Карта за психологическа оценка на детето

15.10.2014 Указания

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП 4.Езиково и говорно развитие;комуникативни умения Тук се прави качествена оценка на възможностите за влизане в комуникация на основата на разбиране на речта и нивото на нейното развитие като цяло; при различните нива на развитие на експресивната реч се съобразяват методиките за диагностика;Прави се оценка до каква [...]

Виж целия документ

Езиково и говорно развитие, Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка СОП, карта психологичен статус, ученик СОП,

Карта за психологическа оценка на детето

14.10.2014 Указания

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП -Когнитивно развитие 3.Когнитивно развитие -памет Прави се оценка на вида памет развита към момента на оценката/ механична, логическа; кратковременна ,дългосрочна;зрителна, слухова/ вербална/; по-силно развитите страни на паметта / Стандартизирани методики за диагностика на памет и Нестандартизирани татива- Пр. наблюдение в процеса на учене; запаметяване на стих; [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка, Карта психологическа оценка СОП, Когнитивно развитие,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

13.10.2014 Закони и правилници

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) В сила от 23.05.2014 г. Обн. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 6а се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се [...]

Виж целия документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г.,

Справка за неизвинени отсъствия

12.10.2014 Бланки

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 4 (наименование на учебното заведение, адрес, телефон) С П Р А В К А №…………………../…………………..200…г. Настоящата справка се издава на:………………………………………………………………………………………………………. (трите имена на детето) ЕГН …………….. Ученикът/ученичката е записан/записана в ……………………………. форма на обучение в ……………….. клас на учебната 200…./200….г. и е допуснал/допуснала 5 (пет) неизвинени отсъствия за [...]

Виж целия документ

бланка неизвинени отсъствия ученик, справка за детски помощи, Справка за неизвинени отсъствия, справка Приложение № 4 към чл. 17 ал. 4,

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП

11.10.2014 Бланки

Насоки / примерни указания / за попълване 2.Емоционално и социално развитие 2.Емоционално и социално развитие: -игрови умения; Прави се оценка на възможностите за включване в игра ;разбирането за нея  и се описват определените умения в нея ,като и тук се конкретизира отговарят ли те на съответната календарна възраст /Пр. за ранното детство и предучилищната възраст [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка на ученика със СОП, психологичен статус ученик,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.