Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП

11.10.2014 Бланки

Насоки / примерни указания / за попълване 2.Емоционално и социално развитие 2.Емоционално и социално развитие: -игрови умения; Прави се оценка на възможностите за включване в игра ;разбирането за нея  и се описват определените умения в нея ,като и тук се конкретизира отговарят ли те на съответната календарна възраст /Пр. за ранното детство и предучилищната възраст [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка на ученика със СОП, психологичен статус ученик,

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП

10.10.2014 Бланки

1.Здравословно състояние Насоки / примерни указания / за попълване на Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП Данни за детето: Трите имена………………………………………………………………………………………………………………………… ЕГН…………………………… Дата на раждане………………Пол……………………………………………………………… Дата на предишна оценка/ако има такава/……………………………………………………………………………………….. Адрес……………………………………………………………………………………………………………………………….. тел.:………………………………… Данни за лицата, които упражняват родителски права: 1.Трите имена и връзка с детето:…………………………………………………………………………………………………; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Професионална помощ , включена в [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка на ученика със СОП, Насоки за психологичен статус, СОП,

Ликвидация на търговско дружество

09.10.2014 Закони и правилници

ЛИКВИДАЦИЯ Начало на ликвидацията Чл. 266. (1) След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. (2) (Нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите търговски дружества – по единодушно решение на неограничено [...]

Виж целия документ

Вливане на дружество в ликвидация, Задължения на ликвидаторите, Ликвидация на ТД, Начало на ликвидацията,

Преобразуване на търговско дружество

08.10.2014 Закони и правилници

Преобразуване чрез промяна на правната форма Промяна на правната форма Чл. 264. (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) Търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество).  Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което [...]

Виж целия документ

Вписване, Защита на кредиторите, Капитал на новоучреденото дружество, Преобразуване на търговско дружество, Промяна на правната форма на ТД,

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

06.10.2014 Закони и правилници

Раздел I Общи разпоредби Форми на преобразуване Чл. 261. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 103 от 1993 г., изм., бр. 84 от 2000 г., бр. 58 от 2003 г.) (1) Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма. [...]

Виж целия документ

Защита на кредиторите, Изменение на дружествения договор, ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, Форми на преобразуване,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.