Skip to contentНа Какви Зъболекарски Услуги Имат Право Здравно Осигурените Лица

Държавен вестник, брой 21 от 18.III. 2016 год.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2016 Г.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2016 Г.

В сила от 01.04.2016 г.

Издаден от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.21 от 18 Март 2016г.

……………………..

Раздел IV.
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в извънболничната дентална помощ

Чл. 99. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, изцяло или частично денталните дейности по пакета дентална дейност, оказани на ЗОЛ, съгласно Наредба № 11 от 2015 г., в обеми и цени, определени по реда на настоящия раздел.

(2) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по реда, определен в Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г., от държавния бюджет чрез Министерството на здравеопазването (МЗ) НЗОК заплаща на ИДП разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са упражнили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Чл. 100. Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в пакета дентални дейности за първична дентална помощ по Наредба № 11 от 2015 г., диференцирани по възрастови групи, както следва:

1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:

а) обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен композит;

в) екстракция на временен зъб, включително анестезия;

г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:

а) обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен композит;

в) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия.

(2) Изпълнителите на специализирана ИзвбДП по специалност „Детска дентална медицина“ извършват следните видове дейности, определени в основния пакет дентални дейности за детска дентална помощ съгласно Наредба № 11 от 2015 г., при ЗОЛ до 18 години:

1. обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

2. обтурация с амалгама или химичен композит;

3. екстракция на временен зъб, включително анестезия;

4. екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;

6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Чл. 105. (1) Страните договарят следните цени на дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена като пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към член единствен на Наредба № 11 от 2015 г., както следва:

Код Номенклатура периода от 1.01.2016 г.

до 30.04.2016 г.

периода от 1.05.2016 г.

до 31.12.2016 г.

Цена (в лв.), заплащана от НЗОК, в сила от 1.01.2015 г. Цена (в лв.), заплащана от пациента Цена (в лв.),

заплащана от НЗОК, в сила от 1.04.2016 г.

Цена

(в лв.), заплащана от пациента

1 2 4 5 7 8
Дентална помощ
Първична дентална помощ
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК
10111 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 6,44 1,80 6,44 1,80
30111 обтурация с амалгама или химичен композит 32,40 0,00 32,40 0,00
50811 екстракция на временен зъб с анестезия 13,00 0,00 0,00
50911 екстракция на постоянен зъб с анестезия 32,40 0,00 0,00
33211 лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 21,92 4,70 4,70
33311 лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 68,93 12,30 12,30
Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
10112 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 6,44 1,80 6,44 1,80
30112 обтурация с амалгама или химичен композит 28,40 4,00 28,40 4,00
50912 екстракция на постоянен зъб с анестезия 28,40 4,00 28,40 4,00

Публикувано в Без категория и заповеди, Договори.

Етикети , , , , .


Тест и Отговори по НВО Човекът и Обществото 4 клас, 16 май 2016

Човекът и обществото, 16 май 2016 г.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


Националното външно оценяване (НВО) по Човекът и природата за IV клас

Националното външно оценяване (НВО) по Човекът и природата за IV клас се проведе на 13 май 2016 година. Тестът съдържа 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки –  всяка от задачите със свободен отговор, която изисква разбиране и прилагане на усвоени знания.

Тестът и верните отговори можете да намерите ТУК.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


Тест и отговори БЕЛ 4 клас 2016

НВО по БЕЛ за IV клас, 2016 година

Националното външно оценяване по Български език и литература  включва диктовка, която се оценява с максимален брой 6 точки и текст за четене с разбиране и 11 задачи към него.

Максималният резултат от теста е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор, а с по 2 точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на усвоените знания.

Тестът по БЕЛ и верните отговори можете да намерите ТУК.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


Тест и Отговори по НВО Математика за IV клас 2016

НВО Математика за IV клас 10 май 2016 година

Тест и Отговори

Тестът по математика съдържаше общо 19 задачи – 16 от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

С една точка ще се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с две точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на усвоени знания.

Училищна комисия ще оценява писмените работи, а резултатите ще са готови до 3 дни.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя може да бъда вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща. Оценките не се включват при изчисляването на годишния успех на ученика.

Верните отговори можете да намерите ТУК.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .