Длъжностни характеристики


Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на трудСпециалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд

16.02.2013 Длъжностни характеристики

2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд Специалистите по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд оценяват, планират и изпълняват програми с цел разпознаване, мониторинг и контрол на екологични фактори, които представляват потенциална опасност за човешкото здраве, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, предотвратяване на болести и наранявания, [...]

Виж целия документ

Експерт здравословни и безопасносни условия на работа, Ергоном, Лекар служба по трудова медицина длъжностна характеристика, Специалисти по медицинска екология основни задължения, специалисти по хигиена и здравословни условия на труд основни задължения,

Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицинаСпециалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина

15.02.2013 Длъжностни характеристики

223 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина преглеждат пациенти, диагностицират, третират и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора и поддържат общото им здравословно състояние чрез прилагане на знания, умения и практики, придобити чрез интензивно изследване на теории, вярвания и опити, [...]

Виж целия документ

лекар хомеопат основни задължения, лекари традиционна медицина основни задължения, основни задачи Специалисти традиционната и комплементарна медицина, Специалисти комплементарна медицина,

Лекари специалистиЛекари специалисти

14.02.2013 Длъжностни характеристики

221 Лекари Лекарите изучават, диагностицират, третират и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора чрез прилагане на принципите и процедурите на модерната медицина. Те планират, контролират и оценяват изпълнението на планове за грижи и лечение, предоставени от други доставчици на здравни услуги и провеждат медицински образователни и изследователски дейности. Лекарите изпълняват [...]

Виж целия документ

лекар специалист длъжностна характеристика, лекари, Лекари специалисти основни задължения,

811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали

12.02.2013 Длъжностни характеристики

811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали Машинните оператори в миннодобива и добива на минерали обслужват и наблюдават машини и съоръжения, работят с ръчни инструменти, с които извличат руди и минерали от земните недра, обработват минерални и скални образувания, пробиват кладенци и отвори, произвеждат цимент и други минерални продукти. Машинните оператори в миннодобива [...]

Виж целия документ

811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали, Машинни оператори по обработка на руди и минерали, миньор длъжностна характеристика, работник в кариера длъжностна характеристика,

Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне  на покрития върху металиМашинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали

06.02.2013 Длъжностни характеристики

8122 Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали Машинните оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали обслужват и наблюдават оборудване, което извършва дообработване, галванизиране и нанасяне на покрития върху метални предмети или части с цел подобряване на корозионноустойчивостта и издръжливостта на износване, за декоративни цели или [...]

Виж целия документ

Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали длъжностна характеристика, металици-основни задължения,

Началник отдели в общинска администрацияНачалник отдели в общинска администрация

05.02.2013 Длъжностни характеристики

Началник Отдел: Правно обслужване и човешки ресурси; Дирекция: Административно-правно и информационно обслужване • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководство, организация и контрол на дейността на отдела и процесуално представителство и съблюдаване спазването на законодателството при осъществяване на дейностите на общинска администрация и представляването й пред органите на съдебната власт и други държавни и [...]

Виж целия документ

държавни служители в общинска администрация, Началник отдел Счетоводен длъжностна, Началник Отдел: Правно обслужване и човешки ресурси, Началник отдели в общинска администрация длъжностна характеристика,

Длъжностни характеристики в общинската администрацияДлъжностни характеристики в общинската администрация

04.02.2013 Длъжностни характеристики

Директор Дирекция: Техническа инфраструктура и околна среда Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в дирекцията за професионалното и административно изпълнение на основните и специфични дейности в областта на строителството, инвестициите и екологията, енергийната ефективност и опазването на околната [...]

Виж целия документ

Директор Дирекция: Икономическа политика и бюджет, Директор Дирекция: Местни приходи, Директор Дирекция: Образование, Директор Дирекция: Социални дейности и здравеопазване, Директор Дирекция: Техническа инфраструктура и околна среда,

Машинни оператори в химическото производство  и производството на фотографски продуктиМашинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти

01.02.2013 Длъжностни характеристики

813 Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти Машинните оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти обслужват и наблюдават машини за преработване на химикали за производство на фармацевтични продукти, почистващи, тоалетни и козметични препарати, експлозиви и фотографски и/или други химически продукти. Машинните оператори в химическото производство и производството на фотографски [...]

Виж целия документ

копист филми основни задачи, Лепилоприготвител основни задачи, Машинен оператор производство на бои лакове и багрила, Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти, печатар фотографии основни задачи,

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделияМашинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия

25.01.2013 Длъжностни характеристики

814 Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Машинните оператори в производството на каучук, пластмаси и хар- тиени изделия обслужват и наблюдават машини за смесване и оформяне на каучук и каучукови смеси, за производство на различни продукти от естествен и синтетичен каучук и пластмаси или за производство на различни продукти от хартия, [...]

Виж целия документ

Машинен оператор в производството на пластмасови изделия, Машинен оператор изделия от хартия, Машинен оператор производство на картонени изделия, Машинен оператор производство на пликове и хартиени торбички, Машинен оператор щанцоване на каучук,

Длъжност дезинфектори и сродни на тяхДлъжност дезинфектори и сродни на тях

24.01.2013 Длъжностни характеристики

7544 Дезинфектори и сродни на тях Дезинфекторите и сродни на тях използват химикали за унищожаване на вредни насекоми, животни, плевели и други организми за предотвратяване на щети по реколтата, сгради и други съоръжения и обкръжаващата ги среда, за предотвратяване на рисковете за човешкото здраве. Дезинфекторите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: • управляват [...]

Виж целия документ

дезинфектори основни задачи, Длъжност дезинфектори и сродни на тях,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ТРУДОТЕРАПЕВТДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ТРУДОТЕРАПЕВТ

16.01.2013 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ТРУДОТЕРАПЕВТ 1. Длъжност: ТРУДОТЕРАПЕВТ 2. Място на работа : Център за социална рехабилитация и интеграция 3. Шифър по НКПД : 51321015 4. Основна цел на длъжността: Постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот чрез придобиване на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично [...]

Виж целия документ

специалист трудова терапия длъжностна характеристика, трудотерапевт длъжностна характеристика,

Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачиКаменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи

10.11.2012 Длъжностни характеристики

7113 Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи Каменоделците, каменоцепачите, каменорезачите и каменодълбачите дялат и оформят каменни блокове и плочи за изграждане и поддържане на каменни конструкции и надгробни паметници, за оформяне на фигури и орнаменти върху камък. Каменоделците, каменоцепачите, каменорезачите и каменодълбачите изпълняват следните основни задачи: • разбиват с клинове добитите в кариерите камъни за да [...]

Виж целия документ

Каменоделци длъжностна характеристика, каменорезачи и каменодълбачи основни задължения, каменоцепачи основни задължения,

Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарствотоПриложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството

08.11.2012 Длъжностни характеристики

343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството Приложните специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството съчетават творчески умения, технически и културни знания, които използват при снимане и проявяване на фотографии; проектират театрални декори, витрини на магазини и други; подготвят предмети за изложби; поддържат библиотечни и галерийни сбирки и системи за каталогизиране; [...]

Виж целия документ

Аранжор на витрини/щандове длъжностна характеристика, Интериорни дизайнери и декоратори длъжностна характеристика, Технически персонал в галерии музеи и библиотеки длъжностна характеристика, Фотографи длъжностна характеристика,

Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализаториРазработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори

06.11.2012 Длъжностни характеристики

25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии Специалистите по информационни и комуникационни технологии извършват проучвания, планират, проектират, разработват, програмират, тестват, консултират и усъвършенстват информационни системи, хардуер, софтуер и софтуерни приложения; изготвят съответната документация включително принципи, политики и процедури; проектират, разработват, контролират, поддържат и обслужват бази данни и други информационни системи, за да се осигури оптимално [...]

Виж целия документ

Приложни програмисти длъжностна характеристика, Разработчици на уебсъдържание и мултимедия длъжностна характеристика, Системни анализатори длъжностна характеристика, Софтуерни разработчици длъжностна характеристика,

Специалисти по бази данни и мрежиСпециалисти по бази данни и мрежи

05.11.2012 Длъжностни характеристики

252 Специалисти по бази данни и мрежи Специалистите по бази данни и мрежи проектират, разработват, контролират, поддържат и подпомагат оптималното функциониране и сигурността на информационните системи и инфраструктурата, включително на бази данни, хардуер, софтуер, информационни мрежи и операционни системи. Специалистите по бази данни и мрежи изпълняват следните основни задачи: проектират и разработват архитектурата на бази [...]

Виж целия документ

Проектант и администратор на бази данни длъжностна характеристика, Системен администратор длъжностна характеристика, Специалист по компютърни мрежи длъжностна харктеристика, Специалисти по бази данни и мрежи длъжностни характеристики,

Спортисти и работещи в областта на спортаСпортисти и работещи в областта на спорта

02.11.2012 Длъжностни характеристики

342 Спортисти и работещи в областта на спорта Спортистите и работещите в областта на спорта се подготвят и участват в спортни състезания срещу парично възнаграждение, тренират аматьори и професионални спортисти за подобряване на постижения, подпомагат, организират и съдийстват на спортни събития, обучават и контролират различни тренировки и други спортни дейности. Спортистите и работещите в областта [...]

Виж целия документ

работещи в областта на спорта длъжностни характеристики, Спортисти длъжностни характеристики, фитнесинструктор длъжностна характеристика,

Финансови анализаториФинансови анализатори

02.11.2012 Длъжностни характеристики

2413 Финансови анализатори Финансовите анализатори осъществяват количествени анализи на информация, засягаща инвестиционни програми за обществени или частни институции. Финансовите анализатори изпълняват следните основни задачи: • анализират финансова информация за изготвяне на прогнози за бизнеса, индустрията и икономическите условия, които да бъдат използвани при вземането на инвестиционни решения; • поддържат познанията си и следят развитието в [...]

Виж целия документ

Финансови анализатори длъжностна характеристика, Финансови анализатори основни задачи,

Обслужващ персонал на хранителни щандовеОбслужващ персонал на хранителни щандове

29.10.2012 Длъжностни характеристики

5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове Обслужващият персонал на хранителни щандове обслужва клиенти на хранителни щандове и завършва приготвянето на обикновени храни в ресторанти, кафенета, хотели, места за бързо хранене, болници и други подобни места. Обслужващият персонал на хранителни щандове изпълняват следните основни задачи: • предлагат храни на клиентите на хранителни щандове; • осигуряват продуктите, [...]

Виж целия документ

длъжностна характеристика на Обслужващ персонал на хранителни щандове, длъжностни характеристики в търговията, Обслужващ персонал на хранителни щандове задължения,

Продавачи в контактни центровеПродавачи в контактни центрове

29.10.2012 Длъжностни характеристики

5244 Продавачи в контактни центрове Продавачите в контактни центрове поддържат контакти със съществуващи или перспективни клиенти чрез телефони или други комуникационни средства, с цел представяне на стоки и услуги, продажби и организиране на визити с цел продажба. Те могат да работят в центрове за контакти с клиентите или от децентрализирани офиси. Продавачите в контактни центрове [...]

Виж целия документ

длъжностна характеристика Продавачи в контактни центрове, длъжностни характеристики в търговията, Продавачи в контактни центрове задължения,

Продавачи „от врата до врата“Продавачи „от врата до врата“

29.10.2012 Длъжностни характеристики

5243 Продавачи „от врата до врата“ Продавачите „от врата до врата“ демонстрират и продават стоки и услуги чрез посещения до дома на потенциални клиенти. Продавачите „от врата до врата“ изпълняват следните основни задачи: • предоставят подробности за различни стоки и услуги, за условията за продажба чрез посещения до дома на потенциални клиенти; • демонстрират и [...]

Виж целия документ

длъжностни характеристики в търговията, задължения на Продавачи „от врата до врата“, Продавачи „от врата до врата“ длъжностна характеристика,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.