Skip to contentФормуляр за заявление по преписки за допълнителна проверка

Вх. №………………………………../…………………. 2010 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ

От …………………………………………………………………………………………………………………………..- пълномощник,

действащ от   името  на …………………………………………………………………………………………………… роден/а/ на……………………………………………………………………………………………………………………….

с входящ номер на преписка  …………………….. от …………………г., по описа на  Министерството на правосъдието.

Моля, да ми бъдат приети оригиналните документи за потвърждаване на българския ми произход:

1.(копие и оригинал) …………………………………………………………………………………………………

2.(копие и оригинал) ………………………………………………………………………………………………….

3.(копие и оригинал) ………………………………………………………………………………………………….

4.(копие и оригинал) …………………………………………………………………………………………………..

5.(копие и оригинал) ……………………………………………………………………………………………………

6.(копие и оригинал) ……………………………………………………………………………………………………

Общо оригинали ………………….. бр.

Дата ………………….. 2010 година                                  С уважение:………………………………..

/…………………………………………../

Получил оригиналните документи :………………………………………………….

/      име  и  фамилия  /

Дата ……………………………                                Подпис:…………………………

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Декларации, Молби и заявления.

Етикети , .