Skip to contentПрограмна система за детските градини и училищата с подготвителни групи

Насоки и примерна рамка на програмна система до всички детски градини и училища с подготвителни групи

http://rio-varna.bg/images/Pismo_Nasoki_Ramka.pdf

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


НАРЕДБА No 5 от 03.06.2016 г . за предучилищното образование

НАРЕДБА No 5  от 03.06.2016  г .  за предучилищното образование

Обн . -  ДВ ,  бр . 46  от 17.06.2016  г .,  в сила от 01.08.2016   г .

http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf

Публикувано в Наредби.

Етикети , , .


КАЛЕНДАР НА ДИРЕКТОРА

КАЛЕНДАР НА ДИРЕКТОРА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

http://zareformata.mon.bg/documents/calendar_direktor_uchilishte.pdf

Дадени са подробно стъпките за подготовка на новата учебна 2016/17 г. съгласно изискванията на новия Закон за училищно и предучилищно образование.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


Списък с Нормативни Актове за Кандидатите за Директори на Училища

Списък с нормативните актове, по които кандидатите за директори на държавни и общински училища трябва да имат най-общи основни познания, необходими за изпълнение на длъжността „директор“:

ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Наредба № 1 от 08.09.2015 г.за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (Загл. изм. – ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация „учител“

НАРЕДБА № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени

НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

НАРЕДБА № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език

НАРЕДБА № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

Етикети , , , .


Бланки на Заявления за Класиране и Прием след VII Клас

Бланки на заявление за участие в класиране  и приемане в гимназия

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII класразширено

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети , , .