Skip to contentНационална програма „Отново заедно“

УЧИЛИЩАТА САМИ ЩЕ РЕШАВАТ КОЙ ДА ЗАМИНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА

 1. Педагогическият съвет във всяко училище ще определя критериите за подбор на учениците, които ще се включат в пътуване през лятото, финансирано от държавния бюджет. Целта е те да бъдат съобразени със спецификата на самото училище, свързана с обучението от дистанция през последните две учебни години.Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която е публикувана за 14-дневно обществено обсъждане.
 2. От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват ученици от I до XI клас през настоящата учебна година в държавни и общински училища. Те ще бъдат разпределени в групи по 10 до 15 души. Всяка група ще бъде придружавана от учител или друг педагогически специалист.
 3. Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не повече от 12 участници, вкл. придружителя.
 4. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки – той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемаща време конкурсна процедура.
 5. Туристическият пакет за всеки участник в „Отново заедно“ е на стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.
 6. За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в Министерството на образованието и науката (МОН) минимален набор от документи, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях.
 7. Заявки ще се приемат от одобряването на програмата от правителството до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на предвидените финансови средства. Документите ще се проверяват от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване.
 8. За „Отново заедно“ са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти.
 9. Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

(публикувано на 01.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 15.06.2021 включително

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Национално външно оценяване в IV клас за 2020-2021 година

Четвъртокласниците вече могат да проверят своите резултати от националните външни оценявания на https://zamaturite.bg/ . Достъпът се осъществява с входящ номер и код за достъп от служебната бележка, издадена от училището, в което се обучават.

 • Индивидуалните резултати от изпитите вече са видими ТУК. Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика.
 • Системата визуализира три полета – реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния брой точки, както и оценката по шестобалната система.
 • Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Отговори от  Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година:

Български език и литература, 27 май 2021 г.

Математика, 28 май 2021 г.

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , , , .


Изменение и допълнение на Наредба № 24 за тренировъчната дейност

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.)

Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , .


Отговори на тестове матура 2021 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/21 .

Може да проверите резултатите си:

https://zamaturite.bg/

Отговори на тестове:

Математика, 21 май 2021 г.

Физика и астрономия, 21 май 2021 г.

Химия и опазване на околната среда, 21 май 2021 г.

Биология и здравно образование, 21 май 2021 г.

История и цивилизация, 21 май 2021 г.

География и икономика, 21 май 2021 г..

Цикъл „Философия“, 21 май 2021 г.г.

Английски език, 21 май 2021 г.

Немски език, 21 май 2021 г.

Френски език, 21 май 2021 г.

Испански език, 21 май 2021 г.

Италиански език, 21 май 2021 г.

Руски език, 21 май 2021 г.

Български език и литература, 19 май 2021 г.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , .


Мерки за закрила на даровити деца

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 9 април 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , .