Skip to contentПенсиониране при Първа и Втора Категория Труд

От 01.01.2016 г. условията за придобиване на ранна пенсия от държавното обществено осигуряване са уредени в новия чл. 69б от КСО.

През 2016 г. “точките” при пенсиониране на категорийните работници не отпадат.

ПЕНСИОНИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ при I и II КАТЕГОРИЯ ТРУД

Пенсионирането на работещите при първа и втора категория труд е уредено в постоянна разпоредба, която е в сила от 1 януари 2016 г. Тя предвижда, че работилите 10 г. при условията на първа категория труд могат да се пенсионират, ако не са придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране или когато са променили осигуряването си по чл. 4в от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и отговарят на следните критерии: навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 47 г. и 8 месеца за жените и 52 г. и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. От 31 декември 2015 г. тази възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55 г.

Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако не са придобили право на професионална пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и са навършили възраст до 31 декември 2015 г. 52 г. и 8 месеца за жените и 57 г. и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. От 31 декември 2015 г. тази възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60 г.

От 1 януари 2016 г. за работещите в сектор „Сигурност“ се предлага възраст за пенсиониране от 52 г. и 10 месеца. Тя ще нараства с по 2 месеца за всяка следваща календарна година до достигане на 55-годишна възраст.

КОЙ ИМА ПРАВО НА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ ?

Изключение от общия принцип за пенсиониране осигурителният кодекс прави за следните категории лица:

 • военнослужещи по Закона за отбрана и въоръжените сили на Република България;
 • държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 • държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги;
 • държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт;
 • следователите и младшите следователите;
 • държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“;
 • офицерите и сержантите от „Национална служба за охрана“;
 • държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност”;
 • служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за министерството на вътрешните работи;
 • служителите на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи;
 • Резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

От 01.01.2016 г. посочените осигурени лица, придобиващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69 от КСО, следва да отговарят на изискване за възраст и осигурителен стаж по приложената таблица:

Година на пенсиониране

Жени и мъже – Право по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 6 от КСО Жени и мъже – Право по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО
възраст стаж специални/общи възраст стаж специални
2016 52 г. и 10 м. 18/27 42 г. и 10м. 15

1.Кадровите военнослужещи придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, както следва:

 • От 01.01.2016 г. – при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени (16 години и 8 месеца) като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл. 69, ал. 1 от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

2.Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба, както следва:

 • От 01.01.2016 г. – при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени (16 години и 8 месеца) като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи (чл. 69, ал. 2 от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

3.Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, както следва:

 • От 01.01.2016 г. – при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, на военна служба или по законите по ал. 2 (чл. 69, ал. 3 от КСО). От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

4.Лицата по ал. 1, 2 и 3 на чл. 69 от КСО, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при уволнение, от 01.01.2016 г. при навършване на възраст 42 години и 10 месеца и 15 години на тези длъжности. От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 45-годишна възраст.

5.Държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за държавна агенция”Разузнаване”, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3 (чл. 69, ал. 5 от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Във връзка с преценка правото на пенсия следва да се има предвид, че на основание § 2, ал. 1 – 2 от ПЗР на ЗДАР агенцията е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Националната разузнавателна служба (НРС). Правоотношенията със заварените на служба военнослужещи в НРС се преобразуват в правоотношения на държавен служител на ДАР, считано от датата на влизане в сила на закона. Съгласно § 3 от ПЗР на ЗДАР стажът, придобит по Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) на Република България от служителите по § 2, ал. 2, се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с Агенцията.

6.Офицерите и сержантите от Национална служба по охрана придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по ал. 1, 2 и 3 (чл. 69, ал. 5а от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Съгласно § 2, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗНСО, обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) съществуващите правоотношения на офицерите, офицерските кандидати и сержантите в НСО не се прекратяват, а се преобразуват съответно в служебни правоотношения по този закон, в служебни правоотношения по Закона за държавния служител и в трудови правоотношения по КТ. Сключените договори за военна служба се прекратяват в срок до 30 дни от датата на влизане в сила на този закон. Офицерите и сержантите от НСО запазват присвоените им до влизането в сила на този закон звания и степени, а на офицерските кандидати се присвоява звание „главен старшина“.

7.Служителите в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, при прекратяване на правоотношението, придобиват право на пенсия, както следва:

 1. От 01.01.2016 г. – при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени (18 години) в системата на гражданска защита (чл. 69, ал. 6 от КСО).

8.Служителите на длъжност “водолаз” в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години, придобиват право на пенсия при прекратяване на правоотношението(от 01.01.2016 г.) при навършване на възраст 42 години и 10 месеца и 15 години на длъжност водолаз в тази дирекция (чл. 69, ал. 7 от КСО). От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с два месеца до навършването на 45-годишна възраст.

Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО може да допълва осигурителния стаж по ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 на чл. 69 от КСО

Право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 1 – 9 от КСО имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по чл. 69, ал. 1 – 3, 5 и 5а от КСО, лицата, които са били на длъжностите по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО, и служителите, които са извършвали дейностите по чл. 69, ал. 6 от КСО.

Лицата по чл. 69 от КСО, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 година.

9. БАЛЕРИНИ, БАЛЕТИСТИ И ТАНЦЬОРИ С ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 01.01.2016 г., лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. От 31 декември 2016 г. възрастта за тези лица се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45 годишна възраст.

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , , , , , .


Пенсиониране през 2016 година

В чл. 68-69а, а от 01.01.2016 г. в чл. 68-69в от КСО са определени правата за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ЕДНО ЛИЦЕ, ЗА ДА ПРИДОБИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ?

ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2015 г, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата.

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

(чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО)

година на пенсиониране жени мъже
възраст стаж възраст стаж
2016 60 г. 10 м. 35 г. 2 м. 63 г. 10 м. 38 г. 2 м.

Ако не ви достига осигурителен стаж през 2016 г., за да се пенсионирате, до края на годината може да го направите, ако имате навършени 65 г. и 10 м. възраст и най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж. Тогава обаче пенсията ще се намалява с 0,4 процента за всеки недостигащ месец и това намаление ще е до живот.

Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен. Конкретната преценка дали лицето отговаря на изискванията за отпускане на пенсия се прави от съответното длъжностно лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в Националния осигурителен институт, съгласно действащото към момента на подаване на заявлението законодателство

Публикувано в Закони и правилници, Указания.

Етикети , , , .


Пенсиониране на Учителите през 2016 година

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ УЧИТЕЛИТЕ ПРИДОБИВАТ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ?

В § 5 ПЗР КСО е предвиден преходен период – До 31 декември 2020 г. включително, както и правата на учителите да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 1 януари 2016 г. трайно се урежда правото на пенсия за учителите, като условията за пенсионирането им се включват в основните текстове на Кодекса за социално осигуряване, като се създава нов чл. 69в, според който:

 1. Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
 • до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
 • до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. – с по един месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

2. На лицата по т. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО;

3. На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на т. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ на ДОО и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по т. 1;

4. На учителите, които имат изискуемия по т. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО пенсията се изплаща за сметка от фонд „Пенсии“.

Право на ранно пенсиониране при тези условия имат хората, които към датата на подаването на заявление за пенсиониране са заемали учителска или възпитателска длъжност.

Продължителността на осигурителния стаж се доказва пред териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) с редовно оформена трудова книжка или удостоверение обр. УП-3, които се издават от осигурителя въз основа на данните от изплащателните ведомости и друга първична отчетна документация.

С новия чл. 69в от КСО от 01.01.2016 г. са направени промени в режима за пенсиониране учителите, като трайно се урежда правото на ранна пенсия, запазват се привилигированите им условия за пенсиониране и се отменя досега действалия § 5 от ПЗР на КСО. Осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за мъже и жени, без да се променя изискването за учителски осигурителен стаж, както е указано в следната таблица:

Година на навършване на възрастта по чл. 69в, ал. 1 КСО  при наличието на изискващия се учителски осигурителен стаж
за

година

Жени Мъже
възраст учителски стаж възраст учителски стаж
2016 57 г. и 10 м. 25 г. и 8 м. 60 г. и 10м. 30 г. и 8 м.

С последните изменения в Кодекса за социално осигуряване беше прието, че възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2016 г. е 60 години и 10 месеца за жените, като до 31 декември 2029 г. нараства с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца, до достигане на 65-годишна възраст. Разпоредбата на чл. 68 от КСО е в сила от 01.01.2016 г. .

Публикувано в Закони и правилници, Указания.

Етикети , , .


Бланки на Справки от Детската Градина за Детски Надбавки

За да се получават детски надбавки за дете в предучилищна възраст, то трябва да е записано и да посещава редовно предучилищна група в детската градина или подготвителен клас в училище. При кандидатстване за получаване на семейни помощи за деца е задължително да се представят и следните справки от детската градина или училище:

Приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, т. 2

(Ново – ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г., предишно Приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, т. 4, изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№…………………../………………….. 20 … г.

Настоящото удостоверение се издава на: ………………………………………………………………………,

(трите имена на детето)

ЕГН ………………………………………….,
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка за учебната 20……/20… г. в ……… клас и е записано в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на стр. ……………., № …………..
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ -
…………………………………………….
ДИРЕКТОР: ………………………………………………
(име, фамилия, подпис, печат)

Приложение № 8 към чл. 17, ал. 5

(Ново – ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

……………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на детската градина/училището)
……………………………………………………………………………………………………………………………
(адрес, телефон)

С П Р А В К А

№…………………../………………….. 20 … г.

Настоящата справка се издава за: …………………………………………………………………………………..,

(име, презиме и фамилия на детето)

ЕГН ………………………………,
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка за учебната 20 …/20 … г. и е отсъствало по неуважителни причини ……………….. (с цифри) ………………………………………………………………….. (с думи) дни за месец ……………………………………/……………….. г.
……………………………………………………………………………………………………………..,
(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)
ЕГН ……………………., постоянен адрес ……………………………………………………………………………
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ -
гр. ……………………………………………………..
ДИРЕКТОР: ………………………………………………
(име, фамилия, подпис, печат)

Приложение № 9 към чл. 17, ал. 9

(Ново – ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование на детската градина/училището, адрес, телефон)
С П Р А В К А

№ …………………../………………….. 20 … г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..,

(трите имена на детето)

ЕГН …………………………………………………..
Детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и е записано в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на стр. ……………, № …………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
(трите имена на майката или на лицето, което упражнява родителските права)
ЕГН …………………………………………………, постоянен адрес ………………………………………………..
Настоящата справка се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ -
гр. ……………………………………………….
ДИРЕКТОР: ………………………………………………
(трите имена, подпис, печат)

Публикувано в Бланки, Закони и правилници.

Етикети , , , , , , .


УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ОСИГУРИТЕЛЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

Приложение № 3 към чл. 10а, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 2, т. 2

(Ново – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.)

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ………./…………

от …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
с ЕИК …………………………………………………………………………………………………………………………..,
адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………………….,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ………………………………….., мобилен телефон …………………………………………………….,
електронен адрес ………………………………………………………………………………………………………..,
на/за …………………………………………………………………………………………………………………………..,
(име, презиме и фамилия на наетото лице/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕГН/ЛНЧ/СлНЧ ………………………………………………………………………………………………………….,
постоянен/настоящ адрес: гр. (с.) …………………………………………………………………………………,
област ……………………………………………………………………………………………………………………….,
ул./ж.к. ……………………………………………………………………. № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. ……..,
в уверение на това, че е осигурен/а за общо заболяване и майчинство и няма 12 месеца осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение по чл. 48а и 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Придобитият осигурителен стаж към ………….20….г. като осигурен/осигурена за общо заболяване и майчинство съгласно представените от лицето документи е ………………………………………………………………………………………………………………………………..,
(месеци/дни)
Датата на придобиване на изискуемия осигурителен стаж за право на парично обезщетение по:
- чл. 48а КСО е ……….20….г.
- чл. 52а КСО е ……….20….г.
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане“ -
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Изготвил: ……………………….  Осигурител/самоосигуряващо се лице: ……………………………
(подпис)                                                                                     (подпис, печат)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

Удостоверението се попълва и издава, както следва:
1. От осигурителите – за наетите от тях лица, осигурени за общо заболяване и майчинство.
2. От самоосигуряващите се лица – регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, осигурени за общо заболяване и майчинство.
В удостоверението се вписва придобитият осигурителен стаж към датата на настъпване на риска „бременност“ за обезщетението по чл. 48а КСО, а за обезщетението по чл. 52а КСО – към датата, от която се иска изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете.

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети , , , .