Skip to content 1. ДНЕВНИК по дни за провеждане на практика/стаж юли 23, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Персонална карта за провеждане на учебна практика/стаж юли 23, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Задължения на Машинни оператори в пералня юли 12, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. Доклад по мярка“Без свободен час“ юли 10, 2012

  Публикувано в Бланки.

 5. Конкурси за директори на детски градини юли 10, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 6. Длъжност 2166 Графични и мултимедийни дизайнери юли 9, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Длъжност 2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти юли 9, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Длъжност ландшафтен архитект юли 9, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Основни задачи на длъжността машинен инженер юли 9, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Основни задачи на длъжността инженер-еколог юли 9, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Основни задачи на длъжността Инженер в промишленото производство юли 9, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Основни задачи на длъжностите Управители на хотели и ресторанти юли 9, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. Основни задачи на длъжността управител на дом за стари хора юли 8, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения юли 6, 2012

  Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 15. НАРЕДБА No 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (обн.,ДВ,бр.9 от 30 януари 2001 г.) юли 6, 2012

  Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 16. Заявление за регистриране за упражняване на лесовъдска практика юли 5, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 17. Договор За аренда на земеделска земя юли 4, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 18. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на промяна на обстоятелствата за регистрация в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и на търговци за извършване на дейности в горски територии юли 4, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 19. Лесовъдска практика- декларации юли 4, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 20. НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ юли 4, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 21. Имуществена отговорност юли 4, 2012

  Публикувано в Указания.

 22. ТРУДОВ ДОГОВОР бланка юли 3, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 23. Работа от разстояние юли 3, 2012

  Публикувано в Договори, Указания.

 24. З А Я В Л Е Н И Е ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БАНКА КАДРИ юли 2, 2012

  Публикувано в Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 25. И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БАНКА КАДРИ юли 2, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.