Skip to contentНаемане на работа на чужденци в България

Работа на чужденци в България

Нормативната уредба на условията и реда за достъп до пазара на труда на чужденци – граждани на трети държави на територията на Република България се съдържа в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на чужденец – гражданин на трета държава се разрешава достъп до пазара на труда, когато:

1.    има трудов договор с местен работодател;

2.    е командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;

3.    е преместен по вътрешно-корпоративен трансфер;

4.    извършва дейност на свободна практика.

Решението за достъп до пазара на труда се издава от Агенцията по заетостта, а Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е контролният орган, осъществяващ специализираната контролна дейност относно спазването на законодателството в областта на заетостта на територията на Република България.

Разрешителният режим, предвиден в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, не се прилага за лица, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно движение.

Останалите случаи, в които не се изисква разрешение за работа, са посочени в чл. 9, чл. 36 и чл. 38 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, но в някои от случаите се изисква провеждане на регистрация на заетостта.

Наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави е изрично забранено, съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 70, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

16a. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 70, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Характеристика

Изложението цели да укаже реда и условията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Република България по реда на чл. 70, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.
Издаденото от Агенцията по заетостта (АЗ) разрешение за работа се явява основание за издаване от „Консулските служби“ на МВнР на виза тип „D“ за влизане в страната с цел работа и на разрешение за пребиваване от Дирекция „Миграция“ на МВР за срока на разрешението за работа.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Компетентен орган по настоящата услуга е Агенцията по заетостта (АЗ).
2. Заявител
Искането за издаване или продължаване срока на разрешение за работа се подава от конкретно физическо или юридическо лице, което е работодател на чужденеца.
3. Нормативно установени изисквания за издаване на разрешението
3.1 Разрешение за работа на чужденци се издава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство:
- съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на националния пазар на труда;
- при условие че общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани и чужденци с предоставено право на убежище или с признат статут на бежанец в предходните 12 месеца (това изискване не се прилага за граждани на държавите-членки на Европейския съюз, както и за граждани на другите държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство);
- когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
- когато трудовото възнаграждение осигурява необходимите средства за издръжка в страната.
3.2 Разрешение за работа за наемане на чужденец по трудово правоотношение може да бъде издадено съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на пазара на труда, ако:
- местният работодател е представил доказателства, че активно е търсил в предходен период, не по-малък от един месец, в рамките на пазара на труда нужния му специалист, включително в дирекция „Бюро по труда“ на Агенцията по заетостта и чрез обяви в националните и местните средства за масово осведомяване;
- чужденецът притежава средно специално или по-висока степен на образование и/или специфични професионални квалификация и опит, отговарящи на обективните изисквания за съответната длъжност/работа и осъществяваната дейност;
- няма български граждани или чужденци с постоянно пребиваване в Република България или с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта с исканата професия, специалност и/или квалификация, включително няма възможност за своевременното обучение на нужните на работодателя кадри, което е констатирано след проучване на пазара на труда, съобразено с обективните изисквания за заемане на длъжността и спецификата на дейността; оценката на изпълнението на тези условия се извършва от Агенцията по заетостта.
3.3 Извън условията по т. 3.3, първо и трето тире разрешение за работа може да бъде издадено на:
- чужденци, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна;
- висш ръководен персонал на чуждестранно юридическо лице, установено на територията на Република България, при наемане по условията на вътрешнокорпоративен трансфер;
- специалисти на чуждестранно юридическо лице, установено на територията на Република България, които притежават специални познания за овладяване на производствени технологии, оборудване и техники на управление, при наемане по условията на вътрешнокорпоративен трансфер и при доказана образователно-квалификационна степен, съответстваща на длъжността;
- гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища с решение съответно на академичните съвети на висшите училища и на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката;
- командировани служители на чуждестранна фирма във връзка с координацията на дейността и/или реализацията на проекти за усъвършенстване дейността на създадено от нея на територията на Република България дружество или клон;
- специалисти на чуждестранни фирми във връзка с договорен монтаж, пуск и ремонт на вносно оборудване, внедряване на специални технологии, ноу-хау, прилагане на специализирана и уникална техника;
- лица, които при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са изпратени от чуждестранния им работодател за: обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или други вещи; преминаване курс на обучение в рамките на експортен договор за доставка или на лицензионен договор;
- спортисти и треньори в професионални спортни клубове при потвърден от българските национални спортни федерации и съюзи интерес от наемането им поради техните особени лични качества и висока степен на професионални знания и умения;
- лице, сключило брак с български гражданин, при условие че има разрешено продължително пребиваване на това основание;
- служители на чуждестранни туроператори, които са командировани на територията на Република България с цел контрол и координация на изпълнението на сключен договор с български туроператор или хотелиер по Закона за туризма.
4. Необходими документи
4.1 За издаване на разрешение за работа работодателят внася в дирекция „Бюро по труда“ по местоработата на чужденеца следните документи:
а) искане-декларация – два екземпляра на формуляр по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;
б) обосновка на искането;
в) три снимки на чужденеца;
г) копие от съдебното решение и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние;
д) документи за образование, специалност, правоспособност или придобити професионална квалификация, умения и опит на чужденеца, които са легализирани по съответния ред;
е) справка-декларация за работещите във фирмата чужденци с посочени имена по паспорт, дата на раждане и гражданство за:
- наетите по трудов договор – с посочени номер, дата на издаване, срок на разрешението за работа, на визата или на разрешението за пребиваване;
- упълномощените да управляват дружеството, работещите по договор за управление и контрол – с посочени номер и срок на валидност на личната карта на чужденеца;
ж) справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България и чужденци с приравнени на техните права по чл. 70, ал. 3 ЗНЗ, в предходните 12 месеца, подписана от работодателя и главния счетоводител;
з) трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните и влизащ в сила с издаването на разрешението, в който следва да са определени и задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е постоянното местоживеене на чужденеца;
и) други документи, свързани със спецификата на работното място и упражняването на професията и дейността, изисквани от нормативни актове;
й) копие на задграничния паспорт на чужденеца.
4.2 Местното лице, приемащо командировани чуждестранни служители, внася в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота на чужденците или където е неговото седалище, когато трудовата дейност ще се осъществява на територията на различни населени места, посочените по-горе документи, както и:
- копие от договор с чуждестранна фирма-работодател на чужденеца, обуславящ приемането му на работа, заверено от страните по договора с подпис и печат;
- легализиран документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател;
- писмо-потвърждение на чуждестранната фирма-работодател на чужденеца, за командироването му за изпълнението на конкретно посочени задачи и срокове при осигурени трудово възнаграждение, социално осигуряване и здравна застраховка, легализирано по установения ред.
Забележка: В случаите на вътрешнокорпоративен трансфер се изисква представянето на официален документ, легализиран по установения ред, с който се удостоверява заеманата от чужденеца длъжност в структурите на чуждестранното юридическо лице през последните 12 месеца, непосредствено предхождащи изпращането му на работа в Република България.
5. Вътрешен ход на административната услуга
Искането с приложените към него горепосочени документи се адресира до Агенция по заетостта (АЗ) и се подава в съответната Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ). В 7-дневен срок по служебен път документите се изпращат от ДБТ до АЗ. В двудневен срок се подготвят и изпращат съгласувателни писма до Дирекция „Консулски отношения “ на МВнР и Дирекция „Миграция“ на МВР за извършване на проверка за пребиваването на чужденците. В петдневен срок се изпраща писмо до вносителя на искането или до други институции, ако е необходимо представянето на допълнителни документи или за прецизиране на представените.
Срокът за вземане на решение за издаване или отказване на разрешението за работа е едномесечен, считано от подаване на искането в „Бюрото по труда“. Срокът за внасяне на таксата за издаване на разрешението за работа е едномесечен. Срокът за отпечатване на документът „разрешение за работа“, след представянето на платежен документ в АЗ е тридневен.
Срокът за обжалване на решенията за отказ на изпълнителния директор на АЗ е 14-дневен, считано от получаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред МТСП.
Копия от издадените, продължените и преиздадените разрешения за работа и отказите се изпращат в Министерството на вътрешните работи, в Министерството на външните работи и в съответната дирекция „Бюро по труда“.
6. Такси
Документът „разрешение за работа“ се издава след заплащане на такса, определена със Закона за насърчаване на заетостта, и представяне на документ за извършен превод по банков път:
За издаване или продължаване срока на разрешение за работа за чужденец местният работодател внася такса в размер 600 лв.
За сезонна работа до 6 месеца за една календарна година и за работа като преподавател в средно или висше училище таксата е 300 лв.
За преиздаване на разрешение за работа поради загубване, повреждане или унищожаване на документите се заплаща такса в размер 200 лв.
7. Срок за валидност на издаденото разрешение
Разрешението за работа се издава за срок до 1 година с възможност за продължаване, ако не са отпаднали условията за първоначално издаване, общо до 3 години.
Могат да бъдат продължавани над 3-годишния срок на заетост разрешенията за работа на:
- висш ръководен персонал на дружества и клонове на чуждестранни фирми, установени на територията на Република България;
- учители и преподаватели в средни и висши училища;
- професионални спортисти и треньори в професионални спортни клубове;
- специалисти на чуждестранни фирми за осъществяване на контрол и приемане на договорена продукция.
При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на чужденеца или на командировката в рамките на предоставяне на услуги работодателят или лицето, приело чужденеца, уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта и връща разрешението за работа, което подлежи на отмяна. За отменено разрешение за работа се уведомяват Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.

При наемане на работа на чужденец – гражданин на трета държава, работодателят е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в седемдневен срок от датата на действителното започване на работата. Формуляри:

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ (ЗТМТМ)

Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава (за един работник) (208.5 KB)

Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване

Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Указания.

Етикети , , , , .


Подаване на заявление за кандидатстване в VIII клас

От 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.
След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.
Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2. Подаване на Заявление в училище-гнездо става като посетите училището-гнездо.  На сайтовете на областните РУО ще намерите списъка им, за София-което и да е гнездо на територията на град София-няма райониране или други ограничения. Само за ученици от страната, кандидатстващи в софийски училища,  подаването става само в 1 СУ „П. Славейков“  . Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да попълните там на място. Списък с паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.
При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система Вашето Заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единият. С това Заявлението Ви е прието и не можете да подавате друго по електронен път.

Тази година в кандидатстването за профилираните и професионални гимназии в страната ще се включат всички седмокласници, дори да не са се явили на НВО. Балообразуването се формира от резултатите от изпитите по български език и математика и превърнатите в точки оценки от дипломата за завършен VII клас по предмети, определени от педагогическите съвети на училищата. Максималният бал е 500 т. Право на кандидатстване имат и учениците с 0 т. от НВО. Те ще се включат в класирането само с резултатите от двата учебни предмета от свидетелството за основно образование, необходими за кандидатстване в съответното училище.

Списъците с приетите на първо класиране излизат до 27 юни, а записването им е от 28 до 30 юни. В същия срок се подават и заявленията за участие във втори етап. Учениците, класирани по второ или следващо желание на първо класиране, имат възможност да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във второ класиране в същото училище. Ако изберат втората възможност местата им ще се запазят, но в същото време ще имат възможност да се класират за по-предно желание. Има и трети вариант – да не предпочетат нито една от предходните възможности, което означава, че губят мястото си. Учениците, които не са се записали след първи етап и са подали документи за второ класиране, не пренареждат желанията си.

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .


Заявления за кандидатстване в гимназия

1.Електронната система за кандидатстване след VII клас в гимназиите в страната беше пусната пробно на 09.06.2017 г.. Родителите и учениците могат да разгледат демо версията на адрес: https://demo.priem.mon.bg. Тя не съдържа целия план-прием по региони. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране. Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни 2017 г. и на него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

2.Тази година документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.

3.Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

4.Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище или в плана за прием, оповестен на сайта на съответното Регионално управление на образованието .

Ако един седмокласник е подал заявления и онлайн, и на хартия, за валиден ще се приема хартиеният вариант. Документи на хартия ще се подават, както и в предишни години, в училища-гнезда, които ще бъдат оповестени на сайтовете на регионалните управления на образованието. Задължително е заявлението да бъде подписано и от родител, тъй като учениците са непълнолетни.

Кандидат-гимназистите трябва да подреждат желанията си не само по училища, но и по паралелки, тъй като различните паралелки могат да класират с различни балообразуващи предмети. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание.

Първото класиране ще излезе до 27 юни. След неговото оповестяване учениците имат две възможности – да се запишат в училището или просто да потвърдят, но без да се записват, и да участват във второто класиране. В този случай няма нужда от пренареждане на желанията. Второто класиране излиза до 4 юли. Ако ученикът не е доволен от приема си и на второ класиране, той може да участва в третото, като в този случай се налага да пренареди желанията си съобразно незаетите места в гимназиите. Резултатите от трето класиране ще бъдат готови до 17 юли 2017 година.

От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас по електронен път в сайта https://priem.mon.bg/, който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците от 16.06.2017 г.
Друга възможност за подаване на заявления е на хартия в училищата-гнезда.
Кодовете за паралелките ще бъдат публикувани на сайтовете на съответните областни регионални управления на образованието (РУО).

Това са заявленията точно за област София-град, но и за кандидатстване в училища в другите области са идентични, само е сменено названието на областта.

Списък на паралелкитe за учебната 2017/2018 г. за приемане в VIII клас – София-град
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас разширено


Подобни документи

Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , .


Как ще се формира бала за прием след 7 клас?

Учениците след 12-и юни ще могат да получат служебните си бележки от приемните изпити (НВО) в училището, в което се обучават. Документи за прием се подават между 16 и 22 юни 2017 г.

Учениците могат да кандидатстват за профилирано обучение по чужди езици, хуманитарни науки, обществени науки, икономическо развитие, софтуерни и хардуерни науки, предприемачески, математически, природни науки, изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт.

Максималният бал при ще е 500 точки. Той се формира  от следните елементи:

  1. 1. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

Резултатите от НВО се оценяват максимално с по 100 точки за всеки от предметите и съвкупно може да носят максимално 400 точки. При включването им в бала има няколко варианта:

-         Според първия може да се удвоят резултатите от изпитите по български език и литература и по математика- мах.400 т.=200 т.+200 т.

-         При втория се удвоява или резултатът по български, или този по математика, а резултатът от другия предмет се включва само веднъж. Към получения бал се добавя и резултата от олимпиада или състезание, включени в календара на МОН-мах.400 т.=200 т.+100 т.+100 т.

-         Третият вариант е единият от резултатите от националното външно оценяване да бъде утроен, а другият да се използва само веднъж.-мах.400 т.=300 т.+100 т.

Когато един ученик не се е явил на някой от изпитите от националното външно оценяване, в класирането този предмет участва с нула точки. . Минималният праг, с който седмокласниците ще могат да кандидатстват в гимназия от 2017 г.  е 30 точки.

За учебната 2017/18 г.   всички седмокласници ще получават диплома за завършено основно образование и ще трябва задължително да кандидатстват за прием в осми клас, дори и да продължават образованието си в същото училище.

Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.

2.Оценките от дипломата за завършено основно образование по два учебни предмета от общообразователна задължителна подготовка, преобразувани в точки по следната скала: отличен /6/ се приравнява на 50 точки, много добър /5/ – на 39 точки, добър /4/ – на 26 точки, а среден /3/ е равен на 15 точки. Този елемент съвкупно може да носи максимално 100 т.=50 т.+50 т.

Училищата могат да изберат различни учебни предмети при образуването на бала за прием след седми клас за всяка отделна паралелка. Разлика може да има дори между две паралелки с един и същи профил в едно и също училище.

3.Третият елемент се включва по решение на ПС на училищата и той е резултата от участие в областния/националния кръг на олимпиада или състезание от календара на МОН по учебен предмет, по който не се провежда национално външно оценяване. Олимпиадите, от които ще може да се избира, са: информационни технологии, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия, биология.Този елемент може да замени един път резултата от НВО по БЕЛ или математика. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100. С решение на Педагогическият съвет на училището  ще се определи коефициента, с който ще се признават оценките съответно от областен и от национален кръг.

Балообразуващите предмети за съответния профил в гимназиите може да се видят в Държавният план-прием за 2017/18 г. Там срещу всяка една от паралелките, независимо дали е професионална или профилирана, ще бъде изписан начинът, по който ще се формира балът. Държавният план-прием   се утвърждава по области до 30 март. До 10 април на интернет страниците на регионалните управления на образованието се публикува утвърденият план-прием за всички училища в съответната област. Той се обявява и на интернет страницата на съответното училище. Там може да се види и формулата, по която ще се формира бала за прием във всяка паралелка на училището.

Важно е родителите да проверят как ще се формира бала за всяка паралелка след 7 клас, за да може съобразно показаните резултати от НВО, свидетелството и олимпиадите, и предпочитанията на детето, да се обмислят и подредят желаните профили и училища в заявлението за кандидатстване след 7 клас. Трябва да се търси оптималното съотношение между възможности и желание.

Примерно изчисляване на бала при кандидатстване в профилирани гимназии:

  • За профил „Хуманитарен“ балът се изчислява като сбор от утроената оценка от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VII клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.
  • Кандидатите за паралелките с профил „Природо-математически“ и „Технологичен“ се състезават с бал, който е сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика, оценката по математика от удостоверението за завършен VII клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.
  • Желаещите да учат в езикови паралелки се класират по бал, който е сбор от удвоените оценки от теста по български език и литература и от теста по математика, и от оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен VII клас.
  • За профилите „Изкуства“ и „Спорт“ балът е сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

Максималният бал е 500 точки, като 400 от него се получава от общия резултат от националното външно оценяване по математика и български език, а останалите 100 от от два предмета от дипломата.

Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година – VII клас

ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg.

Обявяването на резултатите по-рано от определения срок ще осигури на децата и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според бала на ученика. Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 16 юни до 22 юни 2017 г. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Всяка избрана паралелка трябва да бъде вписана като отделно желание.

Запознаване с изпитните работи

Съгласно Чл. 76. алинея (6) от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците,

Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) може да се запознаят с индивидуалния резултат на ученика при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището, в което се обучава ученикът.

Запознаването с изпитните работи може да стане на 6, 7и 8 юни 2017 г. Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Скала за преобразуване на оценките от дипломата в точки:

отличен /6/ се приравнява на 50 точки, много добър /5/ – на 39 точки, добър /4/ – на 26 точки, а среден /3/ е равен на 15 точки.

Тестове и верни отговори:

Български език, 19 май 2017 г.

Математика, 22 май 2017 г.

Чужд език-29 май 2017 г.

·  Италиански език

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , , .