Skip to contentРавен достъп до училищно образование в условията на кризи

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г., вх. № РУО 1-24914/27.07.2021 г. с указания и контакти за съдействие за изпълнение на Дейност 2, 3 и 4.

Функционалностите на информационната система по проекта са активни и следва да се използват на посочения линк: https://react.mon.bg/

Приложениe:

Писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети .


Как да кандидатствате в VIII клас – стъпки

От 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2021 г.

Ръководство за кандидатстване онлайн

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 13.07.2021 г.

Съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в Раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 • Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта

https://priem.mon.bg

 • . Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
 • Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 • Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За  улеснение и с оглед извънредната обстановка може  родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране на ученика,  предварително да попълнят приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране и да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика в училището, в което той е приет на първи етап.

Приложение: Заявление за участие във втори етап на класиране

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Безвъзмездна помощ за Ученически практики

Всички училища, осъществяващи професионална подготовка, с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) имат възможност да се включат в изпълнението на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Максималната продължителност на проекта е 30 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

В рамките на проекта са определени като допустими следните целеви групи:

 • ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование;
 • учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • наставници от организациите работодатели;
 • представители на бизнеса и науката.

Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg.

За участие в посочената процедура е необходимо всяко училище, осъществяващо професионална подготовка, в срок до 23.06.2021 г., включително да попълни:

 • заявление за участие под формата на гугъл формуляр: https://forms.gle/owzmXz46GKkn3VVe7
 • декларация за липса на двойно финансиране (съгласно приложения образец)

Училищата, които първоначално са подали заявление (google формуляр) за участие в проекта и са одобрени, се счита, че са заявили желание да участват в дейностите по проекта до неговото приключване, освен ако вече не отговарят на критериите за допустимост или ако изрично, в писмена форма, са заявили желание за прекратяване на участието си.

За допълнителна информация, контакти:

 • Мирослав Петков – директор на Дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, тел.: 02/9217 421 , имейл: [email protected];
 • Магдалена Станулова – началник на отдел ”Координация и методическо осигуряване” тел.: 02/9217 785, имейл: [email protected];
 • Нели Митева- главен експерт в Дирекция „Управление и изпълнение на проекти”, тел.: 02/4241 141, имейл: [email protected]

Приложения:

 1. Декларация за липса на двойно финансиране.
 2. Оценъчна карта.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Национално външно оценяване в VII клас и X клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Български език и литература, 16 юни 2021 г.

Математика, 18 юни 2021 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Български език и литература, 16 юни 2021 г.

Математика, 18 юни 2021 г.

Всеки ученик може да провери резултатите си от НВО по БЕЛ и Математика от задължителните изпити в Х клас ТУК.

Изпитът по български език и литература е в сряда, 16 юни, а изпитът по математика – в петък, 18 юни. На 17 юни ще бъде оценяването по чужд език, участието в което е по желание.

Националното външно оценяване за X клас започва в 8 часа, а за седмокласниците – в 9 часа.

Изпитът по БЕЛ в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест – с кратък свободен отговор и една – с разширен свободен отговор. През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Изпитът по БЕЛ за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца.

Подготвени са изпитни зали за карантинирани ученици.

На изпитите може да се ползва химикалка с черно мастило, молив и гума, а за изпита по математика – също линия, пергел, триъгълник.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.

Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60% правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , .


Национална програма „Отново заедно“

Постановление № 240 на Министерския съвет от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 година (публ. 28.07.2021 г.)

Постановление № 236 на Министерския съвет от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение на № 453 на Министерския съвет от 2021 година (публ. 28.07.2021 г.)

Въпроси и отговори:

https://www.mon.bg/bg/news/4210

В Националната програма „Отново заедно“ няма изрично изискване пътуванията на учениците да се организират от понеделник до събота. Във формуляра, в частта за седмичната програма са назовани дните от седмицата, но по-скоро информативно. В действителност точните дни, в които ще пътуват учениците, не следва да се съобразяват с график от понеделник до събота, а да се договорят свободно между директорите на училищата и туроператорските фирми, съобразно възможностите на хотелите.

Във връзка с Решение № 453 от 17 юни 2021 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма „Отново заедно”. Програмата е публикувана на електронната страница на Министерството на образованието и науката в рубрика „Програми и проекти”, подрубрика „Национални програми 2021”.

Национална програма „Отново заедно“

Формуляр за кандидатстване

Пакетът с документите за кандидатстване се изпраща по електронен път на електронен адрес: [email protected] с копие до съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок от приемане на Решението на Министерския съвет за одобряване на настоящата програма до 31 юли 2021 г. (I етап)
и от 1 август 2021 г. до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на средствата.

Лица за контакти:
Нурселин Казак, главен експерт, тел.: 02/9217 758
Анелия Томова, главен експерт, тел.: 02/ 9217 440
Яна Малашева, старши експерт, тел.: 02/ 9217 738
Нона Костадинова, старши експерт, тел.: 02/9217 435.

 1. Националната програма е за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Тя се изпълнява на територията на Република България, обхваща държавни и общински училища и е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 година.
 2. Дейностите, които ще се реализират по време на програмата, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта.
 3. Ученическите туристически пътувания се провеждат съгласно условията и по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.
 4. Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по програмата.
 5. Във всеки подаден формуляр може да бъдат включени една или няколко групи, а всеки ученик може да бъде включен само в една група.

Условията за кандидатстване са:

 1. извършен подбор за участие на ученици в програмата и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;
 2. представяне на 3 оферти от туроператори, отговарящи на условията по програмата (финансови и организационни);
 3. решение на педагогическия съвет за избор на туроператор и проект на договор с него.
 4. Договорът между директора на училището и туроператора се сключва в писмена форма и плащанията по него се извършват само по банков път.
 5. Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС) при шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност – 500 лв. (с ДДС) на участник.
 6. Училището подава необходимите документи за кандидатстване по програмата по електронен път на електронен адрес: [email protected] с копие до съответното регионално управление на образованието в следните срокове:

-първи етап – от приемане на Решението на Министерския съвет за одобряване на програмата до 31 юли 2021 г.;

-втори етап (при наличие на неизразходвани средства по програмата) – от 31 юли 2021 г. до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на средствата.

Министерството на образованието и науката ще приема заявки за участие от 17 юни 2021 г., до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от до 12 участници.

За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно учебно заведение да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.

Министерството на образованието и науката ще препоръча няколко типови критерия, които да помогнат на училищата при подбора на учениците за летните пътувания, финансирани от държавния бюджет. Това могат да бъдат например продължителност на обучението от дистанция, представяне на ученика в учебния процес, социален и/или здравен статус.Тези индикативни групи критерии ще бъдат включени в Националната програма „Отново заедно“ по предложение на социалните партньори.

УЧИЛИЩАТА САМИ ЩЕ РЕШАВАТ КОЙ ДА ЗАМИНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА

 1. Педагогическият съвет във всяко училище ще определя критериите за подбор на учениците, които ще се включат в пътуване през лятото, финансирано от държавния бюджет. Целта е те да бъдат съобразени със спецификата на самото училище, свързана с обучението от дистанция през последните две учебни години.Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която е публикувана за 14-дневно обществено обсъждане.
 2. От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват ученици от I до XI клас през настоящата учебна година в държавни и общински училища. Те ще бъдат разпределени в групи по 10 до 15 души. Всяка група ще бъде придружавана от учител или друг педагогически специалист.
 3. Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не повече от 12 участници, вкл. придружителя.
 4. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки – той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемаща време конкурсна процедура.
 5. Туристическият пакет за всеки участник в „Отново заедно“ е на стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.
 6. За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в Министерството на образованието и науката (МОН) минимален набор от документи, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях.
 7. Заявки ще се приемат от одобряването на програмата от правителството до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на предвидените финансови средства. Документите ще се проверяват от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване.
 8. За „Отново заедно“ са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти.
 9. Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

УЧИЛИЩАТА САМИ ЩЕ РЕШАВАТ КОЙ ДА ЗАМИНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА

 1. Педагогическият съвет във всяко училище ще определя критериите за подбор на учениците, които ще се включат в пътуване през лятото, финансирано от държавния бюджет. Целта е те да бъдат съобразени със спецификата на самото училище, свързана с обучението от дистанция през последните две учебни години.Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която е публикувана за 14-дневно обществено обсъждане.
 2. От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват ученици от I до XI клас през настоящата учебна година в държавни и общински училища. Те ще бъдат разпределени в групи по 10 до 15 души. Всяка група ще бъде придружавана от учител или друг педагогически специалист.
 3. Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не повече от 12 участници, вкл. придружителя.
 4. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки – той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемаща време конкурсна процедура.
 5. Туристическият пакет за всеки участник в „Отново заедно“ е на стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.
 6. За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в Министерството на образованието и науката (МОН) минимален набор от документи, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях.
 7. Заявки ще се приемат от одобряването на програмата от правителството до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на предвидените финансови средства. Документите ще се проверяват от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване.
 8. За „Отново заедно“ са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти.
 9. Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Постановления.

Етикети , , , , , , .