Skip to contentТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за длъжността ресурсен учител на деца и ученици със специални образователни потребности

ТИПОВА  ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА
за длъжността ресурсен учител на деца и ученици със специални образователни потребности
I. Основни положения
Настоящата длъжностна характеристика описва функциите на ресурсния учител и определя неговите компетенции като участник в образователния процес и страна в трудово-правните отношения в рамките на образователната система и в конкретната организация. Те са обособени в отделни групи, отразяващи специфичните страни в работата на ресурсния учител и определят:
•        изискванията към специално-научната подготовка на ресурсния учител;
•        изискванията към педагогическата и методическата подготовка на ресурсния  учител;
•        функциите и ролята на ресурсния учител, свързани с подпомагането на интегрираните деца и ученици в групата в детската градина и в класа, както и на родителите  и  учителите в общообразователното и в професионалното училище.

ІІ. Компетенции  на ресурсния учител
1. Специално-научна подготовка на ресурсния учител
1.1.запознат е с философията, политиката, постиженията и новостите в областта за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални   образователни потребности;
1.2.познава приложните и технологични аспекти на обучението на деца и ученици  със специални образователни потребности;
1.3.познава характерните познавателни и личностни особености на децата и
учениците с увреждания и техните образователни потребности;
1.4.притежава многофункционални  знания, умения и компетенции за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
2. Педагогическа и методическа подготовка на ресурсния учител
2.1.  приема и признава различията между децата (учениците);
2.2.  признава правото на децата (учениците) със специални образователни
потребности на обучение, образование и възпитание, интегрирано в детски градини, в общообразователни и в професионални училища по местоживеене;
2.3.  приема индивидуалността на децата (учениците) със специални образователни потребности и се съобразява с нея в конкретната си работа;
2.4. умее да идентифицира равнище, компетентност, особености и  предпочитания в стила на учене в индивидуален план;
2.5. умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности;
2.6.  владее различни методи за планиране на образователния процес, за
разработване на различни образователни материали и за свързване на поставените цели с процеса на обучение и възпитание и с очакваните резултати за всяко дете (ученик) със специални образователни потребности;
2.7.  владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за
преподаване, обучение, възпитание, учене и мотивиране на децата (учениците) със специални образователни потребности;
2.8.   умее да оцени качествата и пригодността на учебните и образователните материали, разработени в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете (ученик) със специални образователни потребности;
2.9.  владее разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на всеки ученик със специални образователни потребности в учебно-възпитателния процес.
ІІІ.  Основни функции на ресурсния учител
1.       Планиране. Подготовка на учебния и на образователно-възпитателния процес:
1.1.  изготвя годишен план за дейността си;
1.2.  участва в разработването на индивидуални програми за обучение и развитие на деца и ученици със специални образователни потребности;
1.3.  планира взаимодействието с учители, родители, социални партньори, социална среда;
1.4.  участва в разработването на училищни учебни планове или на програми в детската градина;
1.5.  участва в планирането на общоучилищни дейности или на дейности в детската градина;
1.6.  определя конкретните образователно-възпитателни или учебно-възпитателни цели за децата (учениците) със специални образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя в детската градина, с началния учител или с учителя по даден учебен предмет  и взема участие в  структурирането  и провеждането на  учебния час (занятие) за постигането им;
1.7.  съдейства  за  планирането на необходимите ресурси и на материално-техническата база с оглед осигуряване на качествен образователно-възпитателен  (учебно-възпитателен процес) за децата (учениците), интегрирани в групата в детската градина или в класа;
1.8.  планира дейностите, свързани с  професионалната му квалификация, усъвършенстване и развитие;
1.9.  участва в планирането на дейности, свързани с професионалната реализация на ученици със специални образователни потребности.
2.         Осъществяване на обучението,  възпитанието и подпомагането на
децата и учениците със специални образователни потребности в групата в детската градина и в класа:
2.1.   работи индивидуално по предметите от учебния план с ученика със
специални образователни потребности в класа и с група ученици със специални образователни потребности извън класа;
1.2         работи индивидуално и групово с деца със специални образователни потребности по програмите на детската градина;
1.3          работи индивидуално и групово или подпомага ученици с нарушено зрение
по специалните предмети от учебния план на специалното училище за деца с нарушено зрение;
2.4.  подпомага работата на учителя по специалните предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух;
2.5.   подпомага самоподготовката по общообразователните предмети и
консултира учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от учениците със специални образователни потребности по даден учебен предмет;
2.6.     съдейства за организиране и адаптиране на пространството в класната
стая  за   ефективно включване на  учениците със специални образователни потребности  в  учебно-възпитателния процес;
2.7.            отговаря за използването и съхраняването на специалните технически средства и апаратура;
2.8.            организира и участва активно в комплексното педагогическо
оценяване на детето от екипа в детската градина или в училището;
2.9.      създава и съдейства за поддържане в учебно-възпитателния  процес
на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество между децата (учениците);
2.10. съобразява изискванията си към учениците със специални образователни потребности с възрастовите им особености и с образователните им потребности, като използва подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:
а) мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;
б) стимулират дейностния подход в обучението и “ученето чрез правене”;
в) реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;
г) разкриват прагматичните аспекти на знанията,  като обогатяват житейския и познавателния опит и знания на учениците;
2.11. използва учебно-технически средства и материали, учебни помагала,
подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретната учебна ситуация;
2.12. участва в професионалното консултиране и ориентиране на учениците със специални образователни потребности.
3.         Формиране  на общи знания, умения, отношения и ценности
3.1. съдейства за формиране в учениците със специални образователни потребности на:
а) комуникативни и комуникационни умения;
б) умения за самостоятелна работа в класа и вкъщи;
в) умения за самостоятелно учене през целия живот;
г) умения за работа в група и в екип;
д) умения за решаване на проблеми;
е) умения за критично и конструктивно мислене;
3.2. съдейства за формиране на положителни нагласи към ученето като съзнателно усилие;
3.3. съдейства за формиране на общочовешки ценности за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност;
3.4. съдейства за създаване на обществена нагласа в подкрепа на интегрираното обучение.
4.         Оценяване и отчитане на динамиката в развитието на  познавателните процеси и на личността на учениците, и на постиженията  им в учебно-възпитателния  процес:
4.1. използва различни  методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвояване на учебното съдържание съобразно възрастовите и индивидуалните особености на ученика, спецификата на предметната област и конкретната учебна ситуация;
4.2. участва в оценката на развитието на познавателните процеси и на развитието на личността на ученика.
5.         Подпомагане на учителя в детската градина, в общообразователното и в професионалното училище:
5.1. работи в екип и в сътрудничество с други специалисти, които подпомагат интегрираните деца (ученици);
5.2. консултира учителите по въпроси, свързани с:
а)  образователните потребности, произтичащи от увреждането или нарушението;
б) начина, по който детето (ученикът) ще получава информация в учебния час (занятието) – брайлово писмо, жестомимика  като подпомагащо средство, др.;
в) общуването с детето (ученика);
г) участието в учебните и възпитателните дейности и в конкретната учебна и образователна ситуация;
д) принципите, методите и похватите за компенсация, рехабилитация и корекция на увреждането или нарушението;
5.3. оказва специфична методическа помощ по отделните учебни предмети от учебния план, по който се обучава интегрираният ученик;
5.4. подпомага учителя в проверката и оценката на усвояването на учебното съдържание, формирането на умения и компетенции от ученика;
5.5. организира краткосрочни форми – беседи, лекции, семинари, посещения на уроци в специално училище, участие в конференции и други, в които включва учителите от детската градина или училището, в които се обучават и възпитават интегрирано деца (ученици) със специални образователни потребности;
5.6. съдейства за снабдяване на учителите в класа със специална литература по въпросите на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности.
6.         Подпомагане на родителите:
6.1. запознава родителите с принципите на интегрираното обучение на деца (ученици) със специални образователни потребности в системата на народната просвета, с правата и задълженията им;
6.2. предлага на родителите конкретни форми и начини за самоподготовка  на детето (ученика) в дома;
6.3. обучава родителите да усвоят различни форми и похвати на работа с
детето (ученика), за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот;
6.4. съдейства на семейството за разширяване на социалните контакти на
детето (ученика);
6.5. съдейства за включването на родителите в различни форми на обучение – семинари, поддържащи групи, конференции;
6.6. съдейства за снабдяване на родителите със специална литература;
6.7. участва в родителски срещи, в други общоучилищни форми и дейности в детската градина за работа с родители, като разяснява политиките на интегрираното обучение.
7.         Организационни функции
7.1. организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията към неговата работа, определени в различни нормативни актове;
7.2. води Дневник на група, подготвителна група/подготвителен клас с номенклатурен номер 3-5 или Дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес с номенклатурен номер 3-63  в съответствие с функциите му, определени в настоящата длъжностна характеристика;
7.3. участва в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни и методически форми, свързани с дейността на детската градина (училището);
7.4. отговаря за състоянието на поверената му материално-техническа и учебна база;
7.5. разработва всекидневен график за работата си, който включва разписание на различните дейности с децата (учениците) – в групата в детската градина, в класа, индивидуалната и груповата работа, работата с родителите, консултациите с учителите;
7.6. спазва стриктно изготвените и утвърдени от директора графици в детската градина (училището).
8.         Опазване на живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от ресурсния учител, от училището или от детската градина:
8.1. носи отговорност за опазване на живота и здравето на децата (учениците) по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от детската градина (училището);
8.2. следи за здравното състояние на децата и учениците и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебно-възпитателния процес;
8.3. инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

IV. Професионална и колегиална етика:
1. зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете (ученик);
2. не нарушава и не накърнява личното достойнство на детето (ученика);
3. спазва професионални и колегиални отношения с педагогическия и с непедагогическия персонал в детската градина (училището);
4. не разпространява информация от персонален характер, която би могла да наруши правата на детето (ученика);
5. спазва Етичния кодекс на работещите с деца, одобрен от Националния съвет за закрила на детето, който е неразделна част (приложение) от настоящата длъжностна характеристика.
V. Основни нормативни актове и документи, които трябва да познава:
1. Закон за народната просвета;
2. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета;
3. Кодекс на труда;
4. Всеобща декларация на ООН за правата на човека;
5. Конвенция на ООН за правата на детето;
6. Закон за закрила на детето;
7. Нормативните актове и документи, и учебната документация, свързани с организацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес, в който той пряко участва;
8. Училищната документация, с която работи;
9. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина (училището), както и другите нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение и възпитание;
10. Наредба № 6 от 2002 година за обучение на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;
11. Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета и др.

VI. Организационни връзки  и  взаимоотношения:
Ресурсният учител осъществява организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия с:
1. децата и учениците със специални образователни потребности в детската градина, в класа и в училището, както и с всички деца  и  ученици в групата в детската градина и в класа;
2.   родителите;
3.   учителите, възпитателите и ресурсните учители от същата детска градина и същото училище, както и от други детски градини и  от  други училища;
4.   управленския и административния персонал на детската градина (училището);
5.   експертите в регионалните инспекторати по образованието и в Министерството на образованието и науката;
6.   специалистите в областта на образованието от общината и с други представители на институции и на местната власт;
7.   висшите училища,  институтите и звената за квалификация на учителите;
8.   представителите на обществени организации и на организации на юридически лица с нестопанска цел и др.

VІІ.  Изисквания за заемане на длъжността – завършено висше образование на образователно-квалификационна степен  “бакалавър” или “магистър” по специалността “специална педагогика” или по друга специалност с професионална квалификация “учител” и допълнителна квалификация по специална педагогика.

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .