Декларации

< ![endif]–> Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше до сега. За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, българските [...]

Виж целия документ

българи в чужбина здравноосигурителни вноски, декларация здравноосигурителни вноски, заявление освобождаване здравноосигурителни вноски, Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина, условия освобождаване здравноосигурителни вноски,

Декларация за първа трудова книжкаДекларация за първа трудова книжка

03.06.2013 Декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.348, ал.2 от Кодекса на труда Подписаният (та) с постоянен адрес гр.(с.) ……………………………………………. ул. ……………………………………………………., жк. ………………………….. бл. …….. вх. …….. ет. ……. ап. …….. притежаващ(а) л.к. № ……………………, издадена от МВР гр. ………………… на …………………………. ЕГН…………………………., декларирам, че започвам работа по трудово правоотношение [...]

Виж целия документ

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.348 ал.2 от Кодекса на труда, Декларация за първа трудова книжка, Декларация трудова книжка,

Декларация за гарантирани вземанияДекларация за гарантирани вземания

30.05.2013 Декларации

до ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ГР…………………………….. ТД на НАП гр. ………….. Вх. № …………/ ………… 20 …. г. Длъжностно лице, приело декларацията ………………………………………………………………. (име, фамилия, подпис и печат) Д Е К Л А Р А Ц И Я Подписаният/та …………………………………………………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от [...]

Виж целия документ

Декларация за гарантирани вземания, декларация несъстоятелност на работодателя,

ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетениеДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение

06.05.2013 Бланки

УКАЗАНИЯ за попълване на “Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение” към болничен лист Декларация, приложение № 15, се прилага към всеки болничен лист – за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване, независимо дали е “първичен” или “продължение” и дали е бил връщан от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за корекция. [...]

Виж целия документ

декларация от осигурителя бланка, ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение бланка, Приложение №15 към чл. 3 ал.1 бланка,

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДТВ на директори на училищаНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДТВ на директори на училища

12.04.2013 Бланки

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ За  издаване на заповед за допълнително трудово възнаграждение на директорите  по точка 3 б.”д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена през 2013 г.- за организация и контрол по провеждане на външни оценявания(вкл.държавни зрелостни и държавни квалификационни изпити). 1.Заявление. 2.Декларация за липса на [...]

Виж целия документ

декларация за липса на задължения, декларация за наличие на средства за ДТВ, ДТВ директори бланки, ДТВ за НВО и ДЗИ, заплащане за външно оценяване,

Декларация за съгласие за разкриване на служебна тайнаДекларация за съгласие за разкриване на служебна тайна

07.04.2013 Бланки

Подобни документи Декларация за съгласие децата да пътуват извън страната

Виж целия документ

декларация за съгласие, Декларация за съгласие за разкриване на служебна тайна,

Нови образци на декларации за облагане на доходите на физическите лицаНови образци на декларации за облагане на доходите на физическите лица

28.03.2013 Бланки

Нови образци на декларации за облагане на доходите на физическите лица http://nap.bg/news?id=1634 Срокът за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е до 30 април  2013 година. Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на формуляра можете да получите на телефона на информационния център на [...]

Виж целия документ

данъци 2013, Нови образци на декларации за облагане на доходите на физическите лица, облагане доходи ФЛ 2013, облагане физически лица,

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за ДТВ на директори за официални празнициНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за ДТВ на директори за официални празници

24.03.2013 Бланки

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ За  издаване на заповед за допълнителни трудови възнаграждения  по точка 4 б.”в” за официални празници – до три пъти в годината от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена през 2013 г. 1.Заявление. 2.Декларация за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения. 3.Декларация за [...]

Виж целия документ

декларация за липса на задължения, декларация за налични средства за ДТВ, ДТВ директор училище празници, заявление за ДТВ директор, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за ДТВ на директори,

Eдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски 2013Eдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски 2013

02.02.2013 Декларации

Eдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски От 2013 г. плащането на данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО) става по една банкова сметка. Всеки клиент на НАП може да провери платените и дължими от него суми за данъци и осигурителни вноски с помощта на [...]

Виж целия документ

Eдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски 2013, декларации образци, Начин на плащане и банкови сметки осигуряване, срокове за плащане осигуряване,

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република БългариПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република Българи

30.01.2013 Бланки

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3 Област: ……………… Рег. №: …………………. Дата: …………… Регионално звено “Миграция”—МВР: гр. ……….. Длъжностно лице: …………… Подпис ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република България От името на: ЕГН ……………… (имена по документ за самоличност) Гражданин на: Дата и място на раждане: (държава, област, община, населено място) [...]

Виж целия документ

покана -декларация за чужденец, ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република България,

Д Е К Л А Р А Ц И Я по § 19п на Закона за здравното осигуряванеД Е К Л А Р А Ц И Я по § 19п на Закона за здравното осигуряване

10.12.2012 Декларации

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди. За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на страната до 31 декември 2012 г. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата. От [...]

Виж целия документ

Д Е К Л А Р А Ц И Я по § 19п на Закона за здравното осигуряване, декларация здравно осигуряване българи в чужбина, опрощване на здравни вноски българи живеещи в чужбина,

“Аз мога повече ” декларация“Аз мога повече ” декларация

17.10.2012 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният: …………………………………………………………………………………………………………………………………… име, презиме, фамилия ЕГН:…………………..…………..………………………………*, л.к.№……………………………………., изд. на ……………………………………. от МВР……………………………, живущ в: …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….… (област, град, ж.к., ул. №) ДЕКЛАРИРАМ, че към настоящия момент: Работя по трудово правоотношение във фирма /предприятие (съм самонает) : (зачертава се невярното обстоятелство; посочва се името и адреса [...]

Виж целия документ

схема BG051PO001–2.1.14 декларация, “Аз мога повече ” нова декларация,

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ до ДЕЛК за освидетелстване на детеМОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ до ДЕЛК за освидетелстване на дете

04.10.2012 Декларации

Приложение № 5 към чл. 56, ал. 1 В РКМЕ Вх. № ……………. 20…. г.                                  ЕДИНЕН ДО                                                                      ГРАЖДАНСКИ ДЕТСКАТА ЕКСПЕРТНА                               НОМЕР ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ДЕЛК)/ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК) ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНАТА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ) ГР. ……………………. МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ от ……………………………………………………………….., постоянен адрес [...]

Виж целия документ

молба-декларация ДЕЛК -ТЕЛК, МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ до ДЕЛК за освидетелстване на дете, МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ до ДЕЛК от родител,

Мярка „Без свободен час“ справка декларацияМярка „Без свободен час“ справка декларация

18.09.2012 Декларации

…..…………………………………………………………………………………….. (училище) пк …., гр./с.……………………., община……………….…област…………………………. ул. …………..…….…., № ………, тел.:………….…, факс:………….., е-maill: ……….…. . СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ за възнаграждение на учител/възпитател за реално взетите учебни часове по Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” учебна 201../201… година Долуподписаният (ата) ……………………………….. ………………………………….…………….. (име, презиме, фамилия) заемащ (а) длъжността……………….. ……………………………………………………………. (наименование на длъжността) [...]

Виж целия документ

Мярка "Без свободен час" справка декларация, справка-декларация бланка,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.