Skip to contentОрганизатор на Конференции и Събития

333 Посредници в бизнес услугите

3332 Организатори на конференции и събития

Организаторите на конференции и събития организират и координират

услуги, свързани с провеждане на конференции, семинари, банкети и подобни

събития.

Организаторите на конференции и събития изпълняват следните основни задачи:

• планират, организират и рекламират конференции, форуми, търговски изложения и панаири на бъдещи клиенти;

•отговарят на запитвания, свързани с предлагани услуги като разходи за наем на помещения, апаратура и оборудване, приготвяне и сервиране на храни и напитки и подобни;

•срещат се с клиенти за обсъждане на техните изисквания;

• осъществяват   контакт с външни доставчици на услуги.

•организират и координират услуги като осигуряване на места, зали,

аудиовизуално и компютърно оборудване, настаняване, хранене, транспорт и социални програми за участници;

•организират регистрация на участници;

•договарят услуги и цени;

•координират дейности, изпълнявани от подизпълнители и описват изменения в поръчките.

• Изграждат и поддържат   добрия имидж на организацията, за  която работят. Комуникират с медии.

Примерни длъжности в единичната група:

•Организатор, конференции и събития

•Сватбен агент

Необходими компетентности за изпълнение на длъжността:

• Образование – висше.
• Отговорност за качественото изпълнение и активност в постигането на поставените цели.
• Комуникативност, умения за работа в екип и управление на процеси.
• Отлични познания и свободна комуникация на английски език.
• Планиране, контрол и креативност при изпълнение на различни задачи и проекти.
• Компютърна грамотност.

Допълнителни предимства:
• Опит в областта на маркетинга и/или рекламата
Организаторът на събития може да работи като вътрешен специалист в PR отдела на дадена организация. Другият вариант е той да работи като външен консултант, който развива отделни проекти.

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .


Последно Изменение на Наредба №1 за Заплатите в Просветата

Последно Изменение на Наредба №1 за Заплатите в Просветата

НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
(изм. и доп., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Приложения:

 1. Минимални основни работни заплати от 1.10 2015 година.
 2. Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти.
 3. Показатели за оценяване на резултатите от труда на директорите.

Подобни документи

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , , .


Пълномощно

Пълномощното сe   издава  от едно или повече лица, наречено/и/ упълномощител на едно или повече лица, наречено/и/ упълномощен или пълномощник. То е едностранна сделка, защото съдържа волеизявление само от страна на упълномощителя и се подписва единствено от него.  Упълномощителят е лицето което определя размера на правата на пълномощника в пълномощното. Всички действия, които ще се извършат от упълномощеното лице, са от името и в полза на упълномощителя. Упълномощеното лице се явява „посредник”, който извършва действия в полза на упълномощителя.

При изготвяне на пълномощното писменото съгласие на упълномощеното лице не се изисква, за което той не полага своя подпис под пълномощното. Присъствието му  пред нотариуса не е необходимо. Пълномощното е акт на доброволно изпълнение. С него упълномощеното лице не може да се застави да извършва правата, с които е упълномощено, освен ако не е съставен и отделен договор за извършване на услуга или за поръчка между страните.

Пълномощното важи единствено в оригинал. При непредставяне на оригинала на пълномощното, може да се предположи, че е оттеглено / иззето от упълномощителя.

Със създаването на пълномощно ЛИЦЕТО , което е упълномощител, овластява  друго лице(пълномощник), на което има  доверие, да го представлява по такъв начин, че действията на упълномощеното лице(пълномощника)  да пораждат правни последици за упълномощителя. С пълномощното упълномощителят дава  право упълномощеният да извършва редица действия от  името на упълномощителят (да присъства на определено място в определен момент, за да сключва от името на упълномощителят  сделки, да получи официален документ или да получи плащане за сметка на упълномощителя, да извърши  правни действия от име и за сметка на упълномощителя и т.н.). Упълномощените лица може да са едно или повече.

Според начина, по който те представляват упълномощителя, пълномощното бива:

 • самостоятелно, когато всеки един от тях има право да осъществи самостоятелно правните действия, за които е упълномощен.
 • заедно и съвместно, при което, за да бъде валидна сключена сделката, трябва всички пълномощници да се съгласят, т.е. да я сключат заедно.

Според обхвата на действие пълномощното може да бъде:

 • общо, генерално пълномощно;
 • изрично пълномощно (само за определени  правни действия). Изричното пълномощно трябва да определя максимално точно обхвата на действията, които може да извършва упълномощеното лице.

Препоръчително е да се дават пълномощни за извършване на конкретни правни действия, изчерпателно изброявани от упълномощителят. Общите (генерални) пълномощни могат да бъдат опасни, особено при едно бъдещо евентуално разваляне на отношенията между упълномощителят и неговият пълномощник.

Според времето на действие пълномощното бива:

 • Само за определено време(1. На пълномощното е записан срокът на неговата валидност от упълномощителя или 2. Пълномощното важи до извършването на определеното действие, за което е издадено.)

 • Безсрочните пълномощни (за неопределено време, но не повече от 10 години от датата на издаване) т.е. пълномощникът може да извършва правните действия, за които е упълномощен до момента, в който упълномощителят не оттегли изрично пълномощното).

Пепоръчително е пълномощното да бъде за определено време. С нотариалната заверка се удостоверява едновременно и датата на издаване на пълномощното. Датата от нотариалната заверка, също е от правно значение.

Форма на упълномощаването/ пълномощното:

Упълномощаването се извършва в писмена форма и с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

Нищожността на  сделка извършена от пълномощника се установява само по съдебен ред.

Упълномощаването се прекратява при:

 • при смърт или поставяне под запрещение на упълномощителят или на пълномощника;
 • при невъзможност сделката да бъде извършена;
 • чрез оттегляне на пълномощното –  упълномощителят изрично оттегля пълномощното си, заявявайки пред пълномощника и третите лица, с които пълномощникът се договаря, че той вече не преставлява упълномощителя;
 • отказ от упълномощаването – когато пълномощникът откаже да преставлява упълномощителя;
 • с осъществяване на правното действие, за която е издадено пълномощното;
 • с изтичане на срока или условието, ако такива има;
 • когато представителството е съвместно, то с оттеглянето/отказът на един, отпада и възможността на останалите упълномощени да извършват правни действия от името на упълномощителя;

Прекратяването на пълномощното не засяга третите добросъвестни лица, които са се договаряли с пълномощника.

Доказването на момента, от който упълномощителят е прекратил пълномощното става най-често с нотариална  покана, с която официално се уведомява, че се прекратява представителната власт, създадена с конкретното пълномощно. Това се описва детайлно в самата покана. Връчването на тази нотариална покана е доказателство за прекратяване  на пълномощното.

Когато собственици на имоти дават пълномощно на друго лице да осъществи продажбата на притежавания от тях имот, заедно с пълномощното трябва да  се изготвят и :

 • декларация за семейно положение на собственика по Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
 • декларация за липса на данъчни задължения по ДОПК;

Тези декларации трябва да бъдат подписани от собственика на имота и да са заверени нотариално.

За продажба на недвижими имоти и въобще за извършване на всякакви сделки с недвижими имоти се изисква изрично пълномощно. Върху пълномощно за разпореждане (продажба, дарение, замяна) на недвижим имот / за учредяване или изменение на вещни права/, вкл. делба, нотариусът удостоверява подписът на упълномощителя, и изписаните от него свои имена. Удостоверява се и съдържанието на документа. /С всичко това се удостоверява и датата на издаване на документа./ При този вид удостоверяване, нотариусът задържа оригинален екземпляр от документа, който се таксува като препис.

В пълномощното за разпореждане с недвижим имот    трябва да е описан точно (вид, местоположение, кадастрален номер, квадратура, граници и др) на  имота или на имотите, за които се отнася пълномощното. Трябва да се посочи какви права има упълномощеното лице по отношение на дадения имот ( да го продава, да го отдава под наем, да го дарява и др. ).   Трябва да се посочи, пред кои органи и институции упълномощеното лице може да представлява упълномощителя (например: пред данъчните органи за изваждане на данъчна оценка на имота, пред органите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изваждане на скица /схема/, пред нотариус за да подпише нотариалния акт и да получи сумата по него и т.н.). Може да се укаже и фиксирана предварително цена, на която упълномощеното лице може да продаде имота, или дори в пълномощното да бъде указан и конкретния купувач на имота.

Преупълномощаване:

Издава се въз основа нотариално заверено пълномощно, в което изрично е записано, че упълномощеното лице има право да преупълномощава други лица (да предоставя правата по настоящото пълномощно на трети лица, напълно или частично).

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .


Групиране на Почивните Дни за 2016 година

По решение на Правителството за 2016 година се групират почивни дни около официални празници както следва:

 • За Денят на Освобождението: 3 март(четвъртък), 4 март(петък),  5 март(събота) и 6 март(неделя) – 4 март ще се отработва на 12 март(събота)
 • За Денят на българската просвета и култура: 21 май(събота) ,22 май (неделя), 23 май (понеделник) и 24 май (вторник) – 23 май ще се отработва на 14 май (събота)
 • За Денят на Съединението: 3 септември (събота) , 4 септември (неделя), 5 септември (понеделник) и 6 септември (вторник) – 5 септември ще се отработва на 10 септември (събота)
 • За Денят на Независимостта: 22 септември(четвъртък), 23 септември (петък), 24 септември (събота) и 25 септември(неделя) – 23 септември ще се отработва на 17 септември (събота)

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


ОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ

ОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ

Обжалване на Актовете по Пенсионното Осигуряване

Подаване на Жалба за Неотпусната Пенсия или Неправилно Спиране, Определяне и Изменение на Пенсията или Добавките към нея

На основание:чл. 117-120 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), реда, по който се обжалват актовете по пенсионното производство за отпускане или отказ за отпускане на пенсия, неправилно определяне или изменение, спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях:

1. Компетентният  орган, към който можем да се обърнем:

 • Ръководителят на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).
 • Административния съд.

2. Срокове:

 • разпорежданията за отказ или за отпускане на пенсия, неправилно определяне или изменение, спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях: в тримесечен срок от получаването им;
 • решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд.

3. Нормативно установени изисквания

 • подаване на жалба в срок
 • обжалването на разпорежданията и решенията по този ред не спира изпълнението им.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Постановените разпореждания за пенсии на длъжностното лице по пенсионното осигуряване могат да се обжалват пред ръководителя на ТП на НОИ по реда на чл. 117, ал. 2 КСО в тримесечен срок от получаването им.

Ръководителят на съответното ТП на НОИ се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпорежданията и да реши жалбите или исканията по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му.

Решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда. За дела по обжалвани решения на ръководителя на ТП на НОИ и на управителя на НОИ не се внася държавна такса.

Решенията на административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано в Закони и правилници, Указания.

Етикети , , , , .