Skip to contentПравила за определяне заплатите на директорите

Заповед № РД09-688/12.04.2018 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите

на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 г. съгласно Приложението.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап

Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 7716/02.04.2018 г. относно въвеждане през учебната 2018/2019 г. в училищата Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап.

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/ccf1104201800000.pdf

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Противодействие на тормоза и насилието в образованието

Заповед за утвърждаване Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Методически насоки и съвети, Алгоритъм за прилагане

Въпросници за оценка на тормоза от връстниците в училище

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .


Правила за прием в V клас в Софийска математическа гимназия за 2018/19 г.

Заповед № РД 01-117/30.03.2018 г. за утвърждаване Държавен план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в СМГ „Паисий Хилендарски“ за държавен план –прием на ученици в  V клас на учебната 2018/2019 година

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documentspriem/02pravilapriemza2018-2019output.pdf

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


План – прием в VIII клас за учебната 2018/19 г. в област София – град

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В VIII  КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ  И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ,  В СРЕДНИТЕ и обединени училища, дневна форма на обучение

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documentspriem/prilojenie1.pdf

Прием в VIII клас в паралелки във вечерна форма на обучение и в задочна форма на обучение

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documentspriem/prilojenie2.pdf

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .