Skip to contentЗаявление за отпускане на парично обезщетение при безработица-2

Вх. № …………………./20……..г. ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ……………………………………………………………………………
З А Я В Л Е Н И Е
за
отпускане на парично обезщетение за безработица
на основание чл. 230 и/или 231 ЗОВСРБ
От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ………………………………
постоянен/настоящ адрес ……………………………………………………………………………………………………………………
(вписва се адресът, по който се подават документите)
адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………………………………………….
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.
Правоотношението ми с ………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)
………………………………………………………. е прекратено считано от ……………………………………………………………..
(дд/мм/гггг)
Имам завършена образователна степен ……………………. в областта на ……………….. науки.
ДЕКЛАРИРАМ, че не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, както и трудова дейност в друга държава.
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат документи по настоящ адрес.
3. Документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен.
4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № …………………………….
5. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.
6. Удостоверение от командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).
7. Копие от удостоверението за сключен граждански брак.
8. Други ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата …………………………. Подпис: …………………………………
Гр. (с.) ………………………

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.