Skip to contentУтвърждаване на Маломерни и Слети Паралелки в Училищата

Съгласно чл .11 от Наредба No7 / 29.12.2000г . за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, изключения от миниманилния брой на учениците в паралелките от І-ХІІ клас, които са:

  • ( за І-ІVкл. – 16 ученика,
  • за V- ХІІ – 18  ученика )

се допускат маломерни и слети паралелки при следните условия :

1. Броят на учениците в паралелка /  маломерна или слята /  е не по-малко от 10;

2.  Получава се разрешение на  финансиращия орган и се осигуряват допълнителни средства за  безпечаване на учебния процес извън определените по единни  разходни стандарти за съответната дейност,  както следва/ изм. ДВ бр.75  от 24.09.2010г./ :

За маломерни паралелки:

1.Не по-малко от 40% от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в І– VІІІ клас на общообразователните училища е до 40 ученици;

2.Не по-малко от 20%  от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в І– VІІІ клас на общообразователните училища е от 41 до 80  ученици;

3.Не по-малко от 20%  от размера на съответния единен разходен стандарт ,  когато общият брой на учениците в паралелките в ІХ– ХІІ клас на общообразователните училища и във всички класове на професионалните и спортните училища е до 80 ученици;

4.Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 80  ученици,допълнителните средства извън съответния единен разходен стандарт се осигуряват

по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо .

Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган.

За слети паралелки:

1.Не по-малко от 60% от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в І– VІІІ клас на общообразователните училища е до 40 ученици;

2.Не по-малко от 40% от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в І– VІІІ клас на общообразователните училища е от 41 до 80 ученици;

3.Не по-малко от 40% от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в ІХ– ХІІ клас на общообразователните училища и във всички класове на професионалните и спортните училища е до 80 ученици;

4.Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 80 ученици,

допълнителните средства извън съответния единен разходен стандарт се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо .

Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган.

Минималният размер на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с процента на горепосочените варианти.

За общинските училища утвърждаването на маломерни или слети паралелки с става решение на Общинският съвет и  се основава на чл.21 ал.2 от ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ((2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.)

Извършва след:

  • Мотивирани докладни записки от директорите на съответните училища
  • Становище на Началника на съответният Регионален инспекторат по образование, с мнение, че не е застрашено качеството на учебно-възпитателния процес и се гарантира правото на достъп до образование на учениците.
  • На заседание на Общинският съвет се внася и разглежда докладна записка от кмета на общината или друго оторизирано лице от общинската администрация.

Необходимите допълнителни  средства за обезпечаване на учебния извън определените по единни разходни стандарти за съответната учебна година се  предвиждат  при изготвяне на годишните бюджети  на съответната община .

Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН

Чл. 11. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 49 от 2002 г.; бр. 55 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 27

от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 4 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2010 г.)

(1) Изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат:

1. в защитените училища, определени от Министерския съвет;

2. в общообразователни, професионални и спортни училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10;

3. в общообразователни, професионални и спортни училища при формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа;

4. в специални училища, когато броят на учениците в самостоятелна или слята от два класа паралелка е по-малко от норматива за минимален брой съгласно приложението.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Изключенията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за

съответната дейност, при условията на ал. 3 – 6.

(3) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 2 се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението и действителния брой на учениците в паралелка се умножи със:

1. не по-малко от 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VIII клас на общообразователните училища е до 40 ученици;

2. не по-малко от 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VIII клас на общообразователните училища е от 41 до 80 ученици;

3. не по-малко от 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в IХ – ХII клас на общообразователните училища и във всички класове на професионалните и спортните училища е до 80 ученици.

(4) (Нова – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения в ал. 3, т. 2 и 3, допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти се осигуряват по преценка на

финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган.

(5) (Предишна ал. 4, изм. изцяло – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението и действителния брой на учениците в паралелка се умножи със:

1. не по-малко от 60 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VIII клас на общообразователните училища и във всички класове на специалните училища е до 40 ученици;

2. не по-малко от 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VIII клас на общообразователните училища и във всички класове на специалните училища е от 41 до 80 ученици;

3. не по-малко от 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в IХ – ХII клас на общообразователните училища и във всички класове в професионалните и спортните училища е до 80 ученици.

(6) (Нова – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения в ал. 5, т. 2 и 3, допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган.

(7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на съответното училище, към което се прилага становище на началника на съответния регионален инспекторат по образованието.

Чл. 11а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм., бр. 70 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 75 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в общообразователни, професионални и спортни училища може да бъде формирана в особени случаи след разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2 – 6.

(2) За училищата, за които министърът на образованието, младежта и науката не е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(3) Към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на ръководителя на ведомството, което финансира училището, за осигуряване на допълнителните средства по ал. 1.

(4) За училищата, за които министърът на образованието, младежта и науката е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано искане на директора на съответното училище.

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .