Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ от майката /осиновителката/

21.11.2014 Бланки

Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т.2 ( ДВ, бр. 96 от 2006 г.) Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ от майката /осиновителката/ Подписаната: ……………………………………………………………………………………… (трите имена по документ за самоличност) декларираме, че за ползването на отпуск по чл. 163, ал.1 или 6 от [...]

Виж целия документ

Декларация за отпуск по чл. 163 ал. 1, декларация от майката гледане дете, отпуск гледане дете декларация,

ЗАКОН за семейни помощи за деца

17.11.2014 Закони и правилници

ЗАКОН за семейни помощи за деца Обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 1.04.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., бр. 69 от 6.08.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 21 от [...]

Виж целия документ

ЗАКОН за семейни помощи за деца, помощи за деца, семейни помощи за деца,

Регулирана професия

15.11.2014 Наредби

„Регулирана професия“ е дейност или съвкупност от дейности: включена в Списъка на регулираните професии в Република България; от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората; упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата [...]

Виж целия документ

Регулирана професия, Регулирани професии в България, списък регулирани професии,

Инструкция за целодневна организация

14.11.2014 Указания

ИНСТРУКЦИЯ за провеждане на целодневна организация на учебния ден http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=781

Виж целия документ

занимални инструкция, Инструкция за целодневна организация, МОН инструкция целодневна организация,

НАРЕДБА No РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

10.11.2014 Наредби

НАРЕДБА No РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г Раздел I Общи изисквания Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. граничните стойности на параметрите на [...]

Виж целия документ

минималните изисквания за микроклимата на работните места, НАРЕДБА No РД-07-3 от 18.07.2014 г., наредба микроклимат на работните места, нова НАРЕДБА изисквания за микроклимата,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.