Skip to content



УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

1. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

1.1. Структурата на учебния план обхваща три вида подготовка: задължителна (Раздел А), задължителноизбираема (Раздел Б) и свободноизбираема (Раздел В).

1.2. Задължителните учебни часове включват задължителната и задължителноизбираемата подготовка.

1.3. Задължителните учебни часове за една учебна седмица не могат да бъдат повече от:

* двадесет и два учебни часа – в I и II клас;

* двадесет и пет учебни часа – в III и IV клас;

* тридесет учебни часа – от V до VIII клас включително;

* тридесет и два учебни часа – от IX до XII клас.

1.4. Съотношението между задължителната и задължителноизбираемата подготовка зависи от етапа и степента на образование. Задължителната подготовка:

* за началния етап е 90 на сто от задължителните учебни часове;

* за прогимназиалния етап е от 80 до 90 на сто от задължителните учебни часове;

* за гимназиалния етап е от 45 до 80 на сто от задължителните учебни часове.

1.5. Задължителна подготовка:

* Задължителната подготовка (ЗП) осигурява постигането на общообразователния минимум.

* Задължителната подготовка се определя в Раздел А на учебния план.

* Хорариумът от часове в Раздел А (ЗП) по учебните предмети от учебния план е задължителен за всички видове училища и чрез него се постигат очакваните резултати от знания, умения и компетентности от първо равнище на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС).

* Задължителната подготовка се осъществява по утвърдени от МОН учебни програми и учебници.

1.6. Задължителноизбираема подготовка:

* Задължителноизбираемата подготовка осигурява допълнително обучение по учебни предмети от културно-образователните области (КОО) по чл. 10 от ЗСООМУП и/или от професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните потребности на учениците и с възможностите на училището.

* Учебното време за задължителноизбираема подготовка може да се използва и за изучаване на:

- Чужд език в I клас

- Майчин език

- Хореография

- Религия

* Задължителноизбираемата подготовка (ЗИП) се определя в Раздел Б на учебния план.

* Учебното време от Раздел Б (ЗИП) се използва за профилирано обучение и/или за непрофилирано обучение.

* Хорариумът от часове в Раздел Б (ЗИП) се разпределя между учебните предмети от училищния учебен план за овладяване на знания, умения и компетентности в съответствие с второ равнище на ДОИ за УС (за КОО „Чужди езици“ – и трето равнище на ДОИ за УС), което отговаря на индивидуалните потребности и интереси на учениците.

* Обучението в ЗИП се осъществява по учебни програми, утвърдени от началника на РИО.

* Обучението в ЗИП се осъществява по утвърдени от министъра на образованието и науката учебници за профилирана подготовка или учебни помагала, утвърдени от МОН.

* Обучението по ПП се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

1.7. Свободноизбираема подготовка:

* Свободноизбираемата подготовка (СИП) осигурява условия за обучение в класни и извънкласни дейности, предложени от училището и избрани от учениците, които могат да бъдат и извън културно-образователните области по чл. 10 от ЗСООМУП. Тя е с продължителност до четири учебни часа седмично за всички класове съгласно училищния учебен план и не е задължителна за учениците.

* Свободноизбираемата подготовка се определя в Раздел В на учебния план.

* Обучението в СИП се осъществява по учебни програми, утвърдени от директора на училището.

* Обучението в СИП се осъществява по учебници и учебни помагала, утвърдени от министъра на образованието и науката.

1.8. Учебният план съдържа:

1.8.1. Наименованията на учебните предмети, включени в задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка.

1.8.2. Разпределението на учебните предмети по класове.

1.8.3. Годишния и седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети.

1.8.4. Графика на учебната година.

1.8.5. Описание на организацията на обучението в съответното училище (обяснителни бележки).

Публикувано в Указания.

Етикети .