Skip to contentПисмо –искане по чл.333,ал.3 КТ

ДО

…………………………………………………

/синдикален орган/

ПРИ.…………………………………………..

/пример- КНСБ/

ГР……………………………………………………………..

Искане От…………………………………………………….

СОУ”………………………..” гр………………,

представлявано от ………………………….

Относно:  Даване на съгласие  от “Синдикален орган” за уволнение

Уважаеми господа,

Моля за Вашето предварително съгласие за уволнението на ………………………………../трите имена на лицето/  изпълняващ длъжността”учител по……………….”в повереното ми учебно заведение.

Причина за исканото предварително съгласие:

Във връзка с оптимизацията на училищната мрежа в СОУ”……………………………” гр……………………….бяха извършени промени в щатното разписание, което е в сила от………………/……………год. и заеманата от служителят/учителят длъжност е съкратена.

Предвид обстоятелството че служителят/учителят попада в категорията на лицата имащи право на закрила при уволнение по реда на чл.333,ал.3 КТ, Ви молим, да дадете Вашето съгласие за прекратяване на трудовия договор на ………………………………………/трите имена/, на основание чл.328,ал.1,т.2,изр.2 КТ-поради съкращаване на щата.

С уважение:………………………………..

/………………………………/

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети , , , .