Skip to contentЗаявление-декларация за наследници

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за наследници
Подписаният(та)  (име по лична карта)
ЕГН

Док. за самоличност №

Издаден на                              от Гражданство

Настоящ  адрес (област, община, нас.място)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЛЕД СМЪРТТА НА

(собствено, бащино, фамилно, второ фамилно име)

Роден(а) на ЕГН Гражданство

Месторождение (населено място, община, област)

Постоянен адрес (област, община, нас.място)

(ж.к.,бул.,пл.,ул.,№,вх.,ет.,ап.)

Починал(а) на

Акт за смърт (№ на акта)

Издаден от (община, област, нас. място)

ОСТАВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАКОННИ НАСЛЕДНИЦИ:

Собствено, бащино, фамилно име ЕГН/ дата за раждане/ Починал(а) на Родство Постоянен адрес
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс
Удостоверението за наследници ще ми послужи пред

Дата:

Гр.(с) Длъжностно лице (име,подпис) Декларатор (подпис):

Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

Етикети .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.