Skip to contentДокументация по Проект“Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Заповед № РД 09-1508/ 06.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърдена Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Съгласно утвърдената Инструкция за работа по проекта, срокът за регистрация в системата на всички заинтересовани, работещи по проекта се удължава до 12.10.2016 г., включително. Целта е да се даде възможност на всички да направят регистрация на търсените и предлагани извънкласни дейности.

Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на училищата, които участват в проекта
Списък на училищата
Представяне на проекта
Указания
Анкетна карта
Индивидуална образователна карта

Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка

Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , , .


Регистрация по проект „Студентски практики – Фаза 1“

СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ

Стартира регистрацията на работодатели по проект „Студентски практики – Фаза 1“. От 2 септември 2016 г. до края на проекта – декември 2017 г., работодателите, които желаят да се включат в проекта и да наемат студенти като практиканти в своята организация, могат да попълнят своя профил в информационната система на проекта на адрес:  http://praktiki.mon.bg/sp/.

Целта на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда.

За реализиране на проекта се предвижда участието на 46 000 студенти в практическо обучение в реална работна среда и успешното приключване на минимум 40 020 практики. Това предполага непрекъснато включване на активни работодатели, които приемат да обучават студентите, които могат да бъдат стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.

За да се зачита за успешно завършена практиката студентите трябва да бъдат обучавани в реална работна среда 240 астрономически часа. За проведената практика ще получат стипендия от 480 лева.

Проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1″ се  изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и иновационни фондове.

Проектът е в съответствие със заложените мерки в Стратегията за висше образование в Република България за периода 2014-2020 за изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда. Той цели да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса, да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда и да ги подпомогне при намиране на работа веднага след дипломирането им.

Регистриране на студентите за „Студентски практики“

Информационната система на проект „Студентски практики“ е достъпна за регистрация и за студентите и висшите училища. Чрез своите академични наставници висшите училища ще подпомагат процеса на изпълнение на практиката.

Информация за проект „Студентски практики“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ще намерите на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp.

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , .


Нови наредби в училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 – 2018 г.
Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

приета с ПМС № 289 от 7 ноември 2016 година,

(Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година)

(Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 10 от 01 септември 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование. Същата е в сила от 01 септември 2016 г.обнародвана в Държавен вестник, бр. 73 от 16.09.2016 г.

Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (ДВ, бр. 6 от 1997 г.) и Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (ДВ, бр. 69 от 1994 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , , , , , , .


Заповед за часовете по спорт

Заповед за организиране и провеждане на обучението в учебния час за спортни дейности в училище.

·  Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г.

Разяснения от МОН във връзка със заповедта:

Във връзка със заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката относно учебното съдържание на часа за спортни дейности (трети час по физическо възпитание и спорт) за учебната 2016/ 2017 г. съглaсно чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование приложено:

писмо № 9105-276/14.09.2016 г. от Министерството на образованието и науката

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2016/09/15/scan0004.pdf

Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , .


ДЕКЛАРАЦИЯ на Директор на Училище за Диференцирано заплащане

ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………………………………………………………………………………….

директор на ……………………………………………………………………………., район …………………….

1. Във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. на МОМН за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда ми за учебната 2015/2016 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

че съм осигурил заместване за часове на отсъстващи учители за периода от началото на учебната година до края на учебните занятия, както следва:

ОСИГУРЕНО ЗАМЕСТВАНЕ ОСИГУРЕНО ЗАМЕСТВАНЕ
ЧАСОВЕ НА ОТСЪСТВАЩИ ЗА ЧАСОВЕ НА ЗА ЧАСОВЕ НА
УЧИТЕЛИ / ОБЩ БРОЙ / ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА / ОБЩ БРОЙ / / % /
1 2 3 = 2 . 100 : 1

………………………………….               ……………………………………        ………………..

2. Във връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. на МОМН за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета и във връзка с определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда ми за учебната 2015/2016 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

че имам действително отработени при същия работодател най-малко шест месеца за учебната година /15.09.2015 г. – 14.09.2016 г./, за която се отнася оценяването /без следните видове отпуски: платен годишен отпуск, неплатен отпуск, отпуск по болест, служебен платен отпуск, командировки в страната и чужбина /в календарни дни/.

ПОЛЗВАНИ РАЗЛИЧНИ
ВИДОВЕ ОТПУСК ЗА БРОЙ КАЛЕНДАРНИ ДНИ
УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
1. Платен годишен отпуск …………………………………………
2. Неплатен отпуск …………………………………………
3. Отпуск по болест …………………………………………
4. Служебен платен отпуск …………………………………………
5. Командировки в страната и чужбина …………………………………………
ОБЩО: …………………………………………

Дата:…………………………..                                       Директор:…………………………..

/подпис и печат на училището/

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Декларации, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .