МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ

27.10.2014 Бланки

Изх. № …………..                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 …………………….. МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ / за ползване на социални услуги в общността или настаняване в специализирана институция и / Долуподписаният д-р ……………………………………………………………………………………………. при ………………………………………………………………………………………………………………………. Издавам настоящото медицинско удостоверение на …………………………………………………………………………………………………………………………….. / име, презиме, фамилия/ ЕГН ……………………………………. адрес:…………………………………………………………………….. / област, община, град (село), /ул. №, ж.к., бл., [...]

Виж целия документ

документи за старчески дом, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ, МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА старчески дом,

Декларация при кандидатстване в старчески дом

26.10.2014 Декларации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Д Е К Л А Р А Ц И Я От  …………………………………………………………….ЕГН…………………………………………….. с  постоянен адрес; гр, (с.)………………………….. … община……………………….. ……………….. област………………………………………….. , ж. к./кв………………………………………….. ……………….. ул……….. ……………….. № ……… бл. ……. вх …… ет………. ап ………. тел …………………………. № л. к. …………………………. издадена от МВР………………………….. на …………………… Настойник на …………………………………………………………..ЕГН …………………………….. с  настоящ [...]

Виж целия документ

декларация постъпване специализирана институция, Декларация при кандидатстване в старчески дом, документи постъпване старчески дом,

Молба за настаняване в дом

25.10.2014 Молби и заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Вх.№…………………. ………………………….г. ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ……………………………………. М О Л Б А за ползване на социални услуги, делегирани от  държавата дейности От……………………………………………………………………………………………………………………….. с  постоянен адрес: гр. (с.)……………………. община…………………………… …………………………… ул. …………………., № ………, бл. …………, вх. ………., ет. ….., ап. ….., тел. ……………………. ЕГН ………………………….., № л. к. ………………………………., издадена [...]

Виж целия документ

Молба за настаняване в дом, молба настаняване в институция, молба старчески дом,

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

22.10.2014 Наредби

НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата Чл. 12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. (2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на [...]

Виж целия документ

възнаграждение за трудов стаж, допълнително възнаграждение, трудов стаж и професионален опит, чл.12 наредба работна заплата, чл.12 от НСОРЗ,

Заплати на директори на училища 2014г.

17.10.2014 Указания

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014г. Заповед № РД09-1365/01.09.2014 г.

Виж целия документ

заплати в образованието 2014, Заплати на директори на училища 2014г, правила определяне заплата директор, РЗ директор училище 2014,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.