Skip to contentУКАЗАНИЯ И РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Всички модули се провеждат в извън седмичното разписание на часовете и в почивните и празнични дни.

Модулите с продължителност 1-2 часа се провеждат един път седмично / ако е с продължителност 1 час – се провежда всяка седмица, ако е с продължителност 2 часа – през седмица за конкретния модул или група от модул /, а модулите с продължителност 4 и 6 часа /с еднодневна и двудневна продължителност/ – 1 път месечно.

μ Модулното обучение се осъществява съгласно решение на педагогическия съвет на училището, съгласно училищната и предоставената му общинска и държавна спортно-материална база, традициите на училището, отчитайки избора на учениците и квалификацията на учителите по ФВС;

μ Методиката за провеждане на модулите е съобразена с възрастта на учениците /в един клас могат да се формират групи, избрали различни модули, но техният брой /на групите/ не може да бъде повече от броя на паралелките в съответния клас/.

μ По предложение на преподавателите по ФВС, Педагогическите съвети взимат решения за разпределението на модулното обучение в учебните срокове и в дните за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и други съгласно заповед на министъра на образованието и науката, съобразно конкретните условия във всяко едно училище, годишния учебен план, етапа на обучение и традициите на училището.

μ Провеждането на третия учебен час се осъществява от учителя по ФВС, което се счита за задължителна преподавателска норма на заетост.

μ Контролът се осъществява от Директора на училището.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОДУЛИТЕ

(УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-09-1038/27.07.04 Г.)

Модул спортни игри с продължителност 2 учебни часа

І. Спортно-подготвителни игри

 Спортно-подготвителни игри за постигане на двигателни умения в леката атлетика, ръгбито, бейзбола хокея на трева

 Спортно-подготвителни игри за постигане на двигателни умения в спортните игри – баскетбол, футбол, хандбал, волейбол, тенис, тенис на маса, бадминтон, шах, тенис на трева, плуване и други видове спорт

 Учебна игра

ІІ. Спортни игри с продължителност 2 учебни часа

 Баскетбол

 Футбол

 Хандбал

 Волейбол

 Ръгби

 Бейзбол

 Хокей на трева

 ,Тенис

 Тенис на маса

 Бадминтон

 Шах

 Тенис на трева

Модул гимнастика и танци с продължителност 2 учебни часа

 Танци

 Гимнастика

 Аеробика

 Каланетика

 Други видове

Модул лека атлетика, бойни спортове, фитнес и бодибилдинг с продължителност 2 учебни часа

 Заниманията се провеждат като дейности, утвърждаващи здравословен начин на живот на учениците. Познават изискванията за рационално хранене, натоварване и възстановяване, целенасочено натоварване на мускулатурата, използвайки различни уреди и тренажори, , като изпълняват комплекси от упражнения в анаеробен и аеробен режим за подобряване функционалните възможности на организма. Мотивация и развитие на потребност за това.

Модул Туризъм и всички разновидности на туризма с продължителност 4 учебни часа /с еднодневна и двудневна продължителност/.

 туристически игри и сръчности сред природата /бивакуване, ориентиране с компас и карта/

 Пешеходни походи

 Ски походи

 Коло походи

 Туристически преходи /и при зимни условия/

 Изкачване на местни планински първенци

 Изкачване на популярни върхове

 Походи по стъпките на известни българи

 Тренировъчни лагери

 Бойскаутски джамборета

 Туристически събори и празници

 Подготовка за действия при екстремални ситуации, планинско спасяване

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

І. ВИЗИЯ

Чрез приоритетите, мотивацията, с методите и средствата на физическото възпитание и спорт, да се поставят учениците в ситуация, където да развият способности за противодействие на съвременните предизвикателства, сред които са оцеляване, агресия, наркотици, болестите на века.

ІІ. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

1.На основата на вложен труд и положени усилия, да се повишат адаптационните възможности на организма за противодействие на хиподинамията и на вредните влияния застрашаващи здравето и живота на учениците

2. Целенасочена работа за добро физическо развитие и хармонично структурно изграждане на организма на младежите и девойките.

3. Обогатяване и усъвършенстване двигателната култура на младежите и девойките и формиране на социални мотиви, на интереси, на отношения, на потребност от системни занимания с физически упражнения и спорт.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ

1. Провеждане на редовни учебно-тренировъчни занятия по планирани Модули.

2. Организация и провеждане на вътрешно училищни първенства по планираните модули, съобразени с професионалните възможности и спортно-техническата база на училището.

3. Реализация на Спортни празници съобразно Училищният план по решение на Педагогическият съвет.

4. Подготовка и участие в Ученическите игри по съответните Модули.

ІV. ОЧАКВАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ С ТРАЕН ВЪЗПИТАТЕЛЕН И СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ

1. Усвояване на необходимия минимум от знания от областта на хигиената, на медицината, физическата култура и спорт, на туризма, за да се изгради убеденост, че грижата за собственото здраве е първостепенна грижа на всеки човек.

2.Развиване и усъвършенстване техниката на жизнено важни двигателни умения и навици от основните видове спорт. Формиране на способности за прилагането им в различни по сложност условия в реалния живот.

3. С помощта на средствата на физическата култура и спорт, да развият умения да мислят, да взимат самостоятелно решения и да поемат отговорност.

4. Създаване на умения за работа в екип.

5. Формиране и развиване на организаторски /менижърски/ способности за по-добра реализация и висок социален статус.

………………………………………………………………………………………

/учебно заведение/

ДОКЛАД

ПРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС

ВИПУСК /И/………………………………………………………..

ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛ………………..……………………………

На основание …………………………………………..предлагам на ПС за решение разпределение на модулното обучение за трети допълнителен час по ФВС по модули и групи:

След проведеното анкетно проучване сред нашите ученици и съобразно Плана на училището, докладвам на ПС за вземане на решение и утвърждаване на групите по модули във випуските с прилежащи списъци и съответните спортни,състезателни и туристически мероприятия за предстоящата учебна година както следва:

Випуск Модули Бр. групи в модула Дни за провеждане на спортни празници Дни за

спортни състезания

Дни за провеждане на турист.

празници

Други

…………

…….….

….……..

………..

Прието на Педагогически съвет

С протокол №…………от……………..200….. год

Утвърждавам:

Директор /…………………………………/

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА СЪДЪРЖАНИЕТО

МОДУЛ…………………………………..

ВИПУСК………………………..………..

ПРЕПОДАВАТЕЛ………….……………

на

заня

тието

Месец

седмица

Час

на

провеждане

Място на провеждане Тема и основни задачи Средства и методи на организация Забележка

на

заня

тието

Месец

седмица

Час

на

провеждане

Място на провеждане Тема и основни задачи Средства и методи на организация

С П И С Ъ К

Випуск…………………………………..

на учениците от Модул……………………

Група № …………………………………….

за учебна ……………………………………

Преподавател ФКС…………………………

№ в групата Име, презиме и фамилия Подпис
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ОТЧЕТ

за извършените дейности в допълнителният час по ФВС

за 20…./20….година

Випуск………………………..

Преподавател………………………………..

І. Текстови анализ

1. Постигнати цели и задачи

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Използвани методи и средства

а/ анкетно проучване за избор на модул от учениците

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

б/ организация по модули и групи

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

в/ материално-техническо осигуряване

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Изводи и препоръки за следващата година

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ІІ. Графичен анализ на дейности и резултати

Указания за трети допълнителен час по ФВС.
Модули Учебно-трен. занятия Спортни състезания Класиране Спортни празници
Модул Гр Бр. Час Бр Час Бр Час

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .