МОЛБА ДО ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛГ

15.07.2013 Молби и заявления

ДО ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ……………………………….. С РЕГ. № …… М О Л Б А ОТ……………………………………………………………………. /три имена, ЕГН/ от гр. ……………………………………………………………, с адрес: ……………………………………………………….., тел. за връзка: ………………………………………………, месторабота: ………………………………………………… УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО/ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, Моля, да ми бъде дадена възможност за разсрочване на дълга ми по изп. д. № …………………………. по описа на ЧСИ [...]

Виж целия документ

МОЛБА ДО ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛГ, разсрочване задължения при ЧСИ,

Работници в градинарството

15.07.2013 Длъжностни характеристики

9214 Работници в градинарството Работниците в градинарството изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането и поддържането на дървета, храсти, цветя и други растения в паркове и частни градини, при производството на фиданки, луковици и семена, или при отглеждането на зеленчуци и цветя чрез интензивни техники за култивации. Работниците в градинарството изпълняват следните основни задачи •товарят, [...]

Виж целия документ

РАБОТНИК градинар Длъжностна характеристика, Работници в градинарството основни задачи,

Работници в смесени растениевъдни и животновъдни стопанства

14.07.2013 Длъжностни характеристики

9213 Работници в смесени растениевъдни и животновъдни стопанства Работниците в смесени растениевъдни и животновъдни стопанства изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането както на растения, така и на животни. Работниците в смесени растениевъдни и животновъдни стопанства изпълняват следните основни задачи: •копаят и прекопават, за да почистят напоителни канали или за други цели; •товарят и разтоварват [...]

Виж целия документ

работник смесено стопанство длъжностна характеристика, работник смесено стопанство основни задачи, Сезонен работник смесено растениевъдно и животновъдно стопанство,

Работници в животновъдни стопанства

13.07.2013 Длъжностни характеристики

9212 Работници в животновъдни стопанства Работниците в животновъдни стопанства изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането на животни, включително птици и насекоми. Работниците в животновъдни стопанства изпълняват следните основни задачи: •копаят и прекопават, за да почистят напоителни канали или за други цели; •товарят и разтоварват продукти; •хранят, поят и чистят животните и поддържат помещенията за [...]

Виж целия документ

основни задачи работник животновъд, работници животновъдни стопанства длъжностна,

Работници в растениевъдни стопанства

12.07.2013 Длъжностни характеристики

921 Работници в селското, горското и рибното стопанство Работниците в селското, горското и рибното стопанство изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането на растения и животни, при поддържането на градини и паркове, при използването и запазването на горите и при отглеждането и развъждането на риба и други водни организми. Работниците в селското, горското и рибното [...]

Виж целия документ

Берач плодове и зеленчуци длъжностна, основни задачи Работници в растениевъдни стопанства, Сезонен работник земеделието длъжностна характеристика,

Управляващи и изпълнителни директори

11.07.2013 Длъжностни характеристики

112 Управляващи и изпълнителни директори Управляващите и изпълнителните директори формулират и разглеждат политиките и планират, управляват, координират и оценяват цялостната работа на предприятията и организациите (с изключение на специализираните организации и отделите на държавните органи) с помощта на други ръководители, съгласно насоките и стратегиите, изготвени от съвета на директорите или управителния орган, пред които те [...]

Виж целия документ

Управляващи и изпълнителни директори основни задачи,

Актюерска оценка

09.07.2013 Указания

Съгласно КТ (чл.222) работодателят е задължен да изплати на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Към датата на годишния финансов отчет, съгласно МСС 19 – Доходи на наетите лица, дружеството е задължено да направи актюерска оценка на тези задължения и [...]

Виж целия документ

Актюерска оценка, изплащане обезщетения при пенсиониране,

Жалба до Европейският съд в Страсбург

05.07.2013 Указания

Лице или организация, засегнати от нарушение на правата, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕК), може да сезира Европейския съд по правата на човека в Страсбург като изпрати писмена жалба до Секретариата. Правата , които защитава конвенцията са : Това са: правото на живот, забрана на изтезанията, забрана [...]

Виж целия документ

жалба до Европейския съд, Жалба до Европейският съд в Страсбург, как се изпрща жалба до Страсбург,

Заличаване уведомление за сключен трудов договор

03.07.2013 Указания

Разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) изисква работодателят да изпрати уведомление в тридневен срок от сключването на трудовия договор. Работодателят е длъжен в определения в закона срок да изпрати уведомление (Приложение № 1) по реда на наредбата. Когато работникът или служителят не постъпи на работа, трудовото правоотношение се смята за [...]

Виж целия документ

заличаване на уведомление за сключен трудов договор, заличаване уведомление за сключен ТД, Изпращане уведомление за заличаване,

Монтажници основни задачи

29.06.2013 Длъжностни характеристики

< ![endif]–> 82 Монтажници Монтажниците монтират и сглобяват продукти и оборудване от елементи и части съгласно спецификации и процедури. Произвежданите продукти могат да преминават от един работник към друг по поточна линия. Монтажниците изпълняват следните основни задачи: сглобяват продукти и оборудване от елементи и части съгласно спецификации и процедури; преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и [...]

Виж целия документ

Машинни монтажници, Монтажник длъжностна характеристика, Монтажници на електрическо и електронно оборудване, Монтажници основни задачи,

Проверка на класирането на седмокласници

26.06.2013 Указания

Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че резултатите от първи етап на класиране за учебната 2013/2014 г. по Наредба 11/2005г., можете да проверите на http://7klas.mon.bg/ Проверката може да направите с входящия номер от служебната бележка с резултатите от изпитите (22ххххх) и ЕГН. За кандидатите от страната, проверката може да бъде направена с ЕГН и избор [...]

Виж целия документ

класиране в гимназии, Проверка на класиранета на седмокласници, резултати класиране VII клас,

Заповед преназначаване на трудоустроен

26.06.2013 Бланки

Подобни документи ЕКСПЕРТИЗА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Виж целия документ

бланка Заповед преназначаване на трудоустроен, Заповед преназначаване на трудоустроен, трудоустрояване,

Освобождаване на колет от чужбина

24.06.2013 Указания

Какво трябва да знаем когато получаваме пощенски пратки? Какво трябва да знам когато получавам пратка (подарък) от държава, извън ЕС? Съгласно разпорeдбите на членове от 25 до 27 включително от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и чл. 58, ал. [...]

Виж целия документ

кога се подава митническа декларация за колет, колет от държава извън ЕС, Освобождаване на колет от чужбина, пощенски пратки от чужбина,

Книга за решенията на педагогическия съвет

23.06.2013 Указания

Чл. 5.(ИзмДВ, бр. 70 от2011 г.) (1) Книгата за решенията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на решенията , взети на заседанията на педагогическия съвет . Неразделна част от книгата е класьор с протоколите от заседанията . (2) Книгата се състои от корица – твърда подвързия , и страници със следните реквизити : 1. [...]

Виж целия документ

Книга за решенията на педагогическия съвет, протоколи педагогически съвет,

Заявление за участие в конкурс бланка

22.06.2013 Молби и заявления

Подобни документи ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС Заявлени за участие в конкурс – държавен служител

Виж целия документ

заявление за участие в конкурс, Заявление за участие в конкурс бланка, Заявление за участие в конкурс образец,

Проверка на инспекция по труда в селското стопанство

21.06.2013 Указания

< ![endif]–> Главната инспекция по труда започва провеждане на национална кампания „Спазване на здравословните и безопасни условия на труд в икономически дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство” . Инспекционната кампания стартира на 10 май и ще продължи до края на годината. В цялата страна ще бъде инспектирано осигуряването и спазването на здравословните и безопасни условия на труд [...]

Виж целия документ

безопасност на труда, въпроси на проверка от инспекция по труда, ЗБУТ в животновъдство, ЗБУТ в растениевъдство, какво проверява инспекция по труда,

Примерен констативен протокол за контрол в ДГ

20.06.2013 Бланки

< ![endif]–> Наименование на детското заведение Констативен протокол № …./………..г. Основание на проверката : Дата на проверката: Проверяван: Вид на проверката: Цел на проверката: Да се установят знанията, уменията и професионалните компетентности на учителя при изпълнението на трудовите му задължения по длъжностна характеристика в цялостния възпитателно-образователен процес. Да се проследи развитието и постиженията на децата [...]

Виж целия документ

педагогически контрол в детската градина, Примерен констативен протокол, примерен протокол проверка на директора на ДГ,

Правила за безопасност при лов

19.06.2013 Указания

При дейности с ловно оръжие и боеприпаси задължително се спазват следните основни правила: • Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични. • Притежателите на ловно оръжие [...]

Виж целия документ

ловно оръжие правила за безопасност, Правила за безопасност при лов,

УКАЗАНИЯ за кандидатстване след VIII клас

18.06.2013 Наредби

У КАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII­І КЛАС СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 /28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩАЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС: I. Да са завършили основно образование; II. Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване – [...]

Виж целия документ

кандидатстване професионални училища, кандидатстване техникуми, приемане в професионални гимназии, УКАЗАНИЯ за кандидатстване след VIII клас,

ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ

17.06.2013 Договори

< ![endif]–> ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ Днес …………………………….. 20.… г. в гр. ………………………………………, област …………………….., община ……………………………………………….., между …………………………………………………………………………………………. /наименование на предприятието, учреждението или организацията/ представлявано от ……………………………………………………………………….. /трите имена и длъжност – изп. директор, управител/ от една страна, наричана за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ и …………………………………………………………………………………………… от гр. ……………………………… ул. № ………… бл. ………. притежаващ л. [...]

Виж целия документ

ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ, ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ бланка, ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ образец, ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ с работодател,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.