Skip to contentДлъжностна характеристика на управител на зала с игрални автомати

Длъжностна характеристика

УПРАВИТЕЛ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

Клас по НКПД: Административен персонал, Код по НКПД: 42133007

Длъжността УПРАВИТЕЛ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ е свързана с организиране и контролиране на дейността в хазартната зала и поддържане на връзка с операторска и сервизна фирма.
УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ контролира крупиетата и охраната.Чрез ключовете за ежедневна контрола в края на работния ден прави дневна инкасация и попълва протокол за смяна. Приема от крупието инкасираните пари заедно с опис и ги съхранява в касата си.
УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ, заедно с инкасатора на фирмата правят месечна инкасация и попълват месечен отчет. На тази инкасация управителят предава на инкасатора всички протоколи за ежедневна инкасация и сумата от инкасираните пари заедно с опис. Банкнотите трябва да са подредени в пачки по купюри.
УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ получава от инкасатора аванс, чрез който извършва всички плащания по дейността на залата, утвърдени от ръководството. За всеки разход събира нужния разходен документ, чрез който се отчита на инкасатора.
УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ няма право да разходва суми от инкасираните ежедневни такива. Разходите се плащат единствено и само от получения аванс.
УПРАВИТЕЛ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ отговаря за касовата наличност в залата и я зачислява за всяка смяна.
УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ е длъжен да съобщи на собственика на хазартната зала за възникналите обстоятелства, препятстващи изпълнението на служебните му задължения, или наърняващи интересите на фирмата, например заплахи от лица, лични дългове, заболявания и др.
Недопустими нарушения, за които следва възбуждане на съдебна процедура:
1.УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ по неизвинителни причини не отнеме пари на акционерите.
2.УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ върши документални и парични измами.
3.УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ влиза в съдружие с измамници за проникване във вътрешността на машините и манипулация на управляващите елементи или механични броячи.
4. УПРАВИТЕЛЯ ЗАЛА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ разгласява служебна информация, имена, адреси на други лица, свързани с дейността на фирмата, използването на които по някакъв начин може са доведе до накърняване интересите на фирмата или застраши сигурността на служители на фирмата или акционери.
Изготвил:……………………………….

Утвърдил:……………………

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Служител:………………………………………………..

Подпис:………………………

Дата:………………..

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .