Skip to content 1. Горски работници и сродни на тях юли 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. Птицевъди юли 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. Екскурзоводи юли 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия юли 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. Животновъди и производители на млечни продукти юли 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Работници, отглеждащи смесени култури юли 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Градинари и работници в оранжерии юли 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения юли 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Полевъди и зеленчукопроизводители юли 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Икономи и домашни помощници юли 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Санитари и домашни санитари юли 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Техници информационни и комуникационни технологии юли 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. Ветеринарни техници и асистенти юли 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях юли 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. Преподаватели в извънкласни и извънучилищни дейности юли 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 16. Учители в предучилищно възпитание и подготовка юли 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 17. Инженери по електроника и телекомуникации юли 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. Строителни инженери- основни задачи юли 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Заявление за интерес и подкрепа юли 28, 2012

  Публикувано в Молби и заявления, Указания.

 20. Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията юли 24, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. Ръководители в селското, горското и рибното стопанство юли 24, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. Ръководители на научноизследователска и развойна дейност юли 24, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 23. Ръководители по управление на човешките ресурси юли 24, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 24. Служебна бележка за учебен стаж юли 23, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 25. О Т Ч Е Т ЗА ПРОВЕДЕНА УЧЕБНА ПРАКТИКА (СТАЖ) юли 23, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.