Skip to contentРехабилитация и балнеотуризъм по здравна каса

Рехабилитация и балнеотуризъм

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/rehabilitaciya-i-balneoturizm/informaciya-za-polzvane-na-bazite-za-rehabilitaciya/

Информация за ползване на базите за рехабилитация

Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за хората с увреждания – хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалиди имат право на целева помощ съобразно увреждането – балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.

Целевата помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Лицата, с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи. Целевата помощ се изплаща на лицата от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.

При извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения, целевата помощ се изплаща на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ.

Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни веднъж годишно и профилактика и рехабилитация до 30 дни общо два пъти годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и „Профилактика, рехабилитация и отдих“ – ЕАД, като заплащат 25 на сто от стойността им. Разликата до пълната стойност е за сметка на държавния бюджет (съгласно чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите).

Списък на базите за рехабилитация

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД е дружество към Министерство на Здравеопазването, което ръководи широка мрежа от лечебно-рехабилитационни заведения, разположени в райони, богати на естествени лечебни фактори – минерални води, лечебна кал и подходящ микроклимат.

Основната дейност на дружеството е лечение и рeхабилитация на различни групи заболявания в подострата им и хронична фаза, първична и вторична физиопрофилактика.

Филиали в страната
Нареченски бани функционални разстройства на нервната система; ендокринно-обменни заболявания – захарен диабет, тиреотоксикоза, затлъстяване; сърдечно-съдови заболявания; заболявания на централната нервна система
Баните-Смолянско заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система; следфрактурни състояния, луксации, дистрози, контузии, увреждания на меките тъкани, усложнения след травматични състояния; заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчни
Кюстендил хронични заболявания на опорно-двигателния апарат, следфрактурни състояния; заболявания централната и периферна нервна система; гинекологични заболявания; кожни заболявания, състояния след термична травма
Вършец ендокринно-обменни забоявания; сърдечно-съдови; заболявания на централна, периферна нервна система и на опорно-двигателния апарат
Поморие заболявания на опорно-двигателния апарат; заболявания на периферната нервна система; гинекологични заболявания и стерилитет; кожни заболявания
Овча могила заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалително и дегенеративно естество, посттравматични такива с мускулни контрактури; заболявания на периферната нервна система; стомашно-чревни, чернодробни-жлъчни и обменни заболявания
Баня – Карловско заболявания на опорно-двигателния апарат; заболявания на периферната нервна система; кожни заболявания; възпалителни гинекологични заболявания и стерилитет
Павел баня вертеброгенни заболявания; заболявания на опорно-двигателния апарат с дегенеративен и постравматичен характер; заболявания на централната и периферна нервна система от възпалителен, токсичен и травматичен характер (вкл. остатъчни явления – парези, парализи)
Момин проход заболявания на периферната и централна нервна система с остатъчни явления; хронични дихателни заболявания; кожни заболявания
Хисаря бъбречно-урологични заболявания; заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчни (вкл. заболявания след вирусен хепатит); ендокринно-обменни заболявания
Велинград заболявания на опорно-двигателен апарат от дегенеративно, възпалително и обменно естество; функционални заболявания на нервната система и заболявания на централната и периферна нервна система; хронични заболявания на дихателната система

Във всички филиали на “СБР-НК”ЕАД има съвременно оборудвани сектори за апаратна физиотерапия и електродиагностика, лазертерапия, парафинолечение, кинезитерапия и балнео- и водолечение. Приоритет на част от филиалите е наличието на естествени калонаходища. Във филиал Баня, Карловско калта е изворно-торфена, в Кюстендил-торфена, а в Поморие-лиманна. За филиалите в Сандански, Велинград и Вършец благоприятен лечебен фактор е съчетанието на специфичния климат и минерална вода.

От първостепенно значение за добрите резултати при хора с увреждания – деца и възрастни е прилагането на съвременни методи на комплексно обслужване. В изработването на лечебна програма след прецизна оценка на рехабилитационния потенциал на пациента участват: лекари специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, невролози, интернисти, кинезитерапевти, рехабилитатори и др.

Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински специализирани болници за рехабилитация за лечение на ветераните от войните и придружител при нужда по преценка на лекар, както и за отдих, профилактика и рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


Възстановяване на разходи за транспорт или наем на учители

Във връзка със започването на учебната 2022 – 2023 година трябва да подадете актуална информация за периода 01 октомври – 31 декември 2022 г. за необходимите средства за прилагането на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Информацията следва да включва месечния разход за транспорт на педагогическите специалисти, работещи в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, чиято месторабота е в населено място извън местоживеенето им и необходимите средства за възстановяване на разходите за наем по месторабота на новоназначените педагогически специалисти, когато местоработата им е в населено място в общините, попадащи от четвърта до осма група съгласно приложение № 1 към чл. 3а, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.

Размерьт на възстановяваните разходи за наем на жилище за един месец не може да надвишава средномесечните разходи за транспорт от местоживеенето на педагогическия специалист до населеното място на местоработата му, и обратно за най-евтиния вид транспорт, като максималният размер не може да е по-висок от 200 лв.

Приложение: Справка № 1 и № 2

Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., посл. изм. и доп, – ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г.)

Публикувано в Други.

Етикети , , .


Единни държавни изисквания за придобиване на висше образование „Право“

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността  „Право“  и професионална квалификация „Юрист“
Приета с ПМС No 165 от 12.07.2022 г.
Обн. ДВ. бр.55 от 15 юли 2022 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ (публ. 16.09.2022 г.)

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления.

Етикети , , .


Проект „Ученически практики – 2“

Писмо на МОН с №9105-344/23.09.2022 г.,   с покана за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж “ 2014-2020 г. и заповед РД09-3196/12.10.2021 г. с приложен списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ за учебната 2021/2022 г.

Приложение:

  1. Писмо на МОН с приложения с №9105-344/23.09.2022 г. (Прил. 1, 2, 3)
  2. Заповед №РД09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , .


Карти за пътуване с градския транспорт в София

От 1 септември влизат в сила новите превозни документи за градския транспорт.

Новите видове карти и билети се предлагат от 1 септември на касите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Всички превозни документи са достъпни онлайн и могат да бъдат зареждани на платформата: webportal.sofiatraffic.bg

  • За учащи или работещи младежи на възраст до 26 години е предвидена Младежката карта. Годишната струва 250 лева и е за неограничен брой пътувания по цялата транспортна мрежа на града.
  • За първи път се предлага и годишна карта за ученици и студенти. Тя е с цена от 200 лева и също важи за целия обществен транспорт. Зареждането е еднократно срещу документ от училище или университет в София, ако ученикът или студентът за първи път влизат в съответното учебно заведение. Студент или ученик – притежател на карта, не е необходимо да представя уверение.
  • Запазва се и познатата месечна карта от 20 лева.
  • Специална подкрепа има и за млади родители, чийто деца са до 2 години. Този, който е в отпуск за отглеждане на дете, вече ще може да ползва месечна карта на стойност 10 лева за цялата мрежа на градския транспорт. Необходимо е само да представи уверение за своя статут в пункт на ЦГМ.
  • Месечната персонализирана карта без преференции струва 50 лева, а без име и снимка – 70 лева.
  • Запазва се най-търсеният продукт за обществения транспорт – годишната абонаментна карта, с която се плаща по 1 лев на ден (общо за 365). За нея вече ще може да се заплати на три, вместо на две вноски.

Първата вноска е с  валидност до 3 месеца  и е на стойност 150 лв., а втората  е за следващите 3 месеца и е на цена от 120 лева, третата е до 6 месеца и е 100 лева.

  • От 1 януари 2023 г. ще влязат в сила и билетите от 1,60 и 2,20 лв., с които ще може пътниците да се прекачват на различни видове градски транспорт в рамките на 30 или 60 минути.
ЦЕНИ НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

https://www.visitsofia.bg/images/travel/gradski-transport.pdf

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , .