Декларации


Заявление-декларация за ученическа стипендияЗаявление-декларация за ученическа стипендия

16.09.2014 Декларации

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ от ………………………………………………………………………………………………………………………………, живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., ученик в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (клас) Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ДЕКЛАРИРАМ: I. Успех ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (от предходния срок (година) – излишното се зачертава) II. Семейно положение: 1. Баща ………………………………………………………………………………………………………………………, живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., работи в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Майка …………………………………………………………………………………………………………………….., живуща ………………………………………………………………………………………………………………………, работи в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Брат ………………………………………………………………………………………………………………………., живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., работи в [...]

Виж целия документ

заявление за стипендия, заявление-декларация стипендия ученик, молба ученическа стипендия,

Д Е К Л А Р А Ц И Я  по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за Реда за Изплащане от Държавата на Присъдена ИздръжкаД Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за Реда за Изплащане от Държавата на Присъдена Издръжка

26.06.2014 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка Подписаният/ната/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/трите имена/, с лична карта №…………………….., изд. на……………………….от……………………………………………………., с постоянен адрес……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., в качеството си на взискател /родител, настойник, пълномощник/ на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /трите имена/, български гражданин, роден на ……………………………….в гр./с………………………………………………. [...]

Виж целия документ

бланка декларация за присъдена издръжка, наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка, присъдена издръжка,

ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетениеДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение

20.02.2014 Бланки

Приложение No15 към чл. 3, ал.1 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване (ПОВН РУСО) ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение http://www.noi.bg/images/bg/users/forms/benefits/Pril15_do31032012.pdf УКАЗАНИЯ за попълване на “Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение” към болничен лист Декларация, приложение № 15, се [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение бланка, Приложение No15 болнични, УКАЗАНИЯ за попълване на Декларация от осигурителя,

ДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване стаж в администрацията за младежи до 29 годиниДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване стаж в администрацията за младежи до 29 години

25.09.2013 Бланки

Приложение № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ (при кандидатстване) Долуподписаният/ата[1]: ……………………………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) ЕГН[2] …………………………….., л.к. № ……………………………., изд. на ……………………….…………. от МВР ……………………………….., живущ/а в: ……………………………………………………………………………………………………….. (област, гр./с, ж.к., ул. №) ДЕКЛАРИРАМ, че: Имам общ трудов стаж/ професионален опит ….…..….г. …….…м. ………дни. (При липса на трудов стаж моля, попълнете „0”) Не съм участвал/а в предходно стажуване, [...]

Виж целия документ

декларация кандидатстване младежи в администрацията, декларация кандидатстване стаж в администрацията, ДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване по проект младежи до 29 години, за безработни висшисти до 29 години,

Декларация за работното време на директор на училищеДекларация за работното време на директор на училище

02.09.2013 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:…………………………………………………………длъжност………………………………………………….. Адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………. Д Е К Л А Р И Р А М: В качеството си на директор на ……………………………………………………………………….., /училище, обслужващо звено, детска градина/ че в съответствие с изискванията на чл.181 от Кодекса на труда, на ………………………………………. е приет Правилник за вътрешния трудов [...]

Виж целия документ

Декларация за работното време на директор на училище, декларация за регламентирано работно време, декларация от директор детска градина,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.