Skip to contentГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ТРУД

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ТРУД

изтегли оттук »

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА РАБОТА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ТРУД

Днес, …………….. 201… г. в гр. …………………….. се сключи настоящият договор за
(описва се вида на работата, поръчката) между „………………………………………………..“
с търговски адрес: ………………………………………. представляванa от ……………………….
………………………………………………………………………….. наричан по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и ………………………………………………………………………
…………………….. ЕГН ……………….. с адрес …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА
ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши (варианти:
на свой риск и със свои материали; с материали и проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; по свой
проект, но с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др.)(1)

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
………….. (цифром)(словом) …………………………………………………………………………. лева
(варианти – възнаграждението може да бъде уговаряно като цяла твърда сума, на части –
с предплащане и изплаща не на останалата част при предаване на резултата, или с
определяне на цена за единица продукция).(2)

Чл. 3. При изпълнение на поръчката (извършване на работата), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение ……………………………..
(по банкова сметка, в брой, чрез акредитив…………………………… …..) в срок от   ………………………………………………………… (3)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от
настоящия договор, според изискванията за качество на обекта, вещта и др., предвидени
в спецификацията към договора ……………………………………………. (евентуално се описват
показателите за исканото качество, на които следва да отговаря вещта, резултата от дей-
ността).

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от
настоящия договор в срок до ………………………………………………………… ………………………….
…………………………………………………….

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възна-
граждение в посочените срокове и при договорените условия.

Чл. 7. (1) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с материали (или проект) на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на
материалите, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
тези факти, той има пра во съответно на част (ако е осуетено изпълнението на част от
поръчката) или на цялото възнаграждение (ако тя вече е била изпълнена).
(2) Ако в случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече е извършил част от
поръчката (работата), той има право на възнаграждение за тази част, дори ако качеството
не отговаря на уговорените условия в случай че това се дължи на неподходящи или на
некачествени материали, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши работата с (варианти: свои материали и проект;
със свой материал и по проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; с материал и по проект на ВЪЗЛО-
ЖИТЕЛЯ).
(2) Когато изпълнява поръчката по проект и материал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат
негодни или неподходящи за извършването на работата, той носи задължение да предупреди
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска замяна с подходящ материал или нов проект. (4)

Чл. 9. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата (дейността) и по-нататъшното
изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛО-
ЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер
само за изр аботената част от обекта, вещта, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛЯ. (5)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши проверка
относно (качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др.), без
с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите
(договорените) документи, информация или други материали, свързани с изпълнение на
посоченото в чл. 1 от настоящия договор. (6)

IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ СВЪРШЕНАТА РАБОТА

Чл. 12. Ако поръчката е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и качество,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнението в срок до ……………………………. от пис-
меното или телефаксно съобщение за приключване на изпълнението. (7)

Чл. 13. Приемането на резултата от извършената работа (обекта, вещта) ще се извърши с
приемопредавателен протокол, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 14. Ако при приемането на резултата от свършената работа (обекта, вещта) се установи,
че същият има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, договорен между страните и посочен в приемопре-
давателния протокол. (8)

V. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде развален от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако
предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали (проект) се окажат негодни за изпълнение
на поръчката и след своевременното уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не осигури
подходящи материали (проект). В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора в
срок от ……… след уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора в момента на приемане на резултата,
ако са на лице съответните отклонения или недостатъци, които правят (обекта, вещта) негодни
за ползване по предназначението, които ще бъдат ………………………………………….. (вписва се
начина на установяване на отклоненията и недостатъците).

VI. ЦЕНИ, РАЗПЛАЩАНИЯ, НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер на ………………….. (цифром, словом) ………………………………………..
(процента или определена сума). (9)

Чл. 18. За лошо изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от уговореното каче-
ство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ……………………………………………………………………………………. (10)

Чл. 19. Ако вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойката,
изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в съот-
ветствие с общите правила на гражданското законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАБЕЛЕЖКИ:

(1) Вида на дейността и резултата се индивидуализират, според параметри, качество,
количество. Основното е, че трябва да се посочи резултата от работата, от дейността.

(2) Страните могат да корегират възнаграждението, съобразно коефициента на инфлация,
отчитан от Централното статистическо управление за последния месец от срока на
изпълнение на поръчката спрямо месеца на сключването на договора.

(3) Варианти: след подписването на настоящия договор; на протокол относно приемането
и предаването на ……………………………….. (резултата); част от парите при подписването
на договора и част след подписване на приемателния протокол.

(4) В случай че не бъде изпълнено това от Възложителя, да се предвиди възможност
Изпълнителят да прекрати договора.

(5) В случай, на извършване на дейност, от която се изискват определени резултати,
Възложителят ще заплати на Изпълнителя възнаграждение за действията извършени
до момента, ако одобри и приеме резултатите от тях.

(6) Възможно е от Възложителя да се изискват счетоводни документи, юридическа доку-
ментация, маркетингови проучвания, и др., запознаването с които е необходимо за
извършването на работата (дейността) по чл. 1 от договора.

(7) В случай на доверие съобщението може и да е устно.

(8) Варианти – Изпълнителят може да изиска намаляване размерът на възнаграждението; Възложителят може да извърши сам или да възложи на трето лице отстраняването на недостатъците, като Изпълнителят му заплати разходите и др.

(9) В случай, че неустойката е договорена в процент, трябва да се посочи, че този процент
се начислява върху дължимата сума или стойността на дължимите материали. Добре би
било отделно да се неустойката за забавяне на плащането.

(10) Варианти:
– да начисли неустойка за лошото изпълнение – следва да бъде уговорена такава
предварително;

– откаже заплащането на втората част от сумата, ако е платил авансово една част.

Подобни документи

Публикувано в Договори.

Етикети , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.