Карта за психологическа оценка на детето

14.10.2014 Указания

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП -Когнитивно развитие 3.Когнитивно развитие -памет Прави се оценка на вида памет развита към момента на оценката/ механична, логическа; кратковременна ,дългосрочна;зрителна, слухова/ вербална/; по-силно развитите страни на паметта / Стандартизирани методики за диагностика на памет и Нестандартизирани татива- Пр. наблюдение в процеса на учене; запаметяване на стих; [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка, Карта психологическа оценка СОП, Когнитивно развитие,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

13.10.2014 Закони и правилници

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) В сила от 23.05.2014 г. Обн. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 6а се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се [...]

Виж целия документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г.,

Справка за неизвинени отсъствия

12.10.2014 Бланки

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 4 (наименование на учебното заведение, адрес, телефон) С П Р А В К А №…………………../…………………..200…г. Настоящата справка се издава на:………………………………………………………………………………………………………. (трите имена на детето) ЕГН …………….. Ученикът/ученичката е записан/записана в ……………………………. форма на обучение в ……………….. клас на учебната 200…./200….г. и е допуснал/допуснала 5 (пет) неизвинени отсъствия за [...]

Виж целия документ

бланка неизвинени отсъствия ученик, справка за детски помощи, Справка за неизвинени отсъствия, справка Приложение № 4 към чл. 17 ал. 4,

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП

11.10.2014 Бланки

Насоки / примерни указания / за попълване 2.Емоционално и социално развитие 2.Емоционално и социално развитие: -игрови умения; Прави се оценка на възможностите за включване в игра ;разбирането за нея  и се описват определените умения в нея ,като и тук се конкретизира отговарят ли те на съответната календарна възраст /Пр. за ранното детство и предучилищната възраст [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка на ученика със СОП, психологичен статус ученик,

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП

10.10.2014 Бланки

1.Здравословно състояние Насоки / примерни указания / за попълване на Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП Данни за детето: Трите имена………………………………………………………………………………………………………………………… ЕГН…………………………… Дата на раждане………………Пол……………………………………………………………… Дата на предишна оценка/ако има такава/……………………………………………………………………………………….. Адрес……………………………………………………………………………………………………………………………….. тел.:………………………………… Данни за лицата, които упражняват родителски права: 1.Трите имена и връзка с детето:…………………………………………………………………………………………………; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Професионална помощ , включена в [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка на ученика със СОП, Насоки за психологичен статус, СОП,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.