Skip to contentПревозни документи от 01.01.2023 в София

Намаления на цените за пътуване по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт от 1 февруари 2023 г.

КРАТКОСРОЧНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

 • 30 плюс е билет, който позволява прекачвания в рамките на 30 минути след първата валидация. При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Струва 1,60 лв. и може да се зареди в Sofia City Card*, Ultra-light** или да се ползва с банкова карта (PayAsYouGo). При реализирани пътувания с над 2 билета 30 плюс в рамките на деня, заплатени с една и съща банкова карта, автоматично се агрегира дневна карта за всички линии на цена 4,00 лв.
 • 60 плюсе билет, който позволява прекачвания в рамките на 60 минути след първата валидация. При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Струва 2,20 лв. и може да се зареди в Sofia City Card* и Ultra-light**. С банкова карта (PayAsYouGo) билетът 60 плюс може да се ползва само в т.нар. Зелен транспорт при поискване, но не и в останалите превозни средства – трамваи, тролейбуси, електробуси, автобуси и метро. При втора валидация на една и съща банкова карта в зелен транспорт при поискване автоматично се агрегира дневна карта за всички линии на цена 4,00 лв.; При направено едно пътуване 60 плюс и две пътувания 30 плюс с една и съща банкова карта в рамките на деня също автоматично се агрегира дневна карта за всички линии на цена 4,00 лв.
 • Билетът от водача е за еднократно пътуване. Той важи само за превозното средство, от което е закупен и не дава право на прекачвания. Струва 2,00 лв. и се продава от водача на превозното средство срещу точно приготвена сума в брой. Може да е фискален документ, издаден от устройството на водача, без нужда от валидация или ценен образец, с QR-код, който трябва да бъде валидиран от пътника на устройство в превозното средство.
 • 24-часовата карта позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 24 часа. Срокът ѝ започва да тече от момента на покупката. 24-часовата карта може да се закупи и за бъдеща дата, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на избраната дата и важи до 23:59 ч. на същата. Струва 6,00 лв. и може да се зареди в Sofia City Card* и Ultra-light**.
 • 72-часовата карта позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 72 часа. Срокът ѝ започва да тече от момента на покупката. 72-часовата карта може да се закупи и за бъдещ период, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на първия ден от избрания период и важи до 23:59 ч. на третия ден от същия. Струва 15,00 лв. и може да се зареди в Sofia City Card* и Ultra-light**.
 • Седмичната карта с агрегация струва 20,00 лв. и може да бъде използвана само с банкова карта (PayAsYouGo). Активира се при направени 5 поредни дневни карти с агрегация, първата от която започва в понеделник на съответната календарна седмица.

* Sofia City Card– пластика с чип, позволяваща многократно зареждане на краткосрочни и дългосрочни превозни документи. Цената ѝ е 3,00 лв. и се  издава в пунктовете за продажба на ЦГМ ЕАД. Краткосрочните превозни документи могат да бъдат заредени в пластиката в пунктовете на ЦГМ ЕАД, в касите на метрото и онлайн през уебпортал. Дългосрочните превозни документи (абонаментни карти) се зареждат в пластиката само в пунктовете на ЦГМ ЕАД и през уебпортал.

** Ultralight– хартиена карта с чип, позволяваща многократно  зареждане само на краткосрочни превозни документи. Цената ѝ е 0,80 лв. и може да бъде закупена от пунктовете за продажба на ЦГМ ЕАД, както и от всички каси в метрото.

Билети продавани от контрольор по редовността на пътниците

 • Билет за невалидирано пътуванена стойност 3,00 лв., се продава и валидира от контрольора по редовността на пътниците на „Център за градска мобилност“ ЕАД при установена липса на валидация на всички превозни документи. Билетът е документ, заместващ валидацията за конкретното пътуване.
 • Билет за нередовен пътник на стойност 40,00 лв., се продава и валидира от контрольора по редовността на пътниците на „Център за градска мобилност“ ЕАД при установено пътуване без редовен превозен документ или с нередовен превозен документ.

· в превозното средство картата се валидира от длъжностното лице – контрольор и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство;

· при слизане на нередовния пътник, същият заплаща стойността на картата на спирката.

Краткосрочни превозни документи могат да се закупят от всички пунктове на „Център за градска мобилност“ ЕАД, както и от всички каси на „Метрополитен“ ЕАД

ДЪЛГОСРОЧНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

Дългосрочните превозни документи се зареждат в персонализирани или неперсонализирани електронни носители.

 • В персонализирани електронни носители се зареждат превозни документи по  редовна или преференциална тарифа
 • В неперсонализирани електронни носители се зареждат превозни документи само по редовна тарифа

Пътуващите с редовен превозен документ имат право да превозват в превозните средства на обществения градски транспорт безплатно два броя ръчен багаж.

Водач на МПС има право да ползва услугата „Паркирай и пътувай“ в буферните паркинги, изградени при съответните метростанции, в съответствие с Приложение № 2 от наредбата и при кумулативното наличие на следните взаимосвързани условия:

 • Да осъществи минимум две пътувания с обществения градски транспорт – отиване и връщане, през интервал не по-малко от 60 минути и не повече от 24 часа, като след преминаване на автомобила през входната бариера в паркинга първото пътуване започне не по-късно от 30 минути за метро или 45 минути за наземен транспорт.
 • Да напусне паркинга в рамките на 60 минути от последната си валидация в обществения градски транспорт.

При неспазване на посочените условия, паркирането на МПС в паркинга се таксува почасово.

ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ:

 • лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
 • лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта;
 • спасители на Планинската контролно-спасителна служба – картите се издават/зареждат за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1;
 • всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия – картите се издават/зареждат срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за съответния семестър на  учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта.  В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу уверение със записана съответна учебна година и лична карта;
 • студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/ – картите се издават/зареждат срещу международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
 • докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община – картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1;
 • всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката или имащи настоящ и/или постоянен адрес на територията на Столична община- картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или удостоверение за постоянен или настоящ адрес и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
 • семеен пакет – превозен документ за ученик за един месец за всички линии, закупен заедно с месечна карта за всички линии по редовна тарифа за родител/настойник/попечител- срещу удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Превозните документи от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност;
 • всички ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на Столична община – картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от директорите на съответната социална услуга и дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община в пункт за продажба на превозни документи на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 86;
 • един от родителите от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от  дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” на Столична община;
 • наградените със званието „Почетен гражданин на София“– картите се издават/зареждат срещу документ за званието „Почетен гражданин на София” и лична карта в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1;
 • младежи до 26-годишна възраст- издаването на електронен носител и зареждането на превозен документ се извършва срещу лична карта;
 • родител (осиновител) с постоянен/настоящ адрес на територията на Столична община, ползващ допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст– срещу лична карта, удостоверение за настоящ адрес, удостоверение за раждане на детето, служебна бележка, издадена от работодателя/удостоверение на НОИ, удостоверяващи ползването на отпуска;
 • всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 • всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 • незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 • всички хора с увреждания с диагноза „ГЛУХОТА“, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 • всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училища, намиращи се на територията на Столична община, невключени в регистър на Министерство на образованието и науката –  картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта.

Електронните носители и превозните документи по преференциална тарифа за хора с увреждания се издават/зареждат по списъци от Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община и лична карта на правоимащия (удостоверение за раждане – за деца до 14 годишна възраст).

Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания. Срокът на експертното решение на ТЕЛК (HEЛK) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).

Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само едно от лицата, чиито имена са посочени върху електронния носител. Лицата, чиито имена са посочени трябва да са пълнолетни, с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.

ДРУГИ ПРЕФЕРЕНЦИИ:

 • прослужилите 13 и 15 години, съответно за II и III категория труд, в дружествата за обществен транспорт, собственост на Столична община и пенсионирали се в тях – картите се издават/зареждат срещу служебна бележка по образец, издадена от съответното транспортно дружество и копие от входящия номер на подадените документи за пенсиониране в Национален осигурителен институт;
 • правоимащи по чл. 29, ал. 1, т. 14 от наредбата – електронните носители и превозните документи се издават/зареждат по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта;
 • съпрузи на работещите в системата на обществения транспорт – картите се издават/зареждат по списък от съответното транспортно дружество;

Право на пътуване с персонализирани карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията имат:

 • ветераните от войните – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция „Архиви“ при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта в пункт за продажба на превозни документи на пл. “ Възраждане“ № 1;
 • военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за  военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1. Придружител на военноинвалид с увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ може да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на правоимащия, включително и когато не го придружава;
 • служители в Министерство на вътрешните работи – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД се зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи в пункт за продажба на превозни документи на пл. “ Възраждане“ № 1;
 • служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерство на правосъдието – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на правосъдието в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане „№ 1;
 • държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция „Национална сигурност“ в пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1;
 • всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на Столична община – картите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД срещу акт за раждане (оригинал или копие) и документ за самоличност на родителя (настойника), удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес в пунктове за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане“ № 1 и на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 86.
 • служители на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество- картите на правоимащите се издават на хартиен носител и носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се издават/зареждат целогодишно за календарната година по заявка от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имуществов пункт за продажба на превозни документи на пл. „Възраждане “ № 1.

Право на пътуване със служебна карта и електронен носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД имат органите за контрол съгласно чл. 170, ал. 6 от Закона за движение по пътищата и се зареждат целогодишно за съответната календарна година.

Кликни!!!

Цени на билети и карти за градски транспорт

Тарифа от 01.01.2023

https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/1393/tarifa-ot-01-01-2023

Нови превозни документи

https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/1397/novi-prevozni-dokumenti

Спрени превозни документи

От 01 януари 2023 г. „Център за градска мобилност“ ЕАД спира  добре познатите хартиени превозни документи от продажба. Това са картата за еднократно пътуване от 1,60 лв., картата с талони за 10 пътувания от 12.00 лв. и хартиената еднодневна карта за всички линии от 4,00 лв.

Посочените превозни документи ще важат до 01 март 2023 г., като след тази дата неизползваните ценни образци няма да подлежат на замяна, както и за тях няма да се възстановяват суми.

На тяхно място се въвеждат нови, електронни еквиваленти, повече информация за които можете да получите тук.

От 1 януари 2023 г. отпадат и някои от предлаганите досега абонаменти:
• Тридневна карта за всички линии;
• Месечна за една линия наземен транспорт;
• Месечна – за метро;
• Месечна – метро „плюс“ – за метро и една линия наземен транспорт;
• Тримесечна – за всички линии;
• Шестмесечна – за всички линии;
Заредените абонаменти могат да се ползват до крайния срок, за който са издадени, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Промяна ще има и в превозните документи за метро, като от 01 януари 2023 г. се спират от продажба електронните карти, заредени за 10 еднократни пътувания с метро на цена 12,00 лв. Пътниците, които са заредили своите карти преди тази дата, ще могат да използват закупените билети до 31.03.2023 г.

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Подобни документи

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , , , , , .