Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА – празна бланка

на длъжността ……………………………………………………………………..

Клас по НКПД:………………………………………………………… Код по НКПД:…………………

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 6. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. Длъжността е пряко подчинена на……………………………………………………………………………………..
 2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ….
 3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Трябва да знае:
  а)нормативните актове в областта на………………………………………………………………………………….

б)реда и изискванията за извършване на……………………………………………………………………………
в)нормативните изисквания за ………………………………………………………………………………………….

г)компютърните и други автоматизирани системи за …………………………………………………………….

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование: …..….….……………, свързано с ………..………………, с образователно-квалификационна степен ……………………………..
 2. Друга квалификация: работа с компютър, владеене писмено и говоримо на чужд език ………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Професионален опит: над ……… години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – трудов договор със срок за изпитване.

Изготвил:……………………………………
/подпис/

Утвърдил:…………………………………..
/подпис и печат на работодателя/

Запознат съм с /имам екземпляр от/ длъжностната характеристика.

Дата:………………………………..
гр./с………………………………….

Работник /Служител/:…………………………………………….
Подпис на работника /служителя/:……………………………

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .