Skip to contentНационални програми за развитие на образованието 2022 г.

Писмо на МОН с № 9105-189/17.05.2022 г.,с Решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет са одобрени Националните програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година.

Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ дава възможност на училища да закупят книги с цел създаване на библиотечен фонд или да обогатят фонда с нова съвременна литература; да създадат неформална уютна читателска среда за учениците, като създадат „кът за четене” в училищната библиотеката и/или извън нея — на територията на училището, позволяваща обособяването на такива пространства; да организират и проведат инициативи в създадения „кът за четене” с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес; да реализират съвместни инициативи с обществена библиотека с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло.

По модула могат да кандидатстват държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са класирани за финансиране в предишните две издания на модула: през учебната 2019/2020 г и през учебната 2020/2021 година, включително и тези училища, които до момента не са кандидатствали по модула.

Документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване по образец (вкл. списък на книгите), решение на педагогическия съвет за кандидатстване по модула и декларация от директора на уилището за недопускане на двойно финансиране, заедно с придружително писмо до Дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмото на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо.

Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100. За един училищен проект са предвидени 6 000 лв., като това е най-високата сумa, която училище може да получи по модула.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2022 г. до 30.06.2023 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: [email protected];

София Панкова – младши експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 50, email: [email protected]

Приложения:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.
 2. Формуляр за кандидатстване по образец.
 3. Списък на книгите, които ще се закупят.

Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 21), одобрени с  Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 17.05.2022 г.)

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 21 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

НП „Хубаво е в детската градина“ е разработена в съответствие с Приоритетна област 1 „Ранно детско развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Дейностите по програмата са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането на иновативни практики, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование. По програмата е допустимо изпълнение на следните дейности:

 1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни педагогически практики, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи, в т.ч. при необходимост наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина.
 2. Изработване и споделяне иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата.
 3. Споделяне на избрани методи за проследяване постиженията на децата и определяне на готовността им за училище в партньорства със семействата.

Детските градини участват едновременно и в най-малко две от изброените дейности, като едната задължително е Дейност 1. Не е допустимо самостоятелното изпълнение само на една от дейностите.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини.

Проектното предложение следва да е подготвено съгласно формуляра за кандидатстване и да съдържа всички изисквани документи за кандидатстване. Проектното предложение следва да е обсъдено и одобрено от педагогически съвет на детската градина, подписано от директора и подпечатано с печата на детската градина. Проектното предложение следва да бъде изпратено в срок до 5 юни 2022 г. за оценяване в РУО – София-град на хартиен носител или в електронен вид, ако е подписано с електронен подпис.

Необходими документи за кандидатстване:

 • формуляр за кандидатстване;
 • автобиографии на членовете на екипа по проекта;
 • концепция за изпълнение на иновативния проект, която задължително включва описание на иновацията, план-график за изпълнение на проекта и очакваните резултати (не само за екипа на детската градина, но и за децата) от неговото изпълнение или иновативна и авторска програмна система, като тяхната приложимост се оценява от регионалната комисия;
 • декларация от директора на детската градина за недопускане на двойно финансиране (съгласно т. 13.2. от националната програма).

Всяка детска градина има право да участва само с едно проектно предложение по програмата.

Приложение:

 1. НП „Хубаво е в детската градина“.

По Модул 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“ директорите на държавните и общинските детски градини и училища въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образование https://np.mon.bg необходимата информация за планираните средства по модула за 2022 година в срок до 20 дни от публикуването на програмата.

По Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците предучилищна и училищна възраст“ бенефициентите въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образование https://np.mon.bg необходимата информация в срок до 2 месеца от публикуването на програмата.

Срок за изпълнение на дейностите по Модул 1 и Модул 2: 31.12.2022 г

По Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ държавни и общински училища в системата на училищното образование, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас) подават документи в деловодството на МОН в срок до 29.06.2022 г.

Срок за изпълнение на дейностите по Модул 3: учебната 2022 – 2023 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. НП „Заедно за всяко дете“

Националната програма „Отново заедно” е за провеждане на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика.   Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта, които да спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да стимулират личностното им развитие. Тя се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни, общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I до XI клас през учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 години.

Ученическите туристически пътувания се провеждат при условията и по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инциирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование,приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.

Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по програмата.

Във всеки  формуляр може да бъдат включени една или няколко групи, а всеки ученик може да бъде включен само в една група.

Условията за кандидатстване са:

 • извършен подбор за участие на учениците в туристическите пътувания по програмата и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;
 • представяне на решение на педагогическия съвет за избор на туроператор;
 • представяне на проект договор с туроператор. Договорът с избрания туроператор задължително трябва да включва в предмета си маршрут, местоположение и вид на обекта за настаняване, брой нощувки, брой и вид на храненията, застраховка, други услуги, включени в общата цена (дейности, свързани с посещения на забележителности, входни такси, екскурзии и др.); към договора задължително трябва да се приложи офертата на избрания туроператор, която става неразделна част от него.

Училища, в които има над 150 ученици, могат да кандидатстват с до 7% от общия брой, но не повече от 165 участници общо по програмата, а училища, в които има под 150 ученици, могат да кандидатстват с до 12 участници. През II етап могат да кандидатстват всички училища с допълнителен брой участници, но не повече от максималния брой, определен за двата етапа на програмата – 165 участници.

Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС) при шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност — 500 лв. (с ДДС) на един участник.

Документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване по образец; решение на педагогическия съвет за определяне на участниците (по критерии, избрани от педагогическия съвет), сформиране на групи и избор на туроператор; избраната за изпълнение оферта; проект на договор и декларация от директора на училището за недопускане на двойно финансиране, се изпращат по електронен път на електронен адрес: [email protected] с копие до съответното регионално управление на образованието в следните срокове

 1. от датата на приемането на Решението на Министерския съвет за одобряване на програмата до 30 юни 2022 г. (1 етап);
 2. от 01 юли 2022 г. до 01 септември 2022 г. или до изчерпване на средствата (II етап).

За повече информация може да се обръщате към г-жа Яна Малашева, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 92 17 738; e-mail: [email protected] и г-жа Нурселин Казак, главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 2 17 758; e-mail: [email protected]

Приложения:

 1. Национална програма „Отново заедно”
 2. Формуляр за кандидатстване по образец

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт. По нея могат да кандидатстват всички държавни и общински училища. В програмата могат да участват ученици от частните училища, но само когато частното училище кандидатства в партньорство с държавно или общинско училище.

Необходимите документи за кандидатстване – придружително писмо от директора на училището, решение на педагогическия съвет, формуляр за кандидатстване (по образец) и декларация за липса на двойно финансиране (съгласно правилата на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – приложение 1) следва да изпратите в срок до 27 юни 2022 г. в РУО – София-град чрез системата за сигурно електронно връчване.

Приложения:

 1. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.
 2. Формуляр за кандидатстване.
 3. Приложение №1 Програма.
 4. Декларация за липса на двойно финансиране.

Двадесет и една национални програми за развитие на образованието одобри правителството. Общо 242,6 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година в предучилищното и училищното образование чрез националните програми. Някои от вече познатите сред тях са  разширени чрез нови модули. Две от тях са нови – „Заедно в изкуствата и спорта“ и „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

 1. С първата програма ще се инвестират 90 млн. лв. в личностното развитие на учениците чрез занимания с колективни спортове и изкуства.До края на юни всички училища могат да сформират ученически спортни отбори и групи по изкуства и да ги регистрират в регионалните управления на образованието. Заниманията ще започнат в началото на следващата учебна година и ще се финансират по новата Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.„Заедно в изкуствата и спорта“ ще стимулира колективните извънкласни дейности. Ще се организират отбори по футбол, волейбол и баскетбол, вокални, танцови, музикални, театрални групи. Техни ръководители могат да бъдат не само учители, но и треньори и творци извън образователната система. Официалният старт на програмата ще бъде даден на националния стадион „Васил Левски“ през септември. Специален гост на празника на спорта и изкуствата ще бъде Христо Стоичков, който горещо подкрепя новата инициатива.Очаква се до 70 000 ученици да участват в до 6000 групи и отбори по „Заедно в изкуствата и спорта“.Училища с по-малко от 400 ученици могат да регистрират до две групи по изкуства и до два спортни отбора. В по-големите училища ще се финансират до три групи по изкуства и до три отбора.
 2. С 10 млн. лв. по другата нова програма ще се осигурят възнагражденията на не по-малко от 900 медиатори и социални работници – както вече назначени, така и нови.
 3. Програма „Иновации в действие“ е допълнена. По нея ще се разработят методика и обучителни ресурси за STEM образование. Те ще бъдат приложени във вече изградените STEM центрове в 263 училища в страната и в други 1980 училища, в които ще се изградят STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост.
 4. По друга програма  ще се подкрепя целодневното обучение и експерименталната работа по природни науки в профилираните училища. За поредна година ще се инвестира в уроци, провеждани в културни институции. Ще се подобрява библиотечната среда и ще се изграждат площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Ще се създават и условия за достъп на хора с увреждания и със специални образователни потребности, ще се повишава сигурността в училищата чрез видеонаблюдение и други технически средства.
 5. Ще продължи подпомагането на екипите за обхват за включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система.
 6. Предвижда се разработване на помагало по български език като чужд за деца мигранти и чужденци, търсещи или получили закрила.
 7. Запазва се програмата за модернизиране на професионалното образование.
 8. За втора година чрез програма „Отново заедно“ ще бъдат осигурени средства за туристически пътувания за ученици от I клас до XI клас за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. За целта са осигурени 22,6 млн. лв.
 9. По национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ учителите ще могат да повишават и допълват своите знания и умения, а специалисти от сфери извън образованието ще могат да придобият педагогическа квалификация. Отново е гарантирана възможността за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти.
 10. По програмата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците ще се изграждат модерни кабинети в центровете за подкрепа на личностното развитие, където има занимания в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще се оборудват и кабинети за терапия и рехабилитация в центровете за работа с деца със специални потребности.
 11. Остават националните програми „Бизнесът преподава“, „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Роден език и култура зад граница“, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, както и програмите за националното външно оценяване и ученическите олимпиади и състезания, за детските градини, информационните и комуникационните технологии в образованието. МОН ще продължи да финансира общински проекти за образователна десегрегация, както и наемането на заместващи учители.

Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , , .


Такси за кандидатстване и обучение във ВУЗ 2022/23 година

РЕШЕНИЕ № 283 от 5 май 2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2022/2023 година (публ. 13.05.2022 г.)

Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Образование за утрешния ден

Заявявяне на обучение по дейност 3.3 по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Платформата на проекта е отворена отново за заявяване на теми за обучение по Дейност 3.3 „Обучения за програмиране/ кодиране,  кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.“ в периода от 03.05.2022 г. до 20.05.2022 г. включително.

Заявка за участие се подава в информационната система за управление на проекта (ИСУП): https://oud.mon.bg/ , както следва:

– регистрираните в ИСУП, след достъп през профила си избират меню „Обучения“, в подменю „Профилна информация“ се попълват данните, обновяват се текущите данни във втората част на страницата чрез бутон „Обнови“ и през подменю „Предстоящи обучения“ се заявяват до 2 (две) теми за обучение;

– педагогическите специалисти, които към момента нямат регистрация в ИСУП следва да си направят регистрация, за която е необходимо да се въведе код по НЕИСПУО на училището и ЕГН на участника. Извършва се автоматична проверка и се създава регистрация с @edu.mon.bg акаунта им, за което получават съобщение. След достъп до профила си избират меню „Обучения“, в подменю „Профилна информация“ се попълват данните, обновяват се текущите данни във втората част на страницата чрез бутон „Обнови“ и през подменю „Предстоящи обучения“ се заявяват до 2 (две) теми за обучение.

Обученията са предназначени за педагогически специалисти, преподаващи по предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ и други с насоченост към ИКТ от общинските и държавните училища.

Педагогическите специалисти за времето на участието си в обучението ползват служебен отпуск по чл. 161 от КТ, за което подават заявление за отпуск до директора на училището след включване в група за обучение.

Всеки заявил участие получава информация на електронния си адрес за включване в сформирана група за обучение.

Всеки обучаем си осигурява сам индивидуалното техническо средство за работа по време на обучението.

Обученията са изнесени (тридневни с две нощувки), с пълно откъсване от работа, с физическо присъствие на обучаемите.

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Изменение на Правилата за информационна сигурност

заповед №РД3006/29.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за изменение на т. 5.15. от Раздел II на Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавни зрелостни изпити през учебната 2021/2022 г.

Подобни документи

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Правила и критерии за работа на инвестиционната програма на МОН

Заповед № РД09-2864/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката с утвърдените правила и критерии за работа при изпълнението на инвестиционната програма на МОН за ремонтни дейности и правила и критерии за работа при цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности в общинските образователни институции в системата предучилищното и училищното образование.

До настоящия момент в Министерството на образованието и науката са постъпили общо 46 броя заявки за отпускане на средства за ремонти в държавните образователни институции, на които е извършена предварителна проверка от експерти в дирекция ДСОП на МОН.

 • Държавните училища, финансирани чрез бюджета на МОН подават заявките в РУО – …………….., в срок до 09.05.2022 година;
 • Всички други второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката подават своите заявки в МОН не по-късно от 15.05.2022 г.
 • Заявки за цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности на материално-техническата база, обзавеждане и оборудване в общинските образователни институции в предучилищното и училищното образование могат да постъпват в МОН от директорите на съответните общински институции и от кметовете на общините до 15.05.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Заповед №РД09-2864/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката
 2. Приложение № 1
 3. Приложение № 2

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .