Skip to contentСоциални помощи-право и условия за получаване

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета.
Чл. 9. (1) Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.
(2) Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) Диференцираният минимален доход се определя, както следва:
1. за лица над 75 години, живеещи сами – 165 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД);
2. за лица над 65 години, живеещи сами – 140 на сто от ГМД;
3. за лица над 65 години – 100 на сто от ГМД;
4. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 66 на сто от ГМД;
5. за лице до 65 години, живеещо само – 73 на сто от ГМД;
6. за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – 100 на сто от ГМД;
7. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – 125 на сто от ГМД;
8. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) за дете:
а) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст – 91 на сто от ГМД;
б) от 7 до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец – 30 на сто от ГМД;
в) от 7 до 16-годишна възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;
г) (нова – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) в случаите, когато не е представена служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция – 30 на сто от ГМД;
9. за дете-сирак; за дете, настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето; за дете с трайно увреждане – 100 на сто от ГМД;
10. за родител, отглеждащ сам дете/деца:
а) до 3-годишна възраст – 120 на сто от ГМД;
б) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20 години – 100 на сто от ГМД;
11. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 100 на сто от ГМД.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) При наличие на повече от едно основание по ал. 3 се прилага по-високият размер, с изключение на случаите по т. 8.
(5) Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или семействата от предходния месец.
(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.
(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) За установяване на обстоятелствата по ал. 3, т. 8, букви „а“, „б“ и „г“ дирекциите „Социално подпомагане“ ползват информацията, получена на основание чл. 17, ал. 3, т. 4 и 12, ал. 4 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г. и бр. 71 от 2006 г.).
Чл. 10. (1) Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:
1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
а) за едно лице – едностайно;
б) за двучленно и тричленно семейство – двустайно;
в) за четиричленно семейство – тристайно;
г) за петчленно и по-голямо семейство – четиристайно;
д) за всяко съжителстващо лице – една стая;
2. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
3. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
4. (доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, с изключение на случаите по т. 1, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
5. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
6. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
6а. (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
7. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) безработните лица да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се отнасят за обитателите на собствено жилище, когато е единствено и в което живее лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто или тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е и не може да бъде източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние, здравни, хигиенни, социални или други причини.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Не се изисква регистрация по ал. 1, т. 7 в дирекциите „Бюра по труда“ за отпускане на месечни помощи на:
1. родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
2. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) човек с увреждане с трайно намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане 50 на сто или над 50 на сто;
3. лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
4. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) лица с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи;
5. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лица над 18-годишна възраст, които се обучават в дневна форма на обучение в училищата от системата на народната просвета и в средните специални училища;
6. (нова – ДВ, бр. 46 от 2002 г.) бременни жени след третия месец на бременността.
Чл. 11. Месечна помощ по чл. 9 нямат право да получават:
1. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г.) пълнолетните лица до 30-годишна възраст, съжителстващи с родителите си, на които доходите на член от семейството надвишават трикратния размер на гарантирания минимален доход, освен в случаите, когато тези лица и/или единия или и двамата родители са хора с трайни увреждания;
2. лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;
3. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лицата, настанени за повече от 30 дни в лечебни, социални,учебни и военни заведения;
4. (доп. – ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) учащите се във висшите училища, както и учениците от частните училища, с изключение на учащите се – хора с увреждания, бременните жени и родителите, полагащи грижи за дете до 3-годишна възраст или дете с увреждане, учащи се във висшите училища;
5. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което има влязъл в сила акт и ако от влизането му в сила не е изтекъл срок 3 години;
6. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) лица, които са отказали оземляване или обработване на предоставената им от държавния или общинския поземлен фонд земя за съответната година, с изключение на лицата с намалена работоспособност, установена от лекарска консултативна комисия (ЛКК) или от ТЕЛК/НЕЛК;
Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г.) Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.

Публикувано в Закони и правилници, Указания.

Етикети , , , , .