Skip to contentКатегория: Декларации

деклариране на определени факти и обстоятелства пред общински и държавни институции

 1. Д Е К Л А Р А Ц И Я за възстановяване на транспортни разходи на новонаето лице юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.

 2. Декларация за семейно и имотно състояние юни 12, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 3. ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ – ИСКАНЕ юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 4. Декларация за Банкова Сметка юни 7, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 5. Услуги предоставяни от Дирекция“Социално подпомагане“ юни 3, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления, Указания.

 6. Молба-декларация за получаване на помощ май 24, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 7. Декларация за съгласие за извънреден труд май 18, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 8. Декларация на квестор май 18, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 9. Декларация за биологично производство април 17, 2012

  Публикувано в Декларации.

 10. Декларация за наследство правила март 3, 2012

  Публикувано в Декларации, Указания.

 11. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил февруари 10, 2012

  Публикувано в Декларации.

 12. Наредба № Н-8 от 2005 г. ,изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г. февруари 10, 2012

  Публикувано в Декларации, Наредби.

 13. Месечна справка –декларация за пуснатите на пазара полимерни торбички февруари 3, 2012

  Публикувано в Декларации.

 14. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта февруари 3, 2012

  Публикувано в Декларации.

 15. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта февруари 3, 2012

  Публикувано в Декларации.

 16. Декларация при сключване на граждански договор февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 17. Независими оценители декларация обр.1 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 18. Декларация за вписване в Регистъра на независимите оценители на физическо лице февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 19. Декларация независими оценители обр.2 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 20. Декларация независими оценители обр.5 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 21. Декларация независими оценители обр.6 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 22. Декларация независими оценители обр.7 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 23. Декларация на независим оценител юридическо лице февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 24. Декларация за удостоверяване плащането на такса за полимерни торбички февруари 1, 2012

  Публикувано в Декларации.

 25. МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на еднократни парични помощи за отглеждане на деца по чл. 6а, 8в от Закона за семейни помощи за деца януари 31, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.