Длъжностни характеристики


732 Печатари и сродни на тях732 Печатари и сродни на тях

20.10.2013 Длъжностни характеристики

732 Печатари и сродни на тях Печатарите и сродни на тях извършват предпечатна подготовка, настройват и управляват печатни машини, подвързват и извършват довършителни операции на печатни произведения, изработват пробни екземпляри и управляват различно печатарско оборудване. Печатарите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: управляват камери и друго фотографско оборудване за репродуциране на изображения на [...]

Виж целия документ

732 Печатари длъжностни характеристики, 732 Печатари и сродни на тях, 732 Печатари и сродни на тях основни задачи, Оформители и книговезци длъжностна характеристика, Техници в предпечатната подготовка длъжностна характеристика,

7312 Производители и акордьори на музикални инструменти7312 Производители и акордьори на музикални инструменти

13.10.2013 Длъжностни характеристики

Производителите и акордьорите на музикални инструменти изработват, сглобяват, ремонтират и възстановяват музикални инструменти като ги настройват до желани височини на тонове ръчно или с електрически инструменти. Те обикновено са специализирани за определен вид инструменти като пиана, струнни, медни, дървени или ударни инструменти. Производителите и акордьорите на музикални инструменти изпълняват следните основни задачи: •изработват и сглобяват [...]

Виж целия документ

7312 Производители и акордьори на музикални инструменти основни задачи, акордьор длъжностна характеристика,

Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”

25.08.2013 Длъжностни характеристики

Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК” Място на работа В основни и средни общообразователни училища, професионални училища и гимназии, педагогически консултационни кабинети, детски педагогически стаи, центрове за работа с деца, обществени организации и др. Основни задачи: Педагогическият съветник извършва диагностична дейност с цел откриване и класифициране на всички проблемни и заслужаващи специално внимание ученици. Извършва индивидуално и групово [...]

Виж целия документ

основни задачи на ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, педагогически съветник-длъжностна характеристика, Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”,

Помощен персонал в библиотекиПомощен персонал в библиотеки

08.08.2013 Длъжностни характеристики

4411 Помощен персонал в библиотеки Помощният персонал в библиотеки издава и получава библиотечни материали, сортира и разпределя книги, аудио и видео записи, периодични издания, списания, вестници и осигурява обща библиотечна информация за потребителите. Помощният персонал в библиотеки изпълнява следните основни задачи: •издава и получава библиотечни книги и други материали; •подрежда книги и други библиотечни материали; [...]

Виж целия документ

картотекар длъжностна характеристика, Помощен персонал в библиотеки основни задачи, Работник библиотека длъжностна характеристика, Фондохранител музей длъжностна характеристика,

Анализатори по управление и организацияАнализатори по управление и организация

07.08.2013 Длъжностни характеристики

2421 Анализатори по управление и организация Анализаторите по управление и организация помагат на организациите за постигане на по-висока ефективност и решаване на организационни проблеми. Те изучават организационните структури, методи, системи и процедури. Анализаторите по управление и организация изпълняват следните основни задачи: •подпомагат и насърчават установяването на цели, стратегии и планове, предназначени да задоволят потребителските нужди [...]

Виж целия документ

2421 Анализатори по управление и организация, анализатор управление длъжностна характеристика, Анализатори по управление и организация основни задачи,

Други преподавателиДруги преподаватели

06.08.2013 Длъжностни характеристики

2359 Други преподаватели, н.д. Тази единична група включва преподаватели, некласифицирани другаде в 23 Преподаватели , предоставящи частни уроци по предмети, различни от чужди езици и изкуства и консултират ученици с образователна цел. Другите преподаватели, н.д. изпълняват следните основни задачи: •оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди; •планират, изготвят и [...]

Виж целия документ

Други преподаватели, Педагогически съветник основни задачи, Преподаватели предоставящи частни уроци, Учител литературно творчество в обслужващи звена длъжностна характеристика, Учител природоматематически учебни предмети в обслужващи звена длъжностна характеристика,

Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документиСлужители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи

05.08.2013 Длъжностни характеристики

4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи Служителите, водещи статистически, финансови и застрахователни документи получават, съставят и изчисляват статистически или актюерни данни или извършват помощни административни задачи, свързани с транзакции на банки, застрахователни и други финансови компании. Служителите, водещи статистически, финансови и застрахователни документи, изпълняват следните основни задачи: •обработват застрахователни документи: сключват и прекратяват [...]

Виж целия документ

водещи статистически документи, водещи финансови и застрахователни документи, Отчетник данъци длъжностна характеристика, Отчетник облигации основни задачи, Отчетник оценки на рискове и застраховки основни задачи,

Инкасатори на дългови задължения и сродни на тяхИнкасатори на дългови задължения и сродни на тях

02.08.2013 Длъжностни характеристики

4214 Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях Икасаторите на дългови задължения и сродни на тях събират плащания по просрочени сметки и лоши чекове, събират и плащания за благотворителност. Инкасаторите на дългови задължения и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: •издирват и намират длъжници; •телефонират, посещават или пишат писма до клиентите с цел [...]

Виж целия документ

инкасатор дългови задължения длъжностна характеристика, Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях основни задачи, събирач дарения длъжностна характеристика, събирач на данъци и такси длъжностна характеристика,

Финансови и инвестиционни консултантиФинансови и инвестиционни консултанти

31.07.2013 Длъжностни характеристики

2412 Финансови и инвестиционни консултанти Финансовите и инвестиционните консултанти разработват финансови планове за отделни лица или организации, както и инвестират и управляват средства от тяхно име. Финансовите и инвестиционните консултанти изпълняват следните основни задачи: •изграждат и поддържат клиентска база; •разговарят с клиенти като получават от тях информация за техния финансов статус и цели, поемане на [...]

Виж целия документ

експерт финансово планиране основни задачи, експерт хеджиране основни задачи, инвестиционен консултант основни задачи, Финансови и инвестиционни консултанти основни задачи,

Учители за лица със специални образователни потребностиУчители за лица със специални образователни потребности

30.07.2013 Длъжностни характеристики

2352 Учители за лица със специални образователни потребности Учителите за лица със специални образователни потребности преподават на деца, млади или възрастни хора с физически или умствени увреждания, на лица с трудности при възприемането или с други специални потребности като насърчават тяхното социално, емоционално, интелектуално и физическо развитие. Учителите за лица със специални образователни потребности изпълняват [...]

Виж целия документ

слуховоречев рехабилитатор на деца с увреден слух, Учител на деца с езиково говорни нарушения, Учител на деца с нарушено зрение, Учител на деца с умствена изостаналостслуховоречев рехабилитатор на деца с увреден слух, учители деца СОП длъжностна характеристика,

Одитори и счетоводителиОдитори и счетоводители

29.07.2013 Длъжностни характеристики

241 Финансови специалисти Финансовите специалисти планират, разработват, организират, администрират, инвестират, управляват и извършват количествен анализ на системи за финансово отчитане или на средства на лица, предприятия, обществени и частни институции. Финансовите специалисти изпълняват следните основни задачи: изготвят и организират финансови отчети за дадена организация; преглеждат финансовите документи на дадена организация; предоставят финансови съвети на лица [...]

Виж целия документ

Дипломиран експерт счетоводител основни задачи, одитор длъжностна характеристика, Одитори и счетоводители основни задачи, ревизор длъжностна характеристика, финансов контрольор длъжностна,

Преподаватели във висши училищаПреподаватели във висши училища

28.07.2013 Длъжностни характеристики

2310 Преподаватели във висши училища Преподавателите във висши училища подготвят и изнасят лекции и провеждат консултации по една или повече дисциплини в рамките на определен курс на обучение в университет или друго висше училище. Провеждат проучвания, изготвят учебници и учебни помагала. Преподавателите във висши училища изпълняват следните основни задачи: •разработват учебното съдържание и изготвят курсове [...]

Виж целия документ

асистент висше училище основни задачи, Главен асистент основни задачи, Доцент основни задачи, Преподаватели във висши училища основни задачи, Професор основни задачи,

Учители по общообразователна подготовка в средното образованиеУчители по общообразователна подготовка в средното образование

27.07.2013 Длъжностни характеристики

2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас) Учителите по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас) преподават по един или повече учебни предмета на ниво средно образование, с изключение на предмети по професионална подготовка. Учителите по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас) изпълняват следните основни задачи: •разработват учебна програма, план и [...]

Виж целия документ

Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап длъжностна характеристика, Учители по общообразователна подготовка в средното образование основни задачи,

Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПОУчители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

26.07.2013 Длъжностни характеристики

2320 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО Учителите по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподавателите в ЦПО преподават на възрастни и учащи в средни училища и центрове за професионално обучение. Те подготвят учащите за работа в определени професионални области, за които обикновено не се изисква [...]

Виж целия документ

преподавател в ЦПО длъжностна характеристика, учител по практика длъжностна характеристика, учител по теория, Учител практическо обучение основни задачи, Учител теоретично обучение основни задачи,

Персонал по кодиране и редактиране на документи, Деловодители/архивариПерсонал по кодиране и редактиране на документи, Деловодители/архивари

25.07.2013 Длъжностни характеристики

4413 Персонал по кодиране и редактиране на документи Персоналът по кодиране и редактиране на документи кодира информация, проверява и коригира, изпълнява разнообразни помощни административни задачи. Персоналът по кодиране и редактиране на документи изпълнява следните основни задачи: •кодира информация и класифицира информация по кодове за целите на обработката на данни; •сравнява корекции на текстове и други [...]

Виж целия документ

архивар основни задачи, Деловодител основни задачи, Деловодители/архивари, коректор основни задачи, Персонал по кодиране и редактиране на документи,

Персонал, водещ стокови и транспортни документиПерсонал, водещ стокови и транспортни документи

24.07.2013 Длъжностни характеристики

432 Персонал, водещ стокови и транспортни документи Персоналът, водещ стокови и транспортни документи, регистрира произведените, закупените, складираните и експедираните стоки, както и необходимите производствени материали, регистрира оперативни данни и координира времевия график на пътническия и товарния транспорт. Персоналът, водещ стокови и транспортни документи, изпълнява следните основни задачи: регистрира произведените, закупените, складираните и експедираните стоки; регистрира [...]

Виж целия документ

водещ стокови и транспортни документи, Диспечер транспортни средства основни задачи, Домакин склад, инвентарчик основни задачи, контрольор товароразтоварна дейност основни задачи,

Продавачи на пазари и амбулантни търговциПродавачи на пазари и амбулантни търговци

22.07.2013 Длъжностни характеристики

521 Продавачи на пазари и амбулантни търговци Продавачите на пазари и амбулантните търговци продават стоки на щандове и пазари или на улици, приготвят и продават топли или студени храни и напитки, готови за непосредствена консумация на улици и обществени места. Продавачите на пазари и амбулантните търговци изпълняват следните основни задачи: получават разрешение за поставяне на [...]

Виж целия документ

Продавач закуски и напитки длъжностна характеристика, продавач на павилион длъжностна характеристика, продавач на пазар-длъжностна характеристика, продавач на сергия длъжностна характеристика, Продавач хранителни продукти,

Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средстваИнструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства

21.07.2013 Длъжностни характеристики

5165 Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства Инструкторите, обучение на водачи на моторни превозни средства обучават хората как да управляват моторни превозни средства. Инструктурите, обучение на водачи на моторни превозни средства изпълняват следните основни задачи: •обучават водачите в реални условия за шофиране, обясняват и демонстрират операциите със спирачките, съединителя, избиране на скоростите, автоматична [...]

Виж целия документ

Инструктор обучение на водачи на моторни превозни средства, Инструктор обучение на шофьори основни задачи, инструктор шофьорски курсове длъжностна характеристика,

Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автоматиОтчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати

20.07.2013 Длъжностни характеристики

9623 Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати Отчетниците на измервателни уреди и събирачите на монети и жетони от автомати събират парите от машините за продажби, от броячите на паркингите и от други устройства, работещи с монети и жетони, отчитат показания на електромери, водомери или газомери. Отчетниците на измервателни уреди [...]

Виж целия документ

Отчетник на измервателни уреди основни задачи, Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати, събирач на монети и жетони от автомати основни задачи,

Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачиКуриери, разносвачи на колетни пратки и носачи

19.07.2013 Длъжностни характеристики

9621 Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи Куриерите, разносвачите на колетни пратки и носачите доставят и предават съобщения, пакети и други колетни пратки във или между учреждения, на домакинства или други места, или донасят багажи в хотели, гари и аерогари. Куриерите, разносвачите на колетни пратки и носачите изпълняват следните основни задачи: •доставят съобщения, пакети [...]

Виж целия документ

куриер служба/офис основни задачи, Куриери, Носач багаж основни задачи, разносвачи на колетни пратки и носачи, Разпределител печат основни задачи,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.