Skip to contentТърговски представител

Търговски представител

Определение

Чл. 32. (1) Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка.

(2) Договорът между търговеца и търговския представител трябва да се сключи в писмена форма.

Задължения на търговския представител

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговският представител се задължава да осъществява сътрудничество или извършването на сделките с грижата на добър търговец, като се съобразява с интересите на търговеца. Той е длъжен да уведомява незабавно търговеца за всяка извършена сделка.

Задължения на търговеца

Чл. 34. (1) Търговецът е длъжен да дава на търговския представител необходимите сведения за сключване и изпълнение на договора.

(2) Търговецът е длъжен да съобщи незабавно на търговския представител дали приема сделката, сключена без представителна власт.

Възнаграждение при договори делкредере

Чл. 35. Когато търговският представител се задължи да отговаря лично за изпълнението на задълженията по сключените сделки, има право и на отделно възнаграждение, което се уговаря писмено.  Страните не могат да уговорят предварително, че такова възнаграждение не се дължи.

Право на възнаграждение

Чл. 36. (1) Търговският представител има право на възнаграждение за всички сделки, извършени от него или с негово сътрудничество през периода на действие на договора му с търговеца.

(2) Когато на търговския представител е предоставен определен район или кръг от клиенти, той има право на възнаграждение и за сделките, които не са извършени с негово съдействие, но са извършени с лица от същия район или от същата клиентела.

(3) Търговският представител има право на възнаграждение за събраните от него вземания на търговеца.

(4) Всяка от страните може да иска от насрещната страна извлечения от търговските книги относно сделките, извършени по договора за търговско представителство.

Размер на възнаграждението

Чл. 37. Когато размерът на възнаграждението не е уговорен, смята се, че той е равен на обичайния размер за този вид дейност.

Срок за изплащане на възнаграждението

Чл. 38. Възнаграждението на търговския представител се изплаща всеки месец освен ако в договора е предвидено друго.

Обезщетение за обичайни разходи

Чл. 39. Търговският представител има право на обезщетение за обичайните разходи по дейността си, ако не е предвидено друго в договора.

Възнаграждение при прекратяване и разваляне

Чл. 40. (1) Търговският представител има право на възнаграждение при прекратяване на договора, когато търговецът продължава да има облаги от клиентелата, създадена от търговския представител.

(2) Възнаграждението е в размер на годишното възнаграждение на търговския представител, изчислено на основата на средното възнаграждение за целия период на договора.

(3) Възнаграждението по предходната алинея не може да се търси, ако договорът е развален по вина на търговския представител.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) При прекратяване на договора търговският представител може да търси възнаграждение за вече сключени или подлежащи на сключване договори.

Ограничения след прекратяване на договора

Чл. 41. (1) Ограничаване на търговския представител в неговата дейност след прекратяване на договора се уговаря в писмена форма.

(2) Ограничението трябва да обхваща същия район и вид стоки или услуги, предмет на договора за търговското представителство.  То не може да бъде за повече от 2 години от прекратяването на договора.  За периода на ограничението търговецът дължи съответно обезщетение.

(3) Ако търговският представител развали договора по вина на търговеца, той може с писмено изявление до 1 месец от развалянето да се освободи от това ограничение.

Действие на ограничението

Чл. 42. Търговският представител може дори когато не е упълномощен да сключва договори, да приема извършването на действия от трети лица, с които те запазват правата си срещу лошо изпълнение от страна на търговеца. Търговският представител може да извършва действия за обезпечаване на доказателства от името на търговеца.  Ограничаването на тези права има действие за трети лица само ако те са знаели или е трябвало да знаят за ограничението.

Потвърждаване на договора

Чл. 43. Ако търговският представител сключва договори, без да е упълномощен, и третото лице не е знаело за това, договорът се смята потвърден от търговеца, ако той не го отхвърли веднага, след като бъде уведомен за него от търговския представител или от третото лице, като им съобщи за това.

Забрана за представляване на конкуренти

Чл. 44. Търговският представител може да представлява различни търговци само ако те не са конкуренти помежду си.  Той може да уговори с търговеца да бъде само негов представител.

Обхват на представителната власт

Чл. 45. Договорът за търговско представителство определя предмета и района на действие на търговския представител.

Отношения между търговец и търговски представител

Чл. 46. (1) Вътрешните отношения между търговския представител и търговеца се уреждат от договора им.  При липса на друга уговорка търговският представител сам обзавежда своето работно помещение.  Ако в договора не е посочено възнаграждението, дължи се обичайното за този вид представителство.

(2) Представителство по предходната алинея не може да се възлага и на друго лице в същия район.

(3) Търговският представител е длъжен да отбелязва в документите, които издава, и в търговската си кореспонденция данните по чл. 13.

Прекратяване на търговското представителство

Чл. 47. (1) (Нова – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Когато договорът за търговско представителство е сключен без определен срок, през първите три години от сключването му всяка от страните може да го прекрати с предизвестие от един месец, а след третата година – с предизвестие от три месеца.

(2) (Нова – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Договор, сключен за определен срок, може да бъде прекратен преди неговото изтичане, ако страната, която иска прекратяването, плати на другата страна причинените вреди.

(3) (Нова – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) С прекратяването на договора по реда на ал. 1 и 2 не могат да бъдат накърнени правата на търговския представител по чл. 40.

(4) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Прекратилият дейността си търговски представител е длъжен в срока по чл. 4 да поиска от съда да заличи вписването.

(5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Когато упражняването на представителството е прекратено поради смърт или поставяне под запрещение на търговския представител, наследниците, съответно настойникът, а в случай на несъстоятелност съответният съд, са длъжни да уведомят съда за заличаването.

(6) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Ако не е било направено искане за заличаване по предходната алинея, то се извършва служебно от съда, щом научи за основанията за заличаване.

Приложно поле

Чл. 48. Разпоредбите на чл. 32 – 47 не се прилагат за лицата, които участвуват като представители или посредници в борсовите операции или като представители на онези, които извършват операции по търгове.

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики, Закони и правилници.

Етикети , , .