Skip to contentДати за провеждане на НВО 2015/16 година

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети .


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 41 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 12 думите „при целодневна организация на учебно-възпитателния процес“ се заличават.
2. Точка 20 се отменя.
§ 2. В чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думата „ЕГН“ се заменя с „дата на раждане“.
2. В т. 5 след думата „родителите“ се поставя запетая и се добавя „родителски актив“.
3. В т. 6 след скобите се поставя запетая и се добавя „средна месечна посещаемост“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. страници с резултатите от предучилищната подготовка по образователни направления за всяко дете: име, презиме и фамилия на детето, резултати по образователни направления – в началото и в края на годината, имена, фамилии и подписи на учителите в подготвителната група; подпис на директор;“.
5. В т. 8 думите „по образователни направления, утвърдено от директора“ се заменят с „по образователни направления и по образователни ядра, утвърдено от директора“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дневникът на група е предназначен за групи в интернат, полуинтернат, общежитие или за дейностите от целодневната организация на учебния ден или за дейностите за психологическа подкрепа в детската градина, училище, за ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, както и за извънучилищните педагогически учреждения. В дневника се записва информацията за учебно-възпитателния процес или за дейностите за психологическа подкрепа в една група за една учебна година.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „при целодневна организация на учебно-възпитателния процес“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. титулна страница корица – наименование на министерството, наименование на документа „дневник на група“, вида на групата, за учебната година, вид, пълно наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на учителите, възпитателите или другите педагогически специалисти и на директора; кръгъл печат;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. страница с указание за водене на дневника;“
г) в т. 5 думите „име и фамилия, служебен и домашен телефон на класния ръководител“ се заменят с „име и фамилия на ръководителя на групата, телефон“;
д) точка 8 се изменя така:
„8. страници – седмично разписание на дейностите по дати и дни от седмицата и тема; отсъстващи деца/ученици, причини; фамилия и подпис на педагогическия специалист;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дневникът се води от учителя/възпитателя на групата или от друг педагогически специалист.“
§ 4. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „обща годишна оценка с думи;“ се добавя „форма на обучение;“, а думата „задоволителен“ се заменя със „среден“.
§ 5. Член 24 се отменя.
§ 6. В чл. 25, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавят думите „списък на учителите по отделните учебни предмети;“.
2. В т. 4 след думата „родителите“ се поставя запетая и се добавя „родителски актив“.
3. В т. 5 думата „ЕГН“ се заменя с „дата на раждане“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. седмичното разписание по дни и часове; място за фамилия и полагане на подпис от учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците – пренесени и за седмицата;“.
§ 7. В чл. 26, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „родителите“ се поставя запетая и се добавя „родителски актив“.
2. В т. 4 думата „ЕГН“ се заменя с „дата на раждане“, а думите „в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година“ се заличават.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. седмично разписание по дни и часове; място за фамилия и полагане на подпис от учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците – пренесени и за седмицата;“.
4. В т. 6 думата „сведение“ се заменя с „резултати“, а след думите „резултати от допълнителната“ се добавя „индивидуална“.
§ 8. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думата „родителите“ се поставя запетая и се добавя „родителски актив“.
2. В т. 6 думата „ЕГН“ се заменя с „дата на раждане“, а думите „за коя година е в този клас, в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година“ се заличават.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. седмичното разписание по дни и часове; място за фамилия и полагане на подпис от учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците – пренесени и за седмицата;“.
§ 9. В чл. 32, ал. 2, т. 1 думите „снимка на лицето; подпис; наименование на документа „личен картон“ се заменят със „снимка на лицето; наименование на документа „личен картон“.
§ 10. В чл. 32а, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „подпис на лицето“ се заличават.
2. В т. 9 думите „по професия код по СППОО; наименование на професията от СППОО; специалност код от СППОО; наименование на специалността от СППОО“ се заличават.
§ 11. В чл. 52, ал. 1, т. 3 думите „личен подпис;“ се заличават.
§ 12. В чл. 52б, т. 3 думите „личен подпис“ се заличават.
§ 13. В чл. 54, ал. 3, т. 3 думите „печат; подпис; наименование на документа „свидетелство за професионална квалификация“ се заменят с „печат; наименование на документа „свидетелство за професионална квалификация“.
§ 14. В чл. 54а, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „личен подпис“ се заличават.
2. В т. 4 думите „празно място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността“ се заличават.
§ 15. В чл. 57, ал. 2, т. 2 думите „подпис на притежателя“ се заличават.
§ 16. В чл. 60, ал. 3, т. 2 думите „подпис на притежателя на дубликата“ се заличават.
§ 17. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „НИО“ се заменя с „Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО)“.
2. Алинея 8 се отменя.
§ 18. В чл. 69, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 19. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „РИО,“ се добавя „ЦИОО“ и се поставя запетая.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 20. Член 71 се отменя.
§ 21. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „НИО“ се заменя с „ЦИОО“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 22. В чл. 84 се добавя изречение второ: „Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.).“
§ 23. Създава се чл. 85а:
Чл. 85а. Документите по чл. 63, 70 и 75 се изготвят и водят в електронен вид и се подписват, съгласуват, утвърждават и предоставят по електронен път на МОН, РИО, ЦИОО, общинската или районната администрация и финансиращите органи.“
§ 24. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За специфичните цели и изисквания при организацията на работата в центровете за професионално обучение могат да бъдат използвани заявки с реквизити, утвърдени от председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение.“

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , .


График на учебното време за 2015/16 г.

График на учебното време за учебната 2015/16 година

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

31.10.2015 г-02.11.2015 г вкл. Есенна

24.12.2015 г-03.01.2016 г. вкл. Коледна

30.01.2016 г- 07.02.2016 г вкл. Зимна

02.04.2016 г-10.04.2016 г. вкл Пролетна за от 1-11 клас

02.04.2016 г- 06.04.2016 г. вкл Пролетна за 12 клас

2.Неучебни дни

18.05.2016 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ за 7 клас

20.05.2016 г.  втори ДЗИ и НВО по математика за 7 клас

3.Дати за провеждане на външно оценяване:

Четвърти клас

Български език и литература                        12.05.2016 г.

Математика                                                    10.05.2016 г.

Човекът и обществото                                   16.05.2016 г.

Човекът и природата                                     13.05.2016 г.

Седми клас

Български език и литература                        18.05.2016 г.

Математика                                                    20.05.2016 г.

КОО”Обществени науки, гражданско

Образование и религия”                                26.06.2016 г.

Чужди езици                                                   27.06.2016 г.

КОО”Природни науки и екология”              30.06.2016 г.

Осми клас с изучаване на чужд език:

Чужд език                                                        20.06.2016 г.

4. Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити:

Сесия май-юни 2016 г. :

Български език и литература                        18.05.2016 г. начало:8 часа

Втори задължителен зрелостен изпит        20.05.2016 г. начало:8 часа

ДЗИ по желание на ученика                                26.05-1.06.2016 г.

Сесия август-септември 2016 г. :

Български език и литература                        29.08.2016 г. начало:8 часа

Втори задължителен зрелостен изпит         30.08.2016 г. начало:8 часа

ДЗИ по желание на ученика                         31.08.-2.09.2016 г.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

Етикети , , , .


Наредба за еднодневните договори

Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

НАРЕДБА № РД 07-8 от 13 юли 2015 г.

за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

Чл. 2. С наредбата се утвърждава образец на трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда съгласно приложението.

Раздел ІІ

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Чл. 3. (1) Трудовият договор по чл. 2 се сключва между работник и работодател – регистриран земеделски стопанин, като се подписва преди постъпване на работа в два екземпляра – по един за всяка страна.

(2) Трудовият договор се сключва за работа за един ден за професии, неизискващи специална квалификация в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

(3) Трудовият договор се изготвя по образец съгласно приложението и съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата и месец на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, заверила съответния образец.

(4) Трудовото възнаграждение е в размер на не по-малко от пропорционално определения за един ден размер на минималния месечен осигурителeн доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за дейността по чл. 3, ал. 2 и се изплаща от работодателя – регистриран земеделски стопанин, лично на работника срещу разписка, неразделна част от трудовия договор, в която работникът полага саморъчен подпис върху екземпляра, съхраняван от работодателя.

(5) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, попълва преди започването на работа заверения образец, като посочва личните данни на работника, характера и мястото на работа, дневното трудово възнаграждение, начало и край на работния ден.

(6) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, попълва след приключване на работния ден разписката – част от образеца на трудовия договор, като посочва размера на дневното брутно трудово възнаграждение, личните осигурителни вноски, дължими по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, определя разликата между тях и изплаща на същата дата трудовото възнаграждение на работника.

(7) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, е длъжен при поискване от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите:

1. да предоставя своите екземпляри на сключените трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда;

2. да изготвя и предоставя информация или справка за броя и имената на работниците, наети от него с трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Раздел ІІІ

Предоставяне и регистриране на образци на трудови договори

Чл. 4. (1) Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да се снабдят с образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, като ги разпечатат във формат А4 от публикувания на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ утвърден образец или ги получат от съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот.

(2) Образци се заверяват от дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделския имот чрез поставяне на всеки от двата екземпляра на трудовия договор на идентичен уникален идентификационен номер, печат на съответната дирекция „Инспекция по труда“ и подпис на длъжностното лице, извършващо заверката и вписването на дан­ните от заверката в Регистър на заверените образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

(3) Валидни за наемане на работа по реда на чл. 114а от Кодекса на труда са само образците на трудови договори, които съответстват по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец, заверени са от съответната дирекция „Инспекция по труда“ и са вписани в регистър на заверените образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

(4) Заверката на образците се извършва от длъжностно лице в съответната дирекция „Инспекция по труда“ срещу представени от работодателя – регистриран земеделски стопанин, платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие“, и справка по чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

(5) Образци на трудови договори могат да се предоставят за заверка в съответната дирекция „Инспекция по труда“ или да се получават от нея и от пълномощник, който следва освен документите, посочени в ал. 4, да представи на длъжностното лице изрично пълномощно в оригинал, от което е видно, че е упълномощен от работодателя – регистриран земеделски стопанин, да предоставя за заверка и да получава заверени образци на трудови договори.

(6) Работодателите – регистрирани земеделски стопани могат да използват образците на трудови договори до края на календарната година, за която са заверени от съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Раздел ІV

Отчитане на неизползвани образци на трудови договори

Чл. 5. (1) Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да върнат неизползваните образци на трудови договори лично или чрез упълномощеното от тях лице в съответната дирекция „Инспекция по труда“, извършила заверката на образците.

(2) Длъжностното лице издава удостоверителен документ за броя на върнатите заверени образци.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 114а, ал. 7 от Кодекса на труда.

Министър: Ивайло Калфин

Приложение към чл. 2

ВИЖ приложението http://dv.parliament.bg/DVPics/2015/54_15/54_Trudov%20dogovor.pdf

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , .


Промени в Кодекса на труда в сила от 17 Юли 2015 г.

Промени в Кодекса на труда  в сила от 17 Юли 2015 г.

1.Работодателят е длъжен да осигури ползването на отложен отпуск от предходната година не по-късно от първите шест месеца на настоящата година, считано от края на календарната година, за която се полага.

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя – поради важни производствени причини, или от работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в този срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

2.На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници.

3.Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой – когато няма работа, повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

4.Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

5.Отпадна задължението за съставяне на графици за ползването на отпуските.

6.Отпадна и двегодишната давност за използване на платения отпуск.

„Ред за ползване

Чл. 173. (1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.

(2) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.

(3) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.

(4) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

(5) Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.“

§ 13. В чл. 174 думите „ал. 7 на предходния член“ се заменят с „чл. 173, ал. 4“.

§ 14. Член 176 се изменя така:

„Отлагане на ползването

Чл. 176. (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:

1. работодателя – поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;

2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

(2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

(3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.“

7.Отпада и изискването работодателят да определя правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

8.Отпадна задължението към микропредприятията и малките фирми за предварителното писмено уведомяване на Инспекцията по труда за удълженото работно време и за предварително съгласуване със синдикатите, както и за издаването на правилник за вътрешния трудов ред.

9.Увеличава от три на седем дни срокът за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов договор.

10. Въвеждат се еднодневни трудови договори за заетите сезонно в селското стопанство. Вече земеделските стопани ще могат да наемат сезонни работници за толкова дни, за колкото са им нужни за прибирането на реколтата. Фермерите няма да се налага да изпращат уведомления в Главната инспекция по труда, да пишат длъжностни характеристики и да издават заповеди за уволнение.Еднодневните договори ще важат само за растениевъдството и само за дейности, които не изискват специална квалификация. Един работник ще може да полага труд с такъв договор за не повече от 90 дни в рамките на годината. Законът предвижда тези работници да се осигуряват само за пенсия, за трудова злополука и за здраве, но времето, през което е бил на еднодневен договор, няма да се брои за трудов стаж. Максималният срок, за който може да се сключват новите договори, е 90 дни.

§ 2. Създава се чл. 114а:

„Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Чл. 114а. (1) Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж.

(2) С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година.

(3) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност.

(5) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден.

(6) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3.

(7) Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. С наредбата се утвърждава и образец на трудов договор по ал. 1.

(8) Работниците, които полагат труд по ал. 1, се осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.“

11. Въвежда се и по-голяма гъвкавост на работното време в рамките на 40-часовата работна седмица. Ако  работещите си тръгнат по-рано от работа, например, да могат да отработят изгубените часове в следващ или следващи дни. На работодателите е дадена дадена възможност да определят работното време с променливи граници, а работникът да може да отработва в рамките на работната седмица часовете, в които е отсъствал по лични причини извън времето за задължително присъствие.. Целта е да се улеснят главно родителите с малки деца.

§ 5. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) В случаите по ал. 2 извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица. Начинът на отчитането на работното време се урежда с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.“

12. С друга промяна се предвижда след използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, майката да има право на допълнителен отпуск за отглеждането на детето докато то навърши 2 години. Сега за четвърто, пето и следващо дете майката ползва година и половина платен отпуск и 6 месеца неплатен.

§ 8. В чл. 164 ал. 1 се изменя така:

„(1) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.“

13. Възстановена е действащата до 2012 година възможност работодателят принудително да прекратява с предизвестие трудовото правоотношение с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

14. Всяко предприятие ще трябва да води и трудово досие на своите работници и служители. Досието се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите, свързани с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение.

§ 3. Създава се чл. 128б:

„Задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя

Чл. 128б. (1) Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.

(2) Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

(3) Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи по реда на чл. 128а.“

§ 4. В чл. 136а, ал. 1 изречение второ се заличава.

15. Времето на неплатен служебен или творчески отпуск ще се зачита за трудов стаж.

§ 7. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Времето на неплатен служебен или творчески отпуск по ал. 1 се зачита за трудов стаж.“

16. Младежите между 16 и 18 години вече могат да работят с работно време до 22:00 часа, а не до 20.00 часа, както беше досегашното ограничение.

§ 6. В чл. 140, ал. 2 думата „непълнолетни“ се заличава, а след думата „служители“ се добавя „ненавършили 16-годишна възраст“.

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , , .