Skip to contentНаредба за Учебния План

(Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Наредба No 4 от 30 ноември 2015 г. се прилага само за I и за V клас за учебната 2016/2017 година

  • ·Училищният учебен план се утвърждава за всяка учебна година за всяка паралелка (прием в  I  и в  V клас  ) .
  • ·Училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които учениците и техните  родители/настойници посочват избраните от тях учебните предмети чрез попълване на заявления.
  • ·Училищният учебен план се приема с решение на ПС и след съгласуване с Обществения съвет към училището и се утвърждава от директора на училището (не важи за тази учебна година).

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .