Skip to contentНАРЕДБА № 2 от 24 януари 2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 2  от 24 януари 2017 г.

за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и редът за тяхното вписване.

Чл. 2. (1) Регистърът на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, наричан по-нататък „регистъра“, се създава и се води в Министерството на образованието и науката (МОН).

(2) В регистъра се вписват:

1. държавните детски градини, държавните и общинските училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване;

2. духовните училища – въз основа на решението на Министерския съвет за тяхното откриване, преобразуване и закриване;

3. частните детски градини и училища – въз основа на разрешението за вписване, промени, заличаване и отписване, издадено от министъра на образованието и науката.

(3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите промени в тях.

Чл. 3. Регистърът се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват от служители, определени от министъра на образованието и науката. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.

Чл. 4. Регистърът е публичен. Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез интернет страницата на МОН.

Глава втора

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 5. За държавните детски градини, държавните и общинските училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа в регистъра се вписват:

1. при откриване или преобразуване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) адресът на сградата, в която ще се провежда обучението;

в) видът на училището по чл. 38 и чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) или предметът на дейност на центъра по чл. 49, ал. 2 ЗПУО;

г) условията и редът за пренасочване на децата и на учениците – при преобразуване;

д) условията и редът за съхраняване на задължителната документация и за разпределение на имуществото – при преобразуване;

е) финансиращият орган;

2. при закриване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) условията и редът за пренасочване на децата и учениците;

в) условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

г) условията и редът за разпределяне на имуществото;

3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 311, ал. 2, 3 и 5 ЗПУО, свързани със:

а) наименованието;

б) официалния адрес;

в) адреса на сградите, в които се провежда обучението;

г) финансиращия орган – за професионалните гимназии и спортните училища, както и за неспециализираните училища в случаите на придобиване или отпадане на статут на училище с национално значение;

д) предмета на дейност по чл. 49, ал. 2 в съответствие с чл. 49, ал. 6 ЗПУО – за центровете за специална образователна подкрепа.

Чл. 6. За специализираните обслужващи звена в регистъра се вписват:

1. при откриване или преобразуване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) предметът на дейност;

в) финансиращият орган;

г) общата численост на персонала;

2. при закриване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

в) условията и редът за разпределяне на имуществото;

3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 311, ал. 4 ЗПУО, свързани със:

а) наименованието;

б) официалния адрес;

в) предмета на дейност по чл. 50 ЗПУО.

Чл. 7. За духовните училища в регистъра се вписват:

1. при откриване или преобразуване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) адресът на сградата, в която се провежда обучението;

в) условията и редът за пренасочване на учениците – при преобразуване;

г) условията и редът за съхраняване на задължителната документация и за разпределение на имуществото – при преобразуване;

д) финансиращият орган;

е) данни за призната религиозна институция в страната и за нейния централен орган;

ж) профилите или професиите, по които се организира обучението;

з) правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация;

и) данни за директора на училището;

2. при закриване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) условията и редът за пренасочване на децата и учениците;

в) условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 324, ал. 3 ЗПУО, свързани със:

а) наименованието;

б) официалния адрес;

в) адреса на сградите, в които се провежда обучението;

г) наименованието на религиозната институция;

д) професиите, по които се организира обучението;

е) директора на училището.

Чл. 8. За частните детски градини и училища в регистъра се водят следните обстоятелства:

1. при вписване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) единният идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ;

в) адресът на сградата, в която ще се провежда образователният процес, както и идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър; при използване на част от сграда се конкретизират помещенията;

г) видът на училището по чл. 38 или чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3 ЗПУО;

д) профилите или професиите, по които се организира обучението;

е) правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация;

ж) директорът на детската градина или училището;

2. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 336, ал. 1 ЗПУО, свързани със:

а) наименованието (фирмата), седалището и официалния адрес;

б) директора на детската градина или училището;

в) помещенията или сградите, където се провежда образователният процес;

г) профилите или професиите, по които се организира обучението;

д) авторските учебни програми за предучилищно образование, съответно авторските учебни програми по професионална подготовка;

е) вида на училището по чл. 38, ал. 1 и 2 или по чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3;

3. при отписване или заличаване в регистъра се вписват:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) единният идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ;

в) условията и редът за пренасочване на децата и учениците;

г) условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

4. при преобразуване в регистъра се вписват съответните обстоятелства по чл. 8, т. 1, свързани с новоучреденото или приемащото юридическо лице, както и други такива, свързани с преобразуването съгласно издаденото разрешение от министъра на образованието и науката.

Глава трета

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 9. (1) Обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се отразяват в 7-дневен срок от влизането в сила на акта, от който те произтичат. В регистъра се вписва и датата, от която влиза тв сила съответното обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, когато същата е различна от датата на влизане в сила на акта.

(2) Новите обстоятелства се вписват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(3) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.

Чл. 10. (1) Министърът на образованието и науката създава необходимите условия за извършване на предвидените в наредбата вписвания и за осъществяването на пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.

(2) Действията по вписването в регистъра се извършват от лица, определени от министъра на образованието и науката. Министърът на образованието и науката определя и длъжностно/длъжностни лице/лица, което/които ще осъществява/осъществяват пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.

Чл. 11. (1) Регистърът се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.

(2) Регистърът показва състоянието на посочените в глава втора обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.

(3) Регистърът позволява генериране на справки относно обстоятелствата, подлежащи на вписване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Съществуващите държавни детски градини, държавни и общински училища и специализирани обслужващи звена, както и предходните промени по отношение на посочените в глава втора обстоятелства се вписват в регистъра по данни от модул „Институции“ на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

(2) В случаите по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО в регистъра се вписват съответните обстоятелства по чл. 8, т. 1 въз основа на заповедта на министъра на образованието и науката за продължаването на дейността на частната детска градина или частното училище.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 345, ал. 2 ЗПУО.

Министър: Меглена Кунева

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Наредба за транспортните разходи на учителите

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.).

МОН публикува за обществено обсъждане проект за промяна в Наредба №1. Действащата наредба №1 на МОН приема за малки селищата с до 5000 души. С промяната държавата ще покрива транспортните разходи на пътуващите учители, които преподават в селища с до 30 000 жители. Промяната ще важи със задна дата от 1 януари 2017 г..

В момента се покриват транспортните разходи на около 12 300 учители, което е 74% от всички пътуващи педагогически специалисти. След промяната в наредбата ще бъдат обхванати 90% от педагозите, които преподават извън населеното място, в което живеят. Това са над 14 600 от общо 16 500 пътуващи учители.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г.

за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Чл. 1. С тази наредба се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист.

Чл. 2. Длъжност на педагогически специалист не може да се заема от лице, страдащо от заболяване и/или отклонение, което застрашава живота и здравето на децата и учениците, както следва:

1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения;

2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане;

3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени);

4. епилепсия – чести припадъци и промяна на личността;

5. персистиращи налудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна;

6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване;

7. разстройства на сексуалното влечение – педофилия;

8. органични психични разстройства – деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции;

9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.

Чл. 3. Заболяванията и отклоненията по чл. 2 се установяват, както следва:

1. по т. 1 – 7 – от лекар с придобита специалност по психиатрия;

2. по т. 8 – от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;

3. по т. 9 – от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.

Чл. 4. При заемане на длъжност на педагогически специалист за първи път лицата представят документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, издаден до три месеца преди постъпване на работа.

Чл. 5. (1) Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед, с цел установяване наличието или липсата на заболяванията по чл. 2.

(2) Лицата по ал. 1 представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, ежегодно в срок до 30 септември.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист към влизане в сила на наредбата, преминават на задължителен медицински преглед и представят документ по чл. 5, ал. 2 в срок до 30 септември 2017 г.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Министър: Петър Москов
В случай, че дадено лице страда от заболяване, различно от изброените в чл. 2 от Наредба № 4, няма пречка то да заема длъжност на педагогически специалист. При възникване на съмнение дали заболяване, посочено в представен документ от компетентен орган по чл. 3 от Наредбата попада в обхвата на чл.2 от същата, работодателят следва да поиска извършване на преценка за това от компетентния орган, издал документа.

Отговорност да следи за спазването на изискването на чл. 2 от Наредба № 4 носи лицето, което сключва трудов договор за заемане на тази длъжност в качеството му на работодател.

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


Информация за Изготвяне на Проект за Иновативно Училище

МОН разпространи допълнителна  информация относно изготвяне на училищни проекти за иновативни училища и процедурата по кандидатстване, в съответствие с действащата нормативна уредба:

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/01/19/Scan0037.pdf

Всяко училище: начално, основно, гимназия, обединено или средно  и училищата по чл. 39, ал. 2, т.1, 2 и 3  от Закона за предучилищното и училищното образование:спортните училища, училищата по културата и училищата по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.

Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

 1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението.
 2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда.
 3. Използват нови методи на преподаване.
 4. Разработват по нов начин учебното съдържание, учебни програми и учебни планове.

СПИСЪК НА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища

  Подобни документи

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.

  Етикети , , , , .


  НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

  НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ  ТУРИСТИЧЕСКИ  ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

  В сила от 27.12.2016  г.Приета с ПМС No365  от 21.12.2016.

  Обн.  ДВ .  бр .103  от 27  Декември 2016 г .

  http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/01/10/NAREDBAZA%20PATUVANE.pdf

  Преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър – https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър – http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

  С цел повишаване на безопасността при осъществяването и организирането на превози на деца и ученици на територията на страната с автобуси, е необходимо да се спазват следните изисквания:

  1.     Автобусите, извършващи специализиран превоз с маршрут на линията надвишаващ 50 км., както и тези извършващи случайни превози по смисъла на ЗАвтП, следва задължително да бъдат оборудвани с устройства за регистриране данните от движението на превозното средство (тахограф).

  2.     Същите трябва да са технически изправни, оборудвани с подходящи за сезона гуми и преди началото на всеки работен ден да преминават предпътен технически преглед.

  3.     Водачите им следва да използват дигитални карти за тахограф или тахошайби и стриктно да спазват изискванията, регламентиращи времето за управление, прекъсвания и почивки, както и да притежават всички необходими документи за извършване на такъв вид превози и да са на възраст не по-малка от 21 години.

  4.     Преди началото на всеки работен ден, водачите следва да преминават предпътен медицински преглед, включващ проба за алкохол и проверка на общото им здравословно състояние.

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

  Етикети , , , , .