Skip to contentНАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година – VII клас

Тестове и верни отговори:

Български език, 19 май 2017 г.

Математика, 22 май 2017 г.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , .


Тестове и верни отговори от държавните зрелостни изпити, майска сесия 2017 г.

Български език, 19 май 2017 г.

Втори задължителен изпит по избор:

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , .


ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година

Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2016/17 година:

Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен IV клас. С точките от изпита по математика може да се кандидатства в  V клас в профилираните гимназии с профил “Математически” и “Природни науки”, като тежестта на резултата при балообразуването се определя от Педагогическия съвет на конкретното училище.

Български език и литература, 10 май 2017 г.

Математика, 12 май 2017 г.

Човекът и природата, 15 май 2017 г.

Човекът и обществото, 16 май 2017 г.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , , .


Преназначаване на възпитателите на длъжност учител

Във връзка с нормите на преподавателската работа на учителите в групите за целодневна организация на учебния ден и организиране на дейностите по самоподготовка  в групите за целодневно обучение, с писмо  с вх. № РУО1-7954/13.04.2017 г. Министерство на образованието и науката уведомява за следното:

1. С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) педагогическите специалисти, заварени на длъжност „възпитател“ в полуинтернатна група се преназначава на длъжност „учител“. Предвид факта, че промяната на наименованието на длъжността не води до промяна на трудовите задължения на лицата считат, че за тях продължава да се прилага нормата, определена за възпитател. На основание § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО до влизането в сила на ДОС „Нормиране и заплащане на труда“ се прилагат разпоредбите на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Педагогическите специалисти, заемащи длъжност „учител на група за целодневна организация на учебния ден“, изпълняват нормата преподавателска работа, определена с Наредба № 3/2008 г. от 30 астрономически часа, която може да включва: организиран отдих и спорт, самоподготовка, дейности по интереси, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми.

2. В седмичния брой часове, определени за самоподготовка (10 часа) следва да се осигури възможност за подготовка по всеки учебен предмет от седмичната програма. Продължителността на времето за подготовка по всеки предмет се определя от учителя на група за целодневна организация на учебния ден, според възможностите на учениците

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .


Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Държавен план-прием в профилирани и професионални гимназии за учебната 2017/2018 г. в област София град:

Приложение  1 се отнася за кандидатстване след 7 клас.

Приложение 2 се отнася за кандидатстване след 8 клас.

Приложение3 се отнася за кандидатстване след 8 клас във вечерна и задочна форма на обучение.

Приложение 4;

Адреси на електронни страници на училищата в София:

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/schools_index.html

За всяка конкретна област може да откриете държавния план-прием в интернет страницата на съответното Регионално управление на образованието.

Област Благоевград

web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

web: http://rio-varna.bg

Област Велико Търново

web: http://riovt.org/

Област Видин

web: http://rio-vidin.org

Област Враца

web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/

Област Габрово

web: http://rio-gabrovo.org/

Област Добрич

web: http://rio-lovech.com/

Област Монтана

web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

web: http://riopz.com

Област Перник

web: http://www.riobg.com

Област Плевен

web: http://www.riobg.com

Област Пловдив

web: http://www.rioplovdiv.com

Област Разград

web: http://rio-razgrad.com/

Област Русе

web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

web: www.ruobg.com

Област Сливен

web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

web: www.ruobg.com

Област София-област

web: http://www.riobg.com/begin/23

Област Стара Загора

web: www.ruobg.com

Област Търговище

web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

web: www.ruobg.com

Област Шумен

web: http://www.rio-shumen.net

Област Ямбол

web: http://rio.yambollan.com/

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , .