Skip to contentДлъжностни характеристики в общинската администрация

Директор Дирекция: Техническа инфраструктура и околна среда

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в дирекцията за професионалното и административно изпълнение на основните и специфични дейности в областта на строителството, инвестициите и екологията, енергийната ефективност и опазването на околната среда. Координира дейностите на дирекцията и участва при разработване на стратегии, планове, програми, наредби и проекти финансирани от общинския бюджет и оперативните програми, отразяващи общинската политика в областта на техническата инфраструктура и екологията. Осъществява контрол за недопускане и отстраняване на незаконно строителство съгласно изискванията на ЗУТ. Осъществява контрол по поддържането, основния ремонт и изграждането на обекти общинска собственост – пътна мрежа, сграден фонд, зелени площи и улична мрежа

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4

минимален ранг: III младши

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: архитектура, строителство и геодезия;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

допълнителни умения и квалификации:

 • § Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), специализиран софтуер, свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на устройство на територията и държавната администрация;

Директор Дирекция: Местни приходи

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява ръководна, организационна, контролна и административна дейност за правилното и своевременно прилагане на нормативните актове в областта на планиране, събиране, анализ и отчитане на местните приходи, организацията на обслужване на клиентите и административнонаказателното производство

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4

минимален ранг: III младши

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: икономика;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

допълнителни умения и квалификации:

 • § Компютърна грамотност: работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на местните приходи и държавната администрация

Директор Дирекция: Социални дейности и здравеопазване

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и координира дейността в дирекцията за провеждане на общинската политика в областта на здравеопазването, социалните дейности и социално включване, с цел гарантиране ефективната работа на общинските здравни и социални заведения и оказване на качествени социални услуги на населението от общината;

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4

минимален ранг: III младши

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: социални дейности; администрация и управление; медицина;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

допълнителни умения и квалификации:

 • § Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на социалните дейности, здравеопазването и държавната администрация;

Директор Дирекция: Икономическа политика и бюджет

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява ръководна, организационна, контролна и административна дейност при разработване, актуализация и отчитане изпълнението на общинския бюджет, организацията на транспорта, общинската собственост, общинските търговски дружества и туризма.

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4

минимален ранг: III младши

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • § Професионално направление: икономика;
  § Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • § Компютърна грамотност: работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на финансите, местните приходи, общинската собственост и държавната администрация;

Директор Дирекция: Образование, култура и младежки дейности

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и координира дейността в дирекцията за провеждане на общинската политика в областта на образованието, културата и работа с младежите, с цел гарантиране ефективната работа на общинските детски и учебни заведения и културни институти от общината;

изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

години професионален опит: 4

минимален ранг: III младши

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

-         Педагогически науки; хуманитарни науки
– Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

допълнителни умения и квалификации:

 • § Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
  § Да познава нормативните документи в областта на образованието, културата, младежта и държавната администрация;

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , , , .