Skip to contentСистема за Обучение по Безопасност на Движението

утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г.

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , .


ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Културно-образователна област: Български език и литература
Учебни предмети: български език и литература

Културно-образователна област: Чужди езици
Учебни предмети: английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език, френски език

Културно-образователна област: Математика, информатика и информационни технологии
Учебни предмети: математика, информатика, информационни технологии

Културно-образователна област: Обществени науки и гражданско образование
Учебни предмети: роден край, човекът и обществото, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл \“Философия\“ (психология и логика, етика и право, философия), свят и личност

Kултурно-образователна област: Природни науки и екология
Учебни предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

Културно-образователна област: Изкуства
Учебни предмети: музика и изобразително изкуство

Културно-образователна област: Бит и технологии
Учебни предмети: \“Домашен бит и техника\“, \“Домашна техника и икономика\“ и \“Технологии\“

Културно-образователна област: Физическа култура и спорт
Учебни предмети: физическо възпитание и спорт

Подобни документи

Публикувано в Наредби, Указания.

Етикети , , , .


Документация по Проект“Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на училищата, които участват в проекта
Списък на училищата
Представяне на проекта
Указания
Анкетна карта
Индивидуална образователна карта

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .


Регистрация по проект „Студентски практики – Фаза 1“

СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ

Стартира регистрацията на работодатели по проект „Студентски практики – Фаза 1“. От 2 септември 2016 г. до края на проекта – декември 2017 г., работодателите, които желаят да се включат в проекта и да наемат студенти като практиканти в своята организация, могат да попълнят своя профил в информационната система на проекта на адрес:  http://praktiki.mon.bg/sp/.

Целта на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда.

За реализиране на проекта се предвижда участието на 46 000 студенти в практическо обучение в реална работна среда и успешното приключване на минимум 40 020 практики. Това предполага непрекъснато включване на активни работодатели, които приемат да обучават студентите, които могат да бъдат стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.

За да се зачита за успешно завършена практиката студентите трябва да бъдат обучавани в реална работна среда 240 астрономически часа. За проведената практика ще получат стипендия от 480 лева.

Проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1″ се  изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и иновационни фондове.

Проектът е в съответствие със заложените мерки в Стратегията за висше образование в Република България за периода 2014-2020 за изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда. Той цели да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса, да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда и да ги подпомогне при намиране на работа веднага след дипломирането им.

Регистриране на студентите за „Студентски практики“

Информационната система на проект „Студентски практики“ е достъпна за регистрация и за студентите и висшите училища. Чрез своите академични наставници висшите училища ще подпомагат процеса на изпълнение на практиката.

Информация за проект „Студентски практики“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ще намерите на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp.

Публикувано в Наредби, Указания.

Етикети , , , .


Нови наредби в училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

(предстои обнародване в ДВ)

(предстои обнародване в ДВ)

(предстои обнародване в ДВ)

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , , , , , .