Декларации


Д Е К Л А Р А Ц И Я  за възстановяване на транспортни разходи на новонаето лицеД Е К Л А Р А Ц И Я за възстановяване на транспортни разходи на новонаето лице

13.06.2012 Декларации

ESF – 2201 – _ _ _ _ – _ _ _ – _ _ _ _ ……………..……/ Раздел VІ Приложение 6.7 ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” Гр. ………………………… Д Е К Л А Р А Ц И Я за възстановяване на транспортни разходи на новонаето лице по схема BG051PO001-2.2.01 “ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА” [...]

Виж целия документ

Д Е К Л А Р А Ц И Я за възстановяване на транспортни разходи на новонаето лице, ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА,

Декларация за семейно и имотно състояниеДекларация за семейно и имотно състояние

12.06.2012 Бланки

Настаняване в общинско жилище ОБЩИНА – ………………… ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 7, ал. 2, във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища Подписаният: ……………………………………………………………………………………………… жител (и) на гр. (с.)………………………………………………………………………………………. ж.к. …………………………………….. , ул. ……………………………………………….  № …….. , блок ……………………………… , вход …… , ет. ……. , [...]

Виж целия документ

декларация за семейно и имотно състояние, настаняване в общинско жилище, необходими документи за настаняване в общинско жилище,

ОБРАЗЕЦ  ДЕКЛАРАЦИЯ – ИСКАНЕОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ – ИСКАНЕ

11.06.2012 Бланки

Ежемесечна отчетност: Работодателят, съгласно договор, който е сключил с дирекция “Бюро по труда” се задължава да представя ежемесечно следните заверени от съответните длъжностни лица  документи: -  Декларация – искане: а/ за начислените средства  за отчетния месец; б/ за внесените или начислените през отчетния месец осигурителни вноски за сметка на Работодателя – Копие на разплащателната ведомост [...]

Виж целия документ

Ежемесечна отчетност Мелпомена, ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ – ИСКАНЕ,

Декларация за Банкова СметкаДекларация за Банкова Сметка

07.06.2012 Бланки

Декларация за Банкова Сметка – към Болничен Лист Приложение №7, към чл.8 от КСО До Директора на Районното/Столичното Управление ”Социално Осигуряване” гр. ДЕКЛАРАЦИЯ за банкова сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО от (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ адрес за кореспонденция: (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., [...]

Виж целия документ

Декларация за Банкова Сметка, декларация към болничен, към чл.8 от КСО, Приложение №7,

Услуги предоставяни от Дирекция“Социално подпомагане“Услуги предоставяни от Дирекция“Социално подпомагане“

03.06.2012 Декларации

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1. Информиране, консултиране и насочване на гражданите във връзка с дейностите в областта на социалното подпомагане, закрила на детето и интеграцията на хората с увреждания; 2. Приемане на молби-декларации за отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и издаване на заповед; Нормативно основание за [...]

Виж целия документ

административни услуги в ДСП, документи за социално подпомагане, молби за помощи, образци на молби за социално подпомагане, Услуги предоставяни от Дирекция"Социално подпомагане",

Молба-декларация за получаване на помощМолба-декларация за получаване на помощ

24.05.2012 Декларации

Молба-декларация за получаване на помощ по Закона за социалното подпомагане http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=20&selid=20 Подобни документи Молба-декларация за социално подпомагане

Виж целия документ

Молба-декларация за получаване на помощ, молба-декларация за социално подпомагане, парична помощ, парична помощ при бедствие, помощ по ППЗСП,

Декларация за съгласие за извънреден трудДекларация за съгласие за извънреден труд

18.05.2012 Бланки

Образец ДО Директора на …………………………………………. у-ще гр. ………………………………………. С  Ъ  Г  Л  А  С  И  Е от ……………………………………………………….. на длъжност ……………………………………….. Уважаеми/а/  господин/жо/ ……………………………………………………………… В изпълнение на Ваша Заповед № ……………/………………., за полагане на /за орган. и провеж. на олимпиади/ извънреден труд на ……………. г.  от ………. ч., заявявам, че съм съгласен/на/ да работя извънредно [...]

Виж целия документ

декларация за съгласие за извънреден труд, декларация за съгласие на квестор, квестори,

Декларация на квесторДекларация на квестор

18.05.2012 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният/та/……………………………………………………………………..; /трите имена/ …………………………………………….….  в  ……………………………. / длъжност/                                                               /месторабота/ ДЕКЛАРИРАМ, че при работа с материали използвани в системата на средното образование, които представляват ведомствена тайна свързани с провеждане на ………………………………………………………………. ще спазвам изискванията за опазване на тайната, утвърдени от Министъра на образованието и науката [...]

Виж целия документ

декларация конфликт на интереси, Декларация на квестор, декларация при провеждане на ДЗИ, декларация при провеждане на НВО, квестори,

Декларация за биологично производствоДекларация за биологично производство

17.04.2012 Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, член 28 (3) от Наредба 22/2001 г. и член 90 (3) от Наредба 35/2001 г. Долуподписаният (та) ………………………………………………………………………………………………., адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (постоянен адрес) в качеството си на представител на фирма/ земеделско стопанство ………………………………………………….., с гр./с. ……………………………………………………………, община …………………………………………………….., ж.к./ул. ……………………………………………………………………………………, № ….., бл. ….., вх. [...]

Виж целия документ

биологичен производител, биологично земеделие, Декларация за биологично производство, декларация на биологичен оператор,

Декларация за наследство правилаДекларация за наследство правила

03.03.2012 Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА • В кои случаи се подава – при смърт на физическо лице и откриване на наследство • От кого се подава – при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследницитепо закон или завещание. Декларацията се подава [...]

Виж целия документ

Декларация за наследство кога се подава, Декларация за наследство от кого се подава, Декларация за наследство правила,

Д Е К Л А Р А Ц И Я  по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобилД Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

10.02.2012 Декларации

Община……………………………………. Приложение № 2 ……………………………………………………….… вх. №…………………………/…………………….г. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил В кои случаи се подава – Декларация за притежаван лек автомобил се подава при придобиване на лек автомобил или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване [...]

Виж целия документ

ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил, Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, декларация за лек автомобил, декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ,

Наредба № Н-8 от 2005 г. ,изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.Наредба № Н-8 от 2005 г. ,изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.

10.02.2012 Декларации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ [...]

Виж целия документ

декларации по наредба Н-8, декларации събиране данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица, Наредба № Н-8 от 2005 г., Наредба № Н-8 от 2005 г. изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.,

Месечна справка –декларация за пуснатите  на пазара полимерни торбичкиМесечна справка –декларация за пуснатите на пазара полимерни торбички

03.02.2012 Декларации

Приложение № 13 а (към чл. 10 а, ал. 1 Месечна справка –декларация за пуснатите на пазара полимерни торбички № ………………../ дата……………………………… Данни за отчетния период от ………………до…………………………г. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА: Пълно наименование …………………………………………………………………………………………………. ИН по ЗДДС ……………………………………… ЕИК ………………………………………………….. Лице за контакти ……………………………………………………………………………………………………….. Телефон: …………………………. Факс: ……………………… e-mail: ………………………………………….. Количество [...]

Виж целия документ

Месечна справка –декларация за пуснатите на пазара полимерни торбички, полимерни торбички-месечна справка,

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетосттаДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта

03.02.2012 Декларации

ОБРАЗЕЦ 1 / 2012Г. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта В качеството ми на представител на работодателя /обучаващата институция/……………………………………………………………………………………………………………………………………………… по Програма/Проект / Насърчителна мярка /чл.. … от ЗНЗ/ ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. декларирам, че: 1.    Не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност; 2.    Не [...]

Виж целия документ

ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, декларация на работодател в БТ, ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56,

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетосттаДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта

03.02.2012 Декларации

ОБРАЗЕЦ 5 / 2009Г. за работодатели, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители и/или Закона за тютюна и тютюневите изделия ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта по Програма/Проект/Насърчителна мярка  /чл.  .… от ЗНЗ/ …………………………… В качеството ми на представител на работодателя ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… декларирам, че: 1. Получаваните финансови [...]

Виж целия документ

ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, декларация на работодател в БТ, ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56,

Декларация при сключване на граждански договорДекларация при сключване на граждански договор

02.02.2012 Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният(ната)………………………………………………………………………………………………. ЕГН……………………………………………… Постоянен адрес…………………………………………………………………………………………………………. Лична карта №………………………………,издадена на …………………..200….г. от……………………. ДЕКЛАРИРАМ,че 1.Работя по трудов договор…………………………………………………………….да……………не….. 2.Работя по служебно правоотношение……………………………………………….да……………не….. 3.Упражнявам трудова дейност като член-кооператор,земеделски производител или тютюнопроизводител………………………………………….да …………..не….. 4.Работя по договор за управление и контрол на търговско дружество……………………………………..да……………не….. 5.Упражнявам свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация…………………………………………………;…….да……………не…. 6.Упражнявам трудова дейност като едноличен търговец, собственик или [...]

Виж целия документ

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-ДЕКЛАРАЦИЯ, Декларация при сключване на граждански договор,

Независими оценители декларация обр.1Независими оценители декларация обр.1

02.02.2012 Декларации

Образец 1 КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният/ата: ………………………………………………………………………. име, презиме, фамилия ЕГН ………………………………… за чуждестранен гражданин № на парспорта във връзка със Заявление за членство в Камарата на независимите оценители в България ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: ще спазвам Устава на Камарата на независимите [...]

Виж целия документ

независими оценители, Независими оценители декларация обр.1,

Декларация за вписване в Регистъра на независимите оценители на физическо лицеДекларация за вписване в Регистъра на независимите оценители на физическо лице

02.02.2012 Декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният/ата: ………………………………………………………………………………. име, презиме, фамилия ЕГН  ………………………………… за чуждестранен гражданин № на парспорта във връзка със Заявление за вписване в Регистъра на независимите оценители на физическо лице по реда на чл. 15 от ЗНО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: ще спазвам Кодекса за професионална етика на независимите оценители [...]

Виж целия документ

Декларация за вписване в Регистъра на независимите оценители на физическо лице, независими оценители физическо лице,

Декларация независими оценители обр.2Декларация независими оценители обр.2

02.02.2012 Декларации

Образец 2 КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният/ата: ………………………………………………………………………………. име, презиме, фамилия ЕГН………………………………… за чуждестранен гражданин № на парспорта представляващ/а …………………………………………………………………………………. наименование и правно – организационна форма на дружеството ЕИК (БУЛСТАТ)……………………………….. във връзка със Заявление за вписване в Регистъра на независимите оценители [...]

Виж целия документ

Декларация независими оценители обр.2, независими оценители юридически лица,

Декларация независими оценители обр.5Декларация независими оценители обр.5

02.02.2012 Декларации

Образец 5 КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Д Е К Л А Р А Ц И Я на основание чл. 17, ал. 4, т. 4 от ЗНО Долуподписаният/ата: ………………………………………………………………………………. име, презиме, фамилия ЕГН………………………………… за чуждестранен гражданин № на парспорта във връзка със Заявление за вписване в Регистъра на независимите оценители на юридическо [...]

Виж целия документ

Декларация независими оценители обр.5, независими оценители юридическо лице,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.