Skip to contentТрудов договор по чл.110 от КТ

ТРУДОВ   ДОГОВОР

№ ………………./………201…г.

Днес …………. г. в гр. …………………….на основание чл. 110 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и подадено заявление се сключи настоящия трудов договор между ……………………………………….., представлявано от директора му

хххх, наричан по-нататък работодател

И

ххх – наричан работник

ЕГН

ЗА СЛЕДНОТО:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Място на работа – …………………………………………………………………………………………

3. Работно време – непълно – ………… часа седмично/дневно/, извън работното време по основния трудов договор.

4. Трудово възнаграждение: – ……………..лв. (с включени дължимите осигуровки от работника) за всеки отработен, отчетен и приет …………..час с продължителност ……………………………….минути.;

5. Платен годишен отпуск: – пропорционално на отработените дни на база платен годишен отпуск по основния трудов договор.

6. Трудовият договор е за срока на изпълнение на графика за дейностите изготвен от работника.

7. Срок на предизвестие – 15 календарни дни, еднакъв за двете страни

9. Допълнителни условия.

РАБОТНИКЪТ е длъжен:

  • В края на всеки месец (или друг период, договорен между страните), да направи отчет ………………………………………………………. за дейността .
  • да изпълнява задълженията си произтичащи от длъжностната характеристика по основния трудов договор и правилниците за вътрешния ред в предприятието;
  • страните приемат платените годишни отпуски по основния и по допълнителния трудов договор да се ползват в едно и също време, като за недостигащото време по този договор да бъде ползва неплатен отпуск по чл. 160 от КТ;
  • В случай на системно некачествено изпълнение задълженията от страна на РАБОТНИКА (редовно закъснение при фиксирано време на започване на ……………………………….., неспазване на ……………………, допускани грешки в …………………….и др.) РАБОТОДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора, преди изтичането на срока.

10. РАБОТНИКЪТ се задължава да започне работа по този договор в 7-дневен срок от получаването на завереното от ТД на НАП уведомление за този договор.

11. Влиза в сила от ……………………………….. г.

СЧЕТОВОДИТЕЛ:……………………….

РАБОТНИК: …………………….                          РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….

(подпис)                                                                                 (подпис, печат)

_________________________________________________________________________

Подписан от двете страни екземпляр на настоящия договор, копия от длъжностната характеристика и от завереното от ТД на НАП уведомление получих на ………………………. г.

СЛУЖИТЕЛ …………………

(подпис)

Подобни документи

Публикувано в Договори.

Етикети , .