Skip to contentПроект „Образование за утрешния ден“

С писмо на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“.

Указанията са качени и на сайта на проекта.

Във връзка с изпълнение на дейностите, свързани с проект „Образование за утрешния ден е необходимо в електронната платформа на проекта да бъдат прикачени сключените допълнителни споразумения с ръководителите на клубове, счетоводителите и директорите на училища. Ако това не е направено до настоящия момент срокът е до 15 април 2020 г.

Във връзка с извънредното положение обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България  изпълнението на Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ може да продължи чрез провеждането на занимания по интереси във виртуални класни стаи.

Отчитането на часовете ще се извършва след провеждане на часа/часовете във виртуалната класна стая чрез платформата за отчитане на Проекта така, както се отчитат и при физическото присъствие на учениците.

За допълнителни указания моля следете съобщенията на електронната платформа.

До 29 февруари 2020 г. следва да бъде въведена информацията в електронната платформа за създадените клубове по интереси. Това включва – въвеждане на програмата за обучение на групата от ръководителя на клуба за целия период на занятията, утвърждаването й от директора на училището, въвеждане на всички ученици от групата. След тази дата единствено директорът може да отключва програмата като корекция ще може да се прави само на датата на дадено занятие. Присъствията следва да се въвеждат регулярно от ръководителя.

ВАЖНО! Авансово финансиране на клубовете по интереси.

Във връзка с финансирането на клубовете по интереси, в профила на училището (директор) е добавено поле за банковата сметка. Моля внимателно да сверите и попълните данните!

Авансовото финансиране се определя на база броя ученици в сформираните клубове по интереси и е в размер на 40% от предвиденото общо финансиране (135 лв. на ученик, успешно завършил участието си). За да получите авансово финансиране следва да са изпълнени две условия: – клуба по интереси да има добавени ученици, програма и започнати занятия – директора да е въвел и запазил данните за бюджетната банкова сметка на училището Краен срок за попълване на информацията – 24.02.2020 г. (понеделник).

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“ до края на месец февруари 2020 г. ще бъде извършено авансово плащане на база сформирани групи, регистрирани в платформата, достъпна на адрес https://oud.mon.bg и отразени проведени часове.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“. Дейността включва и провеждане на извънкласни дейности за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В действащата платформа, достъпна на адрес https://oud.mon.bg , има секция „Извънкласни дейности“ където следва в най-кратки срокове да регистрирате сформираните в повереното Ви училище групи за извънкласни дейности.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , .