Skip to contentПризнаване за осигурителен стаж гледането на дете или съпруг с трайни увреждания

Зачита се за осигурителен стаж времето след 01.01.1996 г., през което родител / осиновител на дете с трайно увреждане, е полагал постоянни грижи за него до навършване на 16-годишна възраст, поради което не е работил и не е бил осигурен (чл. 43 НП). Това право се ползва, ако състоянието на детето налага постоянни грижи (това се установява с решение на РЕЛКК), както и ако то не е настанено в лечебно или социално заведение.

Зачита се за осигурителен стаж времето след 01.01.2001 г., през което родител / осиновител  или съпруг / съпруга не са били осигурени или не са получавали пенсия, тъй като са полагали грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто, който постоянно се нуждае от чужда помощ (чл. 43 НП).

През 2003 г. стартира програмата на МТСП “Личен асистент”. В нея могат да се включат трудоспособни лица, които не получават пенсия и продължително време са без работа, защото се грижат за свои родственици или съжителстващи лица, постоянно нуждаещи се от чужда помощ (този факт се доказва с решение на ТЕЛК или протокол на ЛКК). Личните асистенти трябва да отговарят на критериите за отпускане на социални помощи и да живеят на един адрес с лицето, за което се грижат.

Молба – декларация за включване в програмата, заедно с необходимите документи се подават в Дирекциите за социално подпомагане по местоживеене. Одобрените сключват договор с Бюрата по труда и получават месечно възнаграждение в размер 1 МРЗ (110 лв.) и осигуровки за ДОО и НЗОК. Времето, през което лицата са наети за лични асистенти, се признава са стаж при пенсия.

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .