Skip to contentПромени в Кодекса на труда в сила от 17 Юли 2015 г.

Промени в Кодекса на труда  в сила от 17 Юли 2015 г.

1.Работодателят е длъжен да осигури ползването на отложен отпуск от предходната година не по-късно от първите шест месеца на настоящата година, считано от края на календарната година, за която се полага.

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя – поради важни производствени причини, или от работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в този срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

2.На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници.

3.Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой – когато няма работа, повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

4.Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

5.Отпадна задължението за съставяне на графици за ползването на отпуските.

6.Отпадна и двегодишната давност за използване на платения отпуск.

„Ред за ползване

Чл. 173. (1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.

(2) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.

(3) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.

(4) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

(5) Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.“

§ 13. В чл. 174 думите „ал. 7 на предходния член“ се заменят с „чл. 173, ал. 4“.

§ 14. Член 176 се изменя така:

„Отлагане на ползването

Чл. 176. (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:

1. работодателя – поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;

2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

(2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

(3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.“

7.Отпада и изискването работодателят да определя правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

8.Отпадна задължението към микропредприятията и малките фирми за предварителното писмено уведомяване на Инспекцията по труда за удълженото работно време и за предварително съгласуване със синдикатите, както и за издаването на правилник за вътрешния трудов ред.

9.Увеличава от три на седем дни срокът за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов договор.

10. Въвеждат се еднодневни трудови договори за заетите сезонно в селското стопанство. Вече земеделските стопани ще могат да наемат сезонни работници за толкова дни, за колкото са им нужни за прибирането на реколтата. Фермерите няма да се налага да изпращат уведомления в Главната инспекция по труда, да пишат длъжностни характеристики и да издават заповеди за уволнение.Еднодневните договори ще важат само за растениевъдството и само за дейности, които не изискват специална квалификация. Един работник ще може да полага труд с такъв договор за не повече от 90 дни в рамките на годината. Законът предвижда тези работници да се осигуряват само за пенсия, за трудова злополука и за здраве, но времето, през което е бил на еднодневен договор, няма да се брои за трудов стаж. Максималният срок, за който може да се сключват новите договори, е 90 дни.

§ 2. Създава се чл. 114а:

„Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Чл. 114а. (1) Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж.

(2) С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година.

(3) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност.

(5) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден.

(6) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3.

(7) Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. С наредбата се утвърждава и образец на трудов договор по ал. 1.

(8) Работниците, които полагат труд по ал. 1, се осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.“

11. Въвежда се и по-голяма гъвкавост на работното време в рамките на 40-часовата работна седмица. Ако  работещите си тръгнат по-рано от работа, например, да могат да отработят изгубените часове в следващ или следващи дни. На работодателите е дадена дадена възможност да определят работното време с променливи граници, а работникът да може да отработва в рамките на работната седмица часовете, в които е отсъствал по лични причини извън времето за задължително присъствие.. Целта е да се улеснят главно родителите с малки деца.

§ 5. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) В случаите по ал. 2 извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица. Начинът на отчитането на работното време се урежда с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.“

12. С друга промяна се предвижда след използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, майката да има право на допълнителен отпуск за отглеждането на детето докато то навърши 2 години. Сега за четвърто, пето и следващо дете майката ползва година и половина платен отпуск и 6 месеца неплатен.

§ 8. В чл. 164 ал. 1 се изменя така:

„(1) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.“

13. Възстановена е действащата до 2012 година възможност работодателят принудително да прекратява с предизвестие трудовото правоотношение с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

14. Всяко предприятие ще трябва да води и трудово досие на своите работници и служители. Досието се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите, свързани с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение.

§ 3. Създава се чл. 128б:

„Задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя

Чл. 128б. (1) Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.

(2) Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

(3) Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи по реда на чл. 128а.“

§ 4. В чл. 136а, ал. 1 изречение второ се заличава.

15. Времето на неплатен служебен или творчески отпуск ще се зачита за трудов стаж.

§ 7. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Времето на неплатен служебен или творчески отпуск по ал. 1 се зачита за трудов стаж.“

16. Младежите между 16 и 18 години вече могат да работят с работно време до 22:00 часа, а не до 20.00 часа, както беше досегашното ограничение.

§ 6. В чл. 140, ал. 2 думата „непълнолетни“ се заличава, а след думата „служители“ се добавя „ненавършили 16-годишна възраст“.

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , , .


График на учебното време за учебната 2015/16 година

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

31.10.2015 г-02.11.2015 г вкл. Есенна

24.12.2015 г-03.01.2016 г. вкл. Коледна

30.01.2016 г- 07.02.2016 г вкл. Зимна

02.04.2016 г-10.04.2016 г. вкл Пролетна за от 1-11 клас

02.04.2016 г- 06.04.2016 г. вкл Пролетна за 12 клас

2.Неучебни дни

26.05.2016 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ за 7 клас

27.05.2016 г.  втори ДЗИ и НВО по математика за 7 клас

3.Дати за провеждане на външно оценяване:

Четвърти клас

Български език и литература                        09.05.2016 г.

Математика                                                    10.05.2016 г.

Човекът и обществото                                   12.05.2016 г.

Човекът и природата                                     13.05.2016 г.

Седми клас

Български език и литература                        26.05.2016 г.

Математика                                                     27.05.2016 г.

КОО”Обществени науки, гражданско

Образование и религия”                                01.06.2016 г.

Чужди езици                                                   02.06.2016 г.

КОО”Природни науки и екология”              03.06.2016 г.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , .


Класиране след 7 клас

Резултатите от първо класиране на кандидатстващите след 7 клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg.
Първи етап на класиране приключва със записване на ученика в паралелката, в която е приет, или с подаване на заявление за второ класиране( в училището, където е приет ученикът) в периода от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г. вкл.

Ако ученикът не предприеме една от горепосочените дейности, отпада от участие във второ класиране.

Учениците, които не са приети никъде на първо класиране, участват автоматично във второ класиране, като не подават никакви документи.

За всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба № 11

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД към дата 24.06.2015

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


Дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас

Дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) :
Основни моменти от кампанията:

  1. Приемните изпити по български език и математика са на 20.05.2015 г. и на 22.05.2015 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
До 15.05.2015 г. ще получите служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

  1. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
  2. Обявяване на резултати от тестове по БЕЛ и математика до 03.06.2015 г. /в училището, в което се обучава ученикът/
  3. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите (до 09.06.2015 г.)
  4. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2015 г. до 19.06.2015 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране.
  5. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. ( от 06.07.2015 г. до 08.07.2015 г.)
  6. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си.
  7. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 28.07.2015 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
  8. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град.
  9. ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран.

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .


График за провеждане на матури по желание 2015

Заповед № РД09-576/05.05.2015 г.
за определяне на дати провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през майската сесия на учебната 2014/2015 година

Публикувано в Указания.

Етикети , , .