Skip to contentКатегория: Декларации

деклариране на определени факти и обстоятелства пред общински и държавни институции

 1. Д Е К Л А Р А Ц И Я Н А Р А Б О Т О Д А Т Е Л за обучение на заети лица по процедура “АДАПТИВНОСТ” юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.

 2. Д Е К Л А Р А Ц И Я по ПРОЕКТ “АДАПТИВНОСТ” юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.

 3. ДЕКЛАРАЦИЯ по Проект “ По–близо до работа” юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.

 4. Д Е К Л А Р А Ц И Я за възстановяване на транспортни разходи на новонаето лице юни 13, 2012

  Публикувано в Декларации.

 5. Декларация за семейно и имотно състояние юни 12, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 6. ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ – ИСКАНЕ юни 11, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 7. Декларация за Банкова Сметка юни 7, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 8. Услуги предоставяни от Дирекция“Социално подпомагане“ юни 3, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления, Указания.

 9. Молба-декларация за получаване на помощ май 24, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 10. Декларация за съгласие за извънреден труд май 18, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 11. Декларация на квестор май 18, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 12. Декларация за биологично производство април 17, 2012

  Публикувано в Декларации.

 13. Декларация за наследство правила март 3, 2012

  Публикувано в Декларации, Указания.

 14. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил февруари 10, 2012

  Публикувано в Декларации.

 15. Наредба № Н-8 от 2005 г. ,изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г. февруари 10, 2012

  Публикувано в Декларации, Наредби.

 16. Месечна справка –декларация за пуснатите на пазара полимерни торбички февруари 3, 2012

  Публикувано в Декларации.

 17. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта февруари 3, 2012

  Публикувано в Декларации.

 18. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта февруари 3, 2012

  Публикувано в Декларации.

 19. Декларация при сключване на граждански договор февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 20. Независими оценители декларация обр.1 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 21. Декларация за вписване в Регистъра на независимите оценители на физическо лице февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 22. Декларация независими оценители обр.2 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 23. Декларация независими оценители обр.5 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 24. Декларация независими оценители обр.6 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.

 25. Декларация независими оценители обр.7 февруари 2, 2012

  Публикувано в Декларации.