Skip to contentПроцедура за уведомяване на министъра за възникнали инциденти

Заповед № РД 09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката за регламентиране на процедура за уведомяване на министъра на образованието и науката за възникнали инциденти (обстоятелства, застрашаващи живота и здравето) с ученици, с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал, както и за възникнали бедствия и аварии, за терористични действия или други извънредни обстоятелства, при които има пострадали и са нанесени сериозни материални щети.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И  РЕКОНСТРУКЦИЯ НА  ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА – удължаване

РЕШЕНИЕ № 840 на Министерския съвет от 27.10.2022 г.  е удължен срокът на изпълнение по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение № 543 от 2020 г. на Министерски съвет (публ. 01.11.2022 г.)

Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , .


Национална програма „Иновации в действие“

Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“.

 • 1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Предвижда се с тях да се осъществят партньорства с посещения в училищата за представяне на добри образователни иновации. По този модул се финансират 300 иновативни училища, други 300, които нямат този статут, и двете български държавни училища в Прага и Братислава.
 • С 29 995 лв. ще се финансира организирането на 7 регионални форума (конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари за иновации в образованието). Те ще бъдат организирани от РУО в Благоевград, Враца, Велико Търново, Сливен, София-град, Търговище и Хасково, съвместно с училищата–домакини от съответната област, които ще получат финансиране.
 • За закупуване на материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване се отпускат 150 000 лева. С тях се осигурява подкрепа за 123 творчески работещи училища, които създават иновативна учебна среда и нови методи на преподаване. Част от тях получават средства и по модула за партньорства.

Целта на националната програма „Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните иновации, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит.

Успешните модели се мултиплицират чрез организиране на местни, регионални и национални форуми и събития за обмен на иновативни практики и чрез партньорставата между иновативните и неиновативните училища.

Така по-бързо се трансформира съществуващата класно-урочна организация на учебния процес. Променя се също организационната култура в училищата – развива се култура за иновации, насочена към знанието като ценност и професионално учене. Освен това се стимулира създаването на специфични екипи – професионалните учебни общности от педагогически и непедагогически специалисти от различни области на знанието и практиката, работещи в училището, но и извън него.

Списъците на класираните училища можете да видите: Модул 1 – ТУК, Модул 2 - ТУК и Модул 4 – ТУК.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия

с Решение № 710/29.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България е приета Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.

Програмата е насочена към всички небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27 г и т. 33а от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Министерство на образованието и науката (МОН) е изразило становище до Министерство на енергетиката (МЕ), че би следвало да е допустимо от мерките за подкрепа, заложени в Програмата, да се ползват институциите от системата на предучилищното  и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития).

След получен отговор от МЕ, безспорно е установено, че институциите от системата на предучилищното и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития) се явяват крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г от ДР на ЗЕ, тъй като закупуваната от тях електрическа енергия е за собствено ползване като необходимо условие за осъществяване на основната им дейност.

Същите се явяват небитови клиенти, тъй като попадат под легалното определение по § 1, т. 33 а, доколкото закупуваната от тях електрическа енергия или природен газ е за небитови нужди.

В заключение институциите от системата на предучилищното и училищното образование (детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитите, включително и ученическите общежития) са небитови крайни клиенти, тъй като закупуваната от тях електрическа енергия не е предназначена за удовлетворяване на обичайните нужди на домакинствата, а се използва за осъществяване на обществената функция на институциите, като същите попадат в обхвата на Програмата.

Приложение: Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.

Публикувано в Други.

Етикети , , .


Регистриране на кладенец за собствени нужди

Наближава крайният срок за регистрация на кладенци и сондажи. Нерегистрираните до 28 ноември съоръжения ще бъдат обявявани за незаконни и ще бъдат ликвидирани за сметка на собственика им.

До 28 ноември собствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, дренажи и други трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция.

Редът за регистрация е различен за граждани и за стопански субекти. За регистрация на изградени кладенци за собствени нужди гражданите трябва да подадат заявление, което съдържа данни за поземления имот, дълбочина на кладенеца, начин на черпене на водата и цел за която се ползва.

Ето всички стъпки и необходимите документи.

Регистрация на кладенци за граждани

За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите е необходимо да се подаде заявление, което съдържа:
1. трите имена на собственика на имота;
2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3. дълбочина на кладенеца;
4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
6. цел, за която се ползва водата.

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез кмета на населеното място, като за постъпилите заявления кметовете издават входящ номер и на всеки 14 дни ги предават на съответната басейнова дирекция, допълва БНР.

Гражданите не плащат такса за регистрация на кладенци за собствени нужди. Това са кладенци, чиято вода се ползва за битови цели, за поливане и за отглеждане на животни за нуждите на домакинството.

Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Необходими документи:

 1. За регистрация на водовземно съоръжение  /кладенци, сондажи, каптажи и дренажи/, за които не е издадено разрешително
  по реда на Закона за водите и които са предназначени  за задоволяване на собствени потребности (до 10 куб.м. на денонощие)
 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение;
 3. Декларация за намеренията за консервирането или ликвидирането на съоръжението /за кладенците, които няма да се ползват/;
 4. Молба за издаване на удостоверение;
 1. Документ, удостоверяващ дата на изграждане на водовземното съоръженние, на основание на чл.44, ал.5 от ЗВ (за новоизградени съоръжения)
 1. За уведомление за изграждане и регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите
 1. Уведомление по образец
 2. Копие на документ за собственост на имота, в който ще бъде разположено водовземното съоръжение;

Актуална скица на имота, където ще се изгражда съоръжението, издадена/заверена от компетентния орган;

Уведомление за регистрация на кладенци за собствени потребности на физически лица (ОБРАЗЕЦ РГ1).

Възможни начини за заявяване

• През портал за предоставяне на електронни услуги
• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• Със заявление по пощата
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката, и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето „Уникален номер на заявка“. Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления.

Етикети , , .