Заявление-декларация за ученическа стипендия

16.09.2014 Декларации

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ от ………………………………………………………………………………………………………………………………, живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., ученик в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (клас) Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ДЕКЛАРИРАМ: I. Успех ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (от предходния срок (година) – излишното се зачертава) II. Семейно положение: 1. Баща ………………………………………………………………………………………………………………………, живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., работи в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Майка …………………………………………………………………………………………………………………….., живуща ………………………………………………………………………………………………………………………, работи в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Брат ………………………………………………………………………………………………………………………., живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., работи в [...]

Виж целия документ

заявление за стипендия, заявление-декларация стипендия ученик, молба ученическа стипендия,

Едноличен търговец

16.09.2014 Закони и правилници

ТЪРГОВЕЦ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Определение Чл. 56. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Ограничения Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което: 1.  е в производство за обявяване в несъстоятелност; 2.  (изм. – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си [...]

Виж целия документ

Едноличен търговец, ЕТ, ЕТ регистрация, ТЪРГОВЕЦ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ,

Прекратяване и ликвидация на дружество

15.09.2014 Бланки

ПРОТОКОЛ от Извънредно Общо събрание на съдружниците на ………………… ООД Днес, ……………….. г. в гр. ……….. се проведе Извънредно Общо събрание на съдружниците на ……………………… ООД. На заседанието присъстваха всички съдружници: 1. ……………………………………… 2. ……………………………………… Заседанието се проведе при следния дневен ред: 1. Обсъждане и вземане на решение за прекратяване на дейността на …………….. ООД [...]

Виж целия документ

бланка прекратяване ООД, бланка протокол, Прекратяване и ликвидация на дружество, протокл прекратяване дружество, протокол за прекратяване на ООД,

Дати за държавни изпити по теория на професията и специалността 2014/2015

12.09.2014 Без категория и заповеди

Определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2014/2015 година Заповед № РД09-1362/29.08.2014 г.

Виж целия документ

дати изпити професионална квалификация 2014/15, дати изпити професиятя 2014/15, дати изпити специалността 2014/15,

График за провеждане ДЗИ през учебната 2014/2015 година

11.09.2014 Без категория и заповеди

График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година ·  Заповед № РД09-1360/29.08.2014 г.

Виж целия документ

график ДЗИ 2014/15, дейности ДЗИ 2014/15, организация ДЗИ 2014-15,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.