Skip to contentОсигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии

Издаване и заверяване на на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник.

На основание чл. 19 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии, работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник.

Тези лица декларират пред съответното ведомство или пред посредника желанието си да се осигуряват и дохода, върху който ще внасят осигурителните си вноски.

За времето, през което служителите на Министерството на вътрешните работи ползват неплатен отпуск за участие в международни мисии по определен със Закона за Министерството на вътрешните работи ред, те могат по свое желание и за своя сметка допълнително да се осигуряват върху избран от тях месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, определен за самоосигуряващите се лица в ЗБДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез Министерството на вътрешните работи. Вноските могат да бъдат внесени и авансово.

Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБ на ДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация. Вноските могат да бъдат внесени и авансово.

Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, ако писмено декларират пред посредника желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез посредника, който внася вноските ежемесечно или авансово.

Издаване и заверяване на осигурителните книжки

Издаването и заверяването на осигурителните книжки се извършва чрез съответния осигурител – МВР, българска държавна организация или изпращащ посредник. За получаване и издаване на осигурителни книжки се попълва и подава Искане за издаване на осигурителна книжка – образец ОК-4. Искането се предоставя от служителите на НОИ, или се изтегля от интернет страницата на института и се попълва от ведомството или посредника.

Осигурителните книжки се издават от съответните териториални поделения на НОИ, по адрес на седалище на ведомството или на посредника, чрез които се провежда осигуряването.

В осигурителната книжка ведомството или посредника удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване. Вписват се дните, зачетени за , размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска в процент за фонд “Пенсии” и датата на внасяне на вноската (лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка).

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от финансов ревизор. При заверяването се проверяват вписванията, направени от ведомството или посредника за периода, през който лицата са внасяли осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, размера на вноските и подаваните данни с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице. При несъответствие в данните, се дават указания за отстраняването им, а при съответствие – осигурителната книжка се заверява.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , , , .