График на учебната 2013/14 година

08.09.2013 Указания

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2013/2014 година: 01.11.2013 г. – 03.11.2013 г. вкл. есенна 24.12.2013 г. – 05.01.2013 г. вкл. коледна 01.02.2014 г. – 04.02.2014 г. вкл. зимна 29.03.2014 г. – 06.04.2014 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас 29.03.2014 г. – 01.04.2014 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас Неучебни [...]

Виж целия документ

ваканции 2013-14 година, График на учебната 2013/14 година, начало и край на учебните срокове 2013-14,

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

06.09.2013 Указания

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА ЗА 2013 ГОДИНА http://srsnpb.com/doc_drugi/pravila_zaplati.pdf

Виж целия документ

диференцирано заплащане директори училища, правила за заплати директори, ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, таблица основни заплати директори на училища,

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

03.09.2013 Бланки

………………………………………………………………………………………. /училище, обслужващо звено, детска градина/ УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: / Име, фамилия/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ № Вътрешноучилищна квалификация Извънучилищна квалификация Срок Отговорник Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № ………………………… Приложение: Правила за участие [...]

Виж целия документ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ бланка, ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ образец, примерен ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ,

Декларация за работното време на директор на училище

02.09.2013 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:…………………………………………………………длъжност………………………………………………….. Адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………. Д Е К Л А Р И Р А М: В качеството си на директор на ……………………………………………………………………….., /училище, обслужващо звено, детска градина/ че в съответствие с изискванията на чл.181 от Кодекса на труда, на ………………………………………. е приет Правилник за вътрешния трудов [...]

Виж целия документ

Декларация за работното време на директор на училище, декларация за регламентирано работно време, декларация от директор детска градина,

Учебна програма ЗИП

01.09.2013 Бланки

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (пълно наименование на училището, район) Утвърждавам: …………………………. ……………………., Началник на РИО, ……………………….. Съгласувал: ……………………….. , старши експерт УЧЕБНА ПРОГРАМА по ……………………………………. ЗИП клас ……………………… за учебната ……………….. г. хорариум: …………………./……………….. (седмичен/ годишен) Изготвил: ………………………… (Име, подпис) Директор: ………………………. (Подпис, печат) Втора и следващи страници: изписва се цялата необходима информация съгласно посоченото съдържание и според [...]

Виж целия документ

ЗИП, примерна учебна програма ЗИП, Учебна програма ЗИП, Учебна програма ЗИП бланка,

ДЗИ септемврийска сесия 2013 тестове и отговори

30.08.2013 Без категория и заповеди

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, септемврийска сесия ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по избор, 30 август 2013 г. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_en.pdf НЕМСКИ ЕЗИК 30 август 2013 г., http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_de.pdf ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_fr.pdf ИСПАНСКИ ЕЗИК http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_sp.pdf ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_it.pdf РУСКИ ЕЗИК http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_ru.pdf МАТЕМАТИКА http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_math.pdf ФИЛОСОФИЯ http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_philosophy.pdf ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_geo.pdf ФИЗИКА И [...]

Виж целия документ

ДЗИ 29 август 2013 БЕЛ, ДЗИ 30 август 2013 тест и ключ, ДЗИ септемврийска сесия 2013 тестове и отговори, ДЗИ септемврийска сесия тест и ключ на отговорите, матура септемврийска сесия 2013,

Работна карта за съгласуване Списък-Образец №1а

30.08.2013 Бланки

Подобни документи Работна карта за съгласуване Списък обр.1 Работна карта за съгласуване Списък-образец №2

Виж целия документ

Работна карта за съгласуване Списък обр.1, работна карта съгласуване бланка, работна карта съгласуване обслужващи звена, съгласуване списък образец 1а,

Работна карта за съгласуване Списък-образец №2

29.08.2013 Бланки

Подобни документи Работна карта за съгласуване Списък-Образец №1а Работна карта за съгласуване Списък обр.1

Виж целия документ

карта съгласуване списък образец №2 бланка, одобряване списък -образец №2 2013/14, Работна карта за съгласуване Списък обр.1, съгласуване списък-образец №2 детски градини,

Работна карта за съгласуване Списък обр.1

28.08.2013 Бланки

Подобни документи Работна карта за съгласуване Списък-Образец №1а Работна карта за съгласуване Списък-образец №2

Виж целия документ

карта съгласуване списък-образец 1 2013/14, Работна карта за съгласуване Списък обр.1, работна карта съгласуване бланка,

Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г.

26.08.2013 Наредби

Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г. С Постановление № 33 на Министерския съвет от 16.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 16 от 24.02.2011 г.) са направени изменения и допълнения в поднормативния акт на Кодекса за социално осигуряване (КСО) в областта на задължителното пенсионно осигуряване - Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), които влизат в сила [...]

Виж целия документ

ОБЩ РЕД ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ след 2012, пенсиониране след 2012, Промени в наредбата за пенсиите, РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ, УСЛОВИЯ ЗА пенсиониране първа и втора категория,

Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”

25.08.2013 Длъжностни характеристики

Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК” Място на работа В основни и средни общообразователни училища, професионални училища и гимназии, педагогически консултационни кабинети, детски педагогически стаи, центрове за работа с деца, обществени организации и др. Основни задачи: Педагогическият съветник извършва диагностична дейност с цел откриване и класифициране на всички проблемни и заслужаващи специално внимание ученици. Извършва индивидуално и групово [...]

Виж целия документ

основни задачи на ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, педагогически съветник-длъжностна характеристика, Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”,

Заявление за ДТВ от директор на училище

19.08.2013 Молби и заявления

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ За издаване на заповед за еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината по точка 4 б.”г” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена през 2013 г. 1.Заявление. 2.Декларация за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения. 3.Декларация за наличие на средства. 4.Заповед [...]

Виж целия документ

ДТВ за директор, ДТВ края на годината, Заявление за ДТВ от директор на училище,

Необходими документи за парична награда директор училище

18.08.2013 Декларации

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ За издаване на заповед за парична награда в размер до една основна работна заплата на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена през 2013 г. 1.Заявление. 2.Декларация за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения. 3.Декларация за наличие на средства. 4.Процент на осигурено заместване на отсъстващи учители – над 80 %. [...]

Виж целия документ

декларация липса просрочени задължения, декларация наличие средства, ДТВ директор училище бланки, ДТВ директори училища, заявление за парична награда,

Декларация от доставчик на социални услуги за деца

17.08.2013 Декларации

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ДЕКЛАРАЦИЯ От……………………………………………………………………………………………………………………………….. (пълно наименование на юридическото лице) Представлявано от: …………………………………………………………………………………………………….. (три имена на лицето) С настоящата декларация заявявам, че съм уведомен за задълженията си по чл. 42а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, съгласно който до 31 март всяка година следва [...]

Виж целия документ

декларация към национална агенция закрила на децата, Декларация от доставчик на социални услуги за деца, закрила на детето,

Критерии за оценяване входно ниво в първа група

16.08.2013 Указания

Виж целия документ

входно ниво в ЦДГ, Критерии за оценяване входно ниво в първа група, оценяване входно ниво,

Допълнително обучение за възстановяване на контролни точки

15.08.2013 Указания

ІІІ. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС ЗА ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ Е НЕОБХОДИМО: 1. Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки; 2. Да са заплатени дължимите глоби по наказателното постановление; 3. Да са представени в съответното структурно звено на “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР [...]

Виж целия документ

допълнително обучение за възстановяване на контролни точки, допълнително обучение на водачи на МПС, частично възстановяване на отнети контролни точки,

Заповед за дисциплинарно уволнение

14.08.2013 Бланки

………………………………………………………………………………………………………….. /предприятие, учреждение, организация/ гр. …………………………………., ул.“………………………………………………………………………………….“ № …….. З  А  П  О  В  Е  Д № ……………………../………………………. г. На основание Чл. 195. (1). и във връзка с чл. Чл. 188. т.3 , Чл. 190. (1) т……и Чл. 193. (1)…… от Кодекса на труда, наказвам с Дисциплинарно уволнение ………………………………………………………………………………………………….. ЕГН ………………………………….., на длъжност …………………………………………………, код [...]

Виж целия документ

Заповед за дисциплинарно уволнение, Заповед за дисциплинарно уволнение бланка, Заповед за налагане на дисциплинарно наказание Предупреждение за уволнениезаповед дисциплинарно наказание,

Доклад за промяна списък-образец №1

13.08.2013 Бланки

………………………………………………………………………………………………….. (учебно заведение,  адрес, телефони, e-mail) Изх. № ………………………….. ДО Г-ЖА /Г-Н/…………. НАЧАЛНИК НА РИО . …………………….. ДОКЛАД от …………………………………………………………………………… (име и фамилия) директор на …………………………………….…..……………………… Относно: промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 през учебната ………………… година УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАСТРЕВА, Във връзка с настъпили [...]

Виж целия документ

БЛАНКА ДОКЛАД ПРОМЯНА СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ №1, Доклад за промяна списък-образец №1, промяна списък-образец намаление персонала,

Доклад промяна списък-образец №1

12.08.2013 Бланки

………………………………………………………………………………………………….. (учебно заведение, район, адрес, телефони, e-mail) Изх. № ………………………….. ДО Г-ЖА /Г-Н/…………… НАЧАЛНИК НА РИО ————————— ДОКЛАД от …………………………………………………………………………… (име и фамилия) директор на …………………………………….…..……………………… Относно: промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 през учебната ………………… година УВАЖАЕМА/И/ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/ …………………….., Във връзка с настъпили [...]

Виж целия документ

ДОКЛАД ПРОМЯНА СПИСЪК- ОБРАЗЕЦ №1 БЛАНКА, Доклад промяна списък-образец №1, промяна списък-образец №1 заместване директора,

Доклад за промяна списък-образец №1

11.08.2013 Бланки

………………………………………………………………………………………………….. (учебно заведение, район, адрес, телефони, e-mail) Изх. № ………………………….. ДО Г-ЖА /Г-Н/……………… НАЧАЛНИК НА РИО ……..…………… ДОКЛАД от …………………………………………………………………………… (име и фамилия) директор на …………………………………….…..……………………… Относно: промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 през учебната ………………… година УВАЖАЕМА/И/ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/ …………………, Във връзка с настъпили [...]

Виж целия документ

БЛАНКА ДОКЛАД ПРОМЯНА СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ №1, Доклад за промяна списък-образец №1, промяна списък-образец №1 възстановяване незаконно уволнен,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.