Разместване и групиране на почивни дни за празниците

06.11.2014 Указания

Почивни дни за Коледа и Нова година 2014-15 година: От 24 до 28 декември 2014 г. и от 31 декември 2014 г.  до 4 януари 2015 г. Отработват се на : 13 декември 2014 г.(събота) и 24 януари 2015 г.  (събота) Почивни дни за Националния празник на Освобождението- 3 март: От 28 февруари 2015г. до [...]

Виж целия документ

неработни дни Нова година, неработни дни празници, разместване дни по празниците,

получаване на повече от една пенсия

05.11.2014 Закони и правилници

Условия за получаване на повече от една пенсия Кодексът за социално осигуряване е основния нормативен акт в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те могат да се получават при условията на чл. 101 от КСО. Съгласно чл. 101, ал. [...]

Виж целия документ

добавка към пенсия за инвалидност, получаване на две пенсии, получаване на повече от една пенсия,

МЕДИЦИНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги

28.10.2014 Бланки

Изх. № …………..                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 …………………….. МЕДИЦИНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността/специализирана институция Долуподписаният д-р ……………………………………………………………………………………………. при ………………………………………………………………………………………………………………………. Издавам настоящата медицинска характеристика на …………………………………………………………………………………………………………………………….. / име, презиме, фамилия/ ЕГН ……………………………………. адрес:…………………………………………………………………….. / област, община, град (село), /ул. №, ж.к., бл., вх., ап./ л.к.№……………………. издадена от МВР…………….. на………………..г. ФАМИЛНА АНАМНЕЗА:…………………………………………………………………………………………. [...]

Виж целия документ

документи за старчески дом, МЕДИЦИНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕДИЦИНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА за постъпване в дом, МЕДИЦИНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА за социални услуги, постъпване в старчески дом,

МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ

27.10.2014 Бланки

Изх. № …………..                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 …………………….. МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ / за ползване на социални услуги в общността или настаняване в специализирана институция и / Долуподписаният д-р ……………………………………………………………………………………………. при ………………………………………………………………………………………………………………………. Издавам настоящото медицинско удостоверение на …………………………………………………………………………………………………………………………….. / име, презиме, фамилия/ ЕГН ……………………………………. адрес:…………………………………………………………………….. / област, община, град (село), /ул. №, ж.к., бл., [...]

Виж целия документ

документи за старчески дом, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА старчески дом,

Декларация при кандидатстване в старчески дом

26.10.2014 Декларации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Д Е К Л А Р А Ц И Я От  …………………………………………………………….ЕГН…………………………………………….. с  постоянен адрес; гр, (с.)………………………….. … община……………………….. ……………….. област………………………………………….. , ж. к./кв………………………………………….. ……………….. ул……….. ……………….. № ……… бл. ……. вх …… ет………. ап ………. тел …………………………. № л. к. …………………………. издадена от МВР………………………….. на …………………… Настойник на …………………………………………………………..ЕГН …………………………….. с  настоящ [...]

Виж целия документ

декларация постъпване специализирана институция, Декларация при кандидатстване в старчески дом, документи постъпване старчески дом,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.