Втори задължителен държавен зрелостен изпит

23.05.2013 Без категория

< ![endif]–> ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 23.05.2013 Г. – ВАРИАНТ1 http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-math.pdf ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 23 май 2013 г . – Вариант 1 http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-geo.pdf ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 23 май 2013 г ., Вариант1 http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-philosophy.pdf ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ23 май 2013 г. – Вариант 1 http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-fizika.pdf ДЪРЖАВЕН [...]

Виж целия документ

2013, Втори задължителен ДЗИ 2013, ДЗИ английски 2013, ДЗИ биология, ДЗИ история 2013,

НВО МАТЕМАТИКА 7 КЛАС 23 МАЙ 2013

23.05.2013 Без категория

< ![endif]–> МАТЕМАТИКА 7 КЛАС 23 МАЙ 2013 ВАРИАНТ 1 -тест,РЪКОВОДСТВО и Критерии за оценяване и точки по критериите , съпътстващи решението http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/7klas/tests/test_math-7klas_23-05-2013.pdf

Виж целия документ

външно оценяване математика VII клас 2013 тест и отговори, МАТЕМАТИКА 7 КЛАС 23 МАЙ 2013, матура математика 7 клас 2013, НВО математика 7 клас 2013,

Персонал, информиращ клиенти-основни задачи

23.05.2013 Длъжностни характеристики

422 Персонал, информиращ клиенти Персоналът, информиращ клиенти, предоставя или получава информация лично, по телефона или чрез електронна поща, във връзка с уреждане на формалности около пътувания, описват продуктите и услугите на дадена организация, регистрират и посрещат гости и посетители, уреждат предварително уговорени срещи, осъществяват телефонно свързване и събират информация от респонденти или избиратели. Персоналът, информиращ [...]

Виж целия документ

анкетьор маркетингови изследвания, анкетьори длъжностна характеристика, длъжностна характеристика Служител информация, длъжностни характеристики в туризма, Оператори в контактни центрове длъжностна характеристика,

Заявление за отлагане на платен отпуск

22.05.2013 Бланки

До Г-н Управителя на ……………………… (пълно наименование на предприятието) Гр. (с.)………………………. З А Я В Л Е Н И Е От ………………………………………………………………………………………………………. (трите имена на лицето) на длъжност ……………………………… …………………………….. Уважаеми(а) господин(жо)………………………………………………………., На основание чл.176, ал.3 от Кодекса на труда заявявам, че ще ползвам платен годишен отпуск за 20. ……….. г. в размер на ………………………………. [...]

Виж целия документ

Заявление за отлагане на платен отпуск съгласно чл. 176 от КТ, заявление отлагане отпуск бланка,

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 21 май 2013 г . Тест и Ключ с верните отговори

21.05.2013 Без категория

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 21 май 2013 г . Тест и Ключ с верните отговори http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-21_dzi-bel.pdf

Виж целия документ

ДЗИ 21 май 2013, ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2013 Ключ с верните отговори, матура български 2013 тест и отговори,

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас 21 МАЙ 2013 г

21.05.2013 Без категория

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас 21 МАЙ 2013 г . ВАРИАНТ 2 http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/7klas/tests/bel-7klas-21-05-2013.pdf Подобни документи НВО VII клас по български език и литература

Виж целия документ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас, НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК VII клас 21 МАЙ 2013 г, тест ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас 21 МАЙ 2013 г,

ИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл .27, чл .29 от АПК

21.05.2013 Бланки

< ![endif]–> МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ДИРЕКЦИЯ„ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ” -………………………………………… ИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл .27, чл .29 от АПК от………………………………………………………………………………………………………………………… адрес: гр. ……………………………………., ул. …………………………………………………………………. No….. тел : …………………………………. e-mail: …………………………………………….. ЕГН/……………………………………………………… БУЛСТАТ…………………………………………………………………………………………………………….. (име , презиме , фамилия, адрес , телефон, факс, [...]

Виж целия документ

жалба за откриване на административно производство по чл .27 чл .29 от АПК, жалба незаконно уволнение, жалба при уволнение бланка, ИСКАНЕ за откриване на административно производство по чл .27 чл .29 от АПК,

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК от директор на училище

20.05.2013 Бланки

ДО НАЧАЛНИКА НА РИО ГР…………………. ЗАЯВЛЕНИЕ №……….- ….…. от ……2012 г. от ……………………………………………………………………………………………………… на длъжност : директор училище ………………………………………………, гр./с. ……………………………………………. Моля да ми разрешите да ползвам платен годишен отпуск в размер на … дни за 20….г., …… дни за 20… г., считано от ………… 201…г. до ………….. 201… г. вкл. Ще бъда на работа [...]

Виж целия документ

заявление за отпуск бланка, заявление за отпуск директор на училище, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК, заявление отпуск директор бланка, МОЛБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК,

Заявление за напускане на работа

19.05.2013 Молби и заявления

< ![endif]–> До ……………………………………………… Изпълнителен директор/Управител На ……………………………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ От ……………………………………………………………………………………………………………………………, ЕГН …………………………….., на длъжност ……………………………………………………………………………………………………………… Уважаеми г-н / г-жо………………………………………………….., С настоящето заявление и на основание чл. 325, т. 1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение с представляваното от Вас предприятие. В случай че заявлението ми не бъде [...]

Виж целия документ

Заявление за напускане на работа, молба за напускане на работа, напускане работа,

Жалба срещу заповед за уволнение бланка

18.05.2013 Бланки

ДО ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ЖАЛБА от…………………………………………………………………………………………………………………… ЕГН. . . . . . . . . . . . . . . . ., Адрес……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. тел. ………………………….. Срещу: Заповед No. . . . . . . . . от. . . . . . . . . . . . . . . за уволнение(прекратяване [...]

Виж целия документ

жалба бланка, Жалба срещу заповед за уволнение бланка, как се пише жалба, неправомерно уволнение жалба,

Заповед за прекратяване ползването на майчинство от бащата или друг роднина

17.05.2013 Бланки

Заповед по чл. 46, ал. 5 от НРВПО за прекратяване ползването на платен отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ от друго лице …………………….………………………………………………………………………………… (наименование на предприятието) ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail …………….. З А П О В Е Д № …………../………………. г. На основание чл. 164, ал. 4 от Кодекса на [...]

Виж целия документ

ал. 5 от НРВПО, бланка заповед прекратяване майчинство, Заповед по чл. 46, заповед прекратяване платен отпуск гледане дете от бащата, заповед прекратяване ползването на платен отпуск по чл. 164 ал. 3 от КТ от друго лице,

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 15 май 2013 г.

16.05.2013 Без категория

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 15 май 2013 г. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2013-05-15_vo4kl-ChP.pdf

Виж целия документ

външно оценяване в IV клас 15 май 2013, НВО 4 клас човекът и природата 2013, ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 15 май 2013 г., тест Човекът и природата 4 клас 2013,

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5, ал. 10 от КСО

16.05.2013 Бланки

< ![endif]–> Вх. №………………… ДО Дата………………….. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ гр. …………………………………….. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5, ал. 10 от КСО Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………………………………… ЕГН ………………………….а дрес гр./с ……………………………………………………………………………………….. п.к. ………………ул. …………………………………………………………………………..№………………………………… в качеството на ……………………………………………………………………………………………………………………. (длъжност) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. (наименование на осигурителя, БУЛСТАТ) седалище гр./с ……………………………, ул. …………………………………………., тел………………………………. място за развитие на дейността: гр./с …………………………………………………………………………………. [...]

Виж целия документ

ал. 10 от КСО бланка, бланка заявление-декларация за приемо-предавателна процедура, заявление-декларация до ТП на НОИ, заявление-декларация за прекратяване дейност, ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5,

Заповед и отчет за командировка бланка

15.05.2013 Бланки

Подобни документи Заповед и отчет за командировка в страната

Виж целия документ

заповед за командировка, Заповед и отчет за командировка бланка, командировка в страната бланка,

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС 14 май 2013 год.

14.05.2013 Без категория

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС 14 май 2013 год. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2013-05-14_vo4kl-ChO.pdf

Виж целия документ

външно оценяване в IV клас човекът и обществото, НВО 14 май 2013, НВО 4 клас човекът и обществото 2013, ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС 14 май 2013 год.,

Заповед за командировка в чужбина бланка

14.05.2013 Бланки

Виж целия документ

Заповед за командировка бланка, Заповед за командировка в чужбина бланка, командировка в чужбина,

Здравен медиатор

13.05.2013 Длъжностни характеристики

3253 Здравни работници в общности Здравните работници в общности се занимават със здравна просвета, насочване към здравни специалисти, специални грижи след изписване от болница, посещения по домове за обслужване на конкретни райони. Те осигуряват подкрепа и помощ на отделни лица и семейства за ориентиране в системата на здравеопазване и социални услуги. Здравните работници в общности [...]

Виж целия документ

Здравен медиатор длъжностна характеристика, Здравен медиатор основни задачи,

Заповед по чл. 210 от КТ за осъществяване на ограничена имуществена отговорност

12.05.2013 Бланки

< ![endif]–> Заповед по чл. 210 от КТ за осъществяване на ограничена имуществена отговорност …………………….………………………………………………………………………………… (наименование на предприятието) Адрес ………………, тел. …………… E-mail …………….. З А П О В Е Д № …………../………………. г. Съгласно протокол №………….от.. ………….20… ……….г. относно нанесени на предприятието щети : 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Компетентна комисия назначена със заповед №………………….от ………………….20……………г. на [...]

Виж целия документ

Заповед по чл. 210 от КТ за осъществяване на ограничена имуществена отговорност бланка, ограничена имуществена отговорност,

План за здравни грижи

11.05.2013 Без категория

План за здравни грижи При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва: 1. медицинска история – информацията се набавя от личния амбулаторен картон и медицинските документи, представени при постъпването; 2. необходими превантивни мерки – обусловени от [...]

Виж целия документ

писмен план за здравни грижи, План за здравни грижи,

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2013 г.

10.05.2013 Без категория

< ![endif]–> ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2013 г. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2013-05-10_vo4kl-math.pdf Четвъртокласниците решаваха тест, който съдържа общо 19 въпроса, 16 от които са с избираем отговор и 3 – със свободен отговор. Решенията на задачите са показателни за овладяването на задължителните знания и умения, необходими за успешното обучение по математика в прогимназиалния етап [...]

Виж целия документ

външно оценяване 4 клас математика 2013, НВО IV клас математика 2013 г., ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2013 г.,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.