Skip to contentПосреднически услуги за безработни лица в бюрата по труда

Правилник за насърчаване на заетостта:-извадки

ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Посредническите услуги по заетостта, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес на търсещите работа лица и без ограничение по отношение на адреса на работодателите.

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) Посредническите услуги за търсещите работа лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, включват:

1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) информиране и/или консултиране относно:

а) правата и задълженията им съгласно ЗНЗ;

б) свободните работни места и изискванията за тяхното заемане;

в) (изм. – ДВ, бр. 95 от 2005 г.) възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение;

г) (изм. – ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) възможностите за обучение на възрастни;

д) възможностите за смяна на професията и за работа извън границите на населеното място по местоживеене;

е) условията и реда за работа в други страни по междуправителствени спогодби;

2. психологическо подпомагане;

3. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2005 г.) насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;

4. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 4.07.2008 г.) насочване към обучение на възрастни;

5. насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави;

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети .