Skip to contentАнекс към Колективен Трудов Договор в Народната Просвета за 2015 г.

Анекс към Колективен трудов договор в системата на народната просвета за 2015 година

http://www.sbubg.info/files/IMG.pdf

Анексът се отнася за чл. 34, ал. 2, т. 2 – „За работа с деца и ученици със специални образователни потребности на директори, учители и педагогически кадри от детските градини, общообразователните, професионални и спортни училища, училищата по изкуствата и по културата, както и от извънучилищните педагогически учреждения – не по-малко от 20 лв. Възнаграждението се изплаща за действително отработено време през периода на учебните занятия.“

Публикувано в Договори.

Етикети , , , .


Заповед и График за Ученически Олимпиади и Състезания за 2015-16

ЗАПОВЕД № 09-1418 от 02.10.2015 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2015-2016 година

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

Етикети , , , .


Наемане на Работа на Непълнолетни

При наемане на работа на непълнолетен, навършил 16 години:

Наличието на 16  годишна възраст не е достатъчно основание за постъпване  на работа .   Законодателството  поставя определени  ограничения ,  поради което следва да се осъществят поетапно различни  процедури до достигане на крайния акт –  сключването на договор  с непълнолетен .

А/ ОЦЕНКА НА РИСКА

Лицата от 16 г .  до 18  г .  не могат да се наемат за извършването на работи ,  които са тежки ,  опасни или вредни за здравето и за правилното  им физическо ,  умствено и нравствено развитие –  чл .303  ал .1  КТ .  Съгласно Наредба No 6,  преди да наеме на работа лице под 18 г  .,  работодателят е длъжен да направи  оценка на риска ,  на който могат  да бъдат изложени непълнолетните във  връзка с изпълняваната от тях работа  .  Оценката на риска се  прави по реда на Наредба No  5  от 1999 г .  Оценката обхваща съоръжаването и устройството на работното  място ,  видът и  степента на  въздействие на различни физични фактори ,  химични вещества и т.н., видът ,  разположението и използваното работно оборудване ,  организацията на работния процес  и други .  Въз основа на резултатите от оценката на риска  ,  работодателят е длъжен да предприеме необходимите  мерки  за осигуряване  на здравословни и безопасни  условия     труд.

Б/ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

Преди  наемането на работа на  лице под 18 г .,  то трябва задължително  да бъде подложено   на медицински преглед .  Предварителният медицински преглед  се извършва от избрания от лицето общо-практикуващ личен лекар ,

Който му издава медицинско удостоверение за работа .  Прегледът има за цел да установи годността на непълнолетния да изпълнява   работата, за която предстои да бъде нает .

В/ МЕДИЦИНСКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След оценката на риска и предварителния медицински преглед ,  следва да бъде  изготвено медицинско заключение.  Медицинското заключение се изготвя от службата по трудова медицина  въз основа на :

-  медицинското удостоверение за работа от проведения предварителен медицински преглед ;

- вида и характера на работата ;

- резултатите от оценката на риска ;

-  осигурените мерки за  безопасност и защита на здравето на непълнолетния ;

- разпределението на работното време.

Г / МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ

Последният етап от процедурата по наемане на непълнолетен е получаването на Разрешение от Изпълнителна агенция „ Главна дирекция  по труда ”. Молба за разрешение се подава по  образец  до съответната областна дирекция

„ Инспекция по труда”  от работодателя ,  като се прилагат и следните документи :

Необходими документи за получаване на разрешение за работа на лица  ,  ненавършили 18  години . Издаването на разрешение за работа на лица ,  ненавършили 18 години става след представяне в Д ” ОИТ ”  по месторабота на лицето до 18  г .  на молба / искане /  от работодателя за получаване на разрешение за постъпване на работа на  лица ,  ненавършили18  години ( чл .  16, ал. 1  от Наредба No 6 / 2006 г.).

В молбата  /искане/ се  посочва наименованието на предприятието ,  БУЛСТАТ ,  работодател ,  трите имена  на  лицето ,  което ще бъде назначено на работа ,  ЕГН ,  длъжността ,  на която лицето ще бъде назначено  ,  и точното работно  място  / цех , обект /  на което лицето ще бъде  назначено .  Към молбата се прилагат следните документи :

1.Описание  на вида работа ,  която ще извършва лицето ,   ненавършило

18 години. Описанието на вида работа ,  която ще извършва лицето ,  ненавършило 18  години ,  се съдържа в  длъжностната характеристика ,  екземпляр от която  се  връчва на  лицето  при сключване на трудовия договор ,  съгласно чл . 127,  ал . 1,  т .4 от Кодекса на труда.

2.Резултатите от оценката на риска ,  на който може  да  бъде изложено лицето ,   ненавършило 18  години . Във връзка с резултатите от оценката на риска ,  на който може да бъде  изложено лицето работодателят представя  следните документи :

2.1. Резултатите от оценката на риска ,  на който може да бъде изложено  лицето,  ненавършило 18  години;

2.2.Протоколите от извършени контролни измервания на факторите на работната среда  за работното място на непълнолетното лице.  При условие ,  че в протокола за  измерване на съответния фактор  на работната среда ,  измерените показатели обхващат и други работни места ,   се изисква в протокола да са маркирани измерените  стойности ,  които се отнасят за  работното място,  на което ще бъде назначено непълнолетното лице или

2.3.Списък на идентифицираните опасности и рискове ,   касаещи трудовата дейност на непълнолетното лице .

3.Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето ,   ненавършило 18  години. Във Връзка с мерките за  защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило  18 години следва да се представят:

3.1.Списък на утвърдените от работодателя мерки за  предотвратяване ,  намаляване ,  ограничаване и контрол на риска ,   на който може да бъде  изложено лицето ,  ненавършило  18  години

3.2.Списък с осигурените ,  при необходимост ,  лични  предпазни средства на  лицето ,  ненавършило 18  години ;

4.Карта за преминат предварителен медицински преглед

5.Медицинско заключение по чл . 12,  ал . 2  от  Наредба  No  6 / 2006   г ., издаено от службапo трудова медицина

Д/ СКЛЮЧВАНЕ  НА ТРУДОВ ДОГОВОР

След получаване на разрешението може да бъде сключен трудов договор с непълнолетен . Не е необходимо съгласието  на родителите .   Правото на труд

В случая е субективно право на непълнолетния ,  което той упражнява лично.

Предпоставка за законовото упражняване на личното му право е  спазването на описаната  по – горе процедура и полученото Разрешение от ОИТ . Работодателят ,  който наеме на работа непълнолетни (16-18 г .)  да им осигури следните облекчени условия на труд :

1.да създава условия за придобиване на професионална квалификация и нейното повишаване ;

2. да уведомява непълнолетните ,  техните родители ( попечители )  за рисковете  в  работата и евентуалните проблеми ;

3.да осигури намалено работно време – 7  часов работен ден  и 35  часова работна  седмица ;

4.абсолютно забранено е полагането на нощен и извънреден труд ,   като за нощен в този случай се  счита  труда ,  положен от  20.00  до э 6.00 часа.

5.да  осигури ежегодни медицински прегледи;

При лица под 16  г . –  на шест месеца ;

6.осигурява платен годишен отпуск в размер на 26  работни дни ;

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , , .


Тестове по Български език и Математика за 2015/16 година

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Посочени са и мотивирани промените в изпитните тестове за Национално Външно Оценяване по Български език и Литература, и математика на учениците от VII клас  при завършване на учебната 2015/16 година.

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , .


Постановление за Допълнителни Средства за Физическо Възпитание и Спорт

Постановление за допълнителни разходи за физическо възпитание и спорт за 2015 година в училищата с приложение таблица на на средствата  по общини.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , .