Skip to contentСправка за финансово-икономическо състояние на физическо лице

Вх.№…………../………..20….г.

до

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

СПРАВКА

За финансово икономическото състояние

на…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………………………………..
Представлявано от …………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на представителя/пълномощника)

І. Данни за работата на данъкоплатеца :

1. Месторабота:                                               2. Месторабота на съпруга-недлъжник

…………………..………………………………..    ………………………………………………………………  …………………………………………………….    ………………………………………………………………

/име,адрес/                                                     /име,адрес/

-   стаж …………………………………………………..

-   служебен тел-№-………………………………..

-   длъжност……………………………………………

-   лица,които издържа :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….     ……………………………………………………………………………………………………………………….

-   статус по съдебна регистрация

…………………………………………………………………………………………………………….

/ако има такъв /

Моля, приложете копие от последната съдебна промяна.

ІІ. Персонална информация

  1. 1. Име, домашен адрес, телефон…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

  1. 2. Други упълномощени лица, които представляват длъжника (главен счетоводител, управител и др.)……………………………………………………………………………………..
  2. 3. Отчетен период, за който е била подадена последна годишна данъчна декларация с данни в лева, както и справки за :

-     нетен приход от продажби

-          Задължения

-          Вземания

-          Парични средства : в каса

по банкови сметки

-          запаси от ГП, склад, независими производства

-          бързоликвидни активи

-          Има ли до момента искания за разсрочване или отсрочване Да / не

Моля, приложете копия от исканията и отговорите по тях.

ІІІ. Обща финансова информация

Банкови сметки /ДСК, пенсионни и кредитни фондове, депозити и т.н./

Име на институцията………………………………………………………………………

Адрес…………………………………………………………………………………………….

Сметка IBAN………………………. BIC………………………,. при………………………………………………………………………………….

салдо към……………………………………………………………………………………

в  лева ………………………………………….

във валута…………………………………….

Кредитни карти и данни на баланса в банките, фондовете и касите:

Вид на сметка или карта……………………………………………

Наименование,адрес на фин.структура………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ежемесечни плащания…………………………………………….

Лимит на кредитирането……………………………………………

Сума на задължението……………………………………………..

Остатък по лимита …………………………………………………..

Общо………………………………………………………………………

Индивидуални сейфове / под наем, ползувани/

Местонахождение……………………………………………………

№……………………………………………………………………………

Съдържание……………………………………………………………

Недвижимо имущество /активи на ЕТ/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Моля, опишете накратко вида на собствеността, местонахождението и предполагаемата стойност или оценка.

Застраховка “Живот” (можем ли да използваме сумата на кредита, който може да бъде получен срещу залог на полицата ?) Ако  да  -

№ на                  Вид на                Застрахователна         Сума на кредита

полицата           полицата             сума                            получен с/у залога

……………         …………..          ………………………      …..………………….

Ценни книги /акции , облигации  на фондове, борса, ДЦК, и др.

Вид………………………………………………………………………….

Номинал………………………………………………………………….

Текуща цена…………………………………………………………….

Местонахождение…………………………………………………….

Име на собственика ………………………………………………………………………………………….

Друга информация, свързана с Вашето финансово състояние

/ Ако зачертаете “ДА” , моля посочете датата и дайте пояснение /.

- НП                              -      да/не…………………………………………………………………………..

- банкрути                    -      да/не…………………………………………………………………………..

- несъстоятелност       -      да/не…………………………………………………………………………..

- реализация на активи по цени,

по-ниски от стойността им -         да/не………………………………………………………………

- предполагаемо увеличение

на доходите                   -    да/не…………………………………………………………………………

- участие или дивидент в други

стопански единици         -  да/не………………………………………………………………………….

- Вземания /съд,клиенти,трети лица и др./   -  да/не……………………………………………..

ІV. Анализ на активите и пасивите:

  1. Бързоликвидни Активи …………………………………………………………………………………….

Текуща цена /балансова стойност…………………………………………………………………….

/без тр.ср. и недвижим имот/

Наличности в обща сума  – /ГП,Стоки, нез.производство /

Банкови сметки – с/до в лева

Ценни Книги – общо по тек.цени

Заложна стойност на застрахователна стойност – общо

Транспортни средства……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Вид,Текуща цена  /  застрахователна стойност)

7.     Недвижимо имущество

8          Наличие на банкови кредити  -     да / не ……………………………………………………………

(Сума,Падеж)

9      Други пасиви (съд.решения, менителници, задължения към доставчици и т.н.)

10    Данъчно осигурителни  задължения към момента………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Вид задължение,декларация-главница,лихва, РА-главница ,лихва)

11       ОПР

12       Предлагам следното обезпечение /гаранции/ ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Вид,текуща цена ,Собственик,Местонахождение,Балансова стойност)

13      финансови коефициенти от счетоводни отчети

-          ликвидност ………………………………………………………………………..

-          рентабилност

-          динамика

-          съотношение м/у собствен и привлечен капитал

-          финансови очаквания /прогнози/

V.   Анализ на месечните приходи и разходи за ЕТ

А      Доходи:

1. РЗ /приходи от дейността

Бруто…………………………..

чисто ………………………….

2. РЗ на съпруга/недлъжник

Бруто………………………..

Чисто……………………….

3. Лихви,дивиденти,получени суми от чужбина……………………………………………………….

4. Чист доход от стопанска дейност /печалба или загуба /……………………………………….

5.  Доход…………………………………………………………………………………………………………….. (аренда, наем,договори-граждански,други)

6. Пенсии……………………………………………………………………………………………………………..

7. ОБЩО доходи:……………………………..

Б.    Жизнено необходими разходи /необходимо присъщи разходи за дейността/

1.  Текущи разходи за храна,ел.енергия,парно,вода,наем,тел.,транспортни  разходи

…………………………………………………………………………………………………………….

2.  Брой лица в домакинството …………………………………………………………………..

3.  Разрешени разсрочени /отсрочени плащания………………………………………….

4.  Застраховки, осигуровки ………………………………………………………………………..

5.  Други……………………………………………………………………………………………………..

6. ОБЩО разходи:……………………………………………………………………………………..

VІ.   Предлагам следния план за погасяване на задълженията :

Дата на вноската …………………………………………………………….

начислената до момента

сума и главница в размер ……………………………………………….

Дата:                                             Декларатор:…………………………………

/подпис,печат/

Публичен изпълнител

(Извършил проверката)

………………………………………………………………..

(име,подпис, печат)

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , .