Skip to contentУказания за Издаване на Медицинска Извинителна Бележка

Извинителната бележка остава основният документ за извиняване на отсъствията на учениците по болест. В нея се добавя само номера на амбулаторния лист и съдържа също  диагнозата на болестта за съответния период от време, подпис и печат на лекаря. С писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването са дадени указанияза изискванията при издаване на документимедицинска бележка за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Районните здравни инспекции са  информирали ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка.
Всяко училище може да си изгради своя собствена система за проверка на медицинските бележки. Истинността на съответната медицинска бележка лесно може да се установи при сравнение с амбулаторния лист, който има уникален номер.

Указания за издаване на медицинска бележка

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2016/11/22/uk.pdf

Образец на медицинска бележка

http://www.rio-sofia-rad.com/index_files/news/2016/11/22/med_belezka.pdf

Публикувано в Бланки, Указания.

Етикети , , , .


Правила за Провеждане Ученическите игри

утвърдени със Заповед № РД09-539 от 13.10.2016 г. на министъра на младежта и спорта.

финансов план.

Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , .


Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка – проект „Твоят час“

Във връзка със сформирането на групи за извънкласни дейности за целите на проект „Твоят час“ учениците трябва в срок до 19.10.2016 год. да подадат  заявление и декларация за информирано съгласие, подписани и от родителя/настойника-приложение 2.

Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка

Приложение № 2

З А Я В Л Е Н И Е

и декларация за информирано съгласие

от ……………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника)

адрес: ……………………………………………………… Телефон: …………….…………

ученик: …………………………………………………………………………….……………

(име, презиме, фамилия на ученика)

Училище: …………………………………………………………………………………………

Гр./с…………………………………………….област ………………………………………..

I. Декларирам, че съм съгласен/съгласна, синът ми/дъщеря ми да бъде включен/а в:

1. Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения през учебната ………../…………….. година по следните учебни предмети:

1.1 …………………………………………….;

1.2 …………………………………………….  .

2. Група за дейности по интереси през учебната ………../…………….. година:

2.1 първо желание на ученика ……………………………………………..;

2.2 второ желание на ученика ………………………………………………;

2.3 трето желание на ученика ……………………………………………..;

(Учениците могат да посочат повече от едно желание за включване в група за занимания по интереси, тъй като по първо желание на ученика може да няма възможност да се сформира група.)

II. АНКЕТЕН ПАНЕЛ (Допълнителна информация за участника):

Информацията се попълва от родителя/настойника на ученика, изразил съгласие за участие на детето му в извънкласни дейности по проекта. Същата се обобщава и систематизира съгласно Регламент № 1304/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета за всички участници, включени в изпълнението на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Данните се използват изцяло за статистически цели и са част от общите показатели за изпълнение на проекта.

Информация за попълване на анкетен панел: (Моля, прочети преди попълване)

 1. 1. Данните в анкетата се попълват въз основа на определяне от страна на родителя/настойника и се отнасят за ученика, който е участник в дейностите по проекта;
 2. 2. Всички въпроси имат само 1 (един) възможен отговор;
 3. 3. Моля, отбележете Вашия отговор като използвате знак X, V, /, O или друг ясно различим символ в рамките на полето очертано с квадрат. Моля, отговорете на всеки въпрос, поотделно;
 4. 4. При грешно отбелязано поле моля да коригирате своя отговор, като оградите от външната страна грешно попълненото поле ☒  и отбележете вярното, съгласно начина оказан в точка 3.
 5. 5. При допълнителни въпроси или нужда от пояснение се обръщайте към лицето предоставило Ви за попълване настоящето заявление.

Предварително Ви благодарим за това, че отделяте от времето си и с Вашите отговори ни подпомагате в изпълнението на нашия проект!

Въпрос 1: Отбележете вярното
Определям участника/ученика, като лице, което живее в безработно домакинство с деца[1] на издръжка ☐ Да ☐ Не
Въпрос 2:
Определям участника/ученика като лице, което живее в едночленно домакинство с деца¹ на издръжка ☐ Да ☐ Не
Въпрос 3:
Определям участника/ученика, като лице с произход от друга държава ☐ Да ☐ Не
Въпрос 4:
Определям участника/ученика, като мигрант ☐ Да ☐ Не
Въпрос 5:
Определям участника/ученика, като лице от малцинствата, в т.ч. от ромска малцинствена общност[2] ☐ Да ☐ Не
Въпрос 6:
Определям участника/ученика, като лице с увреждания[3] ☐ Да ☐ Не
Въпрос 7:
Определям участника/ученика, като лице в неравностойно положение[4] ☐ Да ☐ Не
Въпрос 8:
Определям участника/ученика, като лице засегнато от жилищно изключване[5] ☐ Да ☐ Не
ВНИМАНИЕ! Въпроси 9 и 10 се попълват от училището след приключване/прекратяване на участието в обучение

Дата на която ученика е приключил/напуснал проекта:  

Въпрос 9: След приключване на участието в проекта: Отбележете вярното
 • Продължава своето образование/обучение
 • Получава предложение за работа, образование или обучение
 • Търси работа
 • Работи като самонает
Въпрос 10: При напускате преди планирания край на дейностите по проекта причината е: Отбележете вярното
 • продължавам своето образование/обучение в друго училище
 • поради лични причини
 • Друго (моля, пояснете)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря ми, съм съгласен/не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде сниман/а във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в дейностите по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“

Съгласен съм/Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел публичност на проекта.

Подпис на родителя: …………………….

Подпис на участника (ученика): …………            Дата: ……………………………….


[1] Дефиниция по Закон за закрила на детето: „всяко физическо лице до навършването на 18 години“

[2] Работна дефиниция: Всяко лице, принадлежащо към етническо, религиозно или езиково малцинство

[3] Работна дефиниция: Лице/ученик изпитващ социални, интелектуални, физически или морални затруднения във своята комуникация с околната среда ( вкл. и проблеми свързани с придвижване и достъп до сгради и институции).

[4] Работна дефиниция: От семейство в икономически неравностойно положение (семейства с нисък доход), живеещи в „неравностойна област“ – област с нужда „за стимулиране на икономическото и социално възраждане“, от семейство с ограничени политически права и др. (изключва лице/ученик с увреждания посочен във въпрос 6).

[5] Работна дефиниция: Лицето/ученика и неговото семейство са определени като нуждаещи се или се нуждаят от жилище, но нямат достъп до програми за жилищно настаняване, ведомствено или общинско жилище.

Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Нов Колективен Трудов Договор в Здравеопазването

Колективен трудов договор в сектор Здравеопазване

От 10.10.2016 г.

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/10/10/ktd-10-10-2016.pdf

Публикувано в Договори.

Етикети , , , , , .


Нов Колективен Договор в Образованието

Новият КТД в системата на училищното образование е подписан на 16 юни 2016 година и влиза в сила веднага.

http://podkrepa.org/wp-content/uploads/2016/06/kolektiven_trudov_dogovor_19-06-2016.pdf

Публикувано в Договори, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .