Декларации


Декларация за ползване на преференция за такса в детска градинаДекларация за ползване на преференция за такса в детска градина

18.09.2012 Декларации

Вх..№………….. Дата…………….. Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаната/ият/ ………………………………………………………………………………………., родител /настойник/ на  детето………………………………………………………………………………………………. от …… ….   ..група, Д Е К Л А Р И Р А М, че във връзка с Наредба на СО за заплащане на такси в детска градина, приета на основание чл. 9 от Закона за местните [...]

Виж целия документ

декларация за намаление на такса в детска градина, Декларация за ползване на преференция за такса в детска градина,

Декларация от родители за прибиране на детеДекларация от родители за прибиране на дете

18.09.2012 Декларации

Вх.№……………./……………. ДО Директора На ………………………………………….. Д Е К Л А Р А Ц И Я Майка/настойник/…………………………………………………………………………………………………………………………….. Баща/настойник/……………………………………………………………………………………………………………………………….. На………………………………………………………………………………………………….от /трите имена на детето/ група……………………………………. Декларираме, че детето ни ще бъде довеждано / прибирано с изричното наше съгласие от : 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. /трите имена / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. /адрес, лична карта / 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. /трите имена / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. /адрес, [...]

Виж целия документ

Декларация от родители за прибиране на дете от детска градина,

Декларация за семейно положениеДекларация за семейно положение

10.09.2012 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я за семейно положение Долуподписаният/ата/ …………………………………………………………………………………. ЕГН………………………………………….., живущ/а/ в гр/с/. ……………………………….., обл…………………………………………………………… ж.к. …………………….., бл……….. ап. ……, Ул…………………………………………………….№…………………………….. Притежаващ/а/   л. к. № ……………………….., издадена от РДВР- ………………………, декларирам за семейното си положение следното: Женен съм/омъжена съм/ и имам   /нямам/  деца: Съпруг/а/………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. работи като ……………………………………………………………………………………………… Деца: [...]

Виж целия документ

декларация за семейно положение,

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на родител за обследване от логопедДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на родител за обследване от логопед

22.08.2012 Бланки

ДЕКЛАРАЦИЯ От ____________________________________________________________ / трите имена на родителя / Родител на ______________________________________________________ / трите имена на детето/ Ученик от ____ клас / група в_____________________________________                                           / име на Училището / Детско заведение / Декларирам, че съм съгласен детето ми да бъде обследвано от психолог и логопед – специалисти от Ресурсен център за подпомагане интегрираното [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на родител за обследване от логопед, обследване на дете от логопед декларация,

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на трудаДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

22.08.2012 Бланки

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда долуподписаният/ната……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. с ЕГН………………………………………….. декларирам, че 1.  Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство [...]

Виж целия документ

ал. 1 от Кодекса на труда, ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ДЕКЛАРАЦИЯ на участник в проект,

ДЕКЛАРАЦИЯ по схема „Училищен плод”ДЕКЛАРАЦИЯ по схема „Училищен плод”

21.08.2012 Бланки

Попълва се служебно УРН:    /__/__/__/__/__/__/ УИН: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Код на учебно заведение:   /__/__/__/__/__/__/ Печат ДЕКЛАРАЦИЯ (от заявител по чл. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод”) Днес,…… , 20… г. подписаният/та/ ………………………………………………………………………….. (собствено, бащино и фамилно име) [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИЯ (от заявител по чл. 10, ДЕКЛАРАЦИЯ по схема „Училищен плод”-нова, кампания "Училищен плод" 2012/13, т. 1 от Наредба за схема училищен плод,

Процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”Процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”

15.08.2012 Декларации

Процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” 2 Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”. Указанията са в отговор на постъпилите въпроси в Агенция по заетостта и предоставят [...]

Виж целия документ

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Проект „Новo начало – от образование към заетост”, проекти за безработни, Процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”, Ред за включване в Проекта „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”,

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИМОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ

14.08.2012 Бланки

Еднократна целева помощ за ученици по реда Закона за семейни помощи за деца се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.Молбата се получава от Дирекция“Социално подпомагане“ по постоянен адрес. Към молба-декларацията се прилагат следните документи: 1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни [...]

Виж целия документ

еднократна помощ за първокласник условия и ред, МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, молба-декларация за помощ за първокласник,

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИМОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ

10.08.2012 Декларации

Приложение №6 към т.6 ДО ДИРЕКТОРА НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ГРАД…………………….. МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ От …………………………………………………………………………….., ЕГН ………………………., (Име, презиме, фамилия) Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………. Лична карта [...]

Виж целия документ

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ,

М О Л Б А – Д Е К Л А Р А Ц И Я   за отпускане на целева помощ за отоплениеМ О Л Б А – Д Е К Л А Р А Ц И Я за отпускане на целева помощ за отопление

10.08.2012 Декларации

З А Б ЕЛ Е Ж К А: Молби-декларации за отопление се подават от 1 юли до 31 октомври. Приложение към чл. 4, ал. 1 на Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП Вх. № ………………./ …………….. ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” …………………………………………. М О Л Б А  -  Д Е К [...]

Виж целия документ

М О Л Б А - Д Е К Л А Р А Ц И Я за отпускане на целева помощ за отопление,

Лесовъдска практика- декларацииЛесовъдска практика- декларации

04.07.2012 Бланки

Образец Приложение 1 към чл. 237, ал.1, т.4 Д Е К Л А Р А Ц И Я От………………………………………………………………………………………………… (трите имена – име, бащино и фамилия) ЕГН………………….., притежаващ ЛК № ……………………………, издадена на ……………….. .. от МВР  гр…………..………….. ДЕКЛАРИРАМ, че: Нямам извършено нарушение на нормативен или общ административен акт при упражняване на дейността, за която [...]

Виж целия документ

лесовъдска практика бланки, Лесовъдска практика- бланки на декларации,

Формуляр за заявление по преписки за допълнителна проверкаФормуляр за заявление по преписки за допълнителна проверка

30.06.2012 Без категория

Вх. №………………………………../…………………. 2010 г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЗАЯВЛЕНИЕ От …………………………………………………………………………………………………………………………..- пълномощник, действащ от   името  на …………………………………………………………………………………………………… роден/а/ на………………………………………………………………………………………………………………………. с входящ номер на преписка  …………………….. от …………………г., по описа на  Министерството на правосъдието. Моля, да ми бъдат приети оригиналните документи за потвърждаване на българския ми произход: 1.(копие и оригинал) ………………………………………………………………………………………………… [...]

Виж целия документ

български произход, Формуляр за заявление по преписки за допълнителна проверка,

ДЕКЛАРАЦИЯ за българско национално съзнаниеДЕКЛАРАЦИЯ за българско национално съзнание

30.06.2012 Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният/та/ ………………………………………………………….…… Лично име            Бащино име                          Фамилия роден/а/ на …………..…….………. година в гр./с. ……………………………………., държава ………………………………ЕГН …..…………………………………………….. лична карта (паспорт) № ………………………………………..…………………………, адрес …………………………………………………………………….……………………. ………………………………………………………………………………………………….. ЗАЯВЯВАМ, че ИМАМ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ и съм с български произход, тъй като баща ми …………………………………….….……, роден в гр./с. Име      Фамилия ……………………….. държава ……………………………… е ………………….……… по народност и [...]

Виж целия документ

български произход, ДЕКЛАРАЦИЯ за българско национално съзнание,

Подкрепа на предприемчивите българиПодкрепа на предприемчивите българи

16.06.2012 Декларации

Процедура BG051PO001-1.2.01 – „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ – Компонент 1: На вниманието на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” Считано от 03.10.2011г. започва набирането на заявления за включване в обучение по проект „Подкрепа за предприемчивите българи  – Компонент І” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова [...]

Виж целия документ

насърчаване самостоятелна дейност компонент1, обучение малък и среден бизнес, Подкрепа на предприемчивите българи,

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ

13.06.2012 Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ* (Име, презиме и фамилия) Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….., (Точно наименование на фирмата/предприятието) ЕГН……………………………….., представляващ ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………., със седалище …………………………………………………………………………………………………………….., ЕИК по БУЛСТАТ ………………………………….., в качеството ми на работодател по Проект „Ново начало – от образование към заетост”, реализиран по процедура за директно предоставяне BG051PO001-1.1.06 – „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ, декларация фирма проект ново начало,

ДЕКЛАРАЦИЯ * по Проект „Ново начало – от образование към заетост”ДЕКЛАРАЦИЯ * по Проект „Ново начало – от образование към заетост”

13.06.2012 Декларации

ОБРАЗЕЦ 1 ДЕКЛАРАЦИЯ * по Проект „Ново начало – от образование към заетост” Долуподписаният/ата: ……………………………………………………………………………………………….., (име, презиме, фамилия) ЕГН ………………………….., постоянен адрес ………………………………………………………. ………………………………………………………, гражданство ……………………………………….., документ за самоличност №…………………………………………., изд. на …………………… от МВР – ……………………………………, в качеството ми на ………………………………………………….. в/на ………………………………………………………………………………………………………………………, ЕИК ……………………………………………., кандидатстващ по Проект „Новo начало – от образование към [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИЯ * по Проект „Ново начало – от образование към заетост”, декларация работодател стаж, ново начало декларация обр.1,

Декларация по проект „Ново начало“ стажДекларация по проект „Ново начало“ стаж

13.06.2012 Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният/ата[1]: ………………………………………………………………………………………………………… /име, презиме, фамилия/ ЕГН2 …………………………….., л.к. № ……………………………., изд. на ……………………….…………. от МВР ……………………………….., живущ в: ………………………………………………………………………………………………………… /област, гр./с, ж.к., ул. №/ ДЕКЛАРИРАМ: Нямам трудов стаж по обявената от работодател заявка за работно място по придобитото професионалното направление на висшето образование или професионалното направление/профил на средното образование ………………………………………………….., за която притежавам диплома [...]

Виж целия документ

декларация за ново начало и стаж, Декларация по проект "Ново начало" стаж,

Д Е К Л А Р А Ц И Я Н А Р А Б О Т О Д А Т Е Л за обучение на заети лица по процедура “АДАПТИВНОСТ”Д Е К Л А Р А Ц И Я Н А Р А Б О Т О Д А Т Е Л за обучение на заети лица по процедура “АДАПТИВНОСТ”

13.06.2012 Декларации

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Вх. №: ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ГР………………………… Д Е К Л А Р А Ц И Я  Н А  Р А Б О Т О Д А Т Е Л за [...]

Виж целия документ

Д Е К Л А Р А Ц И Я Н А Р А Б О Т О Д А Т Е Л за обучение на заети лица по процедура “АДАПТИВНОСТ”, процедура “АДАПТИВНОСТ”,

Д Е К Л А Р А Ц И Я по ПРОЕКТ “АДАПТИВНОСТ”Д Е К Л А Р А Ц И Я по ПРОЕКТ “АДАПТИВНОСТ”

13.06.2012 Декларации

ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.12 “АДАПТИВНОСТ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният/ата: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. (име, презиме, фамилия) ЕГН:…………………………………………., л.к.№…………..……………………., изд. на …………………………… от МВР……………………………………., живущ/а в: ………………………………….………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. (област, град, ж.к., ул. №) [...]

Виж целия документ

Д Е К Л А Р А Ц И Я по ПРОЕКТ “АДАПТИВНОСТ”, ПРОЕКТ “АДАПТИВНОСТ”,

ДЕКЛАРАЦИЯ по Проект  “ По–близо до работа”ДЕКЛАРАЦИЯ по Проект “ По–близо до работа”

13.06.2012 Декларации

Приложение 2 ДЕКЛАРАЦИЯ по Проект  BG051PO001-2.2.01 “ По–близо до работа” Долуподписаният/ата[1] ……………………………………………………………………………………………………..…… /име, презиме, фамилия/ ЕГН/ЛНЧ[2] ………………..…….., л.к. № …………..………., изд. на ………………… от МВР …………………., настоящ адрес: ……………………………………………………………. ……………………………………………..…………………………………………………………… /област, гр./с, ж.к., ул. №/ ДЕКЛАРИРАМ, че към настоящия момент: 1. Работя по трудово правоотношение – договор №…….. от ………………20……г. /за срок не по-малък от [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИЯ по Проект BG051PO001-2.2.01 “ По–близо до работа”, По–близо до работа приложение 2,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.