Skip to contentФормуляр за обявяване на дейност като биологичен производител

Име:____________________________________________

Пореден  №: /___/___/___/___/

Дата на получаване на формуляра №: ____/____/_______

Формуляр за обявяване на дейност като биологичен производител

Моля, изпратете по пощенски път на адрес:

До

Дирекция „Растениевъдство“

Министерство на земеделието и храните

Бул. “Христо Ботев” 55

София 1040

Попълва се от кандидата физическо лице

Име: _________________________________________________________________________________

Презиме______________________________________________________________________________

Фамилия:_____________________________________________________________________________

УИН _________________________________________________(в случай, че е регистриран в ИСАК)

УРН _________________________________________________ (в случай, че е регистриран в ИСАК)

Пощенски код: _________________________________________І______________________________

Област:  _____________________________________________________________________________

Община:  ____________________________________________________________________________

Населено място: ______________________________________________________________________

Адрес: гр./с.__________________________________________________________________________

Ули_________________________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________________________

Факс: _______________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________

Попълва се от кандидата ЕТ, юридическо лице

Наименование на фирма: _____________________________________________________________

Фирмено дело №:_____________/ дата: ___________ по описа на: ____________________________

Том: ___ регистър: ____________ страница: ________________партида: _______________________

БУЛСТАТ №:_________________________________________________________________________

Дан. №: ______________________________________________________________________________

Пощенски код: ________________________________________________________________________

Област: ______________________________________________________________________________

Община:_____________________________________________________________________________

Адрес на управление: гр./с._____________________________________________________________

Улица №: ____________________________________________________________________________

телефон: _______________________________ факс: ________________________________________

Управител: Име: _____________________________________________________________________

Презимe: _____________________________________________________________________________

Фамилия: _____________________________________________________________________________

ЕГН: _________________________________________________________________________________

Телефон:______________________________________________________________________________

Факс:_________________________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

Желаете ли телефонният Ви номер да бъде публикуван в поддържания на електронната страница на Министерството на земеделието и храните (http://www.mzh.government.bg) информационен регистър на производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти и храни

Да                               Не

С подписването на този формуляр за обявяване на дейност като биологичен производител, лицето поема ангажимент да спазва правилата на биологичното производство, определени с:

ÿ        РЕГЛАМЕНТ на Съвета №  834 от 2007 г. за биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти.

ÿ        РЕГЛАМЕНТ на Комисията № 889 от 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на 834/2008г.

ÿ        ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обн.ДВ бр.96 от 28.11.2006 г., изм.ДВ бр.80 от 12.10.2010г.

ÿ        НАРЕДБА № 22 от.2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях,  обн.., ДВ, бр.68 от 03.08.2001г

ÿ        НАРЕДБА № 35 от.2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях, обн., ДВ, бр.80 от 18.09.2001 г. ,изм.ДВ. бр. 13 от 10.02.2006г.

Идентификатор на недвижимите имоти, на които ще се отглеждат растения по метода на биологичното производство

№ на имота

Землище

Местност

Идентификатор

(скица №)

Земеделски парцел № по СИЗП * Земеделски парцел № по ИСАК * Площ на земеделския парцел

(хектари)

Код  на културата**
A Б В Г Д Е Ж З

*    В случай, че земеделският стопанин е регистриран

**  Кодът на културата е съгласно номенклатурата в таблицата по-долу


Код на

културата

C_00

Култури

Общо

растениевъдство

Площ

в декари

в преход

Количества

в тонове

в преход

Площ в декари преминала

прехода

Количества

в тонове

преминали

прехода

C_01_07 Общо обработваеми земи
C_01 Зърнени, вкл. ориз
C_011 Зърнени, с изкл. на ориза
C_0111 Пшеница – общо
C_01111 Обикновена /мека пшеница
C_01112 Твърда пшеница
C_0112 Ечемик
C_0113 Царевица за зърно
C_0114 Ръж
C_0115 Овес
C_0116 Тритикале
C_0117 Други зърнени
C_012 Ориз
C_02 Бобови
C_03 Клубенови
C_031 Картофи
C_0321 Захарно цвекло
C_033 Фуражно цвекло
C_034 Други кореноплодни култури
C_04 Индустриални култури
C_041 Маслодайни
C_0411 Слънчоглед
C_0412 Соя
C_0413 Ряпа и листа от ряпа
C_0414 Лен/ семена от лен
C_0415 Други семена (памук)
C_042 Тютюн
C_043 Хмел
C_044 Текстилни култури
C_0441 Памук
C_0442 Други текстилни култури
C_045 Други индустриални култури
C_0451 Медицински и ароматни растения, подправки
C_0452 Други
С_0453 Разсади – билки и рози
C_05 Зеленчуци, дини и малини
C_051 Кръстоцветни (без. кореноплодни)
C_0511 Цветно зеле
C_0512 Зеле
C_0513 Други кръстоцветни
C_052 Листни зеленчуци или  (без кореноплодни)
C_0521 Целина
C_0522 Праз лук
C_0523 Марули
C_0524 Ендивия
C_0525 Спанак
C_0526 Аспарагус
C_0527 Други листни зеленчуци
C_053 Зеленчуци
C_0531 Домати
C_0532 Краставици
C_0533 Пъпеши
C_0534 Ягоди
C_0535 Други зеленчуци
C_054 Кореноплодни и грудкови зеленчуци
C_0541 Моркови
C_0542 Чесън
C_0543 Лук  и арпаджик
C_0544 Други кореноплодни и грудкови
C_055 Бобови
C_0551 Боб
C_0552 Боб и зелен фасул
C_0553 Други бобови
C_056 Други
C_057 Тиквови
C_0571 Дини
C_0572 Тикви
C_06 Фуражни култури
C_061 Едногодишни фуражни
C_0611 Фуражна царевица за зелено
C_0612 Други фуражни за зелено
C_062 Многогодишни фуражни култури
C_063 Едногодишни фуражни култури
C_07 Други фуражни култури
C_071 Цветя и декоративни растения (с изключение на разсадници)
C_072 Семена и посадъчен материал
Ливади и пасища
C_08 Постоянни ливади и пасища
C_081 Пасища и ливади (с изкл. на естествени пасища)
C_082 Естествени пасища
C_09 Овощни култури (с изкл. на лозя) и  ягодоплодни култури
C_091 Овощни култури
C_0911 Семкови и костилкови
C_09111 Семкови култури
C_091111 Ябълка
C_091112 Круша
C_09112 Костилкови
C_091121 Праскова
C_091122 Кайсия
C_091123 Череша, вишна и др.
C_091124 Слива
C_091125 Други костилкови
C_0912 Черупкови
C_09121 Орехи
C_09122 Бадеми
С_09123 Лешници
C_0913 Други овощни ( с изкл. на лозя)
C_092 Ягодоплодни (меки плодове)
C_0921 Ягоди
C_0922 Малини
С_093 Разсади – ягоди
С_10 Цитрусови
С_101 Портокали
С_102 Лимони
С_103 Грейпфрут
С_104 Други цитрусови
C_11 Лозя
C_12 Маслини
C_121 Трапезни маслини
C_122 Маслини за зехтин
C_13 Други трайни насаждения
C_14 Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение)
C_15 Угар, като част от сеитбообращението
C_151 Зелено торене
C_152 Пасища
С_16 Диворастящи култури

Обработваемата земя са площите, включени в сеитбообрaщение, временните ливади с житни и бобови треви и угарите. В обработваемата земя са включени и оранжериите. Не се включват естествените пасища.

Животни, отглеждани по биологичен начин и количество продукти
3.1 : Животни, отглеждани по биологичен начин
Животни Брой на животните
L_1 Говеда (общо)
L_11 Говеда под 1 година
L_111 Телета за месо
L_112 Други телета
L_12 Говеда между 1 и 2 годишна възраст
L_121 Говеда между 1 и 2 годишна възраст за месо
L_122 Други говеда между 1 и 2 годишна възраст
L_13 Говеда над 2 годишна възраст
L_131 Млечни
L_132 Крави с бозаещи телета
L_133 Говеда над 2 годишна възраст за месо
L_134 Други говеда на 2 и по-възрастни
L_2 Свине (общо)
L_21 Свине за угояване
L_22 Свине за развъждане
L_23 Други прасета
L_3 Овце (общо)
L_31 Овце- майки
L_32 Други овце
L_4 Кози (общо)
L_41 Кози-майки
L_42 Други кози
L_5 Птици (общо)
L_51 Бройлери
L_52 Кокошки носачки
L_53 Други видове птици (пуйки, патици и гъски)
L_6 Еднокопитни
L_7 Зайци (общо)
L_71 Зайкини за разплод /
L_8 Пчели (брой пчелни семейства)
L_9 Други животни (Биволи)
3.2 : Биологични животински продукти *
Животновъдни продукти
LP_M Месо (в тона)
LP_M01 Говеждо (в тона)
LP_M02 Свинско (в тона)
LP_M03 Овче (в тона)
LP_M04 Козе (в тона)
LP_M05 Птиче  (в тона)
LP_M06 Месо от еднокопитни (в тона)
LP_M07 Заешко (в тона)
LP_M08 Други (в тона)
Млечни продукти
LP_D01 Сурово мляко (в хил. литри)
LP_D011 Краве
LP_D012 Овче
LP_D013 Козе
LP_D02 Сметана в хил.литри
LP_D03 Други млечни продукти (в хил.литри) – напр. кисело мляко
LP_D04 Масло (в тона)
LP_D05 Сирене в тона
LP_D06 Други млечни продукти (в тона)
LP_E Яйца (в тона)
LP_E01 За консумация (в тона)
LP_H Пчелен мед (в тона)
LP_Others_W Други продукти (в тона)
LP_Others_V Други млечни продукти (хил.литри)

Дата на сключване на договор с контролиращо лице на биологичното производство: ____________________________________________________________________________________

Име на контролиращо лице: __________________________________________________________

(моля, напишете името на избраното от Вас контролиращо лице)

Съгласно чл. 28, ал. 3 на Наредба 22, съответно чл. 90, ал. 3 на Наредба 35, към формуляра задължително се прилага декларация, че производителят ще спазва правилата за биологично производство и означаването му.

Съгласно чл. 18, ал. 3 на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, настоящият формуляр трябва да бъде изпратен в Министерството на земеделието и храните в едномесечен срок от сключването на договора с контролиращо лице.

Към настоящия формуляр задължително се прилага копие от договора с контролиращото лице на биологичното производство.

Моля, своевременно да уведомите с писмо до дирекция “Растениевъдство”, Отдел ”Биологично земеделие  при Министерството на земеделието и храните за всяка настъпила промяна в дейността Ви и в случай че, вида култура не е включен в таблицата, моля  напишете го вие.

Дата: ___________________                                   Подпис :________________________

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , .