Декларации


Необходими документи за парична награда директор училищеНеобходими документи за парична награда директор училище

18.08.2013 Декларации

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ За издаване на заповед за парична награда в размер до една основна работна заплата на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена през 2013 г. 1.Заявление. 2.Декларация за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения. 3.Декларация за наличие на средства. 4.Процент на осигурено заместване на отсъстващи учители – над 80 %. [...]

Виж целия документ

декларация липса просрочени задължения, декларация наличие средства, ДТВ директор училище бланки, ДТВ директори училища, заявление за парична награда,

Декларация от доставчик на социални услуги за децаДекларация от доставчик на социални услуги за деца

17.08.2013 Декларации

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ДЕКЛАРАЦИЯ От……………………………………………………………………………………………………………………………….. (пълно наименование на юридическото лице) Представлявано от: …………………………………………………………………………………………………….. (три имена на лицето) С настоящата декларация заявявам, че съм уведомен за задълженията си по чл. 42а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, съгласно който до 31 март всяка година следва [...]

Виж целия документ

декларация към национална агенция закрила на децата, Декларация от доставчик на социални услуги за деца, закрила на детето,

Декларация от собственик за изплащане на бели петнаДекларация от собственик за изплащане на бели петна

01.08.2013 Декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният/ната: …………………………………………………………………………………………………………………………. с ЕГН: …………………………………… Адрес: гр./с: ………………………………….., обл.: ……………………………………. ул./ж.к. ……………………………………………………………………………………………………………., в качеството ми на: □ собственик/ □ съсобственик/ □ наследник или □пълномощник на: …………………………………………………………………………………………, чрез пълномощно с рег.№: ……………….., от дата: …………………….., издадено от ………………………………………………………………………………………………………………………… ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: към настоящия момент не съм/сме извършвал/ли [...]

Виж целия документ

декларация бели петна бланка, Декларация от собственик за изплащане на бели петна, декларация по чл.37в ал.7 от ЗСПЗЗ,

Декларации от родители при записване  дете в първи класДекларации от родители при записване дете в първи клас

13.06.2013 Бланки

< ![endif]–> ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „……………………………..” -……………. До Директора на ОУ„………………….” гр. ……………………. ДЕКЛАРАЦИЯ От…………………………………………………………..………………………………. Адрес……………………………………………………………………………………… Дом. тел. ……………………. GSM …………………………. Господин /Госпожо /Директор, Декларирам , че детето ми …………………………………………………….. ЕГН……………………… ще учи в първи клас на повереното Ви училище заучебната2013 / 2014 година. Данни за родителите : Майка ………………………………………………………………. / трите имена и ЕГН/ Баща………………………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

Декларации от родители записване в първи клас, декларация родител записване в училище, декларация родител на първокласник,

Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбинаОсвобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина

11.06.2013 Декларации

< ![endif]–> Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше до сега. За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, българските [...]

Виж целия документ

българи в чужбина здравноосигурителни вноски, декларация здравноосигурителни вноски, заявление освобождаване здравноосигурителни вноски, Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина, условия освобождаване здравноосигурителни вноски,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.