Skip to contentТРУДОВ ДОГОВОР бланка

< ![endif]–>

ТРУДОВ ДОГОВОР

№… /…………г.

Днес,…………………. г. в гр./с……………………, област…………………….., община…………………….

между:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……..

/ наименование на предприятието, учреждението или организацията /

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………………… ………….., регистрирано по фирмено дело № ……../…………г. на………………, номер от НДР…………………, ЕИК по БУЛСТАТ…………………….., представлявано от ………………………………………………………………………… …………………

…………………………….. ………………….с ЕГН…………………………

от една страна, наричан/а/ за краткост в договора РА БО ТОД АТ Е Л и

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……..

/ трите имена по документ за самоличност /

от друга страна, наричан/а/ РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/

с ЕГН:…………………………, местоживеене: гр./с.……………………,……………………………………….., община:

……………….., п.к. …………., лична карта №: …………………………, изд. на ………………., от МВР ………………

…….., oбразование: ………………………………., специалност: ………………………………………, диплома №: …

……………., издадена от ……………………………………………………, трудов стаж: …………………

на основание:………………………………………………………, се сключи настоящият трудов договор:

I. Работодателят възлага, а Работникът /Служителят/ приема:

1. Да изпълнява в…………………………………………………, длъжността ”………………………”, НКИД……

………, НКПД ……………………… , в отдел (място на работа) “…………………………” със задължения, утвърдени от Работодателя в длъжностна характеристика, представляващa неразделна част към настоящия трудов договор;

2. При условията на …. /………………./ часа работно време с основно месечно трудово възнаграждение в

размер на ……… /…………………………………./ с периодичност на изплащане……………………………

….. и с допълнително възнаграждение ….% за всяка година трудов стаж.

II. Работодателят е длъжен:

1. Да заплаща трудовото възнаграждение на Работника /Служителя/ ежемесечно;

2.Да осигурява здравно и социално Работника /Служителя/ за всички осигурителни рискове съгласно

условия и по ред, установени в КСО и ЗЗО;
3. Да запознае Работника /Служителя/ с установената технология на работа във фирмата;
4. Да създаде безопасни условия за работа на Работника /Служителя/.

III. Работникът /Служителят/ е длъжен:

1. Да изпълнява трудовите си задължения в съответствие с установената трудова и технологична дисциплина;
2. Да изпълнява стриктно всички задължения, които произтичат от длъжностната му характеристика;
3. Да опазва поверените му технически средства;

4.Да пази доброто име на фирмата, както и да не разпространява информация, считана от Работодателя за поверителна.

IV. Работникът /Служителят/ има право на ……… работни дни платен годишен отпуск съгласно чл. 155 от КТ.

V. Срокът на настоящия трудов договор е ……….

VI. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е 30 дни.

VII. За неуредени в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и нормативните актове на българското законодателство.

VIII. Работникът /Служителят/ се задължава да постъпи на работа на………………….г.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ:……………………….. РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ:……………

/ подпис и печат / /подпис/

IX.

Днес,………………….г. получих:
1.Оригинал от настоящия трудов договор, подписан от двете страни;
2.Копие на уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП;
3.Длъжностна характеристика.

Отдел “Човешки ресурси”:…………… РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ:……….

/ подпис /                                                                  /подпис/

Работникът /Служителят/ постъпи на работа на……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .г.

Отдел “Човешки ресурси”:……………………………..

/ подпис /

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/:……………………………..

/ подпис /

Подобни документи

Публикувано в Договори.

Етикети , , .