Skip to contentНаредба за административното обслужване

Наредба за административното обслужване

(Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г.)

Свали документ

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления.

Етикети , .


Нормативи за издръжка на обучението за един студент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 на МС от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ПМС № 162 от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления; ПМС № 328/30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда; ПМС № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; ПМС № 64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности)
(обн. – ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ. 06.02.2020 г.)

Вижте още:

Защитени от държавата специалности от професии за 2020/21 г.

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , .


Кандидатстване Иновативно Училище за 2020/2021 г.

Писмо на МОН с № 9105-21/17.01.2020 г.  за кандидатстването на иновативните училища за учебната 2020/2021 година за разширяване на иновацията и/или нова иновация:

1. Иновацията на училищата, вписани в Списъка на иновативните училища, приключва след изтичане на описания иновативен процес в училищните проекти за иновации, който може да бъде с продължителност до 4 години.

2. В качеството Ви на иновативно училище е възможно:

2.1 Да подадете нов проект, като се разрешава продължителността на новата иновация да бъде максимално до края на четиригодишния срок съгласно т. 1, в който трябва да приключи одобрената основна иновация. При подаване на нов проект иновативното училище следва да направи това в срок от 1 до 28 февруари 2020 г. чрез електронния формуляр за кандидатстване, който ще бъде наличен на 1 февруари 2020 г. на сайта http://ischools.bg;

2.2. Да подадете искане за разширяване обхвата на иновацията. Това искане касае само разширяване на обхвата на иновацията върху ученици/учители/родители (преките целеви групи) на вече работещата иновация. Подаването на искане за разширяване на обхвата ще става чрез електронен формуляр, достъпен на сайта http://ischools.bg, на 1 февруари 2020 г. Крайният срок за подаване на искане за разширяване на обхвата на иновацията е 28 февруари 2020 година.

3. Възможността за разширяване на иновацията и/или нова иновация не се допуска за училища, за които четиригодишният срок на одобрената иновация приключва. След приключването на иновацията училището следва да направи самооценка за изпълнението й.

4. Ако училището желае да продължи иновативните дейности след изтичане на посочения период за реализиране на иновацията, следва да кандидатства отново за включването му в Списъка на иновативните училища в срок до 31.01.2020 г.

5. При извършване на проверка на иновативните дейности и установяване на отклонение от заявената иновация комисията, извършила проверката, дава задължителни за изпълнение предписания в съответствие с констатираното отклонение. Предписанията се разглеждат на заседание на ПС и се извършва коригиране на иновационните дейности. За извършената корекция се уведомяват Комисията за иновативни училища и родителите на учениците.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Мотивирано предложение за преместване на ученик

Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. 107 от Наредба №10

Във връзка с обхвата на учениците и минимизиране на риска от отпадане   съгласно чл. 108, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование при преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества.

Свали документ

Свали документ

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

………………………………………………………………………………………………………………………….

(вид, наименование и адрес на училището)

Изх. № ………………………

ДО

МИНИСТЪРА НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БУЛ. „ДОНДУКОВ №2А

ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА РУО – ………………………….

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от    ……………………………………… – директор на …………………………………………………

(име и фамилия )                                                         (вид и наименование  на училището, населено място, община, област)

……………………………………………………………………………………………………………….

(електронен адрес и телефон за връзка)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с получено заявление с вх. № ……..……………………… от ……………………..………… – родител на ………………………………………………… ………………, моля на основание чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование да разрешите увеличаване броя на учениците в ……….. клас, паралелка ………, по профил/професия, специалност от професия ………………………………………….от ………… на …………………………………………………

Ученикът/чката отговаря на изискванията на чл. 107а, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Постоянният или настоящият адрес на ученика/чката е променен от……………………….

(населено място)

в ………………………/ не е променян.

Ученикът/чката е приета по държавен план-прием в ………………………………………………………………. Минималният бал на последния класиран

(вид и наименование  на училището, населено място)

в паралелката, в която иска да бъде записан/а ученикът/чката е ……………………………., а балът на ученика/чката, желаещ/а да се обучава в посочената паралелка  е ………………………… (при училища, осъществяващи прием на квотен принцип посоченият бал следва да е съобразен с пола на кандидата).

Физическата среда на училището позволява обучение на по-голям брой ученици и това няма да се отрази на качеството на образователния процес.

Моля за Вашето решение.

Директор на …………………………:

(име, фамилия и подпис)

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


НВО Х клас – Правила за информационна сигурност и редактиран инструктаж за ученика

Правила за информационна сигурност и редактиран инструктаж за ученика – НВО Х клас

Със заповед № РД09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, се изменя заповед № РД09-3199/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на Х клас през учебната 2019/2020 г., и редактиран инструктаж за ученика.

Приложение:

1.Заповед № РД09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД09-3199/ 27.12.2019 г.,

Свали документ

2. Редактиран инструктаж за ученика

Свали документ

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .