Skip to contentТРУДОВ ДОГОВОР бланка

ТРУДОВ  ДОГОВОР

___ / от ___

Днес, __.__.20__ год., в гр./с. ___, община ___

на основание на чл. ___, ал. ___, т. ___ във връзка с чл. ___ от КТ – срочен/безсрочен трудов договор, се сключи настоящия трудов договор между:

РАБОТОДАТЕЛ: ___, с БУЛСТАТ ___

седалище и адрес: ___

представлявано от: ___ с ЕГН/ЛНЧ ___

и

РАБОТНИК: ___ с ЕГН/ЛНЧ: ___

постоянен адрес: ___

с образование ___ и специалност ___

с трудов стаж към __.__.20__ год. в размер на ___ год., ___ мес. и ___ дни.

в т.ч. по специалността ___ год., ___ мес. и ___ дни.

(не е) пенсиониран заради ___ от __.__.20__ год.

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Работодателят възлага, а Работника приема да изпълнява при Работодателя:

длъжността ___

с код по НКПД ___ и код по НКИД ___

в обект/отдел ___

с адрес ___

2. Трудовият договор се сключва за срок от ___ месеца/години/безсрочен, считано от __.__.20__ год., при ___ дневна работна седмица и ___ часов работен ден.

3. Трудовият Договор е със срок за изпитване в размер на ___ месеца и е в полза на Работодателя.

4. Основното месечно/седмично/дневно/почасово трудово възнаграждение е в размер на ___ лева, а допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за:

а) натрупан трудов стаж с професионален опит, в размер на ___% за всяка натрупана година.

б) ___, в размер на ___ лева,

като полагащото се трудово възнаграждение се изплаща всяка седмица / всеки месец.

5. Основният платен годишен отпуск за Работника е в размер на ___ работни дни, като Работникът има право на допълнителен платен годишен отпуск за:

а) ___, в размер на ___ работни дни.

б) ___, в размер на ___ работни дни.

6. Срокът на предизвестието за прекратяване на Трудовия Договор е в размер на ___ месеца и е еднакъв и за двете страни.

7. Допълнителни условия към Трудовия Договор са:

a) ___.

б) ___.

8. За неуредените в Трудовия Договор условия, се прилагат разпоредбите на Кодекса на Труда, нормативните актове по неговото прилагане, колективния трудов договор, правилника за вътрешния ред на организацията, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

9. Трудовият Договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Работодател (подпис): ___                                                                          Работник (подпис): ___

Настоящият Трудов Договор, завереното уведомление от ТД на НАП за регистрация на Трудовия Договор и длъжностната характеристика са връчени на Работника на __.__.20__ год.

Работодател (подпис): ___                                                                                 Работник (подпис): ___

Работникът е постъпил на работа на __.__.20__ год.

Работодател (подпис): ___                                                                                 Работник (подпис): ___

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети .