Skip to contentУДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ОСИГУРИТЕЛЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Приложение № 3 към чл. 10а, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 2, т. 2

(Ново – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ………./…………

от …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
с ЕИК …………………………………………………………………………………………………………………………..,
адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………………….,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ………………………………….., мобилен телефон …………………………………………………….,
електронен адрес ………………………………………………………………………………………………………..,
на/за …………………………………………………………………………………………………………………………..,
(име, презиме и фамилия на наетото лице/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕГН/ЛНЧ/СлНЧ ………………………………………………………………………………………………………….,
постоянен/настоящ адрес: гр. (с.) …………………………………………………………………………………,
област ……………………………………………………………………………………………………………………….,
ул./ж.к. ……………………………………………………………………. № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. ……..,
в уверение на това, че е осигурен/а за общо заболяване и майчинство и няма 12 месеца осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение по чл. 48а и 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Придобитият осигурителен стаж към ………….20….г. като осигурен/осигурена за общо заболяване и майчинство съгласно представените от лицето документи е ………………………………………………………………………………………………………………………………..,
(месеци/дни)
Датата на придобиване на изискуемия осигурителен стаж за право на парично обезщетение по:
- чл. 48а КСО е ……….20….г.
- чл. 52а КСО е ……….20….г.
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ -
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Изготвил: ……………………….  Осигурител/самоосигуряващо се лице: ……………………………
(подпис)                                                                                     (подпис, печат)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

Удостоверението се попълва и издава, както следва:
1. От осигурителите – за наетите от тях лица, осигурени за общо заболяване и майчинство.
2. От самоосигуряващите се лица – регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, осигурени за общо заболяване и майчинство.
В удостоверението се вписва придобитият осигурителен стаж към датата на настъпване на риска „бременност“ за обезщетението по чл. 48а КСО, а за обезщетението по чл. 52а КСО – към датата, от която се иска изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете.

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети , , , .


Справка за Неизвинените Отсъствия на Ученик

От 16.10.2016 год. с измененията в Закона за семейните помощи за деца, в сила от 28.07.2015 год.,  има нов образец  на справката за пет и повече   отсъствия по неуважителни причини на ученик, която се подава от училищата в регионалните дирекции за социално подпомагане.

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 71 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на учебното заведение, адрес, телефон)

С П Р А В К А

№…………………../…………………..20…г.

Настоящата справка се издава на: …………………………………………………………………………………

(трите имена на детето)

ЕГН ………………………………….

Ученикът/ученичката е записан/записана в ……………………………. форма на обучение в ………………. клас на учебната 20…./20….г. и е отсъствал/отсъствала за месец ……………………………/………………………. г. 5 (пет) учебни часа, за които няма уважителни причини съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

ЕГН ……………………… , постоянен адрес …………………………………………………………………………..

Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ -
гр. …………………………………………………………………

ДИРЕКТОР: ………………………………………………….

(име, фамилия, подпис, печат)

Приложение № 5 към чл. 17, ал. 8

(Ново – ДВ, бр. 71 от 2006 г., предишно Приложение № 5 към чл. 17, ал. 6, изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на учебното заведение, адрес, телефон)

С П Р А В К А

№ …………………../…………………..20…г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на ученика/ученичката)

ЕГН ………………………………..

Ученикът/ученичката е записан/записана в ………………………… форма на обучение в …………. клас на учебната 20…./20….г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)

ЕГН ……………………………………….. , постоянен адрес ……………………………………………………….

Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ -
гр. ……………………………………

ДИРЕКТОР: ………………………………………………….

(трите имена, подпис, печат)

Публикувано в Бланки.

Етикети , , , .


Ново за Детските Надбавки за 2016 година

Подаване Отново на Документи за Семейни помощи за деца от 01.01.2016 година

Със Законът за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г. (обн. в Д В бр. 96 от 09.12.2015 г. , в сила от 01.01.2016 г., се предвиждат изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), касаещи процедурата на предоставяне на помощите след 01.01.2016 г. Ако, обаче, месечните помощи за деца са Ви отпуснати въз основа на новите условия в ЗСПД,( в сила от 28.07.2015 г.), не се налага да подавате ново заявление-декларация за удостоверяването им.

Заради промените в Закона за семейните помощи за деца, от 1 януари 2016 година всички родители, които получават детски надбавки трябва наново да кандидатстват за тях и подадат заявление-декларация по новия образец и придружаващите я документи в дирекциите за социално подпомагане по места. Родителите, които получават детски надбавки трябва отново да извадят справка за доходите за една година назад и за двамата родители, ако имат брак или живеят на един адрес, бележка от личния лекар, че детето е минало всички задължителни имунизации, както и бележка от училището или детската градина( ако детето е в подготвителна група), че детето посещава редовно занятията.

Лицата и семействата, на които в периода от 1 март 2015 г. до 28 юли 2015 г. са отпуснати месечни помощи за деца по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната.

Графикът е следният:

 • До края на януари 2016 г. подават семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 год.
 • До края на февруари 2016 г., ще се приемат декларациите на тези, на които са отпуснати помощи от 1-ви април и от 1-ви май през 2015 година.
 • До края на март 2016 г. документи трябва да подадат тези, които са с отпусната помощ от 1-ви юни до 1 юли 2015 г.

-Семействата, които са започнали да получават  помощи след юли 2015 г. не подават нови декларации, защото за тях подпомагането вече е преценено при новите условия за достъп.
-Семействата с отпуснати през 2015 г. година месечни помощи за деца с трайни увреждания и деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, също няма да подават нови заявления-декларации.

  -Родителите, живеещи без сключен граждански брак, следва да подадат ново заявление-декларация с всички необходими документи.

  В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.

  По отношение на родителите, които не успеят да подадат заявленията си в сроковете съгласно утвърдения график, ще се прилагат разпоредбите на законодателството и помощта ще се отпуска от началото на месеца, през който е подадено заявлението.
  Право на месечни помощи имат семейства, чиито доходи не надвишават 350 лв. на член от семейството. От 1 юли 2016 година този праг се вдига на 400 лв.

  Размерът на надбавките се вдига от 35 на 37 лв. за домакинство с едно дете, остават 85 лв. за домакинство с две деца и се вдигат от 120 на 130 лв. за домакинство с три деца, а за всяко следващо дете след третото се добавят по 20 лв.
  От 2016 година ще се изчисляват и приходите на бащата, при условие, че той и майката живеят на един адрес, независимо ,че нямат сключен брак.

  Еднократната помощ за раждане на трето дете   се увеличава със 100 лева и   става 300 лева.

  От 2016 година се въвежда право на еднократна помощ за осиновяване на дете в размер на 250 лв.

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

  Етикети , , , .


  Анулиране на Болничен Лист

  Анулиране на болничен лист

  Анулиране на болничен лист се извършва от лечебното заведение, което го е издало.

  Избира се позиция “Анулиране” и се въвеждат:

  • номерът на болничния лист, който ще се анулира;
  • личният идентификатор на лицето – ЕГН или ЛНЧ, на което е издаден;
  • регистрационният номер на лечебното заведение.

  Не е допустимо, след съхраняване, да бъде извършвана корекция на данните за издадения болничен лист. При необходимост от корекции на издадения болничен лист подписаният хартиен носител и съхранените данни се анулират, след което се издава нов болничен лист (с нов номер) и с правилно попълнени данни.

  Публикувано в Указания.

  Етикети , , .


  РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

  Глава четвърта.
  РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ

  Общи правила

  Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците.

  (2) При ремонти на общите части с предимство се извършват дейности от строително-технически характер за привеждане на сградата в съответствие с мерките и указанията в техническия й паспорт.

  (3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разходите за ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

  (4) Решението за извършване на ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части между отделни етажни собствености се приема от съвместното общо събрание по реда на чл. 18.

  (5) За извършване на необходим ремонт на общи части на сградата се отпускат финансови средства незабавно с решение на управителния съвет (управителя). Общото събрание утвърждава направените разходи, които са удостоверени с платежни документи.

  (6) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.

  (7) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ако разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени по реда на ал. 6, той има право да предяви иск срещу останалите собственици.

  (8) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За поддържане на общите части на етажната собственост собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание.

  Извършване на неотложен ремонт

  Чл. 49. (1) В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се нуждаят от неотложен ремонт, с решение на управителния съвет (управителя) незабавно се отпускат финансови средства от фонда по чл. 50.

  (2) Когато във фонда по чл. 50 липсват средства или средствата са недостатъчни, председателят на управителния съвет (управителят) незабавно свиква общото събрание по реда на чл. 13, ал. 1 да приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта.

  (3) Ако общото събрание не бъде свикано или не вземе решение по реда на ал. 2, председателят на управителния съвет (управителят) или заинтересованите лица уведомяват кмета на общината или района за обстоятелствата по ал. 1.

  (4) Кметът на общината извършва проверка и издава заповед, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта по ал. 1. Заповедта се съобщава на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.

  (5) Когато заповедта по ал. 4 не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.

  Фонд „Ремонт и обновяване“

  Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд „Ремонт и обновяване“.

  (2) Средствата във фонда се набират от:

  1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

  2. други източници.

  (3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението.

  (4) Средствата във фонда се разходват за:

  1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;

  2. изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата;

  3. други разходи, определени с решение на общото събрание.

  (5) Разпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.

  Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост (Загл. изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

  Чл. 51. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.

  (2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

  (3) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).

  (4) Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.

  (5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.

  (6) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.

  (7) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

  Технически паспорт

  Чл. 52. (1) За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

  (2) Председателят на управителния съвет (управителят) е длъжен да съхранява безсрочно техническия паспорт.

  (3) Технически паспорт се съставя за:

  1. завършени нови сгради – преди въвеждането им в експлоатация.

  2. (отм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)

  3. (отм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)

  Изпълнение на мерките и указанията в техническия паспорт

  Чл. 53. (1) Мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелните обекти.

  (2) В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения относно изпълнението на предписаните мерки и указания.

  (3) С решенията по ал. 2 се определят и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.

  Контрол върху изпълнението на мерките в техническия паспорт

  Чл. 54. Кметът на общината или района упражнява текущ контрол за етапното изпълнение на мерките, предвидени в техническия паспорт.

  Глава пета.
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 55. (1) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

  (2) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.

  Чл. 56. (1) Член на управителен съвет (управител), член на контролен съвет (контрольор), който наруши или не изпълни задълженията си по този закон, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

  (2) Председател на управителен съвет (управител), който не заявява за вписване обстоятелства, подлежащи на вписване в публичния регистър по чл. 44, както и промените в тях, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

  (3) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл. 46б, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.

  Чл. 56а. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За неизпълнение на задължението по чл. 44, ал. 1 или по чл. 47, ал. 2 кметът на общината или района се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

  Чл. 57. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.

  (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя), протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от контрольора и двама собственици и/или ползватели.

  (3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.

  (4) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.

  (5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.

  (6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Допълнителни разпоредби

  § 1. По смисъла на този закон:

  1. „Самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост“ е обособена част от сграда в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение.

  2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост“ е част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в който е построена сградата в режим на етажна собственост и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, места за паркиране и други.

  3. „Жилищен комплекс от затворен тип“ е комплекс, обособен като отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания на контролиран достъп за външни лица.

  4. „Домакинство“ са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им.

  5. (доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Обитатели“ са физически или юридически лица, които не са собственици или ползватели на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, но пребивават в тях на друго правно основание.

  6. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Ползватели“ са физически или юридически лица, които притежават вещно право на ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост.

  7. (предишна т. 6, доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Непосредствени съседи“ са собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти, които са разположени на същия етаж, под или над съответния обект.

  8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Необходим ремонт“ е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

  9. (предишна т. 8, доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Неотложен ремонт“ е дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, ползвателите, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.

  10. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Обновяване“ са строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на което и да е от съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, ограждащите конструкции и/или елементи на сгради, съоръжения и/или елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.

  11. (предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Разходи за управление и поддържане“ са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.

  12. (предишна т. 10, доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Полезни разходи“ са разходите, с които се увеличава стойността на сградата при преустройства и ремонт на общите части не са нормативно предвидени и са извън разходите за необходим и неотложен ремонт и за обновяване.

  13. (предишна т. 11, изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Поддържане на общите части“ е дейност, насочена към запазване на общите части в добро състояние.

  14. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Преустройство на обща част на сградата“ е дейност, при която може да се променя предназначението на обекта със или без изпълнение на строителни и монтажни работи.

  15. (предишна т. 13, доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Дълготрайно отсъствие“ е отсъствие на собственик, ползвател или обитател без прекъсване, което продължава повече от три месеца.

  16. (нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) „Неотложен случай“ е наличие на факти или обстоятелства, които създават предпоставка за разрушаването на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях или за такова увреждане на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, което възпрепятства нормалното използване на сградата или самостоятелните обекти в нея, както и наличието на факти и обстоятелства, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица.

  Подобни документи

  Публикувано в Закони и правилници.

  Етикети , , , , .