Skip to contentЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК ЗА НАЛИЧИЕ И ЛИПСА НА ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК ЗА НАЛИЧИЕ И ЛИПСА НА ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА …………………

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ …………………………………………………………………………………………………………….
/ трите имена на лицето; наименование на юридическото лице или едноличен търговец /

АДРЕС: ………………………………………………………………………………………………………
/точен адрес по местоживеене или седалище на лицето/

ЕГН: ……………………….

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: ………………………………….

За юридическо лице или едноличен търговец:
БУЛСТАТ: …………………………………
Представлявано от ………………………………………………………………………….
В качеството на ……………………………………………………………………………..

Заявявам искането си да ми бъде издадено удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични и частни задължения към Община Благоевград.
Удостоверението ми е необходимо във връзка с ……………………………. ………………………………………………………………………………………………..
Да ми послужи пред …………………………………………………………………….

С УВАЖЕНИЕ: ……………………
/ подпис/

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , , .