Skip to contentТест и Отговори по НВО Математика за IV клас 2016

НВО Математика за IV клас 10 май 2016 година

Тест и Отговори

Тестът по математика съдържаше общо 19 задачи – 16 от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

С една точка ще се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с две точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на усвоени знания.

Училищна комисия ще оценява писмените работи, а резултатите ще са готови до 3 дни.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя може да бъда вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща. Оценките не се включват при изчисляването на годишния успех на ученика.

Верните отговори можете да намерите ТУК.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


Национално Външно Оценяване IV клас 2015/16 година

Мотиви за оптимизиране на част от задачите, включени в първи модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Примерни тестови задачи по български език

Примерни тестови задачи по математика

Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

Етикети , , .


Постъпване в Дневен Център за Стари Хора

Дневният  център  за възрастни хора в пенсионна  възраст приема лица на  пенсионна възраст жени над 60  години  и мъже над 63  години  ,  които се нуждаят от ниско ниво на грижи и придружаване. Предоставя комплекс  от социални    услуги ,  които създават условия  за цялостно обслужване на възрастните през деня ,   свързани с предоставянето на храна ,   задоволяване на ежедневните ,  здравните  ,  образователните и рехабилитационните потребности,  както и организация на свободното време  и личните контакти.

1.Документи, които се подават при кандидатстване за ползване на услугите на Дневен  център за стари хора:

• Заявление за ползване на услугата;

• Копие от документ за самоличност;

• Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;

• Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, при наличие на такова;

• При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

2. Извършване на социална оценка от експерти – въз основа на подадената молба – декларация и приложените документи се изготвя социална оценка /становище/ за възможностите на потребителя да ползва услугата.

Експертите посещават потребителите по домовете им. Използва се метод «социална анкета».

Оценката на потребностите задължително включва преглед и характеристика на:

• общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител: – зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване, необходимост от технически помощни средства, приспособления или съоръжения; – психично здраве; – умствени функции;

• способността му за справяне с ежедневни дейности и обичайни задачи от бита;

• социалната му активност и интереси;

• взаимоотношенията със семейството му и други социални контакти;

• изискванията за медикаментозно лечение и диети;

• допълнителните му потребности, свързани със специфични състояния;

• безопасност и рискове;

Експертите предават изготвените социални оценки на комисията.

3. Окончателен подбор на потребителите – комисия разглежда документите на потенциалните потребители, както и изготвените социални оценки и взема решение за лицата, които да бъдат включени в дейността на Дневния център за стари хора. При извършване на подбора на преките бенефициенти се съблюдава спазването на следните критерии:

• Самотни хора – приоритетно ще се подбират самотни възрастни хора;

• Ниски доходи – приоритетно ще се подбират хора с ниски доходи;

• Равенство на половете – при възможност ще се съблюдава принципа за равно участие на мъжете и жените;

4.Потребителски договор

С потребителя се сключва потребителски договор. В него се включват следните клаузи:

 • правата и задълженията на страните по договора;
 • описание на дейностите, които се предоставят в Дневния център за стари хора;
 • срок на договора;
 • условия и начин на прекратяване на договора.

5.Изготвяне на индивидуален план за всеки потребител.

Индивидуалният план за работа е планът от грижи, който се съставя за съответния потребител. Изготвя се след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Съставянето му се предхожда от обсъждане в екип и след дискусия с лицето, за което се съставя. Формират се основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на потребителя. 6.Дейности, които се осъществяват при предоставяне на социалната услуга „Дневния център за стари хора”:

 • Медицински и парамедицински грижи
 • Изготвяне на индивидуалния писмен план за здравни грижи за всеки потребител;
 • Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми;
 • Организиране и провеждане на комплексна рехабилитационна програма подходяща за всеки според здравословното състояние и извършване на индивидуални рехабилитационни процедури.
 • Провеждане на функционална трудотерапия;
 • Организиране и провеждане на активна и пасивна кинезитерапия;
 • Организиране и провеждане на гимнастика за развитие на двигателните умения и закаляване на организма;
 • Извършване на рехабилитационни процедури – лечебна физкултура, раздвижване и масажи;
 • Организиране и провеждане на групови и индивидуални възстановителни дейности и програми;
 • Организиране и провеждане на трудотерапия– придобиване на елементарни трудови умения;

7. Задължения  на потребителите :

-  да спазват разпоредбите на Правилника за организацията и дейността  на центъра и вътрешните правила .

- да опазват имуществото на Дневния център ;

-  да   допринасят за поддържане на добра атмосфера с останалите потребители на социални услуги и екипа на Дневния център ;

- да зачитат правата на останалите  потребители на социални  услуги ;

-  своевременно да информират доставчика за настъпили  промени в здравословното ,  семейното и имущественото състояние .

- Да информират за намерението си за прекратяване на социалната услуга .

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .


Бланка Декларация за Избор на Брачен режим на Собственост

http://www.mfa.bg/uploads/files/declaracia_imushtestvena_obshtnost.pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

притежаващ/а паспорт No _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

издаден на __/_ _/ 20_ _год. с валидност до _ _/_ /_ _ _ _год.

и

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

притежаващ/а паспорт No _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на __/_ _/ 20_ _год. с валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

съгласно чл.18, ал.1 от Семейния кодекс ,

декларираме, че  след  сключването на гражданския брак избираме следния режим на имуществени отношения

(ненужното се зачертава):

€ законов режим на общност

€ законов режим на разделност

€ договорен режим

Регистрационен номер на сключения брачен договор:……………………………..,

Рег.No  на Нотариуса в регистъра на Нотариална камара и район на

действие:………………………………………………………………………………,

(данните се вземат от представеното удостоверение от нотариус)

…………… ,

_ _/_ _/ 20_ _ год.                                         ДЕКЛАРАТОРИ:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Публикувано в Бланки, Декларации.

Етикети , , , , .


Квалификация по Професия Охранител

Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Охранител”

Професионално направление: Код 861, Сигурност;

Професия: Код 861010, Охранител;

Специалност: Код 8610103, Физическа охрана на обекти;

Степен на професионална квалификация: трета

Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията „Охранител“ са определени с Наредба № 9/04.12.2006г. на МОН.

НАРЕДБА No 9 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ „ОХРАНИТЕЛ“

В сила от 09.02.2007 г.

Издадена от Министерство на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г

http://www.navet.government.bg/bg/media/861010_2007.pdf

Подобни документи

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , .