Skip to contentИзменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г.

Свали документ

Последните допълнения и изменения са следните:

Глава четвърта.ПЛАН – ПРИЕМ

Раздел I.Общи положения (Нов – ДВ , бр. 32 от 2019г.)

Чл. 40а. (Нов-ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

(1) Учениците се приемат или преместват  в държавните  и в общинските училища на места ,  определени с училищния ,  с държавния или с допълнителния държавен план -прием.

(2) Приемане на ученик е  всеки  случай на :

1. записване в I  клас преди началото на съответната учебна година ,  както и всички случаи на записване за първи  път в Училищното образование ;

2. записване преди  началото на съответната учебна година в V,  в VIII или в XI  клас на места , определени с държавния или допълнителния държавен план – прием ,  или на места над утвърдения държавен план – прием – в изрично посочените в нормативен акт случаи.

(3) Всеки случай извън  случаите по ал . 2  на записване на ученика в друго училище или в друга паралелка на същото

училище е  преместване.

Чл. 45. (1) (Изм. -ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

За изпълнение на училищния план  – прием директорът със Заповед определя училищна комисия ,  която приема заявления за прием в І и/или за преместване в V клас и извършва всички дейности по приема на учениците .

(2) (Изм. -ДВ, бр. 32 от 2019г.)

Комисията по ал . 1  съобразно спецификите на обучението  разработва критерии за преместване в V  клас ,   в случай че

постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий .

(3) Директорът утвърждава списъците на  приетите  ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

Чл . 46. (Изм. -ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

(1)  Над утвърдения  училищен план  – прием  може да се  приеме ученик  в І клас ,  ако :

1.  постоянният или настоящият  адрес на детето е променен след изтичане на срока за подаване  на заявление за участие  в приема по чл . 43  от друго населено място в прилежащия район на училището ;

2. условията на физическата среда на училището  позволяват това ;

3. при приема по чл . 43  са били приети всички заявили желание за участие деца от  групите  по чл . 43,  ал . 3,  т. 1 – 3 включително.

Раздел III. Планиране на държавния план –прием (Предишен Раздел ІІ – ДВ ,  бр . 32  от  2019 г .)

Раздел IV.Държавен прием на ученици в VIII  клас по чл . 142,  ал .  3, т. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование ( Предишен Раздел ІІІ- ДВ ,  бр . 32  от 2019 г .)

Раздел VI.Допълнителен държавен план – прием ( Предишен Раздел V  - ДВ ,  бр . 32   от 2019 г .)

Чл. 79. (2) (Изм. -ДВ, бр. 32 от 2019г.) Допълнителният  държавен план – прием се  планира по реда  и  в сроковете на  държавния план – прием по чл . 52

Раздел VII.Приемане на ученици с хронични заболявания ,  с физически и сензорни увреждания ,  със специални образователни потребности по чл . 120,   ал . 7 ЗПУО ,  от домове за деца ,  лишени от родителска грижа   , и от  центрове за настаняване от семеен  тип ( Загл .  изм .  – ДВ ,  бр . 77  от  2017  г .,  предишен Раздел V І  -  ДВ ,  бр . 32   от 2019 г  .)

Глава пета . ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл . 101. ( Доп .  – ДВ ,  бр.  77  от  2017  г .,  отм .  – ДВ ,  бр . 32  от  2019 г .)

Чл. 102. (1) ( Доп .  – ДВ ,   бр . 32  от 2019 г  .)

Редът и условията за преместване в тази наредба се отнасят за ученици от І до ХІІ  клас от неспециализираните държавни ,  общински и частни  училища .

Чл. 106. (1) ( Доп .  – ДВ ,  бр . 32  от 2019 г .)  Учениците може да се преместват на свободни места  ,   както  следва:

1. от I до VI  клас  – през цялата учебна година  ;

2. (изм .  – ДВ ,   бр . 32  от 2019 г  .)  от VII  до Х  клас включително – през цялата учебна година , но когато преместването е в учебно  време  – не по – късно от 30  учебни дни преди края на всеки  учебен срок ;

3. (изм .  – ДВ ,   бр . 32    от 2019  г .) в XI  клас по същия профил ,  ако  задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия – през цялата  учебна година, но когато преместването е в учебно време ,  не по -късно от 30  учебни дни преди края  на всеки учебен срок  ;

4. в XII  клас – не по – късно от 30  учебни дни преди края на първия учебен  срок  по същия профил  при  условие , че задължителните профилиращи предмети  са еднакви или по  същата специалност от професия .

(2) (Отм .  – ДВ ,  бр . 32  от  2019 г .)

(3) (Изм .  – ДВ ,  бр . 32  от   2019г  .)  В  особени случаи  и след разрешение  на началника на  регионалното  управление на образованието на  територията ,   на която  се намира  приемащото училище ,  премествания от   VII  до XII  клас извън  сроковете  по ал . 1,   т. 2 – 4  може да се извършват ,  като се представят документи ,  удостоверяващи причините за преместването .

Чл . 107а   (Нов – ДВ ,  бр . 32   от 2019  г .)

(1)  Учениците от V  до XII  клас може да  се преместват  в друго  училище над утвърдения държавен ,  съответно допълнителен държавен план – прием ,  ако :

1. постоянният или настоящият адрес на ученика е  променен от друго населено място в  населеното място на училището, в което желае да се премести ;

2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това  ;

3. при преместване на учениците от V  до  VII  клас – ученикът е бил приет по държавен план – прием в училището,  от което се премества;

4. резултатите на ученика от IV,  съответно  от  VII  или от X  клас ,са позволявали формирането на бал ,  по – голям  или  равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII  или в XI  клас, според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния ,  съответно допълнителния държавен план – прием .

(2) При преместването в друго училище над утвърдения държавен,  съответно  допълнителен държавен план -  прием

учениците от XI  и XII  клас  не може да сменят профила или специалност от професия.

(3) Учениците по ал . 1  може  да  се преместват ,  както  следва :

1. от V  и от VI   клас – през цялата  учебна година;

2. от VII до Х клас включително – през цялата учебна година ,  но когато преместването  е в учебно време не по – късно от 30  учебни дни преди края на всеки учебен срок ;

3. в XI клас по същия профил ,  ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност

от професия – през  цялата учебна година ,  но  когато преместването   е в  учебно време не по – късно от  30 учебни дни

преди края на всеки учебен срок ;

4. в  XII  клас – не по – късно от  30  учебни  дни преди края  на  първия учебен срок по същия профил,  при  условие че задължителните профилиращи предмети  са  еднакви или по същата специалност от професия .

(4) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото  училище ,  след разрешение на министъра на  образованието и науката ,  по мотивирано  искане на директора на училището,  ако са  изпълнени изискванията по ал. 1  - 3.  Не се изисква разрешение на министъра на образованието и  науката ,  когато приемащото училище е единствено в населеното място .

(5) Министърът на образованието и   науката определя  комисия за разглеждане на случаите на преместване  над държавния и  допълнителния  държавен план – прием , в която се включват трима експерти от Министерството на образованието и науката ,  един представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители  на юридически лица ,  осъществяващи дейност в сферата на училищното образование  .

(6) Министърът на образованието и науката дава разрешение за преместване на ученика и за завишаване  броя на учениците в паралелката над утвърдения държавен  или допълнителен държавен план – прием след  положително становище на комисията по ал . 5, взето с обикновено мнозинство .

Чл . 109. ( Доп  .  – ДВ ,  бр . 32   от 2019 г  .)  Ученикът се счита за преместен в  новото училище от датата  ,  посочена в заповедта на директора на приемащото училище .  До датата ,  посочена    в заповедта на директора на приемащото училище  ,  посещава учебните занятия в училището ,  от  което се премества.

Чл . 110. (1) ( Предишен текст на чл . 110  - ДВ , бр . 32  от 2019 г .)

Ученици,  участващи в  обучение  по Европейски образователни  програми и  проекти ,  след завръщането си в България продължават обучението си във формата на  обучение и в  училището ,  в  което са се обучавали преди  участието си, след  признаване на завършен клас или етап на  училищно обучение  или степен на образование и професионална квалификация по документи,  издадени от училища на чужди държави.

(2) (Нова – ДВ ,  бр  . 32  от 2019 г .)  При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на  чужда държава :

1. родителят подава писмено заявление  до директора на училището ,  в което се обучава ученикът ,  за издаване на удостоверение за преместване ;

2. родителят представя документ ,  издаден от училището на чуждата държава ,  удостоверяващ възможността ученикът да продължи  образованието си при условията на приемащото училище.

(3) ( Нова – ДВ ,  бр . 32  от 2019 г .)

Документите по ал . 2  може да се подават  и сканирани по електронен път .

(4) ( Нова- ДВ  ,   бр. 32  от 2019 г .)  В срок до  5   работни дни от подаване на документите по ал  . 2  директорът  на училището , в  което се обучава ученикът ,  издава удостоверение за преместване.

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .