Skip to contentНаредба за Учебния План

(Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Наредба No 4 от 30 ноември 2015 г. се прилага само за I и за V клас за учебната 2016/2017 година

 • ·Училищният учебен план се утвърждава за всяка учебна година за всяка паралелка (прием в  I  и в  V клас  ) .
 • ·Училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които учениците и техните  родители/настойници посочват избраните от тях учебните предмети чрез попълване на заявления.
 • ·Училищният учебен план се приема с решение на ПС и след съгласуване с Обществения съвет към училището и се утвърждава от директора на училището (не важи за тази учебна година).

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , .


Закон за Предучилищното и Училищно Образование

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , .


ПЕНСИОНИРАНЕ ПЪРВА и ВТОРА КАТЕГОРИЯ 2016 година

ПЕНСИОНИРАНЕ  ПЪРВА и ВТОРА  КАТЕГОРИЯ  2016 година

От 1 януари 2016 г. правилата за придобиване право на пенсия от ДОО на лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд са уредени в новосъздадения чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който:

1. Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 от КСО или когато са променили осигуряването по чл. 4в и са:

 • навършили възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
 • от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст.

2. Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 от КСО или когато са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО и са:

 • навършили възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
 • от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст.

3. Лицата, които до 31 декември 2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 от КСО, при условие, че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените.

4. Ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, те могат да се пенсионират до 31 декември 2015 г. включително не по-рано от навършване на 45-годишна възраст и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на следващата календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и за жените. В случай, че лицето е упражнило правото на пенсия при тези условия, то не може да сключва трудов договор за работа при условията на първа категория труд до навършване на възрастта му по т. 1 или по чл. 168, ал. 1, т. 1 от КСО.

За преценка правото на пенсия по т. 2 осигурителния стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

Когато лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, които не са придобили право на пенсия по чл. 168 от КСО, поискат да им бъде отпусната пенсия от ДОО, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление обр. УП-23, с който искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на ДОО. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на НОИ до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, едновременно с подаването на заявлението за отпускане на пенсия от ДОО. В седемдневен срок от отпускане на пенсията, териториалното поделение на НОИ изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество. В тези случаи пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на ДОО в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионоосигурителното дружество уведомява НОИ.

Заявление обр. УП-23 се подава лично или от лице, упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се представя заедно със заявлението.

Специфичното тук е, че се създава правна възможност за осигурените лица да упражнят правото си на избор еднократно да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО, като по този начин упражняват избора си за вида на пенсията, която ще получават – пенсия в пълен размер от ДОО, определена на разходопокривен принцип или срочна пенсия за ранно пенсиониране от ППФ, определена на капиталопокривен принцип, съобразно натрупаните средства в индивидуалната партида на лицето. Придобилите право на срочна пенсия от ППФ по реда на чл. 168 от КСО, могат да се възползват от правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69б от ДОО, само при условие, че преди това са избрали да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО е показано по години в следната таблица:

Година на навършване на възрастта по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО при наличието на определения осигурителен стаж за I-ва и II-ра категория труд.

за

година

Жени Мъже
възраст I-ва категория възраст II-ра категория възраст I-ва категория възраст II-ра категория
стаж/сбор 10 г. / 94 т. 15 г. / 94 т. 10 г. / 100 т. 15 г. / 100 т.
2016 48 г. 53 г. 52 г. и 10м. 57 г. и 10м.
2017 48 г. и 4 м. 53 г. и 4 м. 53 г. 58 г.
2018 48 г. и 8 м. 53 г. и 8 м. 53 г. и 2 м. 58 г. и 2 м.
2019 49 г. 54 г. 53 г. и 4 м. 58 г. и 4 м.
2020 49 г. и 4 м. 54 г. и 4 м. 53 г. и 6 м. 58 г. и 6 м.

Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

Публикувано в Закони и правилници, Указания.


Издаване на Нова Здравно-осигурителна Книжка

Издаване на Нова Здравно-осигурителна Книжка

Здравната книжка е документ, удостоверяващ здравноосигурителната принадлежност на хората. Тя се предоставя на лекаря при всяко ползване на медицински услуги. При ползване на стоматологични услуги, стоматологът вписва в нея извършените процедури. Книжката се издава от личния лекар “Общопрактикуващ лекар – ОПЛ”). Книжката остава валидна, независимо от евентуална смяна на личния лекар от страна на здравноосигурения човек. Ако той не е имал здравна книжка при презаписването си при нов ОПЛ, книжка се получава от новия лекар.
В случай на необходимост от нова здравна книжка (при загуба, кражба, унищожаване и др.) ЗЗОЛ подава молба до РЗОК. РЗОК издава нова книжка.

Ако сте решили да се възползвате от заплащаните по здравна каса лечения на зъбни заболявания носете своята здравноосигурителна книжка при посещението си на стоматолог. Това е документа, в който вашият зъболекар ще впише извършените дейности и респективно вие ще сте информирани за използваната част от здравните услуги.

При изгубване/унищожаване РЗОК издава нова ЗОК в рамките на 7 дни.

Процедурата за издаване на нова здравноосигурителна книжка в случай на загуба, кражба или унищожаване на вече издадената, е следната: здравноосигуреният трябва да подаде молба-декларация (по образец) до директора на районната здравноосигурителна каса (РЗОК) – по местоиздаване на старата книжка.

Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка се обявява за невалидна. Здравноосигуреният заплаща за новата книжка.  След като се заплати таксата за нова здравна книжка и  подаде молбата-декларация, здравноосигуреното лице получава новата си здравноосигурителна книжка и протокол. С тези два документа трябва да се отиде в срок от 3 дни при личния лекар, който да завери новата книжка. Протоколът удостоверява, че личният лекар е заверил новата здравноосигурителна книжка.

Важно при подаването на молбата-декларация е да си знаете номера на здравната книжка.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


Пенсиониране при Първа и Втора Категория Труд

От 01.01.2016 г. условията за придобиване на ранна пенсия от държавното обществено осигуряване са уредени в новия чл. 69б от КСО.

През 2016 г. “точките” при пенсиониране на категорийните работници не отпадат.

ПЕНСИОНИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ при I и II КАТЕГОРИЯ ТРУД

Пенсионирането на работещите при първа и втора категория труд е уредено в постоянна разпоредба, която е в сила от 1 януари 2016 г. Тя предвижда, че работилите 10 г. при условията на първа категория труд могат да се пенсионират, ако не са придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране или когато са променили осигуряването си по чл. 4в от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и отговарят на следните критерии: навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 47 г. и 8 месеца за жените и 52 г. и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. От 31 декември 2015 г. тази възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55 г.

Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако не са придобили право на професионална пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и са навършили възраст до 31 декември 2015 г. 52 г. и 8 месеца за жените и 57 г. и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. От 31 декември 2015 г. тази възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60 г.

От 1 януари 2016 г. за работещите в сектор „Сигурност“ се предлага възраст за пенсиониране от 52 г. и 10 месеца. Тя ще нараства с по 2 месеца за всяка следваща календарна година до достигане на 55-годишна възраст.

КОЙ ИМА ПРАВО НА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ ?

Изключение от общия принцип за пенсиониране осигурителният кодекс прави за следните категории лица:

 • военнослужещи по Закона за отбрана и въоръжените сили на Република България;
 • държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 • държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги;
 • държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт;
 • следователите и младшите следователите;
 • държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“;
 • офицерите и сержантите от „Национална служба за охрана“;
 • държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност”;
 • служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за министерството на вътрешните работи;
 • служителите на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи;
 • Резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

От 01.01.2016 г. посочените осигурени лица, придобиващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69 от КСО, следва да отговарят на изискване за възраст и осигурителен стаж по приложената таблица:

Година на пенсиониране

Жени и мъже – Право по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 6 от КСО Жени и мъже – Право по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО
възраст стаж специални/общи възраст стаж специални
2016 52 г. и 10 м. 18/27 42 г. и 10м. 15

1.Кадровите военнослужещи придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, както следва:

 • От 01.01.2016 г. – при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени (16 години и 8 месеца) като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл. 69, ал. 1 от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

2.Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба, както следва:

 • От 01.01.2016 г. – при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени (16 години и 8 месеца) като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи (чл. 69, ал. 2 от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

3.Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, както следва:

 • От 01.01.2016 г. – при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, на военна служба или по законите по ал. 2 (чл. 69, ал. 3 от КСО). От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

4.Лицата по ал. 1, 2 и 3 на чл. 69 от КСО, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при уволнение, от 01.01.2016 г. при навършване на възраст 42 години и 10 месеца и 15 години на тези длъжности. От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 45-годишна възраст.

5.Държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за държавна агенция”Разузнаване”, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3 (чл. 69, ал. 5 от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Във връзка с преценка правото на пенсия следва да се има предвид, че на основание § 2, ал. 1 – 2 от ПЗР на ЗДАР агенцията е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Националната разузнавателна служба (НРС). Правоотношенията със заварените на служба военнослужещи в НРС се преобразуват в правоотношения на държавен служител на ДАР, считано от датата на влизане в сила на закона. Съгласно § 3 от ПЗР на ЗДАР стажът, придобит по Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) на Република България от служителите по § 2, ал. 2, се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с Агенцията.

6.Офицерите и сержантите от Национална служба по охрана придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3 (чл. 69, ал. 5а от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Съгласно § 2, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗНСО, обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) съществуващите правоотношения на офицерите, офицерските кандидати и сержантите в НСО не се прекратяват, а се преобразуват съответно в служебни правоотношения по този закон, в служебни правоотношения по Закона за държавния служител и в трудови правоотношения по КТ. Сключените договори за военна служба се прекратяват в срок до 30 дни от датата на влизане в сила на този закон. Офицерите и сержантите от НСО запазват присвоените им до влизането в сила на този закон звания и степени, а на офицерските кандидати се присвоява звание „главен старшина“.

7.Служителите в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, при прекратяване на правоотношението, придобиват право на пенсия, както следва:

 1. От 01.01.2016 г. – при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени (18 години) в системата на гражданска защита (чл. 69, ал. 6 от КСО).

8.Служителите на длъжност “водолаз” в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години, придобиват право на пенсия при прекратяване на правоотношението(от 01.01.2016 г.) при навършване на възраст 42 години и 10 месеца и 15 години на длъжност водолаз в тази дирекция (чл. 69, ал. 7 от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с два месеца до навършването на 45-годишна възраст.

Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО може да допълва осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 на чл. 69 от КСО

Право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 1 – 9 от КСО имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по чл. 69, ал. 1 – 3, 5 и 5а от КСО, лицата, които са били на длъжностите по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО, и служителите, които са извършвали дейностите по чл. 69, ал. 6 от КСО.

Лицата по чл. 69 от КСО, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 година.

9. БАЛЕРИНИ, БАЛЕТИСТИ И ТАНЦЬОРИ С ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 01.01.2016 г., лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. От 31 декември 2016 г. възрастта за тези лица се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45 годишна възраст.

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , , , , , .