Skip to contentТрудов договор със срок за изпитване

ТРУДОВ ДОГОВОР №

………………………………………

Днес, …………………………………………. 20………… г., между …………………………………………………………, представлявана от …………………………………………………………….., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

……………………………………………………………………………. л.п..с…, № ……………….., ЕГН ………………., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 70 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността …………………………………………… (1)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя

Чл. 3. Срокът на действие на договора е ………………………….. (месеца, години – страните не могат да уговорят по-дълъг срок от 3 г. Възможно е договорът да бъде и за неопределен срок).

Чл. 4. (1) Страните уговорят срок за изпитване в размер на …………….. месеца (но не повече от 6 месеца).

(2) Срокът за изпитване е уговорен в полза на РАБОТОДАТЕЛЯ. (2)

(3) Окончателното приемане на работника на работа ще стане, ако РАБОТОДАТЕЛЯТ не прекрати договора в срока за изпитване.

Чл. 5. (1) Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа.

(2) Режимът на работното време се определя от РАБОТОДАТЕЛЯ. (3)

Чл. 6. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение. (4)

Чл. 7. РАБОТНИКЪТ е длъжен:

а) да изпълнява стриктно устните и писмените указания и нареждания на Президента на фирмата, които се отнасят до трудовата функция на Работника;

б) да се грижи за обратната информация до Президента за проведени срещи и разговори с клиенти на фирмата;

в) да помни и записва всички поставени задачи и да ги изпълнява незабавно;

г) да съобразява поведението си със стила на представяне на фирмата пред клиентите и трети лица;

д) да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в текущата работа;

e) да не подписва договори от името и за сметка на Работодателя, както и да не поема други писмени или устни задължения от името на Работодателя в случай, че не е изрично упълномощен за това от Президента;

ж) да пази фирмената тайна. (5)

Чл. 7. (1) При точно и качествено изпълнение на трудовите си задължения РАБОТНИКЪТ има право да получи трудово възнаграждение в размер на ………………………. за месец. (6)

(2) Ако настоящият договор се трансформира в окончателен, РАБОТНИКЪТ има право да получава трудово възнаграждение в размер на …………… лева за месец при точно и качествено изпълнение на трудовите си задължения. (7)

Чл. 8. (1) РАБОТНИКЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ………………….. дни. (8)

(2) Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора. (9)

Чл. 9. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя
на 30 дни. (10)

РАБОТОДАТЕЛ: …………………..                                         РАБОТНИК: …………………..

Подобни документи

Публикувано в Договори.

Етикети , , .