Skip to contentЦелевата помощ за отопление

Увеличава се размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2019-2020 г. и се разширява достъпът до нея

От 1 юли 2019 г. започва приемането на заявления-декларации за отпускането на целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 г. Лицата и семействата, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес, като приемът на документите ще продължи до 31 октомври 2019 г.

Правоимащите лица и семейства могат да получат заявлението-декларация за отпускането на целева помощ за отопление  от съответната дирекция „Социално подпомагане“, по настоящ адрес или да  я изтеглят от интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, раздел 1 „Социални помощи“, секция „Документи“.

Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление

В ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. е публикувана Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Направените промени предвиждат осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане.

Размерът на помощта ще  бъде увеличен значително, като базата за определянето му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният й размер предстои да бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднената крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 31 октомври т.г. В същото време предвиденото увеличение с 5.7 %   на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

За новия отоплителен сезон, като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

Разширява се и обхватът на подпомаганите лица и семейства, чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.

С оглед на провежданата политика за стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система са въведени и три нови целеви групи, включващи: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции “Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище.

Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 48 и 57 от 2013 г.; доп., бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 63 и 91 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.; изм., бр. 55 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 1,384.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За всеки нов отоплителен сезон със заповед на министъра на труда и социалната политика коефициентът се актуализира на верижна основа с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.“
3. Досегашните ал. 3 – 6 стават съответно ал. 4 – 7.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 26“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 8“.
2. В ал. 2 думите „заявлението-декларация“ се заменят със „заявление-декларацията“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до 20 дни от подаване на заявление-декларацията социален работник в съответствие с изискванията на чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане извършва социална анкета и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.“
§ 3. В чл. 4а, т. 2, буква „б“ думите „заявлението-декларация“ се заменят със „заявление-декларацията“.
§ 4. В допълнителните разпоредби се създават параграфи 4 и 5:
„§ 4. „Твърдо гориво“ са въглища, брикети, пелети, дърва и други сходни, които се предлагат в търговската мрежа и/или се предоставят от горските стопанства и отговарят на установените стандарти за качество и екологични норми.
§ 5.„Актуализиране на верижна основа“ е пресмятане на стойността на коефициента за съответния период, при което за база служи величината му от предходния период.“
§ 5. В приложението към чл. 4, ал. 1 в т. XIV думите „Давам(е) съгласието си да“ се заменят с „Информиран(и) съм/сме, че ще“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. До осигуряването на формулярите по новия образец на заявление-декларацията да се използват наличните формуляри по образеца до влизането в сила на тази наредба, като във формулярите се отразяват необходимите корекции, което се удостоверява с подписа на длъжностното лице, приемащо заявление-декларацията.
§ 7. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за подадените заявление-декларации до влизането ù в сила.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър: Бисер Петков

Подобни документи

Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

Етикети , , .