Skip to contentГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И ИЗПИТИ 2021/22 година

ГРАФИК И ИЗПИТИ

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021г. –01.11.2021г. вкл. есенна

24.12.2021г. –03.01.2022г. вкл.коледна

01.02.2022г.междусрочна

01.04.2022г. –10.04.2022г. вкл. пролетна за І –ХІ клас

07.04.2022г. –10.04.2022г. вкл.пролетна за XII клас

2.Неучебни дни

18.05.2022г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2022г.втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022г.неучебен, но присъствен ден за училищни,  просветни и културни дейности

14.06.2022г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VIIи на Х клас

16.06.2022 г.изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

02.02.2022г. I –ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

12.05.2022г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2022г.І–III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022г.IV –VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022г. V –VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022г.VII–ХІ клас (18 учебни седмици+ 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

1.Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература -26 май 2022г., начало 10,00 часа

Математика –27май 2022г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература –14юни 2022г., начало 10,00 часа

Математика –16 юни 2022г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17юни 2022г., начало 10,00 часа

Х клас

Български език и литература -14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика –16 юни 2022г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) –по график в периода 20–22 юни 2022г.

XII клас

Сесия май–юни

•Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –18 май 2022г., начало 08,30 ч.

•Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по теория на професията)–20 май 2022г., начало 08,30 ч.

•Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика –в периода 26 май –3 юни 2022г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература,

за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 –2022 година)

Сесия август–септември

•Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

•Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) –26 август 2022 г., начало 08,30 ч.

•Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на  ученика –в периода 29 август–2 септември 2022 г.

(на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български

език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021–2022 година)

Заповеди за учебна 2021/2022 година

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2021 г.)

(публикувано 02.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]

до 01.09.2021 включително

Проект на Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания

(публикувано 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 19.08.2021 включително

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .