Skip to contentЗдравноосигурителни задължения на завършващите средно образование

След завършване на средното образование/ от началото на месец юли/ до започване на висше образование или работа абитуриентите са задължени сами да плащат здравното си осигуряване. Месечната здравна осигуровка е 28,40 лв. и се плаща до 25 на следващия месец т.е за м.юли – до 25 август.

Материали на НАП с указания по въпроса:

 1. Приложение № 1 – текст на електронно съобщение
 2. Приложение № 2 – материали за социалните мрежи

Видео с указания на НАП:https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

  Публикувано в Указания.

  Етикети , .


  Балообразуване, такси и защитени специалност във ВУЗ за 2023/24 г.

  Решение № 317 на Министерския съвет от 26.04.2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година (публ. 09.05.2023 г.)

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 8 март 2023 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година (публ. 31.03.2023 г.)

  Оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще имат тежест при приема на кандидат-студенти в 48 висши училища за академичната 2023/2024 гoдина.

  • В повечето от тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката от приемния изпит или тази от матурата. Това показва информацията, предоставена на Министерството на образованието и науката (МОН) от 51 висши училища в България.
  • Само в три от тях оценки от държавни зрелостни изпити няма да се включват във формиране на бала. Това са Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Театралният колеж „Любен Гройс“ в София и Американският университет в Благоевград. Така е и при една част от специалностите в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, но при други държавният зрелостен изпит по професионална квалификация, положен в музикално училище, ще се признава и за приемен.

  В четири висши училища няма да се провеждат кандидат-студентски изпити и приемът в тях ще става само с оценки от матура и дипломата за средно образование. Това са Националната спортна академия „Васил Левски“, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в София,

  Европейският политехнически университет в Перник и Висшето училище по застраховане и финанси в столицата.

  • Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми.
  • В някои от висшите училища в бала ще влизат оценките и от приемните изпити, и от ДЗИ. Така е в медицинските университети, където още от миналата учебна година, освен резултатите от приемните изпити по биология и химия, в балообразуването се включва и оценката от матурата по български език и литература.

  Балообразуване за прием на кандидат-студенти през академичната 2023/2024 година във висшите училища в Република България (публ. 06.02.2023 г., акт. 07.02.2023 г.)

  1. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
  2. АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ
  3. АКАДЕМИЯ НА МВР – СОФИЯ
  4. АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ – БЛАГОЕВГРАД
  5. БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
  6. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
  7. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
  8. ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
  9. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – ВАРНА
  10. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – СОФИЯ
  11. ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – СОФИЯ
  12. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ – ПЛОВДИВ
  13. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – ВАРНА
  14. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА – ПЛОВДИВ (акт. 07.02.2023 г.)
  15. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ
  16. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ
  17. ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”– СОФИЯ (акт. 07.02.2023 г.)
  18. ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – ПЛОВДИВ
  19. ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЕРНИК
  20. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
  21. КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ – СОФИЯ
  22. КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – БЛАГОЕВГРАД
  23. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ (акт. 07.02.2023 г.)
  24. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
  25. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
  26. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
  27. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА
  28. МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД
  29. МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – СОФИЯ
  30. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  31. НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” – СОФИЯ
  32. НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНАТА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” – СОФИЯ
  33. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – СОФИЯ
  34. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ
  35. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ (акт. 07.02.2023 г.)
  36. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
  37. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
  38. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
  39. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
  40. ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ”ЛЮБЕН ГРОЙС” – СОФИЯ
  41. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
  42. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
  43. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
  44. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
  45. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС
  46. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
  47. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ
  48. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ
  49. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
  50. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
  51. ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
  52. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

  Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв. Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърждава таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

  За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за „Хуманитарни науки“ – 750 лв., за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв. Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв., тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лв., „ Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв., „ Изкуства“ – 1450 лв.

  Средно 20 % е увеличението на таксите спрямо академичната 2022/2023г. и касае основно студентите, които се обучават в специалностите от областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“, „Технически науки“ и  „Здравеопазване“.

  Студентите в осем професионални направления и 18 защитени специалности са освободени от такси. Професионалните направления са „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“.

  Годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година.

  Подобни документи

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

  Етикети , , , .


  Изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 01.03.2023 г.)

  Подобни документи

  Публикувано в Без категория и заповеди.

  Етикети , , , .


  Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

  Предоставения  от Държавната агенция за закрила на детето Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти е съгласуван от всички отговорни институции. Механизмът ще подкрепи работата на професионалистите, работещи с деца, ще им даде ценни насоки за работа с децата и техните семейства, ще подобри взаимодействието и координираните действия между различните сектори. Заложеният в Механизма мониторинг дава възможност своевременно да се идентифицират трудностите в практиката, предизвикателствата, неработещите модели, както и добрите и успешни практики.

  Приложение:

  1. Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

  Етикети , .


  Закон за професионалното образование и обучение

  Закон за професионалното образование и обучение (Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., …, изм. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г.) (акт. 13.06.2022 г.)

  Подобни документи

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

  Етикети , .