Skip to contentТрудов договор за определено време

ТРУДОВ ДОГОВОР №

Днес, …………………………….. 20…………….. г., между ……………………………………………………………………..,
представлявана от …………………………………………………………………………….., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

………………………………………………………… …………. л.п..с ……, № ……………., ЕГН ………………….., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 68 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността …………………………………………… (1)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя …………………………………………. (2)

Чл. 3. Срокът на действие на договора е …………………………… (месеца, години – не може да бъде повече от 3 год.). (3)

Чл. 4. (1) Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа. (4)

(2) Режимът на работното време се определя от РАБОТОДАТЕЛЯ. (5)

Чл. 5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение. (6)

Чл. 6. РАБОТНИКЪТ е длъжен:

а) да изпълнява стриктно устните и писмените указания и нареждания на Президента на фирмата, които се отнасят до трудовата функция на РАБОТНИКА;

б) да се грижи за обратната информация до Президента за проведени срещи и разговори с клиенти на фирмата;

в) да помни и записва всички поставени задачи и да ги изпълнява незабавно;

г) да съобразява поведението си със стила на представяне на фирмата пред клиентите и трети лица;

д) да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в текущата работа;

е) да не подписва договори от името и за сметка на Работодателя, както и да не поема други писмени или устни задължения от името на Работодателя в случай, че не е изрично упълномощен за това от Президента;

ж) да пази фирмената тайна. (7)

Чл. 7. (1) При точно изпълнение на уговорените в настоящия договор задължения РАБОТНИКЪТ има   право да получи трудово възнаграждение в размер на ……………. за месец. (8)

(2) РАБОТНИКЪТ ще получава допълнително трудово възнаграждение в размер на ……….. % от реализираната от него печалба (страните могат да уговорят и други допълнителни възнаграждения).

Чл. 8. (1) РАБОТНИКЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ………….. дни. (9)

(2) Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

Чл. 9. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение от РАБОТНИКА се определя на 3 месеца. (10)

РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….                                          РАБОТНИК: ……………………….

Подобни документи

Публикувано в Договори.

Етикети , , .