Skip to contentУправляващи и изпълнителни директори

112 Управляващи и изпълнителни директори

Управляващите и изпълнителните директори формулират и разглеждат политиките и планират, управляват, координират и оценяват цялостната работа на предприятията и организациите (с изключение на специализираните организации и отделите на държавните органи) с помощта на други ръководители, съгласно насоките и стратегиите, изготвени от съвета на директорите или управителния орган, пред които те са отговорни за предприети действия и резултати.

Тази група включва следните единични групи:

1120 Управляващи и изпълнителни директори

Управляващите и изпълнителните директори изпълняват следните основни задачи:

•планират, управляват и координират основните дейности на предприятието или организацията;

разглеждат дейностите и резултатите на предприятието или организацията и се отчитат пред съвета на директорите и управителните органи;

•определят цели, стратегии, политики и програми на предприятието или организацията;

•осигуряват цялостен контрол и управление на предприятието или организацията;

•определят и управляват бюджети, контролират разходите и гарантират ефективното използване на ресурси;

•одобряват материални, човешки или финансови ресурси за изпълнение на организационните политики и програми;

•наблюдават и оценяват действията на организацията или предприятието спрямо установените цели и политики;

•консултират се със старши подчинен персонал и разглеждат препоръки и доклади;

•представляват организацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми;

•избират или одобряват подбора на старши служители;

•осигуряват функционирането на организацията в съответствие със законодателството.

Примерни длъжности в единичната група:

–Генерален директор

–изпълнителен директор

–Управител

–Регионален мениджър

–Член, съвет на директорите

–Член, управителен съвет

Бележки:

Регионалните мениджъри и други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им мениджъри, имащи различни функционални отговорности се включват в единична група. Ръководители, отговорни за специфични функции в рамките на определена географска област са изключени от тази единична група. Например, регионален мениджър продажби се класифицира в единична група

1221 Ръководители по продажби и маркетинг.

изпълнителни директори на предприятия, които са държавна собственост, са включени в единична група

1120 Управляващи и изпълнителни директори

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети .