Skip to contentУказания за провеждане на практическо и дуално обучение

Изменения и допълнения във връзка със Заповед № РД 01-51 от 26.01.21 г. на министъра на здравеопазването в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, в Насоките за работа на детските градини през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 и в Насоките за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19
(публ. 03.02.2021 г.)

Съгласно писмо на МОН с № 9105-374/02.11.2020 г. и прилагане на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министьра на здравеопазването:

  1. Практическите обучения за придобиване на правоспособности за управление на МПС, на товароподемни кранове, на селска и горска техника и др., които се провеждат и отчитат индивидуално за всеки ученик, се организират при спазване на указания на съответните компетентни ведомства и на противоепидемичните мерки определени със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Насоките на МОН за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на .
  2. Организацията на дуалното обучение/дуалната система за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка следва да е в съответствие с приложените указания към училищата и към работодателите. Подобно на дуалното обучение би могло да се организира и провеждането на производствената практика в предприятия.

Приложение:

Указания за провеждане на дуалната форма на обучение в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2020/2021 г.

Подобни документи

Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .