Skip to contentСхема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляк о“

НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и
млечни продукти в учебните заведения–Схема“Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/06/24/naredba_za_usloviiata_i_reda_za_prilagane_na_skhemi_za_predostaviane_na_plodove_i_zelenchutsi___uchilishchni_skhemi_Nrgftos.pdf

Приемателно-предавателен протокол за приемане/предаване на продукти по схема „Училищен плод“ и схема“Училищно мляко
СПИСЪК на плодовете и зеленчуците, които могат да се предоставят по Схема „Училищен плод“
Средни количества плодове и зеленчуци за едно дете или ученик на ден
СПИСЪК на млякото и млечните продукти, които могат да се предоставят по Схема „Училищно мляко“
Максимални количества мляко и млечни продукти за едно дете или ученик на ден

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Присъствено обучение

Заповед № РД09-4982/14.12.2021 за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.)
Заповедта влиза в сила от 15.12.2021 г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.)

От 15 декември ще се учи присъствено, ако 30% от учениците се тестват или имат зелен сертификат

Паралелката ще учи присъствено, ако 30% от учениците в нея искат да се върнат в клас с тестване или „зелен сертификат“ – документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. Новото условие влиза в сила от 15 декември.

Това решиха днес Министерството на образованието и науката, синдикатите и  работодателите в образователната система на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

Досега, ако за 50% от учениците нямаше съгласие за тестване или зелен сертификат, паралелката оставаше в електронно обучение, което ощетяваше желаещите да учат присъствено. Чрез намаляването на изисквания процент готови да спазват изискванията на здравните власти в училище ще се върнат повече деца, които сега са вкъщи заради отказа на своите съученици или на техните родители за изследване за COVID-19 веднъж в седмицата.

Несъгласните с щадящите тестове ще продължат да се обучават от дистанция. Според насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка училищата ще осигуряват на тези деца и младежи синхронно или асинхронно обучение в зависимост от своите възможности.

МОН поставя акцент върху присъственото обучение. Декларации за съгласие се приемат непрекъснато. Към момента тестове има за всички ученици в общините със заболеваемост над 250 на 100 000 души. Всички учат присъствено без тестване в общините с по-ниска заболеваемост.

До Коледа няма да има други промени в режима за обучение в пандемични условия.

Декларация за съгласие за тестване на ученик в училище:

Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас (публ. 05.11.2021 г.)

Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас със специални образователни потребности (СОП) (публ. 05.11.2021 г.)

  • Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се от родители на  ученици на възраст до 14 години. Текстът остава по същество непроменен спрямо предходната декларация. Не е необходимо родителите на ученици от 1. до 4. клас,  които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация;
  • Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – в случаите, когато   ученикът е на възраст между 14 и 18 години, декларацията за съгласие се попълва и се  подписва и от родител, и от ученик, а в случаите, когато ученикът е навършил 18 години, декларацията се попълва и подписва само от ученика;
  • Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва от родител на ученик със специални образователни потребности. Текстът остава по същество непроменен спрямо предходната декларация. Не е необходимо родителите на ученици от 1. до 4. клас, които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация.

Подобни документи

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Списък на българските неделни училища в чужбина

Повече средства получават българските неделни училища в чужбина през настоящата учебна година – общо над 14,2 млн. лв.

На 243 училища зад граница са преведени общо 12 557 789 лева. За сравнение за миналата учебна година са изплатени 11 128 402 лева.

Други 130 училища са подпомогнати с 1 664 000 лева по Националната програма на МОН „Роден език и култура зад граница“. 70% от полагаемите суми са изплатени още през юли т.г. Останалите 497 161 лева вече също са преведени.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина

Заповед № РД09-4429/ 15.11.2021 г. за утвърждаване на актуализиран Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 16.11.2021 г.)

Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-2242/16.09.2021 г. и приложенията към тях (публ. 17.09.2021 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, за учебната 2021/2022 година (публ. 17.09.2021 г.)

Приложение № 1

Приложение № 2


Заповед № РД09-1454/13.07.2021 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 15.07.2021 г.)
Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. за учебната 2021/2022 година – ПЪРВИ ТРАНШ (публ. 15.07.2021 г.)

Общо 373 са неделните училища, които провеждат обучение в чужбина през тази учебна година. Те се намират в 43 държави на 6 континента. В тях се обучават общо 34 296 ученици и кандидат-студенти.

Актуализиран списък на българските неделни училища в чужбина, подпомогнати с постановлението за неделните училища, можете да видите ТУК.

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година с окончателния размер на средствата за финансово подпомагане на училищата можете да видите ТУК.

Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението, организирано в чужбина компонент български език (публ. 11.02.2021 г.)

Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението,организирано в чужбина компонент литература (публ. 11.02.2021 г.)


Учебна програма по учебния предмет история и цивилизации за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 1) (публ. 12.08.2019 г., акт. 06.07.2021 г.)
Учебна програма по учебния предмет география и икономика за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 2)
Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година
(Публикувано на 12.08.2019 г.)

Лица за контакт по въпроси, свързани с дейността на българските неделни училища (БНУ) в чужбина, на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ и на лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , , .


Изменение наредба за изпитите за професионална квалификация

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (публ. 03.12.2021 г.)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИЯ МОЖЕ ДА Е СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация в професионалното образование може да се провежда чрез защита на дипломен проект по желание от ученика. Това е регламентирано с промени в Наредба №1 за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, обнародвана в „Държавен вестник“ на 3 декември т.г.

През 2022 г. дванадесетокласниците, които са се обучавали по професии, задължително ще полагат държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Той заменя досегашния втори задължителен държавен зрелостен изпит.

  • В рамките на теоретичната част на изпита за трета степен ученикът устно ще представя разработения дипломен проект и ще отговоря на поставените от изпитната комисия въпроси. Изложението може да се съпътства от демонстрация на елементи от дипломния проект. Практическата част на изпита може да бъде демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект.
  • Темите на проектите предварително ще се утвърждават от директора на училището най-късно пет месеца преди началото на изпитната сесия.
  • Индивидуалното задание по конкретна тема за всеки ученик ще се възлага от ръководител консултант, който е учител по професионална подготовка.
  • Сред задълженията на консултатите, разписани детайлно в Наредбата, е да предоставят информация за необходимата литература, материали, каталози, справочници, технически и други данни, да контролират изпълнението на проекта и да правят препоръки. Предвидени са до четири консултации с всеки ученик.
  • Ученикът предава дипломния си проект не по-късно от 20 дни преди първата от определените дати за изпита.
  • Дипломният проект се рецензира от един рецензент. Рецензенти могат да бъдат учители по професионална подготовка, представители на работодатели, на висши училища, а за учениците в обучение чрез работа (дуална система на обучение) – наставници от предприятието, в което ученикът провежда практическото обучение в реална работна среда.

Измененията в Наредба №1 за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация можете да видите ТУК.

Модели на задължителния държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование можете да видите тук:

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

– Вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
– Вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
– Вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.
Моделите имат за цел да представят систематизирано и достьпно начините на провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , .


БЕЗ ТЕСТОВЕ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧАСОВЕ И ИЗПИТИ В УЧИЛИЩЕ

Заповед № РД09-4813/ 03.12.2021 г. относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 03.12.2021 г.)
Тази заповед отменя Заповед № РД09-4755 от 30 ноември 2021 г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 03.12.2021 г.)

НАСОКИ ЗА  ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Приложение към Заповед No РД09-4756/30.11.2021 г.

Актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа можете да видите  ТУК.

От  1 декември 2021 г. учениците могат да посещават индивидуални часове и консултации в училище, без да бъдат тествани за COVID-19. По същия начин ще протичат индивидуалните изпити за оформяне на срочна оценка, индивидуалните писмени и практически изпитвания за текуща оценка или промяна на оценката, приравнителните изпити, както и тези за валидиране на компетентности, придобити по време на ученето. Тестове няма да се изискват и при индивидуалните дейности за подкрепа за личностното развитие.

Това е записано в актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа. Промените са в синхрон със заповедта на здравния министър от 26.11.2021 г.

Занятията ще се провеждат присъствено, но без да се допуска смесване на учениците от индивидуалните консултации с тези, които вече учат присъствено.

Учениците, които се тестват два пъти в седмицата или имат зелен сертификат, могат да провеждат часове по спорт във физкултурните салони.

При провеждането на групови извънкласни дейности и занимания в училище се допуска смесване на ученици от различни паралелки, само ако те са тествани или имат „зелен сертификат“. Учениците могат да продължат да посещават практически обучения във фирми при спазване на противоепидемичните мерки и условията на труд в предприятията.

Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .