Skip to contentУКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТОНИ НА УЧЕНИЦИТЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТОНИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Във връзка с писмо с на МОН № 9105-362/15.10.2019 г:

1.      Съгласно § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование от учебната 2019/2020 година личните картони, посочени в Приложение №2 може да се водят в хартиен и/или в електронен вид. Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на документите по ал. 1 в електронен вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена в реквизитите та хартиения вариант.

2.      Лични картони на хартиен носител и преминаването им в електронен вид:

–        в започнатите лични картони в хартиен вид на учениците от IX и X клас се попълват всички данни от обучението на учениците от минали години и от края на учебната 2018/2019 година

–        при преминаване в електронен вид на корицата на започнатите лични картони в хартиен вид се обозначава, че това е „Част I“ на документа

–        след приключване на обучението на учениците, личният картон, воден в електронен вид, се разпечатва по реда на чл. 40, ал.1 от Наредба №8/2016 г. и се обозначава, че това е „Част II“ на документа

–        двете части на документа са неразделни, архивират се трайно скрепени, предават се на директора на училището и се съхраняват съгласно съответните срокове, посочени в Приложение №2 от Наредбата.

3.      Всички лични картони в институцията се водят в електронен вид:

-          за учениците от VIII клас се създава нов картон в електронен вид

-          за учениците от IX и X клас може да се създаде картон в електронен вид, след което всички резултати от обучението от хартиения вариант се пренесат в електронния вид.

4.      Лични картони на хартиен носител:

-          За учениците от VIII клас се попълва новият образец на личния картон, отпечатан от „Образование и наука“ ЕАД

-          За личните картони на учениците от IX и X клас е създадена организация при заявяване от училищата, да се отпечата Приложение към личен картон. В него са включени трите нови документа – удостоверението за завършен първи гимназиален етап, удостоверението за завършен втори гимназиален етап и диплома за средно образование.

За поръчка на Приложение към личен картон е необходимо в периода от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. да подадете приложената Заявка в три екземпляра. (цената на приложението е 1.37 лв. без ДДС)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО  УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ……………………..

ЗАЯВКА

за доставка на документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за началото на учебната 2019/2020 година

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

трите имена на директора

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

пълно наименование на институцията

телефон :………………………………………………………. e-mail:……………………………………………………..

адрес на институцията:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ном.

номер

Наименование на документа Заявено

количество

(брой)

1 2 3
——– Приложение към личен картон

………………………………………………………………………………………………………………………

пълно наименование на платеца на задължителната документация

БУЛСТАТ ……………………………………

на платеца

ДИРЕКТОР :………………………………………………………………..                ………………….

име и фамилия                                                                               подпис и печат

ПРОВЕРИЛ:

ЕКСПЕРТ В РУО: ………………………………………………………………..        ….………………..   тел:…………….                                                                       име и фамилия                                                                   подпис

НАЧАЛНИК НА РУО: …………………………………………………………………                       …………………..                                                                                                              име и фамилия                                                подпис и печат

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .