Молба за настаняване в дом

25.10.2014 Молби и заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Вх.№…………………. ………………………….г. ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ……………………………………. М О Л Б А за ползване на социални услуги, делегирани от  държавата дейности От……………………………………………………………………………………………………………………….. с  постоянен адрес: гр. (с.)……………………. община…………………………… …………………………… ул. …………………., № ………, бл. …………, вх. ………., ет. ….., ап. ….., тел. ……………………. ЕГН ………………………….., № л. к. ………………………………., издадена [...]

Виж целия документ

Молба за настаняване в дом, молба настаняване в институция, молба старчески дом,

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

22.10.2014 Наредби

НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата Чл. 12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. (2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на [...]

Виж целия документ

възнаграждение за трудов стаж, допълнително възнаграждение, трудов стаж и професионален опит, чл.12 наредба работна заплата, чл.12 от НСОРЗ,

Заплати на директори на училища 2014г.

17.10.2014 Указания

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014г. Заповед № РД09-1365/01.09.2014 г.

Виж целия документ

заплати в образованието 2014, Заплати на директори на училища 2014г, правила определяне заплата директор, РЗ директор училище 2014,

Карта за психологическа оценка на дете

16.10.2014 Указания

5.Семейни отношения: -контакт с родителите или други членове на семейството Тук се описва в подробности за децата ,които са настанени в СПИ или ДОВДЛРГ колко чести са контактите ; има ли такива; Тук е и мястото ,където се отбелязва нарушеното семейно функциониране  или пък живот  в разширено семейство По данни от лицата ,имащи знание за [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка, психологическа оценка дете СОП, психологическа оценка ученик СОП,

Карта за психологическа оценка на детето

15.10.2014 Указания

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП 4.Езиково и говорно развитие;комуникативни умения Тук се прави качествена оценка на възможностите за влизане в комуникация на основата на разбиране на речта и нивото на нейното развитие като цяло; при различните нива на развитие на експресивната реч се съобразяват методиките за диагностика;Прави се оценка до каква [...]

Виж целия документ

Езиково и говорно развитие, Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка СОП, карта психологичен статус, ученик СОП,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.