Търговски обезпечения

01.10.2014 Закони и правилници

Търговски залог Чл. 310. (1) Договор за търговски залог, който обезпечава права, породени от търговска сделка, се смята сключен: 1.  при залог на движима вещ и на ценна книга на приносител – с предаването й на кредитора или за негова сметка на друго лице; 2.  при залог на ценна книга на заповед – чрез джиро [...]

Виж целия документ

Залог на бързоразваляща се вещ, Търговски залог, Търговски обезпечения, Търговско право на задържане, Удовлетворяване на заложния кредитор,

КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

29.09.2014 Договори

Определение Чл. 348. (1) С комисионния договор комисионерът се задължава срещу възнаграждение по поръчка на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки. (2) Разпоредбите за договора за поръчка се прилагат съответно към отношенията между доверителя и комисионера, доколкото в тази глава не е предвидено друго. Действие Чл. 349.  [...]

Виж целия документ

делкредере, Задължения на доверителя, задължения на комисионера, КОМИСИОНЕН ДОГОВОР, Отказ на комисионера,

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ

28.09.2014 Договори

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ Определение Чл. 367. С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Задължения на превозвача Чл. 368. (1) Превозвачът е длъжен да извърши превоза в определения срок, да пази товара от приемането до предаването му, да уведоми получателя за пристигането на товара и [...]

Виж целия документ

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ, задължения на превозвача, Право на залог, Товарителен запис,

Търговски представител

27.09.2014 Длъжностни характеристики

Търговски представител Определение Чл. 32. (1) Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка. (2) Договорът между търговеца и търговския представител трябва да се сключи [...]

Виж целия документ

Търговски представител, Търговски представител права и задължения, търговски представители длъжностна характеристика,

Търговски посредник

26.09.2014 Длъжностни характеристики

Търговски посредник Определение Чл. 49. (1) Посредник е търговецът, който по занятие посредничи за сключване на сделки. (2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 1996 г.) За посредничество при договори за морски превоз, застраховане и при борсови сделки се прилагат разпоредбите за тези дейности, дори ако посредничеството е извършено от търговски посредник. Дневник на търговския [...]

Виж целия документ

Търговски посредник, Търговски посредник задължения,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.