Skip to content2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд

Клас 2 СПЕЦИАЛИСТИ

22 Медицински специалисти

226 Други медицински и здравни специалисти

2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд

Специалистите по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд оценяват, планират и изпълняват програми с цел разпознаване, мониторинг и контрол на екологични фактори, които представляват потенциална опасност за човешкото здраве, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, предотвратяване на болести и наранявания, причинени от химични, физични, радиологични и биологични вещества или ергономични фактори.

Специалистите по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд изпълняват следните основни задачи:

•разработват, внедряват и изпълняват програми и политики с цел минимизиране на потенциалния екологичен риск за здравето и безопасността на хората;

•изготвят и внедряват планове и стратегии за безопасно, икономично и подходящо отстраняване на търговски, промишлени, медицински и битови отпадъци;

•внедряват програми и стратегии за превенция на заразни болести, безопасността на храните, пречистване на отпадъчните води, системи за сметосъбиране, качеството на водата за битови нужди, замърсители и опасни вещества;

•идентифицират, отчитат и документират опасности, оценяват и контролират рисковете в околната среда и на работното място и съветват за съответствието с настоящи закони и разпоредби;

  • разработват, внедряват и контролират изпълнението на програми

за минимизиране на замърсяването на околната среда и работното място, включително с химични, физични и биологични опасни отпадъци;

•съветват относно методи за предотвратяване, елиминиране, контролиране и намаляване на радиологичното замърсяване и влиянието му върху работници, ученици и околната среда;

•промотират ергономични принципи на работното място, например подходящи мебели, оборудване и условия на труд съобразно нуждите на персонала;

•осигуряват обучение и информация и предоставят съвети на хората относно медицинската екология, хигиената и здравословните условия на труд;

•записват и разследват повредите и щетите върху оборудването, както и докладват за безопасността;

•координират решения за компенсации, рехабилитация и връщане на работа на пострадали работници.

Примерни длъжности в единичната група:

–Лекар, служба по трудова медицина

–Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

–Ергоном

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети .