Мерки за закрила на деца с изявени дарби

25.03.2015 Наредби

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 на МС от 4 март 2015 г.

Виж целия документ

закрила на деца с изявени дарби, ПМС №40 от 4 март 2015, програма закрила даровити деца,

Постановление за финансиране на ИПУ

24.03.2015 Наредби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 20 февруари 2015 година ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Виж целия документ

ИПУ, Постановление за финансиране на ИПУ, постановление №36 от 20 февруари 2015, финансиране извънучилищни, финансиране ОДК,

Процедури с документи с фабрична номерация

09.03.2015 Наредби

Приемане, предаване, отчитане  и унищожаване на документи с фабрична номерация в училище НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В сила от 08.05.2003 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. [...]

Виж целия документ

документи с фабрична номерация, Задължителна училищна документация, отчитане документи с фабрична номерация, унищожаване документи с фабрична номерация,

Ред за представяне на документи и изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице

17.02.2015 Закони и правилници

За изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, на които осигуреното лице е имало право, но не ги е получило преди смъртта си, наследниците (или техните законни представители) подават заявление-декларация по образец, приложение №16 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Приложение № 16 се подава от всеки [...]

Виж целия документ

изплащане болнични при смърт осигуреното лице, неполучени обезщетения смърт, неполучени помощи смърт лицето, обезщетение при смърт,

Списък на одобрените учебници за 2015/16 година

16.02.2015 Указания

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2015/2016 година, утвърдени със Заповед № РД09-111/26.01.2015 г. на министъра на образованието и науката СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух, които ще се използват в системата на народната просвета [...]

Виж целия документ

одобрени учебници 2015/16 г, Списък на одобрени учебници,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.