Skip to contentКалкулатор за изчисляване на прогнозна пенсия

От 4 май влизат в сила промените в Кодекса за социално осигуряване, които дават право на хората да избират по коя методика да се пенсионират – по старата или по новата. Целта на калкулатора „прогнозен размер на пенсията“ е да ориентира потребителите коя методика за изчисляване на индивидуалния коефициент – старата или новата – е по-благоприятна за всеки от тях. Бъдещите пенсионери ще могат да подават заявления по новия ред от 7 май 2019 година.

Изчисляване на прогнозна пенсия

Вижте още:

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.

Промени в обезщетенията, пенсиониране и осигуряване за 2018 година

ПЕНСИОНИРАНЕ ПЪРВА и ВТОРА КАТЕГОРИЯ 2019 година

Пенсиониране при Първа и Втора Категория Труд

Пенсиониране на Учителите през 2019 година

Преизчисляване на пенсия

Пенсиониране на учителите

Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране

Закупуване на осигурителен стаж

Изчисляване на трудовия стаж

Осигурителен стаж

Публикувано в Закони и правилници, Молби и заявления.

Етикети , , .


Правила за прием в детските градини и ясли в София

Правилата, реда, условията и организацията за приемане на детето Ви в общинските детски градини,  ясли и подготвителни групи в училищата може да видите в следните нормативни документи, утвърдени от Столичния общински съвет:

,На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование,  училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

Информация за общинските ясли и градини в София:

Информация за частните ясли и градини в София:

https://detskitegradini.com/chastni-detski-gradini-sofia/

Публикувано в Заповеди на МОН, Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ и ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Наредба № 10 от 2016 г.)

zapovedviiiklasprilozhenie1.docx

  1. 2. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

prilozhenie2.docx

Вижте още:

Прием в V клас в профилираните природо-математически гимназии за учебната 2019/2020 година

Правила за прием в първи клас в София за 2019/20 година

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документи

Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас

Изисквания за провеждане на Националното външно оценяване през учебната 2018/2019 година

КАЛЕНДАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

Заповеди за учебната 2018/2019 година

Ваканции, неучебни дни и дати за НВО и ДЗИ за учебната 2018/2019 година

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .


Изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г.

Свали документ

Последните допълнения и изменения са следните:

Глава четвърта.ПЛАН – ПРИЕМ

Раздел I.Общи положения (Нов – ДВ , бр. 32 от 2019г.)

Чл. 40а. (Нов-ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

(1) Учениците се приемат или преместват  в държавните  и в общинските училища на места ,  определени с училищния ,  с държавния или с допълнителния държавен план -прием.

(2) Приемане на ученик е  всеки  случай на :

1. записване в I  клас преди началото на съответната учебна година ,  както и всички случаи на записване за първи  път в Училищното образование ;

2. записване преди  началото на съответната учебна година в V,  в VIII или в XI  клас на места , определени с държавния или допълнителния държавен план – прием ,  или на места над утвърдения държавен план – прием – в изрично посочените в нормативен акт случаи.

(3) Всеки случай извън  случаите по ал . 2  на записване на ученика в друго училище или в друга паралелка на същото

училище е  преместване.

Чл. 45. (1) (Изм. -ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

За изпълнение на училищния план  – прием директорът със Заповед определя училищна комисия ,  която приема заявления за прием в І и/или за преместване в V клас и извършва всички дейности по приема на учениците .

(2) (Изм. -ДВ, бр. 32 от 2019г.)

Комисията по ал . 1  съобразно спецификите на обучението  разработва критерии за преместване в V  клас ,   в случай че

постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий .

(3) Директорът утвърждава списъците на  приетите  ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

Чл . 46. (Изм. -ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

(1)  Над утвърдения  училищен план  – прием  може да се  приеме ученик  в І клас ,  ако :

1.  постоянният или настоящият  адрес на детето е променен след изтичане на срока за подаване  на заявление за участие  в приема по чл . 43  от друго населено място в прилежащия район на училището ;

2. условията на физическата среда на училището  позволяват това ;

3. при приема по чл . 43  са били приети всички заявили желание за участие деца от  групите  по чл . 43,  ал . 3,  т. 1 – 3 включително.

Раздел III. Планиране на държавния план –прием (Предишен Раздел ІІ – ДВ ,  бр . 32  от  2019 г .)

Раздел IV.Държавен прием на ученици в VIII  клас по чл . 142,  ал .  3, т. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование ( Предишен Раздел ІІІ- ДВ ,  бр . 32  от 2019 г .)

Раздел VI.Допълнителен държавен план – прием ( Предишен Раздел V  - ДВ ,  бр . 32   от 2019 г .)

Чл. 79. (2) (Изм. -ДВ, бр. 32 от 2019г.) Допълнителният  държавен план – прием се  планира по реда  и  в сроковете на  държавния план – прием по чл . 52

Раздел VII.Приемане на ученици с хронични заболявания ,  с физически и сензорни увреждания ,  със специални образователни потребности по чл . 120,   ал . 7 ЗПУО ,  от домове за деца ,  лишени от родителска грижа   , и от  центрове за настаняване от семеен  тип ( Загл .  изм .  – ДВ ,  бр . 77  от  2017  г .,  предишен Раздел V І  -  ДВ ,  бр . 32   от 2019 г  .)

Глава пета . ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл . 101. ( Доп .  – ДВ ,  бр.  77  от  2017  г .,  отм .  – ДВ ,  бр . 32  от  2019 г .)

Чл. 102. (1) ( Доп .  – ДВ ,   бр . 32  от 2019 г  .)

Редът и условията за преместване в тази наредба се отнасят за ученици от І до ХІІ  клас от неспециализираните държавни ,  общински и частни  училища .

Чл. 106. (1) ( Доп .  – ДВ ,  бр . 32  от 2019 г .)  Учениците може да се преместват на свободни места  ,   както  следва:

1. от I до VI  клас  – през цялата учебна година  ;

2. (изм .  – ДВ ,   бр . 32  от 2019 г  .)  от VII  до Х  клас включително – през цялата учебна година , но когато преместването е в учебно  време  – не по – късно от 30  учебни дни преди края на всеки  учебен срок ;

3. (изм .  – ДВ ,   бр . 32    от 2019  г .) в XI  клас по същия профил ,  ако  задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия – през цялата  учебна година, но когато преместването е в учебно време ,  не по -късно от 30  учебни дни преди края  на всеки учебен срок  ;

4. в XII  клас – не по – късно от 30  учебни дни преди края на първия учебен  срок  по същия профил  при  условие , че задължителните профилиращи предмети  са еднакви или по  същата специалност от професия .

(2) (Отм .  – ДВ ,  бр . 32  от  2019 г .)

(3) (Изм .  – ДВ ,  бр . 32  от   2019г  .)  В  особени случаи  и след разрешение  на началника на  регионалното  управление на образованието на  територията ,   на която  се намира  приемащото училище ,  премествания от   VII  до XII  клас извън  сроковете  по ал . 1,   т. 2 – 4  може да се извършват ,  като се представят документи ,  удостоверяващи причините за преместването .

Чл . 107а   (Нов – ДВ ,  бр . 32   от 2019  г .)

(1)  Учениците от V  до XII  клас може да  се преместват  в друго  училище над утвърдения държавен ,  съответно допълнителен държавен план – прием ,  ако :

1. постоянният или настоящият адрес на ученика е  променен от друго населено място в  населеното място на училището, в което желае да се премести ;

2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това  ;

3. при преместване на учениците от V  до  VII  клас – ученикът е бил приет по държавен план – прием в училището,  от което се премества;

4. резултатите на ученика от IV,  съответно  от  VII  или от X  клас ,са позволявали формирането на бал ,  по – голям  или  равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII  или в XI  клас, според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния ,  съответно допълнителния държавен план – прием .

(2) При преместването в друго училище над утвърдения държавен,  съответно  допълнителен държавен план -  прием

учениците от XI  и XII  клас  не може да сменят профила или специалност от професия.

(3) Учениците по ал . 1  може  да  се преместват ,  както  следва :

1. от V  и от VI   клас – през цялата  учебна година;

2. от VII до Х клас включително – през цялата учебна година ,  но когато преместването  е в учебно време не по – късно от 30  учебни дни преди края на всеки учебен срок ;

3. в XI клас по същия профил ,  ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност

от професия – през  цялата учебна година ,  но  когато преместването   е в  учебно време не по – късно от  30 учебни дни

преди края на всеки учебен срок ;

4. в  XII  клас – не по – късно от  30  учебни  дни преди края  на  първия учебен срок по същия профил,  при  условие че задължителните профилиращи предмети  са  еднакви или по същата специалност от професия .

(4) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото  училище ,  след разрешение на министъра на  образованието и науката ,  по мотивирано  искане на директора на училището,  ако са  изпълнени изискванията по ал. 1  - 3.  Не се изисква разрешение на министъра на образованието и  науката ,  когато приемащото училище е единствено в населеното място .

(5) Министърът на образованието и   науката определя  комисия за разглеждане на случаите на преместване  над държавния и  допълнителния  държавен план – прием , в която се включват трима експерти от Министерството на образованието и науката ,  един представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители  на юридически лица ,  осъществяващи дейност в сферата на училищното образование  .

(6) Министърът на образованието и науката дава разрешение за преместване на ученика и за завишаване  броя на учениците в паралелката над утвърдения държавен  или допълнителен държавен план – прием след  положително становище на комисията по ал . 5, взето с обикновено мнозинство .

Чл . 109. ( Доп  .  – ДВ ,  бр . 32   от 2019 г  .)  Ученикът се счита за преместен в  новото училище от датата  ,  посочена в заповедта на директора на приемащото училище .  До датата ,  посочена    в заповедта на директора на приемащото училище  ,  посещава учебните занятия в училището ,  от  което се премества.

Чл . 110. (1) ( Предишен текст на чл . 110  - ДВ , бр . 32  от 2019 г .)

Ученици,  участващи в  обучение  по Европейски образователни  програми и  проекти ,  след завръщането си в България продължават обучението си във формата на  обучение и в  училището ,  в  което са се обучавали преди  участието си, след  признаване на завършен клас или етап на  училищно обучение  или степен на образование и професионална квалификация по документи,  издадени от училища на чужди държави.

(2) (Нова – ДВ ,  бр  . 32  от 2019 г .)  При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на  чужда държава :

1. родителят подава писмено заявление  до директора на училището ,  в което се обучава ученикът ,  за издаване на удостоверение за преместване ;

2. родителят представя документ ,  издаден от училището на чуждата държава ,  удостоверяващ възможността ученикът да продължи  образованието си при условията на приемащото училище.

(3) ( Нова – ДВ ,  бр . 32  от 2019 г .)

Документите по ал . 2  може да се подават  и сканирани по електронен път .

(4) ( Нова- ДВ  ,   бр. 32  от 2019 г .)  В срок до  5   работни дни от подаване на документите по ал  . 2  директорът  на училището , в  което се обучава ученикът ,  издава удостоверение за преместване.

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Националната програма „Мотивирани учители“

Дейност I.

Мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии за работа в училища с идентифицирани проблемни области

1. Критерии за подбор на мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии – до 80 учители:

1.1.      Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, с над 8 години професионален опит като учител по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии  в училища в страната и/или в чужбина.

1.2.      Документи за кандидатстване по програмата:

- Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 24 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане на длъжността „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“ и/или свидетелство за професионално-квалификационна степен (ПКС);

- Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

- Професионална автобиография;

- Мотивационно писмо;

- Препоръка от настоящия работодател;

- 2 препоръки от учител от училището, в което кандидатът работи или друго училище;

- Препоръка от родител;

- Портфолио.

2. Процедура за кандидатстване:

2.1.      Подаване на заявление с приложени копия на документите в срок до 08.05.2019 г. в Министерство на образованието и науката,

адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ в рубриката „регистрация на педагогически специалист“.

2.3.      Подбор на кандидатите – анкета до 31.05.2019 г. и събеседване до 15.07.2019 г.

2.4.      Провеждане на въвеждаща програма с участниците. Въвеждащото обучение включва разходи за нощувки, храна и транспорт на обучаемите, за наем на зали и възнаграждения на обучителите.

2.         Сключване на трудови договори с определените учители.

Период на договора – срок от 3 години. Възнаграждението включва допълнително възнаграждение и допълнителни средства за опитни учители, утвърдени в професията си, включени в програмата по Дейност I – за увеличение на основната работна заплата с 300 лв. и средства за наем в размер на 200 лв. на месец за срок от 12 месеца или за възстановяване  на транспортни разходи на пътуващи учители за същия период.

3.         Въвеждаща програма за обучение.

Одобрените участници по Дейност I ще бъдат включени във въвеждаща програма за обучение за развиване на умения за работа с конкретна специфика на региона и умения за осъществяване на методическа подкрепа. Обученията и тренингите се провеждат от обучителни организации и институции след сключване на договорите.

Дейност II.

Специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

1.         Критерии за подбор на специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици – до 100 специалисти;

1.1. Български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария с висше образование с ОКС „магистър“ от професионални направления и специалности в съответствие с Приложение №1 към член 24 на Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН, отнасящи се за изисквания за заемане на длъжностите учител по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужд език.

1.2. Документи за кандидатстване по програмата:

-           Диплома за висше образование

-           Професионална автобиография

-           Мотивационно писмо

-           Препоръка от последен работодател/преподавател в университета

-           За кандидатите за придобиване на педагогическа правоспособност за учител по чужд език се изисква да представят сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1

2.         Процедура за кандидатстване:

2.1.      Подаване на заявление с приложени копия на документите в срок до 24.04.2019 г. в Министерство на образованието и науката

адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ на желаещи да придобият  квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

2.3.      Подбор на кандидатите – анкета до 15.05.2019 г. и събеседване до 15.06.2019 г.

При неизпълнение на определената квота от специалисти за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици, незаетите места се попълват чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална квалификация „учител“ по биология и здравно образование, „учител“ по химия и опазване на околната среда.

2.4.      След съобщение на сайта на МОН за тази възможност подаването на заявления с копия на посочените документи е в срок от 01.07.2019 г. до 10.07.2019 г. и Регистрация Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ на желаещи да придобият  квалификация „учител“ по биология и здравно образование, „учител“ по химия и опазване на околната среда. Подборът на кандидатите ще се осъществи чрез анкета  до 19.07.2019 г. и събеседване до 30.07.2019 г.

3.         Включване на одобрените в Дейност II на настоящата програма.

3.1.      Въвеждаща програма за обучение.

Одобрените участници по Дейност II ще бъдат включени във въвеждаща обучителна програма преди началото на учебната година. За въвеждащото обучение се финансират  разходи за нощувки, храна и транспорт на обучаемите, за наем на зали и възнаграждения на обучителите.

4.         Обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по:

4.1.      математика

4.2.      физика и астрономия

4.3.      информатика

4.4.      информационни технологии

4.5.      чужди езици

При непопълване на квотите по посочените от т.4.1 до 4.5 ще бъде организирано също и обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по:

4.6.Биология и здравно образование

4.7.Химия и опазване на околната среда.

5.         Сключване на договори с участниците.

Договорът урежда задълженията на всеки от участниците по програмата и след приключването й.

Обученията се осъществяват от висшите училища в едногодишна задочна форма. Средствата за обучения във висшите училища са в размер на 1200 лв. за един участник, разходи за нощувки – 40 лв. и транспорт на обучаемите – 80 лв. за участник.

Дейност III.

Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, учител по чужд език“ и „учител по религия“

1.         Критерии за подбор на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език и религии – до 150 учители, разпределени по определени от МОН квоти за всяко регионално управление на образованието. Квотата се определя в съответствие със заявените потребности от училищата.

2.         Процедура за кандидатстване:

2.1.      Кандидатите подават заявление с документи удостоверяващи критериите, посочени в настоящата програма за включване в Дейност III, в срок до 08.05.2019 г. в съответните регионални управления на образованието (РУО).

2.2.      Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ в рубриката „регистрация на педагогически специалист“.

До 30.06.2019 г. РУО определя и предоставя в МОН списък на участници в програмата в съответствие с определената им квота.

При неизпълнение на определената квота от специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език и религия незаетите места, се попълват чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална квалификация „учител по биология и здравно образование“, „учител по химия и опазване на околната среда“, „ресурсен учител“. За придобиване на професионална квалификация „ресурсен учител“ се допускат начални учители

За тази допълнителна възможност ще бъде публикувано съобщение на сайта на МОН и РУО за подаването на заявления с документи удостоверяващи на критериите посочени в настоящата програма за включване в Дейност III в срок от  01 юли до 05 юли 2019 г.

До 15.07.2019 г. РУО определя и предоставя в МОН списък на участници в програмата в съответствие с определената им квота.

3.         Включване на одобрените в Дейност III на настоящата програма.

3.1.      Висшите училища осъществяват едногодишно обучение в задочна форма за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ по:

- математика

- физика и астрономия

- информатика

- информационни технологии

- чужд език

- религия

При не попълване на квотите по посочените квалификации, ще бъдат организирани възможности за едногодишно обучение в задочна форма и за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ по:

-           биология и здравно образование;

-           химия и опазване на околната среда;

-           ресурсен учител.

3.2.      Заместване по време на участие в присъствена форма на обучение може да се обезпечава със средства за заместващ учител по национална програма „Без свободен час“.

4.         Сключване на договори с участниците.

Договорът урежда задълженията на всеки от участниците по програмата и след приключването й.

Обучението се осъществява от висшите училища в едногодишна задочна форма. Средства за обучения за висшите училища са в размер на 1200 лв. за един участник, разходи за нощувки – 40 лв. и транспорт на обучаемите – 80 лв. за участник.

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие “, тел.: 02/424 1166, e-mail: [email protected]

Срок за кандидатстване:

Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: [email protected]

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: [email protected]

Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в регионалните управления на образованието (РУО)

Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: [email protected]

НП „Мотивирани учители“, https://www.mon.bg/bg/100653

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .