Skip to contentНАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В  УЧИЛИЩАТА
Според епидемиологичната обстановка през учебната 2021/22 година училищата ще работят по 4 сценария в зависимост от това дали се намират в район в зелена, жълта, червена или тъмно червена зона.
 1. В зелена и жълта зона -учениците ще учат присъствено, в червена зона- ще се редуват по график, като първи ще преминават дистанционно 11-и и 12-ти клас, а в тъмно червена зона всички класове ще преминават към дистанционно обучение.
 2. В конкретното училище  ще се преминава и към обучение в електронна среда , ако 10% от учениците са болни.
 3. Маските ще са задължителни за всички от 1-ви до 12-ти клас, включително и за децата от предучилищните групи в детските градини.
 4. Препоръчително е маските, които учениците и персоналът ще ползват  да са поне от 3 слоя:
1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук;
2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата;
3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията и  да задържа капчици.
5.Изключение от задължителното носене на маски ще се допуска в следните случаи: в училищния двор при                           дистанция от 1.5 м, за учениците от предучилищните групи и начален етап при зелен сценарий; за децата със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност да носят маски и становище от лекар за това;  в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.
6.Като препоръчителна мярка в Насоките се предлага при 90% съгласни родители,  учениците в конкретното училище да се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно. С решение на педагогическият съвет и координирано с Регионалната здравна инспекция,  безплатно ще могат да се тестват също така и учителите и непедагогическият персонал в конкретното училище.
7.Практическото обучение на учениците в дуална система в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зелен, жълт и червен сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини, както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.

Публикувано в Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти

Решение № 582 от 06 август 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ (публ. 11.08.2021 г.)

Информация за реда и условията за изпълнение на програмата, както и формуляра на декларацията за участие в програмата, публикувани на страницата на МОН.

За заявяване и отчитане на дейностите се подготвя електронна платформа, чрез която ще бъде създадена организация за финансиране на дейностите по Модул 1 „Профилактика на педагогическите специалисти и по Модул 2 „Рехабилитация на педагогическите специалисти.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Информация за реда и условията за изпълнение на програмата.
 2. Формуляр за декларация за участие в програмата.

Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , , .


Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г., вх. № РУО 1-24914/27.07.2021 г. с указания и контакти за съдействие за изпълнение на Дейност 2, 3 и 4.

Функционалностите на информационната система по проекта са активни и следва да се използват на посочения линк: https://react.mon.bg/

Приложениe:

Писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети .


Как да кандидатствате в VIII клас – стъпки

За област София-град

ГРАФИК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Свободни места за четвърти етап на класиране към 08:00 ч. на 02.08.2021 г.

От 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2021 г.

Ръководство за кандидатстване онлайн

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 13.07.2021 г.

Съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в Раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 • Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта

https://priem.mon.bg

 • . Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
 • Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 • Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За  улеснение и с оглед извънредната обстановка може  родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране на ученика,  предварително да попълнят приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране и да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика в училището, в което той е приет на първи етап.

Приложение: Заявление за участие във втори етап на класиране

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Безвъзмездна помощ за Ученически практики

Всички училища, осъществяващи професионална подготовка, с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) имат възможност да се включат в изпълнението на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Максималната продължителност на проекта е 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

В рамките на проекта са определени като допустими следните целеви групи:

 • ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование;
 • учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • наставници от организациите работодатели;
 • представители на бизнеса и науката.

Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg.

За участие в посочената процедура е необходимо всяко училище, осъществяващо професионална подготовка, в срок до 23.06.2021 г., включително да попълни:

 • заявление за участие под формата на гугъл формуляр: https://forms.gle/owzmXz46GKkn3VVe7
 • декларация за липса на двойно финансиране (съгласно приложения образец)

Училищата, които първоначално са подали заявление (google формуляр) за участие в проекта и са одобрени, се счита, че са заявили желание да участват в дейностите по проекта до неговото приключване, освен ако вече не отговарят на критериите за допустимост или ако изрично, в писмена форма, са заявили желание за прекратяване на участието си.

За допълнителна информация, контакти:

 • Мирослав Петков – директор на Дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, тел.: 02/9217 421 , имейл: [email protected];
 • Магдалена Станулова – началник на отдел ”Координация и методическо осигуряване” тел.: 02/9217 785, имейл: [email protected];
 • Нели Митева- главен експерт в Дирекция „Управление и изпълнение на проекти”, тел.: 02/4241 141, имейл: [email protected]

Приложения:

 1. Декларация за липса на двойно финансиране.
 2. Оценъчна карта.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .