Skip to contentНаредба за Представителното Облекло на Учителите

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 14  от 16 ноември 2016 г.

за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски градини, училища, от центровете за подкрепа за личностно развитие, от Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, наричани за краткост „институциите“.

Чл. 2. (1) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от институциите имат право на представително облекло за всяка календарна година. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция.

(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на облеклото се осигурява от всяко от посочените в ал. 1 лица съобразно деловия вид, съответстващ на служебното му положение.

Чл. 3. (1) Средствата за представителното облекло за всяка календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет на институцията.

(2) Конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора за всяка календарна година в съответствие с бюджета на институцията и съобразно размерите, договорени в колективен трудов договор.

(3) Стойността на представителното облекло на директора на институцията е равна на определената по реда на ал. 2 стойност.

Чл. 4. (1) При постъпване на работа през календарната година лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на представително облекло пропорционално на оставащите до края на годината месеци.

(2) Когато лицето, което е получило представително облекло, напусне по време на календарната година, то възстановява частта от получената сума, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.

Чл. 5. Лицата по чл. 2, ал. 1, които работят на непълно работно време, имат право на сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовите им договори продължителност на работното време.

Чл. 6. За времето на неплатен отпуск, което съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж, на лицата по чл. 2, ал. 1 не се полагат средства за представително облекло.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител, които са получили безплатно работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и срокът на износването му към 1.01.2017 г. не е изтекъл, имат право на представително облекло след изтичане на този срок пропорционално на оставащите месеци до края на календарната година.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 219, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наред­ба № 1 от 2012 г. за представителното облек­ло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Министър:  Меглена Кунева

Подобни документи

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Иновативни Училища

Министерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища. Срокът за подаване на училищните проекти е 31.01.2017г.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише подробно иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

За иновативни училища могат да кандидатстват всички общински, държавни и частни училища без специализираните.

Техните проекти трябва да бъдат предварително приети на педагогически съвет и одобрени от родителите на учениците, които ще засяга иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от най-малко двама членове на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Това е разписано в Закона за предучилищно и училищно образование. Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

До 31 май 2017 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година.

Насоки и формуляр за кандидатстване можете да намерите прикачени по-долу.

Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 година

Формуляр за кандидатстване за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , .


Кандидатстване за Европейски студентски стипендии

За летния семестър на 2016/2017 г. европейската стипендия за успех се увеличава от 120 на 150 лв. месечно, а за специални постижения – от 200 на 300 лв. Парите се отпускат от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г. Формулярите се подават онлайн на адрес: http://eurostipendii.mon.bg Класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г.

Пълният график с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище.

Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления (определени в ПМС № 64 от 25 март 2016 г.). Стипендията се изплаща пет месеца в рамките на даден семестър.

Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg

до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”. Правила на кампанията могат да бъдат намерени в сайта на ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ.

Европейските стипендии за успех са в размер 120 лева на месец. За тях могат да кандидатстват студентите в редовна и задочна форма от държавните и частните висши училища, обучаващи се в приоритетните професионални направления, определени от Министерския съвет през март 2016 г.

Специалните награди са еднократни в размер на 200 лв. и за тях могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма от държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения на семестър.

За зимния семестър на учебната 2016/2017 година входът в сайта и кандидатстването става с изцяло нова регистрация.Проучете УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ до края преди да започнете нова регистрация и кандидатстване.

Студентите от всички специалности, без изключения, имат право да кандидатстват за стипендии за специални постижения. Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на своето обучение.

За кандидатстване за стипендия за специални постижения. трябва да се запознаете със собствените утвърдени правила на Вашето висше училище за кандидатстване за този вид стипендии.

Успехът се изчислява въз основа на оценките от предходните два семестъра – за стипендия за успех, и от предходния един – за стипендия за специални постижения. Стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатства. Подаването на документи на хартиен носител и тяхното верифициране от висшето училище е задължително условие, за да бъдете включени в класирането. Класирането е само по успех за определените места по специалности, а не по социални критерии. Класирането се извършва чрез подреждане по низходящ ред на успеха на всички формуляри за съответната специалност (факултет – за специалните стипендии) до запълване на посочената от висшето училище квота. Задължително условие, за да кандидатствате, е да имате попълнен онлайн формуляр до 15 януари 2017 г. (неделя), 23:59 часа.

Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления.

Списък на приоритетните професионални направления

Приложение № 2 към чл. 7 на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.
№ по ред Код на ПН Професионално направление
1. 1.1. Теория и управление на образованието
2. 1.2. Педагогика
3. 1.3. Педагогика на обучението по …
4. 4.1. Физически науки
5. 4.2. Химически науки
6. 4.3. Биологически науки
7. 4.4. Науки за земята
8. 4.5. Математика
9. 4.6. Информатика и компютърни науки
10. 5.1. Машинно инженерство
11. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
12. 5.3. Комуникационна и компютърна техника
13. 5.4. Енергетика
14. 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
15. 5.6. Материали и материалознание
16. 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
17. 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
18. 5.9. Металургия
19. 5.10. Химични технологии
20. 5.11. Биотехнологии
21. 5.12. Хранителни технологии
22. 5.13. Общо инженерство
23. 6.1. Растениевъдство
24. 6.2. Растителна защита
25. 6.3. Животновъдство
26. 6.4. Ветеринарна медицина
27. 6.5. Горско стопанство
28. 8.1. Теория на изкуствата
29. 8.2. Изобразително изкуство
30. 8.3. Музикално и танцово изкуство
31. 8.4. Театрално и филмово изкуство
32. 9.2. Военно дело

Публикувано в Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , .


Указания за Издаване на Медицинска Извинителна Бележка

Извинителната бележка остава основният документ за извиняване на отсъствията на учениците по болест. В нея се добавя само номера на амбулаторния лист и съдържа също  диагнозата на болестта за съответния период от време, подпис и печат на лекаря. С писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването са дадени указанияза изискванията при издаване на документимедицинска бележка за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Районните здравни инспекции са  информирали ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка.
Всяко училище може да си изгради своя собствена система за проверка на медицинските бележки. Истинността на съответната медицинска бележка лесно може да се установи при сравнение с амбулаторния лист, който има уникален номер.

Указания за издаване на медицинска бележка

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2016/11/22/uk.pdf

Образец на медицинска бележка

http://www.rio-sofia-rad.com/index_files/news/2016/11/22/med_belezka.pdf

Публикувано в Бланки, Указания.

Етикети , , , .


Правила за Провеждане Ученическите игри

утвърдени със Заповед № РД09-539 от 13.10.2016 г. на министъра на младежта и спорта.

финансов план.

Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , .